оферти | хотели | Ѕългари€ | транспорт | търсене | информаци€ | организации | форум | за нас  
“уризъм Ѕългари€
search
»нформаци€
“ърсене по ключова дума
“уризъм и настан€ване в
месец
година

√лоби и санкции към хотелиери и ресторантьори
ƒата: 2005-07-26

 акви глоби и защо могат да се наложат на хотелиер или ресторантьор, съгласно административнонаказателните разпоредби на «акона за туризма?

’отелиер или ресторантьор, който сключи договор с нерегистриран туроператор, туристически агент, хотелиер или ресторантьор, който н€ма право да извършва съответната туристическа дейност, се наказва с имуществена санкци€ от 5000 до 10 000 лв. (чл. 69)


 ойто предостав€ туристически услуги в некатегоризиран туристически обект, се наказва с глоба от 500 до 5000 лв., а едноличните търговци и юридическите лица - с имуществена санкци€ от 1000 до 10 000 лв. (чл. 72)


 ойто предостав€ туристически услуги в категоризиран туристически обект с по-ниско качество от изискваното за притежаваната категори€, се наказва с имуществена санкци€ от 1000 до 10 000 лв. (чл. 73)


’отелиер, който при извършване на хотелиерство в средство за подслон не води заверен от съответната община регистър за настанените туристи, за реализираните нощувки и за националността на туристите, се наказва с имуществена санкци€ от 2000 до 20 000 лв. (чл. 74)


 ойто при извършване на хотелиерство в м€сто за настан€ване не води заверен от съответната община регистър за настанените туристи, за реализираните нощувки и за националността на туристите, се наказва с глоба от 100 до 1000 лв., а едноличните търговци и юридическите лица - с имуществена санкци€ от 200 до 2000 лв. (чл. 75)


Ћице, което стопанисва туристически обект, в който на видно м€сто не е поставено удостоверение за утвърдена категори€ или временно удостоверение за открита процедура за категоризиране, се наказва с имуществена санкци€ от 500 до 5000 лв. (чл. 77)


 ойто постави надпис в нарушение на

чл. 55, ал. 2 - Ќадписите за вида, наименованието и категори€та на туристическите обекти не тр€бва да въвеждат в заблуждение туриста.

или предостави нев€рна информаци€ за вида, наименованието и категори€та на стопанисвани€ от него туристически обект, се наказва с глоба в размер от 100 до 1000 лв., а едноличните търговци и юридическите лица - с имуществена санкци€ от 500 до 5000 лв. (чл. 78)


 ойто не допусне длъжностно лице от контролните органи в подлежащите на контрол обекти или не предостави на контролните органи документи или информаци€, се наказва с глоба от 1000 до 10 000 лв. (чл. 83)


«а неизпълнение на задължени€та за предостав€не на информаци€ в ћинистерството на културата и туризма по ≈динната система за туристическа информаци€ се налага глоба от 100 до 1000 лв., а на едноличните търговци и юридическите лица - имуществена санкци€ от 200 до 2000 лв. (чл. 84)


 ойто не изпълни задължението си по

чл. 56, ал. 1 - ѕри пром€на на собствеността върху категоризиран обект, лицето, придобило собствеността, подава за€вление до категоризиращи€ орган за отраз€ване на променените обсто€телства в Ќационални€ туристически регистър.

или чл. 56, ал. 2 - ѕри пром€на на наемател€ на категоризиран обект, наемател€т подава за€вление до категоризиращи€ орган за отраз€ване на променените обсто€телства в Ќационални€ туристически регистър.

се наказва с глоба в размер от 100 до 1000 лв., а едноличните търговци и юридическите лица - с имуществена санкци€ от 200 до 2000 лв. (чл. 85)


’отелиер или ресторантьор, който не изпълни задължението си по:

чл. 46, т. 4 - да постави в близост до входа на туристически€ обект табелата по чл. 55, ал. 1 и следната информаци€:
а) фирмата и седалището на търговеца;
б) (изм. - ƒ¬, бр. 39 от 2004 г.) работното време на туристически€ обект - за заведени€та за хранене и развлечени€;
в) името и фамили€та на лицето, управител на обекта

или по чл. 47. (1) Ћицата, осъществ€ващи хотелиерство, са длъжни:

  1. да об€в€ват цените на нощувките и на другите предлагани от т€х услуги чрез ценоразпис, поставен на видно за потребителите м€сто в близост до рецепци€та и във вс€ка ста€
  2. да об€в€ват цените така, че те да бъдат лесно разбираеми, да са четливо изписани и да не въвеждат потребителите в заблуждение
  3. цените задължително се об€в€ват и в левове

(2) Ћицата, осъществ€ващи ресторантьорство в заведени€ за хранене и развлечени€, са длъжни да състав€т ценоразписи: лист-меню за кухненската и сладкарската продукци€ и карт-меню за алкохолни и безалкохолни напитки със съответните продажни цени и грамажи.
(3) Ћист-менюто и карт-менюто тр€бва да бъдат предоставени на всеки потребител преди поръчката и при представ€не на сметката.
(4) Ћист-менюто и карт-менюто задължително се изписват и на български език.
(5) «а вс€ка продажба на туристическа услуга задължително се издава документ за продажба, който съдържа най-малко данни за датата на продажбата, вида на услугата и цената.

се наказва с глоба в размер от 200 до 2000 лв., а едноличните търговци и юридическите лица - с имуществена санкци€ от 500 до 3000 лв. (чл. 86)


ѕечат на офертатаѕечат