оферти | хотели | Ѕългари€ | транспорт | търсене | информаци€ | организации | форум | за нас  
“уризъм Ѕългари€
search
»нформаци€
“ърсене по ключова дума
“уризъм и настан€ване в
месец
година

√лоби и санкции към туроператори и туристически агенти
ƒата: 2005-07-26

 акви глоби и защо могат да се наложат на туроператор или туристически агент съгласно административнонаказателните разпоредби на «акона за туризма?

 

 ойто извършва туроператорска или туристическа агентска дейност, без да притежава удостоверение за регистраци€, се наказва с глоба в размер от 5000 до 15 000 лв., а едноличните търговци и юридическите лица - с имуществена санкци€ от 10 000 до 30 000 лв. (чл. 67)


“уроператор или туристически агент, който при осъществ€ване на сво€та дейност сключи договор с нерегистриран туроператор или туристически агент, с лице, извършващо туристическа дейност в некатегоризиран туристически обект, с нелицензиран превозвач, с екскурзовод, планински водач, ски-учител, аниматор, с лице, предлагащо водни, летателни и други туристически услуги с повишен риск за потребител€, което не притежава съответната професионална квалификаци€ и опит съгласно чл. 24, ал. 2, се наказва с имуществена санкци€ от 2000 до 5000 лв. (чл. 68)


“уроператор или туристически агент, който не издаде или не предостави туристически ваучер на туриста, се наказва с имуществена санкци€ от 500 до 5000 лв. (чл. 70)


“уристически агент, който издаде собствен туристически ваучер, се наказва с имуществена санкци€ от 500 до 3000 лв. (чл. 70а)


“уроператор или туристически агент, който издаде или предостави туристически ваучер, несъдържащ всички задължителни реквизити, се наказва с имуществена санкци€ от 100 до 1000 лв. (чл. 71)


“уроператор или туристически агент, който не постав€ удостоверение за регистраци€ и стикер на видно м€сто в туристически€ обект, се наказва с имуществена санкци€ от 500 до 5000 лв. (чл. 76)


“уроператор или туристически агент, който наруши разпоредбите на

чл. 28 - ѕредоставената от туроператора пр€ко или чрез туристически агент информаци€ за организирани пътувани€, т€хната цена и за всички други услови€ на договора тр€бва да бъде точна и пълна и не тр€бва да въвежда в заблуждение потребител€...

чл. 29 - “уроператорът пр€ко или чрез туристически€ агент тр€бва да предостави в писмена форма на потребител€ всички услови€ на договора преди неговото сключване...

и чл. 33 - »нформаци€та по чл. 28, ал. 1 и чл. 32, ал. 1 тр€бва да се предостав€ и на български език.

се наказва с имуществена санкци€ от 100 до 1000 лв. (чл. 79)


“уроператор, който наруши разпоредбата на чл. 30, ал. 2:

 огато периодът между сключването на договора и началната дата на пътуването е по-кратък от 7 работни дни, информаци€та по ал. 1 се предостав€ при сключването на договора

се наказва с имуществена санкци€ от 500 до 5000 лв. (чл. 80)


“уроператор, който наруши разпоредбата на чл. 30, ал. 3 (в 15 пункта е описано какво тр€бва да съдържа договора) се наказва с имуществена санкци€ от 250 до 2500 лв. (чл. 81)


“уроператор, който не сключи договор по чл. 42

“уроператорът ежегодно сключва договор за застраховка, покриваща отговорността му за причинени вреди вследствие неразплащане със своите контрагенти, включително и при неплатежоспособност и несъсто€телност, като застраховката тр€бва да покрива...

се наказва с имуществена санкци€ от 2000 до 20 000 лв. (чл. 82)


 ойто не допусне длъжностно лице от контролните органи в подлежащите на контрол обекти или не предостави на контролните органи документи или информаци€, се наказва с глоба от 1000 до 10 000 лв. (чл. 83)


«а неизпълнение на задължени€та за предостав€не на информаци€ в ћинистерството на културата и туризма по ≈динната система за туристическа информаци€ се налага глоба от 100 до 1000 лв., а на едноличните търговци и юридическите лица - имуществена санкци€ от 200 до 2000 лв. (чл. 84)


ѕечат на офертатаѕечат