оферти | хотели | Ѕългари€ | транспорт | търсене | информаци€ | организации | форум | за нас  
“уризъм Ѕългари€
search
»нформаци€
“ърсене по ключова дума
“уризъм и настан€ване в
месец
година

Ќеобходими документи за получаване на израелска туристическа виза
ƒата: 2004-08-17
  1. Ѕългарски международен паспорт. ѕаспортът тр€бва да е валиден минимум 6 месеца след крайната дата на пътуването. јко сте пътували в »зраел или чужбина и преди, носете и стари€ си задграничен паспорт
  2. ÷ветна паспортна снимка, направена през последните 6 месеца - 2 6р.
  3. ‘ормул€р за виза. ‘ормул€рите се попълват на м€сто в ден€ на подаване или могат да бъдат взети предварително в приемното време на консулски отдел. ѕри непопълване на всички полета във формул€ра документите ви н€ма да бъдат приети
  4. —лужебна бележка от местоработата, съдържаща длъжност, възнаграждение и начало на трудовото правоотношение. ѕри бизнес посещение и командировъчно от фирмата
  5. —лужебна бележка от банка, банкови извлечени€ и други, доказващи финансово състо€ние. Ќе се приемат бордера или бележки, издадени от обменни бюра
  6. ћедицинска застраховка за пътуване в чужбина за времето на престо€ в »зраел. ћинималната сума на застрахователно покритие тр€бва да бъде за минимум $ 10 000
  7. —амолетна резерваци€ със затворени дати за отиване и връщане
  8. ’отелска резерваци€ и програма на посещението.

«абележка:

Х »зраелската виза е безплатна и при положителен отговор става до 48 часа.  онсулски€т отдел се намира в —офи€, Ќƒ  Ц административна сграда. –аботно време: всеки ден 09.30-12.30 ч.

Х ƒокументите за виза се подават от кандидата лично!

Х ¬ъв всеки конкретен случай визови€т служител може да поиска допълнително и други документи, освен гореспоменатите. ѕредостав€нето на повече документи в подкрепа на ¬ашата кандидатура за виза улесн€ва обработката на молбата ¬и

Х ѕри пътуване на деца и младежи до 18 години се изисква личното присъствие и на двамата родители при подаване на документите

Х «а правилно и коректно оформ€не на туристическите документи от страна на нашата агенци€, е необходимо да имаме информаци€ за датата, в ко€то желаете да бъдат подадени документите ¬и в посолството, 3 работни дни по-рано. “ази датата е желателно да бъде не по-малко от 14 дни преди определената дата за тръгване

Х ѕредстав€нето на всички гореспоменати документи не гарантира получаването на виза.  онсулски отдел на ѕосолство на »зраел не носи отговорност за причинени финансови (предварително платени хотелски резервации, самолетни билети, вследствие неиздаването на виза, наемане на коли и др.) или други загуби

Х ѕолучаването на виза не гарантира допускането на лицето на територи€та на ƒържавата »зраел. »зраелските гранични власти на входни€ пункт по собствена преценка могат да откажат влизане в страната. ѕоради тази причина е препоръчително да носите със себе си същите документи, които сте подали в  онсулството при интервюто

Х √раждани, на които се издава туристическа, бизнес, или каквато и да е друга виза, освен работна, н€мат право да работ€т на територи€та на ƒържавата »зраел. –аботата без официално разрешение, както и просрочването на разрешени€ ¬и престой, са нарушение на израелските закони!


ѕечат на офертатаѕечат