оферти | хотели | Ѕългари€ | транспорт | търсене | информаци€ | организации | форум | за нас  
“уризъм Ѕългари€
search
»нформаци€
“ърсене по ключова дума
“уризъм и настан€ване в
месец
година

ќбщи услови€ за организирано пътуване
ƒата: 2004-08-17

ѕ–»ћ≈–≈Ќ ќЅ–ј«≈÷

1. «аписване за пътуване

«аписването е възможно по телефон, факс, интернет, чрез турагенти в страната или директно в офиса на “”–ќѕ≈–ј“ќ–ј. –езерваци€та се счита за валидна след сключване на ƒоговора за организирано пътуване и внас€нето на депозит.

2. ¬изи

2.1. «а пътувани€та в държави, за които се изискват визи за български граждани, “”–ќѕ≈–ј“ќ–Џ“ ще съдейства на ѕќ“–≈Ѕ»“≈Ћя, като му предостав€ необходимите документи (резервации, ваучер, билети и др.). ѕо искане на ѕќ“–≈Ѕ»“≈Ћя, “”–ќѕ≈–ј“ќ–Џ“ ще подготв€ и внас€ документите му в съответното ѕосолство. ¬ този случай ѕќ“–≈Ѕ»“≈Ћя“ е длъжен да представи на “”–ќѕ≈–ј“ќ–ј изискуемите от ѕосолството документи, както и да заплати таксите за виза. Ќепредстав€нето на документите, незаплащането на таксите или не€в€ването в ѕосолството на лично интервю, ако е необходимо, се счита за отказ от пътуването по вина на ѕќ“–≈Ѕ»“≈Ћя.
2.2. »здаването на виза за съответната държава е в компетенциите единствено на ѕосолството и не се гарантира от “”–ќѕ≈–ј“ќ–ј. ¬ случай на отказ от страна на ѕосолството се удържат по EUR ....... на човек от депозита за направените до момента разходи и стойността на консулската такса. –азмерът на таксите за издаване на визите се посочва в съответната информаци€ на “”–ќѕ≈–ј“ќ–ј по чл. 28(5) от «“.

3. ÷ени и плащане

3.1. ѕлащането се извършва в лева по фиксинга на ЅЌЅ в ден€ на плащане в брой или по банков път по банковата сметка на “”–ќѕ≈–ј“ќ–ј є ..................., банков код ................... в банка ................... Ц клон .................... ѕри плащане с кредитна/дебитна карта сумата се завишава с ..... % за банкови такси.
3.2. ƒепозит. јко не е упоменато друго размерът на депозита е 30% от общата цена на туристически€ пакет. ѕќ“–≈Ѕ»“≈Ћя“ внас€ депозита в момента на подписване на този договор, ако не е упоменат друг срок.
3.3. ќкончателното плащане на останалите 70% се извършва не по-късно от 10 дни преди датата на пътуване, ако не е упоменато друго.

4. ѕрава и задължени€ на страните

4.1. “”–ќѕ≈–ј“ќ–Џ“ се задължава:
4.1.1.  ƒа предостави на ѕќ“–≈Ѕ»“≈Ћя подробна информаци€ за организираното пътуване, услугите и цената, описани в ƒоговора за организирано пътуване.
4.1.2. ƒа предостави в съответствие с услови€та на този ƒоговор туристическите услуги, заплатени от ѕќ“–≈Ѕ»“≈Ћя.
4.1.3. ƒа осигури задължителна застраховка на ѕќ“–≈Ѕ»“≈Ћя Ућедицински разходи при болест и злополукаФ за пътуващите извън страната, като предостави оригиналната застрахователна полица на ѕќ“–≈Ѕ»“≈Ћя най-късно в ден€ на отпътуване. «астраховката е с включен асистанс, покрива медицински разходи вследствие на злополука или акутно забол€ване, транспортиране, репатриране, спешна стоматологична помощ. Ћица над 61 г. заплащат +100%.
4.1.4. ѕо искане на ѕќ“–≈Ѕ»“≈Ћя да го застрахова и от други рискове по време на пътуването срещу допълнително заплащане.
4.2. “”–ќѕ≈–ј“ќ–Џ“ има сключен застрахователен договор по чл. 42 от «“ за задължителна застраховка Уќтговорност на туроператораФ със «астрахователно дружество ................... Ц гр. ..................., ул. ................... є ..... при услови€та на «астрахователна полица є ................... от .................... —ертификатът за сключени€ договор се предостав€ на ѕќ“–≈Ѕ»“≈Ћя преди началото на пътуването.
4.3. “”–ќѕ≈–ј“ќ–Џ“ има право да се откаже от изпълнение на договора, без да носи никаква отговорност, ако ѕќ“–≈Ѕ»“≈Ћя“ не извърши плащани€ в определените срокове и по този начин про€ви недобросъвестност при изпълнение на своите задължени€. ‘актът на извършеното плащане се удостовер€ва с надлежно оформен документ (касов бон или фактура). јко ѕќ“–≈Ѕ»“≈Ћя“ е внесъл депозит, но не е извършил в установените срокове плащани€ до пълни€ обем на общата цена на пътуването, депозитът не се възстанов€ва и пътуването се счита за анулирано по вина на ѕќ“–≈Ѕ»“≈Ћя.
4.4. “”–ќѕ≈–ј“ќ–Џ“ има право да промени договорената обща цена на пътуването:
4.4.1. ѕри промени на транспортните разходи, в т.ч. цените на горивата, изменение на размера на таксите, свързани с пътуването, пром€на на валутните курсове към български€ лев с повече от 5%, възникнали след подписване на договора, но не по-късно от 20 дни преди пътуването.
4.4.2. –едът и начинът за преизчисл€ване на цената по т. 4.4.1. са: цената се увеличава единствено с реалното увеличение на компонента, повли€л върху изменението на цената.
4.4.3. “”–ќѕ≈–ј“ќ–Џ“ се задължава да информира в писмена форма ѕќ“–≈Ѕ»“≈Ћя за пром€ната в общата цена в срок от 3 дни след възникване на обсто€телствата по т. 4.4.1.
4.4.4. ѕќ“–≈Ѕ»“≈Ћя“ има право да приеме пром€ната в общата цена в срок от 3 дни след като бъде информиран за не€, чрез заплащане на дължимата сума.
4.4.5. ¬ случай, че ѕќ“–≈Ѕ»“≈Ћя“ не приеме промените “”–ќѕ≈–ј“ќ–Џ“ му предлага друго пътуване на същата, по-ниска или по-висока цена със съответно прихващане, доплащане или връщане на разликата.
4.4.6. јко ѕќ“–≈Ѕ»“≈Ћя“ не приеме предложението той може да се откаже от договора, без да дължи неустойки или обезщетение. ¬ този случай “”–ќѕ≈–ј“ќ–Џ“ възстанов€ва на ѕќ“–≈Ѕ»“≈Ћя ц€лата платена по договора сума в срок от 7 дни от датата на получаване на уведомлението за отказ от страна на ѕќ“–≈Ѕ»“≈Ћя.
4.4.7. ѕќ“–≈Ѕ»“≈Ћя“ се задължава да информира “”–ќѕ≈–ј“ќ–ј в писмена форма за решението си относно направените промени в срок от 3 дни след получаване на уведомлението.
4.4.8. «ам€на на хотел, заведение за хранене, разлечение или транспортно средство с други от същата или по-висока категори€ не се счита за пром€на по договора.
4.5. ѕќ“–≈Ѕ»“≈Ћя“ се задължава:
4.5.1. ѕри пътуване извън Ѕългари€ да си осигури необходимите лични документи (редовен задграничен паспорт, пълномощни и др.), оформени в съответствие със законите на посещаваната страна и на –епублика Ѕългари€.
4.5.2. јко ѕќ“–≈Ѕ»“≈Ћя“ е лице, което н€ма навършени 18 години, и който ще пътува в чужбина със собствен задграничен паспорт, той тр€бва да предостави нотариално заверена деклараци€ от  двамата родители, че са съгласни със заминаването му в посочената страна на посочената дата (ако непълнолетни€т пътува заедно с един от родителите си, необходимо е той да притежава нотариално съгласие от други€ родител). ѕри пътувани€ в √ърци€ това разрешение тр€бва да бъде заверено в ћинистерство на ѕравосъдието. ¬ случай, че това не е изпълнено и поради неправилно оформена деклараци€, ѕќ“–≈Ѕ»“≈Ћя“ не е допуснат да премине границата на –Ѕългари€, “”–ќѕ≈–ј“ќ–Џ“ не забав€ провеждането на програмата за останалата част от групата и не дължи неустойки на ѕќ“–≈Ѕ»“≈Ћя за непроведеното пътуване.
4.5.3. ƒа заплати в пълен обем и  в установените в ƒоговора срокове стойността на туристическите услуги.
4.5.4. ƒа спазва законите на страната, в ко€то пътува, както и да напусне държавата на екскурзи€та/почивката, съгласно договора, заедно с туристическата група, към ко€то е включен или индивидуално (при индивидуално пътуване). ¬сички останали действи€ на ѕќ“–≈Ѕ»“≈Ћя са нарушени€ на законите на съответната държава, като произтичащите от това последстви€ са за негова сметка. ¬ такива случаи “”–ќѕ≈–ј“ќ–Џ“ не носи отговорност за разходите и формалностите, свързани с връщането на ѕќ“–≈Ѕ»“≈Ћя в Ѕългари€.
4.5.5. ѕри инциденти и нанесени щети на хотели, превозни средства и на трети лица от страна на ѕќ“–≈Ѕ»“≈Ћя, последни€т е длъжен да възстанови на м€сто нанесените и установени щети.
4.5.6. ѕќ“–≈Ѕ»“≈Ћя“, който възнамер€ва да извърши пътуване и престой в страни с повишен риск от инфекциозни забол€вани€, е длъжен да премине съответна профилактика, съгласно международните медицински изисквани€.
4.5.7. јко ѕќ“–≈Ѕ»“≈Ћя“ пътува за чужбина с автомобил е длъжен да си осигури необходимите пълномощни (в случай на нужда), застраховки и други документи за автомобила.
4.5.8. јко по време на сво€ престой в чужбина ѕќ“–≈Ѕ»“≈Ћя“ изгуби личните си документи той е длъжен да уведоми за това най-близкото ѕосолство на –Ѕългари€. ¬ този случай “”–ќѕ≈–ј“ќ–Џ“  може да окаже помощ и съдействие, но всички свързани с това събитие разходи са изц€ло за сметка на ѕќ“–≈Ѕ»“≈Ћя.
4.5.9. ѕри непроведено пътуване да върне сертификата, посочен в т. 4.2.
4.6. ѕќ“–≈Ѕ»“≈Ћя“ има право:
4.6.1. ¬ срок не по-късно от 10 дни преди датата на пътуването да прехвърли правата и задължени€та си по ƒоговора пътуване на трето лице, като се задължава да заплати на “”–ќѕ≈–ј“ќ–ј всички дължими суми, свързани с тази пром€на. ¬ този случай ѕќ“–≈Ѕ»“≈Ћя“  е солидарно отговорен с третото лице пред “”–ќѕ≈–ј“ќ–ј за заплащане на общата цена на пътуването и за изпълнение на задължени€та по ƒоговора. “ретото лице декларира върху договора, че приема прехвърл€нето и изц€ло е съгласно с услови€та на договора и приложени€та към него, както и че е запознато с информаци€та за пътуването преди приемането на прехвърл€нето.

5. ќтговорност на страните

5.1. “”–ќѕ≈–ј“ќ–Џ“ си запазва правото да отмени туристическото пътуване като информира за това писмено ѕќ“–≈Ѕ»“≈Ћя в срок най-късно от 2 дни от възникване на основанието за отм€ната в следните случаи:
5.1.1. Ќе е набран необходими€ минимален брой участници.
5.1.2. ѕри възникване на форсмажорни обсто€телства (военни действи€, стачки, терористични актове, епидемии и др.). ¬ тези случаи “”–ќѕ≈–ј“ќ–Џ“ не носи отговорност за неизпълнението на договора като връща на ѕќ“–≈Ѕ»“≈Ћя всички заплатени суми, без тази част от т€х за извършените фактически разходи (платени застраховки, глоба за върнати билети, визови такси и др.). »звършените фактически разходи се удостовер€ват с надлежно оформени документи.
5.2. “”–ќѕ≈–ј“ќ–Џ“ не носи отговорност пред ѕќ“–≈Ѕ»“≈Ћя в случай на отмен€не, забав€не или изменение на сроковете и услови€та на пътуването, които не завис€т от “”–ќѕ≈–ј“ќ–ј, а именно:
5.2.1. «абав€не на самолетни полети по технически или метеорологични причини.
5.2.2. Ќепреодолима сила (природни бедстви€, стачки и др.).
5.2.3. јнулаци€ или прекъсване на пътуването по лични обсто€телства на ѕќ“–≈Ѕ»“≈Ћя.
5.2.4. «агуби или повреда на багаж по време на пътуването.
5.2.5. ќтказ на упълномощените органи да издадат виза на ѕќ“–≈Ѕ»“≈Ћя.
5.2.6. Ќедопускане от страна на митнически и граничните служби ѕќ“–≈Ѕ»“≈Ћя“ да излезе извън Ѕългари€ или да влезе в страната на пътуването поради липса на надлежно оформени документи или други причини.
5.3. “”–ќѕ≈–ј“ќ–Џ“ не носи отговорност по неизпълнение или неточно изпълнение на договора и не дължи неустойки, ако причините за това се дължат на:
5.3.1. ѕќ“–≈Ѕ»“≈Ћя, в т.ч. не€в€ване от негова страна на определено за отпътуване м€сто и време.
5.3.2. ƒействи€ на трето лице, несвързано с изпълнение на договора, които не могат да се предвид€т или избегнат.
5.3.3. Ќепреодолима сила или събитие, което не може да бъде предвидено или избегнато от страна на “”–ќѕ≈–ј“ќ–ј и неговите контрагенти при добросъвестно изпълнение на задължени€та им.
5.4. ќтговорността на “”–ќѕ≈–ј“ќ–ј във всички случаи на неточно или непълно изпълнение на програмата на пътуване не може да превишава общата цена на пакета.
6. ¬ случай на отказ от пътуването и прекрат€ване на договора от страна на ѕќ“–≈Ѕ»“≈Ћя, той се задължава да заплати на “”–ќѕ≈–ј“ќ–ј неустойка, както следва:

6.1. ѕри отказ в срок до 21 дни преди пътуването Ц без неустойка.
6.2. ѕри отказ в срок от 20 до 15 дни преди пътуването Ц в размера на депозита.
6.3. ѕри отказ в срок от 14 до 8 дни преди пътуването Ц 50% от общата цена.
6.4. ѕри отказ в срок от 7 до 3 дни преди пътуването Ц 80% от общата цена.
6.5. ѕри отказ в срок по-малък от 72 часа преди пътуването Ц 100% от общата цена.

7. —порове и рекламации

7.1. ¬ случай, че по време на пътуването  се установ€т факти на неизпълнение или неточно изпълнение на на насто€щи€ ƒоговор, ѕќ“–≈Ѕ»“≈Ћя“ се задължава незабавно в писмена форма да уведоми доставчика на услугите и “”–ќѕ≈–ј“ќ–ј с оглед своевременно предприемане на мерки, които да удовлетвор€ват всички заинтересовани страни.
7.2. ¬ случай, че претенциите на ѕќ“–≈Ѕ»“≈Ћя, свързани с качеството на предоставената услуга, не могат да бъдат удовлетворени на м€сто при предостав€нето на услугата, ѕќ“–≈Ѕ»“≈Ћя“ има право да пред€ви надлежно оформена рекламаци€ към “”–ќѕ≈–ј“ќ–ј.
7.3. ¬ срок от 3 дни след крайната дата на пътуването, ѕќ“–≈Ѕ»“≈Ћя“ тр€бва да представи лично в офиса на “”–ќѕ≈–ј“ќ–ј/“”–ј√≈Ќ“ј рекламаци€та си в писмен вид, придружена от констативен протокол, подписан от ѕќ“–≈Ѕ»“≈Ћя, ’ќ“≈Ћј и  чуждестранни€т  ќЌ“–ј√≈Ќ“ на “”–ќѕ≈–ј“ќ–ј, посрещнал ѕќ“–≈Ѕ»“≈Ћя, оригинален екземпл€р на ƒоговора  и платежен документ (касов бон, фактура).
7.4. ¬ случай, че ѕќ“–≈Ѕ»“≈Ћя“ не е пред€вил рекламаци€та по описани€ начин, неговите претенции н€ма да се приемат и разгледат от страна на “”–ќѕ≈–ј“ќ–ј.
7.5. “”–ќѕ≈–ј“ќ–Џ“ се задължава в срок до 30 дни след получаване на рекламаци€та да даде своето писмено становище по не€ на ѕќ“–≈Ѕ»“≈Ћя.

8. –ед за изменени€ и прекрат€ване на ƒоговора

8.1. Ќасто€щи€т ƒоговор е изготвен в съответствие със «акона за туризма и българското законодателство.
8.2. ¬сички изменени€ и допълнени€ между страните в писмен вид се см€тат за неразделна част от ƒоговора.
8.3. ¬с€ка от страните има право да поиска изменение или да прекрати ƒоговора във връзка със съществени изменени€ на обсто€телствата, при които е бил сключен ƒоговора.
8.4. —поразумение за изменение или уведомление за прекрат€ване на ƒоговора се извършва в писмена форма.
8.5. ѕри изменение на ƒоговора задължени€та на страните се запазват в изменен вид.
8.6. ѕри прекрат€ване на договора задължени€та на страните се прекрат€ват след уреждане на финансовите взаимоотношени€.
8.7. ¬сички спорни въпроси във връзка с ƒоговора се решават чрез преговори, а при невъзможност - в съответствие със законодателството на –Ѕългари€.


ѕечат на офертатаѕечат