оферти | хотели | Ѕългари€ | транспорт | търсене | информаци€ | организации | форум | за нас  
“уризъм Ѕългари€
search
»нформаци€
“ърсене по ключова дума
“уризъм и настан€ване в
месец
година

ƒоговор за пренаемане на информационен деск
ƒата: 2004-11-03

ƒќ√ќ¬ќ– «ј ѕ–≈Ќј≈ћјЌ≈

ƒнес, . . . . . . . 2004 год. (в . . . . . . . . . . . . . . . . . . ), между страните:
ј√≈Ќ÷»я“ј ѕќ “”–»«Џћ, със седалище и адрес на управление —офи€, пл. —вета Ќедел€ 1, представл€вана от г-н Ѕисер ялъмов - изпълнителен директор, наричана за краткост Ќј≈ћќƒј“≈Ћ
и
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , със седалище и адрес на управление: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , Ѕ”Ћ—“ј“ . . . . . . . . . . и дан. є . . . . . . . . . . , рег. по ф.д. є . . . . . . . . . . /. . . . г. на . . . . . . . . . . . . . . .  съд, представл€вана от . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , в качеството му на . . . . . . . . . . . . . . , наричана за краткост по-долу ѕ–≈Ќј≈ћј“≈Ћ, се сключи насто€щи€т договор за следното:

≤. ѕ–≈ƒћ≈“ Ќј ƒќ√ќ¬ќ–ј

„л. 1. (1) Ќасто€щи€т договор има за предмет пренаемането на части от недвижим имот, a именно: . . . . информацион. . . деск... от български€ щанд на обща площ . . .  кв.м, на международната туристическа борса . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , който ще бъде ползван като рекламна площ.
 (2) — насто€щи€ договор Ќј≈ћќƒј“≈Ћя“ отдава под наем на ѕ–≈Ќј≈ћј“≈Ћя за временно възмездно ползуване по предназначение на посочени€ по-горе недвижим имот, срещу което ѕ–≈Ќј≈ћј“≈Ћя“ се задължава да заплаща определената в насто€щи€ договор наемна цена.

II. CPOK Ќј ƒќ√ќ¬ќ–ј

 „л. 2. (1) Ќасто€щи€т договор се сключва за срок от 15 (петнадесет) дни, считано от ден€ на подписването му.

II≤. ЌAEMHA ÷≈Ќј » Ќј„»Ќ Ќј ѕЋјўјЌ≈

„л. 3. (1) «а ползването на отдавани€ имот ѕ–≈Ќј≈ћј“≈Ћя“ заплаща наемна цена в размер на левовата равностойност на . . . . . щ.д. (такса за участие) за 1 кв.м.
(2) ѕълни€т размер на дължимата наемна цена се заплаща към момента на подписване на договора.

IV. ѕ–ј¬ј » «јƒЏЋ∆≈Ќ»я Ќј —“–јЌ»“≈

„л. 4. Ќј≈ћќƒј“≈Ћя“ се задължава:
(1) ƒа предаде за ползуване на ѕ–≈Ќј≈ћј“≈Ћя горепосочени€ имот при услови€та и сроковете посочени в договора.
(2) ƒа не пречи на ѕ–≈Ќј≈ћј“≈Ћя при ползуването на наемани€ имот, когато се ползва в съответствие със законите в страната и договорното му предназначение.
(3) ƒа не прехвърл€ правата си върху наемани€ имот докато трае действието на насто€щи€ договор, освен ако при прехвърл€нето на имота е осигурил продължаването на договора за наем от ѕ–≈Ќј≈ћј“≈Ћя при същите услови€.

„л. 5. ѕ–≈Ќј≈ћј“≈Ћя“ се задължава:
(1) ƒа заплати определената наемна цена, съгласно услови€та и сроковете определени в този договор.
(2) ƒа използува имота само по предназначението определено в договора.
(3) ƒа пази имота и да полага грижа на добър стопанин при ползуването му.
(4) ƒа уведом€ва незабавно Ќј≈ћќƒј“≈Ћя за повреди и посегателства върху наемани€ имот от трети лица.
(5) ƒа върне наемани€ имот на датата, на ко€то изтича срока на договора в състо€ние в което се е намирал при неговото предаване, като се отчита нормалната степен на изхабеност.

V. ѕ–≈ –ј“я¬јЌ≈ Ќј ƒќ√ќ¬ќ–ј

„л. 6. ƒоговорът се прекрат€ва:
(1) — изтичане на уговорени€ срок.
(2) ѕо взаимно съгласие на страните с писмено споразумение.
(3) ≈дностранно от Ќј≈ћќƒј“≈Ћя с еднодневно писмено предизвестие при ползване на имота от ѕ–≈Ќј≈ћј“≈Ћя в нарушение на установеното по договора предназначение.

V≤. ƒќѕЏЋЌ»“≈ЋЌ» –ј«ѕќ–≈ƒЅ»

„л. 7. (1) ѕромени в насто€щи€ договор могат да се прав€т само по взаимно съгласие между страните с допълнително писмено съгласие, които стават неразделна част от него.
(2) «а неуредените в този договор въпроси се прилагат съответните разпоредби на гражданското законодателство.

—траните по насто€щи€ договор ще решават възникналите между т€х по повод на договора спорове по споразумение, а ако това се окаже невъзможно Ц по съдебен ред според българското законодателство.

Ќасто€щи€т договор  се състави в два еднообразни екземпл€ра - по един за вс€ка от страните.

«ј Ќј≈ћќƒј“≈Ћя:                                              «ј ѕ–≈Ќј≈ћј“≈Ћя:


ѕечат на офертатаѕечат