оферти | хотели | Ѕългари€ | транспорт | търсене | информаци€ | организации | форум | за нас  
“уризъм Ѕългари€
search
»нформаци€
“ърсене по ключова дума
“уризъм и настан€ване в
месец
година

«а€вление за пром€на в обсто€телствата, вписани в Ќационални€ туристически регистър
ƒата: 2011-02-16

ѕриложение є 1 към чл. 12, ал. 2
(»зм. ƒ¬, бр. 93 от 2009 г., в сила от 24.11.2009 г.)

1. ¬х. є

 

ƒќ

 

ћ»Ќ»—“Џ–ј Ќј » ќЌќћ» ј“ј, ≈Ќ≈–√≈“» ј“ј » “”–»«ћј

 

 

 ћ≈“ј Ќј ќЅў»Ќј______________________

 

« ј я ¬ Ћ ≈ Ќ » ≈

за пром€на в обсто€телствата, вписани в Ќационални€ туристически регистър

 

2.1. ќт (име, презиме, фамили€ Ц собственик, изпълнителен директор, управител)

 

 

 

2.2. ѕредставител на (фирма на търговеца/ юридическото лице, което има право по силата на друг закон да извършва стопанска дейност)

 

 

 

2.3. Ѕ”Ћ—“ј“/единен идентификационен код

 

 

 

2.5. —едалище и адрес на управление (община)

 

 

 

2.6. (пощенски код)

 

2.7. (населено м€сто)

 

 

 

2.8. (ж.к./ кв.)

 

 

2.9. (булевард/площад/улица)

 

2.10. є

 

2.11. (блок)

 

2.12. (вход)

2.13. (етаж)

2.14. (апартамент)

2.15. (телефон/и)

 

2.16. (факс)

 

2.17. (електронна поща)

 

 

3. јдрес на туристически€ обект (населено м€сто, булевард, площад, улица, є, телефон)

 

 

 

4. ¬ид на туристически€ обект:

 

5. є на издаденото удостоверение за категори€/ регистраци€:

 

6. Ќастъпила пром€на в обсто€телствата относно (отбележете с У’Ф това, което се отнас€ за ¬ас)

 

–≈√»—“–»–јЌ “”–ќѕ≈–ј“ќ– »/»Ћ» “”–»—“»„≈— » ј√≈Ќ“                                               

 

 

 

 ј“≈√ќ–»«»–јЌ “”–»—“»„≈— » ќЅ≈ “ по чл.3, ал.3, т.1, 2, 3 или 10 от «акона за туризма       

 

 

 ј“≈√ќ–»«»–јЌј — »-ѕ»—“ј

 

 

 ј“≈√ќ–»«»–јЌ ѕЋј∆

 

 

“”–»—“»„≈— ќ —ƒ–”∆≈Ќ»≈

 

 

“”–»—“»„≈— » »Ќ‘ќ–ћј÷»ќЌ≈Ќ ÷≈Ќ“Џ–

 

 

7. ѕроменени данни или обсто€телства:

 

 

 

 

 

8. ѕриложени документи:

 

8.1

 

8.2

 

8.3.

 

8.4.

 

8.5.

 

8.6.

 

8.7.

 

 

9. ƒата и м€сто:

 

 

10. ѕодпис и печат:

 

                       

“акса 

—ъгласно “арифа за таксите, които се събират по «акона за туризма:

«а вписване на настъпили промени в обсто€телства за регистрираните лица, както и за категоризираните обекти се събира такса 150 лв.

“аксата се превежда по сметката на:

ћинистерство на икономиката, енергетиката и туризма
ЅЌЅ Ц ÷”
BG79 BNBG 9661 3000 1026 01


јдминистративни звена, обслужващи издаването на актовете

ƒирекци€ Д“уристическа политикаФ, отдел Д–егулиране на туристическите дейностиФ и отдел Д–азвитие на туристически€ продуктФ
телефони: 940 7846; 940 7642; 940 7747, 940 7716 и 940 7810
адрес: —офи€, ул. Ћеге 4

ѕриемно време за получаване на удостоверени€: всеки работен ден от 9:00 до 17:00 ч.


ѕечат на офертатаѕечат