оферти | хотели | Ѕългари€ | транспорт | търсене | информаци€ | организации | форум | за нас  
“уризъм Ѕългари€
search
»нформаци€
“ърсене по ключова дума
“уризъм и настан€ване в
месец
година

ƒеклараци€ на «ѕјƒ Ѕулстрад за застраховане на IATA агенти
ƒата: 2007-03-28

ƒ≈ Ћј–ј÷»я «ј «ј—“–ј’ќ¬јЌ≈
Ќј ј√≈Ќ“», ј –≈ƒ»“»–јЌ» ќ“ »ј“ј «ј »«¬Џ–Ў¬јЌ≈ Ќј  ƒ≈…Ќќ—“ ѕќ ѕ–ќƒј∆Ѕј Ќј —јћќЋ≈“Ќ» Ѕ»Ћ≈“»

 андидат за застраховане: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . регистрирана по фирмено дело  є . . . . . / . . . . . г. при  . . . . . . . . . . . съд, ≈»  по Ѕ”Ћ—“ј“ . . . . . . . . . . ., ≈»  по «ƒƒ— BG . . . . . . . . . ., представл€вано от . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., ≈√Ќ . . . . . . . . . ., седалище и адрес на управление: гр. . . . . . . . . . . ул. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., є . . ., тел. . . . . . . . . . . ., факс . . . . . . . . . . ., е-mail . . . . . . . . . . . .

ћќЋя, ќ“√ќ¬ќ–≈“≈ » ѕќѕЏЋЌ≈“≈:

1. ѕосочете застрахователната сума по основното покритие (максимален лимит на отговорност), както е определена от »ј“ј клон —офи€ за срока на договора Ц до Euro . . . . . .
2. ∆елаете ли допълнително застрахователно покритие срещу допълнително заплащане на преми€ за застраховка на правни разноски?  јко отговорът е УƒјФ, мол€ дайте подробна информаци€:
Ќе □ ƒа □  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.1. Ћимит на отговорност за съдебни разноски, в т.ч. и за адвокатски хонорар: до Euro . . . . .
(—умата по т.т. 2.1. не може да надвишава 10% от застрахователната сума)
3. ѕосочете оборота от продажба на самолетни билети, реализиран  през най-силни€ (пиков),  съответно най-слаби€ период на предходната 20 . . . година:
Х Euro: . . . . . . . . . .
Х Euro: . . . . . . . . . .
4. —ъществуват ли обсто€телства към насто€щи€ момент, които биха дали повод за пред€в€ване на претенции от страна на авиокомпании (по индивидуални договори с т€х) или от »ј“ј - клон —офи€ като Ѕенефициент (по договор с »ј“ј) за неплащане на суми от продажба на самолетни билети. јко отговорът е УƒјФ, дайте подробна информаци€:
Ќе □ ƒа □  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5. »ма ли образувано срещу ¬ас съдебно производство по ликвидаци€ или по об€в€ване в несъсто€телност? јко отговорът е УƒјФ, дайте подробна информаци€:
Ќе □ ƒа □  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6. ѕред€в€вани ли са срещу ¬ас през последните 12 месеца рекламации/съдебни искове във връзка с неплащане на суми от продажба на самолетни билети във връзка с извършваната от ¬ас дейност като јгент по продажба на самолетни билети? јко отговорът е УƒјФ, дайте подробна информаци€.
Ќе □ ƒа □ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7. ќтказвано ли ¬и е издаването на лиценз или отнеман ли ¬и е издаден и впоследствие възобновен лиценз за извършване на дейност като јгент по продажба на самолетни билети и/или като “уристически агент по «акона за туризма? јко отговорът е УƒјФ, дайте подробна информаци€:
Ќе □    ƒа □ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8. »мате ли към насто€щи€ момент финансови задължени€ към други потребители и  доставчици, различни от »ј“ј и/или към държавата (публични вземани€), и/или към осигурителните фондове, и/или към други кредитори? јко отговорът е УƒјФ, дайте подробна информаци€:
Ќе □    ƒа □ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9. ѕолзвате ли кредит (овърдрафт), предоставен от банка/и, като начин за извършване на плащани€ към »ATA и/или други доставчици и потребители? јко отговорът е УƒјФ посочете размера на сумата:
Ќе □   ƒа □ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10. ќтказвана ли ви е застраховка   Уќтговорност на јгенти по продажба на самолетни билетиФ от друг застраховател? ћол€, посочете причината:
Ќе □   ƒа □ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11. —ъгласен съм определената застрахователна преми€ да плат€ еднократно при сключване на полицата.

ƒ≈ Ћј–»–јћ, „≈:

1. √орната информаци€ е в€рна, точна и коректна.

2. ўе уведом€вам писмено застраховател€ за предсто€щи промени в адреса на фирмата, за новонастъпили събити€ и обсто€телства, които биха били от значение за риска съгласно чл. 191 във връзка с чл. 189 от кодекса за застраховането.

3. —ъм запознат и приемам Уќбщите услови€ за застраховка на агенти, акредитирани от »ј“ј за извършване на дейност по продажба на самолетни билетиФ на «ѕјƒ УЅулстрадФ и жела€ да сключа застраховка за срок от . . . . г., считано от . . . . . . . . . 20 . . . год.

ƒата: . . . . . . . . .

«а застраховани€: . . . . . . . . . .
(подпис, печат)

ѕриложение: —ъдебно удостоверение за актуално състо€ние на фирма . . . . . . . . . . .


ѕечат на офертатаѕечат