оферти | хотели | Ѕългари€ | транспорт | търсене | информаци€ | организации | форум | за нас  
“уризъм Ѕългари€
search
»нформаци€
“ърсене по ключова дума
“уризъм и настан€ване в
месец
година

«а€вление за издаване на лиценз за туристическа дейност
ƒата: 2003-06-20

ѕриложение є 1

към чл. 2, ал. 1

1. ¬х. є

ƒќ
ћ»Ќ»—“Џ–ј Ќј » ќЌќћ» ј“ј

«јя¬Ћ≈Ќ»≈
за издаване на лиценз за туристическа дейност

2.1. ќт (име, презиме, фамили€ Ц собственик, изпълнителен директор, управител)

2.2. Ѕ”Ћ—“ј“

2.3. ≈√Ќ

3.1. ѕредставител на (фирма на юридическото лице, еднолични€ търговец)

3.2. ƒанъчен є

4.1. јдрес на управление
(община)

4.2. (пощ. код)  

4.3. (населено м€сто)

4.4. (ж.к./ кв.)

4.5. (бул./пл./улица)

4.6. (є)

4.7. (блок)

4.8. (вх.)

4.9. (ет.)

4.10. (ап.)

4.11. (тел.)

4.12. (факс)

4.13. (e-mail)

5. ¬ид туристическа дейност (отбележете с "’" дейностите, за които желаете лиценз)                 

“”–ќѕ≈–ј“ќ–— ј ƒ≈…Ќќ—“

“”–»—“»„≈— ј ј√≈Ќ“— ј ƒ≈…Ќќ—“

6. ѕриложени документи (отбележете с "’" приложените документи)

”достоверение за актуална съдебна регистраци€

 

”достоверение, че лицето не е в процедура по несъсто€телност

 

 опи€ от документите, удостовер€ващи, че юридическото лице има право по силата на друг закон да извършва стопанска дейност

 

—правка за образованието, езиковата квалификаци€ и стажа на персонала

 

 опие от документите, удостовер€ващи завършено образование, стаж и езикова квалификаци€ на лицето, осъществ€ващо функции по управление

 

—правка за помещени€та, в които ще се упражн€ва туристическа дейност

 

јкт за собственост, договор за наем или друг договор, от който произтича правото да се ползва помещението

 

ѕрепоръка от национално представено туристическо сдружение

 

ƒеклараци€ по чл.19, ал. 1, т. 6 и 7 от «акона за туризма

 

ќбщи услови€ на договорите за пътуване с обща цена Ц за туроператорска дейност

 

ƒокумент за платена такса за разглеждане на документите съгласно тарифата

 

7. ƒата и м€сто

8. ѕодпис и печат

 ѕриложение є 2

към чл. 2, ал. 2, т. 3

—ѕ–ј¬ ј

за образованието, езиковата квалификаци€ и стажа на персонала, упражн€ващ туроператорска

или туристическа агентска дейност

1.1.‘ирма (фирма на юридическото лице/ еднолични€ търговец)

1.2. ƒанъчен є

2.1. јдрес на управление (община)

2.2. (пощ. код)    

2.3. (населено м€сто)

2.4. (ж.к. кв.)

2.5. (булевард/площад/улица)

2.6. (є)

2.7. (блок)

2.8. (вх.)

2.9. (ет.)

2.10. (ап.)

2.11. (тел.)

2.12. (факс)

2.13. (e-mail)

3. —правка за професионалната и езикова квалификаци€

ƒЋЏ∆Ќќ—“

Oбщ брой

                    ќбразование

              “рудов стаж

       ≈зикова квалификаци€

 

 

¬исше в областта

    на туризма

висше

средно

ѕроф. квали-фика-ци€

над 7 годи-ни

над 5 годи-ни

над 3 годи-ни

над 2 годи-ни

с 2  чужди езика

с 1 чужд език

»зпълнителен директор (управител)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ќрганизатор по туризма

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

јгент по продажбите

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≈кскурзовод

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

јниматор

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ѕланински водач

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ќбщо персонал

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ƒата и м€сто

5. »ме, ‘амили€ - ƒлъжност

ѕодпис и печат

ѕриложение є 3

към чл. 2, ал. 2, т. 5

—ѕ–ј¬ ј

за местоположението, пригодността и оборудването на помещени€та, за упражн€ване на туроператорска

или туристическа агентска дейност

1.1. ‘ирма (фирма на юридическото лице/еднолични€ търговец)

1.2. ƒанъчен є

2.1. јдрес на помещението

(община)

2.2. (пощ. код)    

2.3. (населено м€сто)

2.4. (ж.к. кв.)

2.5. (булевард/площад/улица)

2.6. (є)

2.7. (блок)

2.8. (вх.)

2.9. (ет.)

2.10. (ап.)

2.11. (тел.)

2.12. (факс)

2.13. (e-mail)

3. —правка за местоположението и оборудването (в€рното се отбел€зва с "’" )

 

   “уроператорска дейност

“уристическа агентска дейност

 

ƒј

Ќ≈

ƒј

Ќ≈

–азположение до 1-и етаж в жилищна сграда

 

 

 

 

–азположение до 3-и етаж в офис-сграда

 

 

 

 

”казателни табели и табла

 

 

 

 

»нформаци€ за фирмата и работното време

 

 

 

 

–аботни места и м€сто за прием на клиенти

 

 

 

 

ќборудване Ц компютър, факс, телефон

 

 

 

 

4. ƒата и м€сто

5. »ме, ‘амили€ - ƒлъжност

ѕодпис и печат

ѕриложение є 4

към чл. 2, ал. 2, т. 8

ƒ ≈   Ћ ј – ј ÷ » я

 

ƒолуподписани€т .................................................................................................
(трите имена на лицето, представл€ващо лицето, кандидатстващо за лиценз)

 .........................       .......................................................................

(≈√Ќ)                                                                                   (адрес)

ƒ ≈   Ћ ј – » – ј ћ,

че представл€ваното от мен ...............................................................,
(фирма на юридическото лице; еднолични€ търговец)

..........................................................................      ............................

(адрес на управление)                                                    Ѕ”Ћ—“ј“

не е извършвало туроператорска и туристическа агентска дейност без лиценз и не му е отнеман лиценз за туроператорска или туристическа агентска дейност през последните 12 месеца.

Ќасто€щата деклараци€ да послужи при кандидатстване за лиценз за туроператорска (туристическа агентска) дейност.

Ќасто€щата деклараци€ подписвам при съзнанието за отговорност по чл. 313 от Ќаказателни€ кодекс.

ƒата:

ƒ≈ Ћј–ј“ќ–:

(подпис и печат)


ѕечат на офертатаѕечат