оферти | хотели | Ѕългари€ | транспорт | търсене | информаци€ | организации | форум | за нас  
“уризъм Ѕългари€
search
»нформаци€
“ърсене по ключова дума
“уризъм и настан€ване в
месец
година

«а€вление за участие в експонираната реклама на туристическите фирми в информационен щанд на изложение
ƒата: 2004-08-11

ƒќ
√-Ќ Ѕ»—≈– яЋЏћќ¬
»«ѕЏЋЌ»“≈Ћ≈Ќ ƒ»–≈ “ќ–
Ќј ј√≈Ќ÷»я ѕќ “”–»«Џћ

« ј я ¬ Ћ ≈ Ќ » ≈

за участие в експонираната реклама на туристическите фирми
в информационен щанд на изложението
..................................................................

‘ирма ..................................................................................................................................
(наименование, булстат, данъчен є, рег. є на лиценз/документ за категори€)
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
представл€вано от...............................................................................................................
...........................................................................................................................................
(тел., факс и електронна поща)

«а€в€вам, че жела€ да участвам на български€ щанд в ................................................ и ще ползвам:

 информационен деск

 участие с рекламно-информационни материали без представител

на обща стойност .................... евро (равностойност в лева ..................................), като прилагам исканите от ¬ас документи.

«аплащането на разходите по ползването на изложбената площ ще бъде преведено в 3-дневен срок след сключване на договора.

ƒекларирам, че съм запознат с услови€та за участие на български€ щанд и ги приемам.

ѕриложение:

  • ”достоверение за актуално състо€ние в оригинал или заверено копие
  •  опие на лиценз или документ за категори€ (заверен в€рно с оригинала)
  • –екламен каталог/брошура      

ѕќƒѕ»—:
(печат)

............................... 20.... г.
(дата)


ѕечат на офертатаѕечат