оферти | хотели | Ѕългари€ | транспорт | търсене | информаци€ | организации | форум | за нас  
“уризъм Ѕългари€
search
»нформаци€
“ърсене по ключова дума
“уризъм и настан€ване в
месец
година

ƒоговор за сътрудничество - вариант ≤≤
ƒата: 2001-10-23

ƒнес, ............. 20.... г., в гр./с. ............................., между:

1. ......................................., седалище: област ............................, община ......................, гр. ...................., ул. ........................................ є ..., рег. по ф. д. є ............. от ....... г. по описа на ...................., Ѕ”Ћ—“ј“ .............................., дан. є ............................., наричан за краткост ѕЏ–¬ј —“–јЌј,

и

2. ......................................, седалище: област ....................., община ............................., гр. ...................., ул. ..................................... є ......, рег. по ф. д. є ........... от ......... г. по описа на ...................., Ѕ”Ћ—“ј“ .............................., дан. є ............................., наричан за краткост ¬“ќ–ј —“–јЌј, се подписа насто€щи€т договор за сътрудничество при следните услови€:

I. ќЅў» ѕќЋќ∆≈Ќ»я

„л. 1. — този договор страните се уговар€т да извършват в свой и общ интерес следната стопанска дейност: ................................ ......................... ............................

„л. 2. ¬с€ка страна ще осъществ€ва посочената в чл. 1 дейност от свое име и за сво€ сметка при реда и услови€та на насто€щи€ договор.

„л. 3. ƒоговорът се сключва за срок от ................................

„л. 4. «а уреждането на възникнали отношени€ по повод на стопанската дейност страните по договора могат да сключват допълнителни споразумени€, които се €в€ват неразделна част от насто€щи€ договор.

II. ѕ–ј¬ј » «јƒЏЋ∆≈Ќ»я Ќј —“–јЌ»“≈

„л. 5.(1) ѕървата страна се задължава:

1. ................................................................... .............................................

2. ................................................................... .............................................

(2) ѕървата страна има право:

1. ................................................................... .............................................

2. ................................................................... .............................................

„л. 6.(1) ¬тората страна се задължава:

1. ................................................................... .............................................

2. ................................................................... .............................................

(2) ¬тората страна има право:

1. ................................................................... .............................................

2. ................................................................... .............................................

„л. 7. »звършените действи€, доставки или плащани€ от страните се удостовер€ват с протокол.

III. ќ“√ќ¬ќ–Ќќ—“. Ќ≈”—“ќ… »

„л. 8. ѕървата страна дължи неустойка в размер на ......................................... при неизпълнение на ......................

„л. 9. ¬тората страна дължи неустойка в размер на ...................................................., ако не изпълни .......................................

„л. 10. —траните запазват правото си да търс€т по общи€ ред обезщетение за вредите, надхвърл€щи размера на неустойките по този раздел.

IV. ѕ–≈ –ј“я¬јЌ≈ Ќј ƒќ√ќ¬ќ–ј

„л. 11.(1) “ози договор се прекрат€ва:

1. — изтичане на срока на действието му;

2. ѕо взаимно съгласие на страните.

(2) ¬с€ка от страните може да прекрати договора едностранно с .............. месечно предизвестие.

V. «ј Ћё„»“≈ЋЌ»  Ћј”«»

„л. 12.(1) —траните по насто€щи€ договор следва да отправ€т всички съобщени€ и уведомлени€ помежду си само в писмена форма.

(2) ѕисмената форма се см€та за спазена и когато те са отправени по телекс, телефакс или друго техническо средство, което изключва възможността за неточно възпроизвеждане на из€влението.

„л. 13. Ќасто€щи€т договор може да бъде изменен или допълнен от страните с отделно споразумение, облечено в писмена форма.

„л. 14.(1) —траните ще решават споровете, възникнали по повод изпълнението на насто€щи€ договор, чрез разбирателство и взаимни отстъпки.

(2)  огато постигането на съгласие се окаже невъзможно, страните ще отнесат спора пред ........................

„л. 15. «а неуредените с този договор въпроси се прилагат разпоредбите на търговското и гражданското законодателство на –епублика Ѕългари€.

Ќасто€щи€т договор се състави и подписа в два еднакви екземпл€ра - по един за вс€ка от страните.

ѕЏ–¬ј —“–јЌј: ................                                                      ¬“ќ–ј —“–јЌј: .................


ѕечат на офертатаѕечат