оферти | хотели | Ѕългари€ | транспорт | търсене | информаци€ | организации | форум | за нас  
“уризъм Ѕългари€
search
»нформаци€
“ърсене по ключова дума
“уризъм и настан€ване в
месец
година

ƒоговор за сътрудничество - вариант ≤
ƒата: 2001-10-23

ƒнес, .......... 20.... г., в гр./с. ................................, между:

1. ......................., седалище: област ......................, община ............................, гр. ............................, ул. ............................. є ......, рег. по ф. д. є ........ от ....... г. по описа на ........................., Ѕ”Ћ—“ј“ ..............................., дан. є ............................, наричан за краткост ѕЏ–¬ј —“–јЌј,

и

2. ......................, седалище: област ................., община ................................., гр. ................, ул. ......................................... є ......, рег. по ф. д. є ............ от .......... г. по описа на .................., Ѕ”Ћ—“ј“ .............................., дан. є ............................., наричан за краткост ¬“ќ–ј —“–јЌј,

се подписа насто€щи€т договор за сътрудничество при следните услови€:

I. ќЅў» ѕќЋќ∆≈Ќ»я

„л. 1. — този договор страните се уговар€т да извършват в свой и общ интерес следната стопанска дейност: ........................................................

„л. 2. ¬с€ка страна ще осъществ€ва посочената в чл. 1 дейност от свое име и за сво€ сметка при реда и услови€та на насто€щи€ договор.

„л. 3. ƒоговорът се сключва за срок от ...............................

„л. 4. «а уреждането на възникнали отношени€ по повод на стопанската дейност страните по договора могат да сключват допълнителни споразумени€, които се €в€ват неразделна част от насто€щи€ договор.

II. ѕ–ј¬ј » «јƒЏЋ∆≈Ќ»я Ќј —“–јЌ»“≈

„л. 5. ѕървата страна предостав€ за ползване от втората страна ..........................,

наричана по-долу ¬≈ў“ј, срещу възнаграждение, което втората страна се задължава да заплаща съгласно услови€та и в сроковете, уговорени в насто€щи€ договор.

„л. 6. ¬тората страна ще ползва вещта за извършването на стопанската дейност, уговорена в този договор.

„л. 7. “ехническите и качествените характеристики на вещта, нейните индивидуализиращи признаци, както и всички показатели, отнас€щи се до моментното й състо€ние, са подробно описани в приложение към насто€щи€ договор, което се €в€ва неразделна негова част.

„л. 8. ¬тората страна н€ма право да преотстъпва вещта на други лица.

„л. 9 (1) ¬ещта ще бъде предадена от първата на втората страна не по-късно от ... дни от датата на подписване на насто€щи€ договор.

(2) ѕредаването на вещта и направените възражени€ на втората страна се удостовер€ват с протокол, който се прилага към насто€щи€ договор.

(3) ѕървата страна не отговар€ за недостатъци, които не са били отразени в протокола по предходната алине€, освен за скрити недостатъци или за недостатъци, които са опасни за здравето на втората страна или за здравето на наети€ от не€ във връзка с обслужването на вещта персонал.

„л. 10 (1) ѕървата страна се задължава да продава следните стоки, произведени от втората страна, съгласно чл. 1 от договора: ..................................................

(2) ѕо отношение на продажбата първата страна н€ма представителни права спр€мо втората страна. “€ ще продава стоките от свое име и за сво€ сметка, като с действи€та си не ангажира юридически втората страна.

(3) ќтношени€та по продажбата на стоките между страните се уреждат с отделен договор.

„л. 11. ѕървата страна е длъжна:

1. ƒа не пречи по никакъв начин на свободното ползване на предадената от не€ вещ от втората страна в рамките на срока на договора;

2. ƒа прехвърли на втората страна правото на собственост върху вещта, ако последната поиска да придобие вещта срещу заплащане на остатъчната й стойност, ко€то се изчисл€ва като от първоначалната стойност на вещта, посочена в приложението към насто€щи€ договор, се приспаднат .............................. ƒругите услови€ по прехвърл€нето на собствеността върху вещта, както и свързаните с това права и задължени€ на страните, ще бъдат уточнени с отделен договор за продажба;

3. ƒа предаде заедно с вещта всички документи, свързани с нейната поддръжка, ремонт и експлоатаци€;

4. ƒа поеме гаранци€ за качеството на вещта и за годността й за употреба съобразно предназначението, посочено в чл. 1 от насто€щи€ договор, за срок ............ от датата на предаването;

5. ƒа отстрани безвъзмездно всички повреди и отклонени€ от изисквани€та за качество на вещта, които са възникнали в рамките на гаранционни€ срок. ѕървата страна не отговар€ за повреди и отклонени€ от качеството на вещта, възникнали вследствие на нейната неправилна употреба и експлоатаци€ от страна на втората страна;

6. ƒа осигури платен сервиз за вещта след изтичането на гаранционни€ срок;

7. ƒа не прехвърл€ на трети лица собствеността върху вещта или ограничени вещни права върху не€ за времето на действие на насто€щи€ договор;

„л. 12.(1) ѕървата страна има право да реализира произведените съгласно чл. 1 стоки от втората страна.

(2) ѕървата страна н€ма право да продава сама или чрез трети лица стоки, конкурентни на стоките, произведени от втората страна съгласно този договор.

(3) ѕри реализаци€та на стоките, първата страна се задължава да се съобраз€ва с търговската политика на втората страна.

„л. 13.(1) ѕървата страна се задължава всеки месец да закупува от втората страна и да реализира на пазара стоки на стойност, не по-малка от .......... лева.

(2) ѕървата страна получава право на допълнителна отстъпка от цената на стоките в размер на ......... процента.

(3) ѕериодично, на всеки ........... дни, първата страна се задължава да предостав€ на втората страна информаци€ за извършените продажби по видове стоки и количества.

„л. 14. ¬тората страна е длъжна:

1. ƒа плаща възнаграждение на първата страна за ползването на предоставената вещ под формата на вноски. ¬носките ще се заплащат, както следва:

а) първоначална вноска в размер на ....... лева, ко€то следва да се заплати най-късно до ...............;

б) периодични вноски на всеки ...................... месеца в размер на .............. лева, които следва да се заплащат най-късно до .................. число на месеца, следващ периода, за който се отнас€т;

в) плащани€та на вноските ще се извършват по следни€ начин: ..................;

г) първата страна издава фактура за извършените плащани€ в срок ................ дни от получаване на съответната вноска;

2. ƒа пази предоставената вещ с грижата на добър търговец;

3. ƒа застрахова вещта;

4. ƒа ползва вещта по начина, посочен в чл. 1 от насто€щи€ договор и според инструкциите на първата страна за правилна експлоатаци€;

5. ƒа заплаща всички разходи по ползването и поддръжката на вещта, включително тези за основен ремонт, с изключение на разходите, които се поемат от първата страна в рамките на гаранционното обслужване;

6. ƒа върне вещта на първата страна след изтичането на срока на договора, освен ако не упражни правото си на изкупуване.

„л. 15. ¬тората страна е длъжна да върне вещта не по-късно от ......... дни от изтичането на срока на насто€щи€ договор.

„л. 16. ¬тората страна се задължава да продава на първата страна стоките, посочени в чл.1 при услови€та, уговорени в този договор.

„л. 17.(1) ¬тората страна подпомага първата страна при реализаци€та на стоките, предмет на този договор, като предостав€ маркетингова информаци€ и извършва реклама на стоките.

(2) ¬тората страна е длъжна да предостав€ на първата страна информаци€та, необходима му за реализаци€та на стоките, включително и такава относно т€хното качество, особени свойства, предимства и недостатъци в сравнение с конкурентни или алтернативни стоки.

„л. 18.(1) ¬тората страна има право едностранно да определ€ минимални и максимални цени за реализираните от първата страна стоки.

(2) ѕри пром€на на цените по предходната алине€ втората страна е длъжна да уведоми първата страна ......................... дни предварително.

„л. 19. ¬тората страна има право да изисква от първата страна да приведе рекламната си политика за стоките, предмет на този договор, в съответствие с нейната рекламна политика.

III. ќ“√ќ¬ќ–Ќќ—“. Ќ≈”—“ќ… »

„л. 20.(1) ѕри забава на втората страна при плащането на определената вноска за ползуването на вещта т€ дължи неустойка в размер на ............... процента дневно от стойността на неплатената вноска, но не повече от .................

(2) ѕри забава на втората страна при връщането на вещта т€ дължи неустойка в размер на .......... процента дневно от стойността на последната вноска, но не повече от .......................

„л. 21. ¬тората страна дължи неустойка в размер на .................... процента от стойността на първоначалната вноска, ако не изпълни задължението си да застрахова вещта. ¬ този случай първата страна има право да застрахова вещта за сметка на втората страна.

„л. 22. —траните запазват правото си да търс€т по общи€ ред обезщетение за вредите, надхвърл€щи размера на неустойките по този раздел.

„л. 23.(1) “ози договор се прекрат€ва:

1. — изтичане на срока на действието му;

2. ѕо взаимно съгласие на страните.

(2) ¬с€ка от страните може да прекрати договора едностранно с ................ месечно предизвестие.

IV. «ј Ћё„»“≈ЋЌ»  Ћј”«»

„л. 24.(1) —траните по насто€щи€ договор следва да отправ€т всички съобщени€ и уведомлени€ помежду си само в писмена форма.

(2) ѕисмената форма се см€та за спазена и когато те са отправени по телекс, телефакс или друго техническо средство, което изключва възможността за неточно възпроизвеждане на из€влението.

„л. 25. Ќасто€щи€т договор може да бъде изменен или допълнен от страните с отделно споразумение, облечено в писмена форма.

„л. 26.(1) —траните ще решават споровете, възникнали по повод изпълнението на насто€щи€ договор, чрез разбирателство и взаимни отстъпки.

(2)  огато постигането на съгласие се окаже невъзможно, страните ще отнесат спора пред .....................

„л. 27. «а неуредените с този договор въпроси се прилагат разпоредбите на търговското и гражданското законодателство на –епублика Ѕългари€.

Ќасто€щи€т договор се състави и подписа в два еднакви екземпл€ра - по един за вс€ка от страните.

ѕЏ–¬ј —“–јЌј: ..............                                                    ¬“ќ–ј —“–јЌј: ...............


ѕечат на офертатаѕечат