оферти | хотели | Ѕългари€ | транспорт | търсене | информаци€ | организации | форум | за нас  
“уризъм Ѕългари€
search
»нформаци€
“ърсене по ключова дума
“уризъм и настан€ване в
месец
година

ѕокана-деклараци€ за частно посещение на чужденец в –епублика Ѕългари€
ƒата: 2007-03-20
ќбласт: –ег. No:
ќбщина: ƒата:
Ќаселено м€сто: ƒлъжностно лице: ................
(подпис)

ѕќ јЌј-ƒ≈ Ћј–ј÷»я
за частно посещение на чужденец в –епублика Ѕългари€

ƒјЌЌ» «ј ƒќћј »Ќј:
ќт името на: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (имена по документ за самоличност) ≈√Ќ . . . . . . . . . .
√ражданин на: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ƒата и м€сто на раждане: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (държава, област, община, населено м€сто)
∆ител на: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (област, община, населено м€сто)
ћестоживеене: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (община, град/село) ж.к. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . бул./ул. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . No . . . . бл. . . . . вх. . . . . ет. . . . . ап. . . . .
ƒокумент за самоличност

 1. паспорт на гражданин на –Ѕ или лична карта
 2. паспорт
 3. удостоверение за самоличност на чужденец

ƒом. телефон: . . . . . . . . . .
—ери€ . . .  є . . . . . . . . . .
изд. на . . . . . . . . . . от . . . . . . . . . .
валиден до . . . . . . . . . .
ƒ≈ Ћј–»–јћ, че мога да осигур€ жилище и средства за срок от хх дни за времето от . . . . . . . . . . до . . . . . . . . . . г. на чужди€ гражданин:
ƒјЌЌ» «ј ѕќ јЌ≈Ќ»“≈ Ћ»÷ј:
имена по документ съгласно чл.8, ал.1 от «акона за чужденците в –епублика Ѕългари€: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
гражданин на: . . . . . . . . . .
дата и м€сто на раждане: . . . . . . . . . . (държава, населено м€сто)
местоживеене: държава . . . . . . . . . . населено м€сто . . . . . . . . . .
адрес: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
с който съм (не съм) в родство . . . . . . . . . . (посочва се вида на родството)

„ужденецът се придружава:

 1. съпруг(а): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (имена по паспорт)
  гражданин на: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
  дата и м€сто на раждане: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (държава, населено м€сто)
  местоживеене: държава . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . населено м€сто . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  адрес: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 2. деца до 18 г.: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (име, дата на раждане, пол)

√остите ще приема в жилище на адрес: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., на което аз съм собственик (наемател)
∆илището има . . . . кв.м. площ, състои се от . . . . стаи и в момента в него живе€т:
аз, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (съпруг/а/, деца и други)

»«¬≈—“Ќќ ћ» ≈, че:

 1. ¬ срок от 48 часа от датата на влизане в страната съм длъжен да регистрирам адресно на посочени€ по-гори адрес поканените от мен чужденци, като представ€ и насто€щата деклараци€.
 2. ¬сички допълнително възникнали разходи на поканените от мен лица за пребиваване в –епублика Ѕългари€ и завръщане в държавата, в ко€то живе€т (транспортни, лечебни, обезщетени€ за нанесени вреди и др.) ще бъдат за мо€ сметка.
 3.  омпетентните служители от ћ¬– и съответните длъжностни лица от местната администраци€ могат да извършват проверки за установ€ване верността на посочените от мен данни.
 4. «а деклариране на неверни данни нос€ наказателна отговорност по чл.313 от Ќаказателни€ кодекс.

дата: . . . . . . . . . .
гр./с. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ƒекларатор: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (саморъчен подпис)
 метът на . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(населено м€сто) или упълномощено от него длъжностно лице, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (име, фамили€)
”ƒќ—“ќ¬≈–я¬јћ, че посочените в деклараци€та данни, относно местоживеенето на декларатора и жилищните му услови€ са верни.
ѕодпис: . . . . . . . . . . (печат)
¬несена такса по “арифа за ћ“ по «ћƒ“ квитанци€ є . . . / . . . . . . . (дата)
Ќќ“ј–»јЋЌј «ј¬≈– ј:

√ръб на приложение No 1:
1. ѕоканата-деклараци€ се попълва на машина.
2. —лед попълване на данните за придружаващите лица незапълнените полета се зачертават с наклонена лини€.
3. Ќасто€щи€т документ е личен и следва да се съхран€ва от лицето по време на гостуването му в –епублика Ѕългари€. ¬с€ка поправка прави документа невалиден.

Ќасто€щий документ €вл€етс€ личным и владелец должен хранить его в течении своего пребывани€ в –еспублике Ѕолгарии. Ћюба€ поправка делает документ недействительным.

This is a personal document and any person should keep it during his visit in the Republic of Bulgaria. Any correction well make the document invalid.

C`est un document personnel et la personne est obligee de le garder de sa visite en Republique de Bulgarie. Chaque correction fait le document invalide.

El presente documento es personal y tiene que ser guardado por el portador durante su visita en la Republica de Bulgaria. Cada correccion hace el documento invalido.


ѕечат на офертатаѕечат