оферти | хотели | Ѕългари€ | транспорт | търсене | информаци€ | организации | форум | за нас  
“уризъм Ѕългари€
search
»нформаци€
“ърсене по ключова дума
“уризъм и настан€ване в
месец
година

«а€вление за членство в Ѕългарски€ »нститут за —тандартизаци€
ƒата: 2007-01-16

 «јя¬Ћ≈Ќ»≈

«ј „Ћ≈Ќ—“¬ќ ¬ ЅЏЋ√ј–— »я »Ќ—“»“”“ «ј —“јЌƒј–“»«ј÷»я

ЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ

ЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ

(наименование и точен адрес на организаци€та или фирмата)

ЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ

(наименование на групата, съгласно чл.8 на «Ќ—, като за организациите от група 1 (производители и търговци) и вида на предпри€тието, съгласно «акона за малките и средните предпри€ти€)

1. ƒекларирам, че организаци€та/фирмата желае да стане член на Ѕългарски€ институт за стандартизаци€ и ще спазва ”става на Ѕ»—, решени€та на ќбщото събрание на Ѕ»— и решени€та на ”правителни€ съвет на Ѕ»—.

«а представител на организаци€та/фирмата в ќбщото събрание упълномощавам:

ЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ

 (трите имена на упълномощени€ представител)

ЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ (адрес за кореспонденци€, телефон, факс, e-mail)

2. ƒекларирам,    че    фирмата/организаци€та    ще    участва    активно в работата на следните технически комитети - Ѕ»—/“ :

є на “ 

Ќаименование

»ме и фамили€ на представител€

тел., адрес, e-mail, за кореспонденци€

i

—ъгласен съм да спазвам правилата за работа по национална стандартизаци€.

–Џ ќ¬ќƒ»“≈Ћ:

(длъжност, подпис и име на ръководител) (печат на организаци€та/фирмата)


ѕечат на офертатаѕечат