оферти | хотели | Ѕългари€ | транспорт | търсене | информаци€ | организации | форум | за нас  
“уризъм Ѕългари€
search
»нформаци€
“ърсене по ключова дума
“уризъм и настан€ване в
месец
година

«акон за лова и опазване на дивеча - ѕриложени€
ƒата: 2005-12-11

ѕриложение є 1
към чл. 5, ал. 2, т. 1 и ал. 5
(»зм., ƒ¬, бр. 77 от 2002 г., бр. 79 от 2002 г., доп. ƒ¬ бр. 88/2005 г.)

—писък на бозайници и птици - обект на лов

I. Ѕозайници:

ј. ≈ƒЏ– ƒ»¬≈„
1. Ѕлагороден елен (Cervus elaphus L.)
2. ≈лен лопатар (Cervus dama L.)
3. —ърна (Capreolus capreolus L.)
4. ƒива свин€ (Sus scrofa L.)
5. ƒива коза (Rupicapra Rupicapra L.) +
6. (ќтм., ƒ¬, бр. 77 от 2002 г.)
7. ћуфлон (Ovis musimon Pall.)
8. «убър (Bison Bonasus L.)
9. “ибетски €к (Bos mutus P.)
10. јлпийски козирог (Capra idex L.)
11. ¬ълк (Canis lupus L.)

Ѕ. ƒ–≈Ѕ≈Ќ ƒ»¬≈„
12. ƒив заек (Lepus europaeus Pall.)
13.  атерица (Sciurus vulgaris L.)
14. ќндатра (Ondatra zibethica L.)
15. Ќутри€ (Miocastor coypus Mol.)
16. „акал (Canis aureus L.)
17. Ћисица (Vulpes vulpes L.)
18. ≈нотовидно куче (Nictereutes procyonoides Greg)
19. ƒива котка (Felis silvestris Schreb.) +
20. Ѕ€лка (Martes foina L.)
21. „ерен пор (Mustela putorius L.)
22. язовец (Meles Meles L.)

II. ѕтици:

ј. ≈ƒЏ– ƒ»¬≈„
1. √лухар (Tetrao urogallus L.)
2. ƒива пуйка (Meleagris gallopavo L.)

Ѕ. ƒ–≈Ѕ≈Ќ ƒ»¬≈„
3.  олхидски фазан (Phasianus colchicus L.)
4. Ћовни фазани (Phasianus sp.)
5. яребица (Perdix perdix L.)
6. ѕланински кеклик (Alectoris graeca graeca Meisner)
7. “ракийски кеклик (Alectoris graeca cupriotes Hartert.)
8. ѕъдпъдък (Coturnix coturnix L.)
9. “окачка (Numida meleagris L.)
10. √рив€к (Columba palumbus L.)
11. √ургулица (Streptopelia turtur L.)
12. √угутка (Streptopelia decaocto Friv.)
13. √ол€ма белочела гъска (Anas albifrons Scop.)
14. «еленоглава патица (Anas platurhynchos L.)
15. ѕолудива патица (Anas platurhynchos L.)
16. Ћ€тно бърне (Anas guerguedula L.)
17. «имно бърне (Anas crecca L.)
18. ‘иш (Anas penelope L.)
19. Ћопатарка - клопач (Anas clypeata L.)
20. „ерна качулата потапница (Aythya/Nycora/fuligula L.)
21. Ўилоопашата патица (Anas acuta L.)
22. „ерна лиска (Fulica atra L.)
23. (ќтм., ƒ¬, бр. 77 от 2002 г.).
24. √орски бекас (Scolopax rusticola L.)
25. ќбикновена бекасина (Callinago gallinago L.)
26. —корец (Sturnus vulgaris L.)
27. —врака (Pica pica L.)
28. —ива врана (Corvus cornix L.)
29. ѕосевна врана (Cornus frugilegus L.)
30. „авка (Coloeus monedula L.)

"+" в случаите на изключени€ по чл. 48 и 49 от «акона за биологичното разнообразие"


ѕриложение є2
към чл. 9, ал. 1
(Ќово, ƒ¬, бр. 79 от 2002 г.)

—писък на държавните дивечовъдни станции

1. –”—јЋ ј - јприлци
2. –ќ—»÷ј - местността Ћъгът
3. „≈ѕ»Ќќ - местността „ехльово, община ¬елинград
4. „≈ ≈–»÷ј - местността „екерица, с. —тр€ма
5. „≈–Ќ» Ћќћ - ѕопово
6. ј–јћЋ»≈÷ - с. ќгн€ново, община ≈лин ѕелин
7. Ѕќ–ќ¬ќ - местността ¬ълча пол€на, община Ѕатак
8. »«¬ќ–ј - ƒевин
9. Ѕ≈√Ћ» ј - местността Ѕеглика, община Ѕатак
10. ∆≈Ќƒј -  ърджали
11. Ў≈–Ѕј - с. √орен чифлик
12. –ќѕќ“јћќ - местността јркутино, област Ѕургас
13. ¬»“ќЎ ќ-—“”ƒ≈Ќј - с.  ладница
14.  ќ–ћ»—ќЎ - с. Ћъки
15. ѕјЋјћј–ј - с. ¬енец, област Ўумен
16. ќ—ќ√ќ¬ќ -  юстендил
17. ћ»ƒ∆”– - Ѕелоградчик
18. ћј«јЋј“ - с. √орно —ахране
19. —≈—Ћј¬ - гр.  убрат
20. ƒ» „јЌ - с. —атовча, област Ѕлагоевград
21. ¬»“»Ќя - местността ¬итин€, област —офи€
22. –ј«Ћќ√ - –азлог
23. ƒ”Ќј¬ - –усе
24. “≈–¬≈Ћ - гр. “ервел
25.  ј–ј ”« - ƒулово
26. ЅјЋ„»  - Ѕалчик
27. –ќƒќѕ» - местността —нежана
28. Ў»–ќ ј ѕќЋяЌј - местността Ўирока пол€на
29. Ќ≈—≈ЅЏ– - Ќесебър
30. “ќѕќЋќ¬√–јƒ - “ополовград
31. ѕ–≈—Ћј¬ - гр. ѕреслав
32. “”Ќƒ∆ј - ямбол
33.  ќ“≈Ћ -  отел
34. ЅќЋя– ј - ¬елико “ърново
35. –ј »“ќ¬ќ - –акитово
36. √–јћј“» ќ¬ќ - √раматиково
37. јЋјЅј  - ¬елинград
38. ¬ќƒ≈Ќ - »–» ’»—ј–
39. »— Џ–


«ј ќЌ
за изменение и допълнение на «акона за лова и опазване на дивеча
(ќбн., ƒ¬, бр. 79 от 16.08.2002 г.)
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
ѕреходни и заключителни разпоредби

І 61. Ћовните дружини и сдружени€ по чл. 29 и чл. 30, ал. 1 привеждат структурите си в съответствие с изисквани€та на този закон в срок 9 месеца от влизането му в сила.
І 62. ƒоговорите за стопанисване на дивеча, сключени до влизане в сила на този закон, с изключение на договорите по чл. 36, ал. 2 имат действие до кра€ на ловен сезон 2002 - 2003 г. ƒоговорите за стопанисване на дивеча след ловен сезон 2002 - 2003 г. се сключват при спазване разпоредбите на този закон.
І 63. Ќавс€къде в закона думите Уръководител€/т на Ќационалното управление по горитеФ се замен€т съответно с Уначалника/ът на Ќационалното управление по горитеФ.
І 64. ¬ «акона за горите (обн., ƒ¬, бр. 125 от 1997 г.; изм., бр. 79 и 133 от 1998 г., бр. 26 от 1999 г., бр. 29 и 78 от 2000 г.) се прав€т следните изменени€:
1. ¬ чл. 93 т. 24 се измен€ така:
У24. вноски по чл. 53, ал. 1 от «акона за лова и опазване на дивеча.Ф
2. ¬ чл. 95, ал. 1 се прав€т следните изменени€:
а) точка 11 се отмен€;
б) точка 44 се измен€ така:
У44. допълнително материално стимулиране в размер 30 на сто от постъпилите в бюджета на Ќационалното управление по горите суми от влезли в сила наказателни постановлени€ по ред, определен от началника на Ќационалното управление по горите;Ф
в) точки 45 и 46 се отмен€т;
г) точка 47 се измен€ така:
У47. обезщетени€ за нанесени щети от дивеча в ловностопанските райони на държавните дивечовъдни станции, дивечовъдните участъци и базите за интензивно стопанисване на дивеча, стопанисвани от държавните лесничейства;Ф.
І 65. ƒържавните предпри€ти€ по чл. 9, ал. 1 са правоприемници на съответните дивечовъдни станции, съществували до влизане в сила на този закон, и поемат активите и пасивите им по баланса към 1 €нуари 2002 г.
І 66. “рудовите правоотношени€ с работниците и служителите от държавните дивечовъдни станции се уреждат по реда на чл. 123 от  одекса на труда.
І 67. ƒържавните предпри€ти€ по чл. 9, ал. 1 не подлежат на приватизаци€ по реда на «акона за приватизаци€ и следприватизационен контрол.
І 68. Ћовностопанските райони на създадените с актове на ћинистерски€ съвет ловни стопанства У¬оден - »ри ’исарФ и У»скърФ се обособ€ват като държавни дивечовъдни станции по чл. 8 и чл. 9, ал. 1, 2, 3, 4, 6 и 8 и се стопанисват от ћинистерски€ съвет без право на отдаване на други физически или юридически лица.
І 69. (1) Ћовните стопанства У—туден кладенецФ и У≈леджикФ към Ќационалното сдружение У—ъюз на ловците и риболовците в Ѕългари€Ф се обособ€ват като дивечовъдни участъци по реда на чл. 10 и без да са налице услови€та на чл.7, ал. 4 и 6.
(2) —топанисването на дивеча в участъците по ал. 1 се предостав€ от Ќационалното управление по горите на лицата, стопанисвали дивеча в съответните площи до 30 септември 2000 г., или на техните правоприемници чрез пр€ко договар€не срещу заплащане на вноска по чл. 53.
(3) ƒоговорите по ал. 2 се сключват за срок от 5 до 13 години в зависимост от основни€ вид дивеч в ловностопански€ район.
«аконът е приет от ’’’I’ Ќародно събрание на 2 август 2002 г. и е подпечатан с официални€ печат на Ќародното събрание.


ѕечат на офертатаѕечат