оферти | хотели | Ѕългари€ | транспорт | търсене | информаци€ | организации | форум | за нас  
“уризъм Ѕългари€
search
»нформаци€
“ърсене по ключова дума
“уризъм и настан€ване в
месец
година

«акон за лова и опазване на дивеча
ƒата: 2005-12-11

(ќбн., ƒ¬ бр. 78 от 2000 г.; изм., бр. 26 от 2001 г., бр. 77 от 2002 г.; изм. и доп., бр. 79 от 16.08.2002 г., доп. ƒ¬ бр. 88/2005 г.)

√лава първа
ќЅў» ѕќЋќ∆≈Ќ»я

„л. 1. «аконът урежда отношени€та, свързани със собствеността, опазването и стопанисването на дивеча, организаци€та на ловното стопанство, правото на лов и търгови€та с дивеч и дивечови продукти.
„л. 2. (1) ƒивечът в –епублика Ѕългари€ е частна държавна собственост.
(2) ƒивечът се стопанисва по ловностопански райони на популационен принцип.
„л. 3. (1) ќпазването на дивеча като национално богатство цели съхран€ване на генофонда и видовото разнообразие, увеличаване и устойчиво развитие на дивечовите запаси, обогат€ване на фауната и запазване на екологичното равновесие в природната среда.
(2) (ƒоп., ƒ¬, бр. 79 от 2002 г.) ќпазването на дивеча е основен принцип за организаци€ на ловната площ и управление на ловното стопанство, стопанисване на дивеча, неговите местообитани€, екосистеми и процеси, които протичат в т€х и упражн€ване на правото на лов.
(3) ќпазването включва дейностите по защита, охрана и контрол при стопанисване на дивеча и упражн€ване на правото на лов.
„л. 4. ќрганизаци€та на ловната площ, управлението на ловното стопанство и контролът по стопанисването на дивеча се осъществ€ват от ћинистерството на земеделието и горите.
„л. 5. (1) ƒивеч по смисъла на закона са всички бозайници и птици - обект на лов, които живе€т на свобода при естествени услови€ или се развъждат в заградени територии с ловно-стопанска цел.
(2) ќбект на лов са:
1. (изм., ƒ¬, бр. 79 от 2002 г.) бозайници и птици съгласно приложение є 1;
2. бозайници и птици, интродуцирани в страната с ловностопанска цел;
3. подивели и скитащи кучета и котки в ловностопанските райони.
(3) Ќе са обект на лов бозайниците и птиците по ал. 2, развъждани и отглеждани в зоопаркове, зооградини и зоокътове, както и тези, развъждани във ферми, до момента на разселването им в природата.
(4) —поред времето на пребиваване на територи€та на страната дивечът се раздел€ на местен и мигриращ.
(5) (»зм., ƒ¬, бр. 79 от 2002 г.) ¬ зависимост от биологичните особености, режима на стопанисване и начините на ловуване дивечът се раздел€ на едър и дребен, посочени в приложение є 1.

√лава втора
ќ–√јЌ»«ј÷»я Ќј Ћќ¬Ќј“ј ѕЋќў » ”ѕ–ј¬Ћ≈Ќ»≈ Ќј Ћќ¬Ќќ“ќ —“ќѕјЌ—“¬ќ

–аздел I
ќрганизаци€ на ловната площ

„л. 6. Ћовната площ на страната включва всички земи, гори и водни площи, които са обитавани от дивеч или в които има услови€ за съществуването му, извън населените места, определени с общи и подробни градоустройствени планове или с околовръстни полигони.
„л. 7. (1) Ћовната площ на страната се разпредел€ на ловностопански райони независимо от фондовите граници и собствеността върху земите, горите и водните площи.
(2) (»зм., ƒ¬, бр. 79 от 2002 г.) Ќе се обособ€ват ловностопански райони върху природни резервати.
(3) (»зм., ƒ¬, бр. 79 от 2002 г.) ¬ защитените територии стопанисването на дивеча се извършва съгласно техни€ режим и план за управление, а в обектите, непосредствено свързани с отбраната и националната сигурност на страната - по ред, определен със заповед от министъра на земеделието и горите и министъра на отбраната.
(4) (»зм., ƒ¬, бр. 79 от 2002 г.) ѕлощта на ловностопанските райони зависи от основни€ вид дивеч и се определ€ при услови€ и по ред, определени с правилника за прилагането на закона. ¬ землището на едно населено м€сто - село, не се обособ€ва повече от един ловностопански район.
(5) (Ќова, ƒ¬, бр. 79 от 2002 г.) Ћовностопанските райони са:
1. ловностопански райони на ловните дружини по чл. 29;
2. ловностопански райони на държавни дивечовъдни станции;
3. ловностопански райони на бази за интензивно стопанисване на дивеча;
4. ловностопански райони на дивечовъдни участъци.
(6) (ѕредишна ал. 5, изм., ƒ¬, бр. 79 от 2002 г.)√раниците на ловностопанските райони се определ€т по трайни теренни форми и съоръжени€, съобразени със землищните граници, и се утвърждават със заповед на министъра на земеделието и горите по предложение на началника на Ќационалното управление по горите.
„л. 8. (»зм., ƒ¬, бр. 79 от 2002 г.)
(1) «а увеличаване на дивечовите запаси, запазване на дивечовото разнообразие и съхран€ване на генетични€ фонд се създават държавни дивечовъдни станции, дивечовъдни участъци и бази за интензивно стопанисване на дивеча.
(2) √раниците на държавните дивечовъдни станции, дивечовъдните участъци и базите за интензивно стопанисване на дивеча се определ€т по трайни теренни форми и съоръжени€ независимо от землищните и фондовите граници. ќбщата им площ е до 15 на сто от ловната площ на страната.
(3) »зграждането на бази за интензивно стопанисване на дивеча с площ по-гол€ма от 5 хектара се съгласува с министъра на околната среда и водите.
„л. 9. (»зм., ƒ¬, бр. 79 от 2002 г.)
(1) ƒържавните дивечовъдни станции съгласно приложение є 2 са юридически лица със статут на държавни предпри€ти€ по чл. 62, ал. 3 от “ърговски€ закон.
(2) ќсновни€т предмет на дейност на държавните дивечовъдни станции е:
1. запазване и обогат€ване на видовото разнообразие на дивеча;
2. изграждане на ловностопански съоръжени€ и провеждане на биотехнически меропри€ти€;
3. възпроизводство, разселване, опазване и охрана на дивеча;
4. аклиматизаци€ и реаклиматизаци€ на дивеча;
5. подобр€ване на екстериорните и трофейните качества на дивеча;
6. ползване на дивеча и дивечовите продукти и провеждане на организиран ловен туризъм;
7. ползване на горите от държавни€ горски фонд за съхран€ване качествата на биотипите и подобр€ване на местообитани€та.
(3) Ќачалникът на Ќационалното управление по горите със заповед определ€ райони на дейност на държавните дивечовъдни станции, които осъществ€ват дейности, свързани със:
1. възпроизводство на горите в горски€ фонд;
2. ползвани€ от горите и земите от горски€ фонд;
3. опазване на горите и земите в горски€ фонд;
4. проектиране и строителство в горски€ фонд;
5. управление на горите от държавни€ горски фонд;
6. охрана на горите и земите от горски€ фонд и на горите, създадени върху поземлен фонд.
(4) ƒържавните дивечовъдни станции могат да осъществ€ват и други дейности, свързани с основни€ им предмет на дейност.
(5) »муществото на държавните дивечовъдни станции се състои от имущество, предоставено им по вид, обем и стойност от министъра на земеделието и горите, и от имущество, придобито от т€х в резултат на дейността им.
(6) —рещу държавните дивечовъдни станции не може да се открива производство по несъсто€телност.
(7) ƒейността на държавните дивечовъдни станции по ал. 2, т. 1 - 5 и по ал. 3 се подпомага от държавата чрез бюджета на ћинистерството на земеделието и горите.
(8) ƒържавните дивечовъдни станции са възложители на обществени поръчки и за осъществ€ване на дейността си организират и провеждат процедури по «акона за обществените поръчки.
„л. 9а. (Ќов, ƒ¬, бр. 79 от 2002 г.) ќргани на управление на държавните предпри€ти€ по чл. 9, ал. 1 са:
1. министърът на земеделието и горите;
2. началникът на Ќационалното управление по горите;
3. директорът.
„л. 9б. (Ќов, ƒ¬, бр. 79 от 2002 г.) ћинистърът на земеделието и горите или упълномощено от него лице:
1. упражн€ва правата на собственост на държавата в държавните дивечовъдни станции и провежда политиката на държавата в областта на организаци€та на ловната площ, опазването и стопанисването на дивеча;
2. взема решени€ за разпореждане с дълготрайни материални активи, за учред€ване на вещни права и за отдаване под наем на недвижими имоти, стопанисвани от държавните дивечовъдни станции;
3. осъществ€ва дадените му със закон правомощи€, свързани с дейността на държавните дивечовъдни станции;
4. одобр€ва годишни€ счетоводен отчет на отделните държавни дивечовъдни станции;
5. упражн€ва контрол по опазване имуществото на държавните дивечовъдни станции.
„л. 9в. (Ќов, ƒ¬, бр. 79 от 2002 г.)
(1) Ќачалникът на Ќационалното управление по горите назначава директорите на държавните дивечовъдни станции за срок 5 години и сключва с т€х договори за управление.
(2) Ќачалникът на Ќационалното управление по горите освобождава преди изтичането на срока директор на държавна дивечовъдна станци€, който:
1. нарушава услови€та, предвидени в договора за управление;
2. е подал писмено за€вление за освобождаване;
3. е във фактическа невъзможност да изпълн€ва задължени€та си повече от 6 месеца.
(3) Ќачалникът на Ќационалното управление по горите:
1. утвърждава годишни€ финансов план на държавните дивечовъдни станции;
2. утвърждава структурата, щатното разписание на длъжностите и средствата за работна заплата на държавните дивечовъдни станции в съответствие с годишни€ финансов план;
3. съгласува годишни€ счетоводен отчет на държавните дивечовъдни станции и го предлага за утвърждаване от министъра на земеделието и горите;
4. назначава дипломиран експерт-счетоводител или одиторско предпри€тие за заверка на годишни€ счетоводен отчет;
5. предлага на министъра на земеделието и горите решени€ за разпореждане с дълготрайни материални активи, за учред€ване на вещни права и за отдаване под наем на недвижими имоти;
6. предлага на министъра на земеделието и горите предприемане на действи€ по реда на чл. 6 от «акона за държавната собственост;
7. взема решени€ за ползване на кредити;
8. назначава проверки на дейността на държавните дивечовъдни станции;
9. взема решени€ за бракуване на дълготрайни материални активи, стопанисвани от държавните дивечовъдни станции;
10. упражн€ва контрол по спазването на нормативните актове и финансовата дисциплина в държавните дивечовъдни станции;
11. изпълн€ва и други функции, свързани с управлението на държавните дивечовъдни станции, в съответствие с действащите нормативни актове или възложени му от министъра на земеделието и горите.
„л. 9г. (Ќов, ƒ¬, бр. 79 от 2002 г.)
(1) ƒиректорът на държавната дивечовъдна станци€:
1. представл€ва дивечовъдната станци€ пред държавните органи, съдилищата и пред трети лица в страната и в чужбина;
2. осъществ€ва оперативното ръководство на държавната дивечовъдна станци€;
3. сключва договори за дейностите, извършвани от държавната дивечовъдна станци€;
4. сключва и прекрат€ва трудовите договори с работниците и служителите в държавната дивечовъдна станци€;
5. изготв€ и представ€ за съгласуване от началника на Ќационалното управление по горите годишни€ счетоводен отчет;
6. изготв€ и представ€ на началника на Ќационалното управление по горите годишен доклад за дейността на държавната дивечовъдна станци€;
7. прави предложение до началника на Ќационалното управление по горите за бракуване на дълготрайни материални активи;
8. взема решени€ за отдаване под наем на движими вещи, стопанисвани от държавната дивечовъдна станци€.
(2) ƒиректорът на държавната дивечовъдна станци€ може да делегира част от правомощи€та си по ал. 1 на други нейни служители.
„л. 10. (»зм., ƒ¬, бр. 79 от 2002 г.) ћинистърът на земеделието и горите по предложение на началника на Ќационалното управление по горите със заповед обособ€ва:
1. дивечовъдните участъци и определ€ районите им в границите на държавните лесничейства;
2. бази за интензивно стопанисване на дивеча по предложение на лицата, които го стопанисват и без да са налице услови€та по чл. 7, ал. 4.
„л. 11. (»зм., ƒ¬, бр. 79 от 2002 г.) ¬ гори и земи от горски€ фонд, върху които е учредено право на ползване на научни институти и висши училища, чи€то научна и образователна дейност е свързана с горското и ловното стопанство, могат да се обособ€т дивечовъдни участъци по реда на чл. 10 и бази за интензивно стопанисване на дивеча.
„л. 12. (1) (»зм., ƒ¬, бр. 79 от 2002 г.) Ќа територи€та на един или повече ловностопански райони с общи граници могат да се обособ€ват развъдници за определен период. ¬ т€х се провеждат планираните ловностопански меропри€ти€, без да се ловува, с изключение на хищници.
(2) √раниците на развъдниците се определ€т с ловоустройствени€ проект по предложение на комисиите по ловно стопанство към държавните лесничейства.
„л. 13. (1) (»зм., ƒ¬, бр. 79 от 2002 г.) «а ловностопанските райони се изработват ловоустройствени проекти съгласно издадени от министъра на земеделието и горите наредби за:
1. устройството на горите и земите от горски€ фонд и на ловностопанските райони;
2. бонитиране на дивечовите местообитани€;
3. таксиране на дивеча.
(2) (»зм., ƒ¬, бр. 79 от 2002 г.) Ћовоустройствените проекти се утвърждават от началника на Ќационалното управление по горите след съгласуване със съответните министерства и ведомства.

–аздел II
”правление на ловното стопанство

„л. 14. ћинистерството на земеделието и горите чрез Ќационалното управление по горите управл€ва и контролира:
1. организаци€та на ловното стопанство;
2. опазването, възпроизводството, разселването и ползването на дивеча;
3. придобиването и упражн€ването на правото на лов;
4. провеждането на организиран ловен туризъм;
5. търгови€та с дивеч и дивечови продукти;
6. изпълнението на ловоустройствените проекти;
7. финансирането на дейностите в ловностопанските райони, стопанисвани от неговите органи.
„л. 15. (1) —ъздава се Ћовен съвет към Ќационалното управление по горите като консултативен орган по организаци€та на ловната площ, управлението на ловното стопанство, опазването, възпроизводството, разселването и ползването на дивеча в национален мащаб.
(2) (»зм., ƒ¬, бр. 79 от 2002 г.) ћинистърът на земеделието и горите определ€ със заповед състава на Ћовни€ съвет. ѕредседател на Ћовни€ съвет е ресорни€т заместник-министър на земеделието и горите.
„л. 16. (1) (»зм., ƒ¬, бр. 79 от 2002 г.) –егионалните управлени€ на горите осъществ€ват дейностите по чл. 14 в определените им райони на дейност, с изключение на районите на дейност на държавните дивечовъдни станции, в които осъществ€ват дейности, свързани с охраната на дивеча, както и контрол по изпълнението на лесо- и ловоустройствените проекти.
(3) ѕредседател на съвета по лова по ал. 2 е началникът на регионалното управление на горите и членове - представители на областната администраци€, регионалната дирекци€ на вътрешните работи, районната инспекци€ по опазване на околната среда и водите, ловните сдружени€ и на други заинтересувани организации.
„л. 17.ƒържавните лесничейства и държавните дивечовъдни станции осъществ€ват дейностите по чл. 14 и непосредствената охрана на дивеча в определените им райони на дейност и прилежащите им ловностопански райони.
„л. 18. (1) (ƒоп., ƒ¬, бр. 79 от 2002 г.) —ъздават се комисии по ловно стопанство към държавните лесничейства и държавните дивечовъдни станции като консултативни органи по въпроси, свързани с организаци€та на ловните площи, управлението на ловното стопанство и стопанисването на дивеча.
(2) Ќачалникът на регионалното управление на горите утвърждава със заповед състава на комиси€та по ал. 1, в ко€то се включват представители на държавните лесничейства, държавните дивечовъдни станции, районните инспекции на околната среда и водите, районните полицейски управлени€, общинските администрации и на лицата, стопанисващи дивеча.
(3) (ƒоп., ƒ¬, бр. 79 от 2002 г.) ѕредседател на комиси€та по ловно стопанство е директорът на държавното лесничейство или държавната дивечовъдна станци€, който при необходимост може да привлича други специалисти и представители на собствениците на земи и гори.
„л. 19. ћинистърът на земеделието и горите издава правилник за организаци€та и дейността на консултативните органи по чл. 15, ал. 1, чл. 16, ал. 2 и чл. 18, ал. 1.
„л. 20. (»зм., ƒ¬, бр. 79 от 2002 г.) Ќачалникът на Ќационалното управление по горите назначава директорите на държавните дивечовъдни станции, които тр€бва да отговар€т на изисквани€та по чл. 31, ал. 1 от «акона за горите.

√лава трета
ѕ–ј¬ќ Ќј Ћќ¬

„л. 21. (1) ѕравото на лов включва право на ловуване и придобиване на дивеч, ловни трофеи и дивечови продукти.
(2) — правото на лов е свързано и задължението за опазване на дивеча.
„л. 22. (1) (»зм., ƒ¬, бр. 79 от 2002 г.) ѕраво на лов имат пълнолетни български граждани, положили успешно теоретичен и практически изпит по темите дивечознание; ловно законодателство; дивечоразвъждане, стопанисване, ползване и опазване на дивеча; начини, методи и средства за ловуване; оръжезнание и ловна стрелба; ловна кинологи€; болести по дивеча; оказване на първа медицинска помощ. »зпитът се полага пред комиси€, назначена със заповед на министъра на земеделието и горите или на упълномощено от него длъжностно лице.
(2)  омиси€та издава удостоверение на лицата, издържали изпита.
(3) Ћовните и горските стражари, както и други длъжностни лица, осъществ€ващи контрола и охраната на дивеча, могат да упражн€ват правото на лов извън определените им охранителни участъци.
„л. 23. (1) «а упражн€ване правото на лов се издава документ - билет за лов, който е личен и правата по него не могат да се преотстъпват.
(2) (»зм., ƒ¬, бр. 79 от 2002 г.) Ѕилетът за лов се издава от държавното лесничейство или държавната дивечовъдна станци€, в чийто район на дейност е посто€нни€т адрес на лицето, придобило право на лов след представ€не на удостоверение по чл. 22, ал. 2. Ѕилетът за лов е по образец, утвърден от министъра на земеделието и горите, и се завер€ва вс€ка календарна година в съответното държавно лесничейство или държавна дивечовъдна станци€ при услови€ и по ред, определени с правилника за прилагане на закона.
(3) Ћицата, незаверили билета си за лов за календарната година, не могат да упражн€ват правото на лов през годината.
(4) Ќа лицата, незаверили билета си за лов в продължение на три последователни години, се отнема придобитото право на лов.
(5) (ƒоп., ƒ¬, бр. 79 от 2002 г.) ƒържавните лесничейства и държавните дивечовъдни станции вод€т публичен регистър на издадените и презаверени билети за лов по образец, утвърден от министъра на земеделието и горите.
„л. 24. «авършилите висши и средни специални училища, в които се изучава дисциплината "Ћовно стопанство", не полагат теоретичен изпит по чл. 22.
„л. 25. Ќационалното управление по горите издава на чужденци билети за лов, както следва:
1. на представители на дипломатически мисии - при услови€та на взаимност;
2. на чужденци, дългосрочно пребиваващи в –епублика Ѕългари€ - след полагане на изпит по реда на чл. 22 или представ€не на билет за лов, валиден за страната, чиито граждани са, след съгласуване с ћинистерството на вътрешните работи за носене на ловно оръжие;
3. на чужденци, краткосрочно пребиваващи в –епублика Ѕългари€ - за срок от един месец - след представ€не на билет за лов, валиден за страната, чиито граждани са.
„л. 26. (1) (»зм., ƒ¬, бр. 79 от 2002 г.) ѕраво на подборно ловуване имат лица, придобили право на лов, със стаж като ловци не по-малък от 2 години и успешно положили изпит пред комиси€, назначена със заповед на началника на Ќационалното управление по горите.
(2) Ќа лицата, придобили права по ал. 1, се издава удостоверение по образец, утвърден от министъра на земеделието и горите.
(3) ѕраво на подборно ловуване имат и лицата по чл. 25, като за т€х не се прилагат ал. 1 и 2.
„л. 27. (1) Ћовни водачи са лицата, придобили права по чл. 26, ал. 1, завършили специален курс за подготовка и положили успешно изпит.
(2) (»зм., ƒ¬, бр. 79 от 2002 г.) »зпитите по ал. 1 се провеждат от комиси€, назначена със заповед на началника на Ќационалното управление по горите. Ќа лицата, успешно положили изпит, се издава удостоверение по образец, утвърден от министъра на земеделието и горите.
„л. 28. (1) (»зм., ƒ¬, бр. 79 от 2002 г.) –едът и начинът за придобиване на право на лов, на подборно ловуване и на ловни водачи се определ€т с правилника за прилагане на закона.
(2) «а полагане на изпит по чл. 22, издаване на билети за лов, както и за презаверката им се заплащат такси в размер, определен с тарифа на ћинистерски€ съвет.
(3) Ћицата по чл. 22 на възраст над 65 г. заплащат предвидените такси по ал. 2 с 50 на сто намаление. »нвалидите се освобождават от заплащане на такси по ал. 2.
„л. 29. (»зм., ƒ¬, бр. 79 от 2002 г.)
(1) Ѕългарски граждани, придобили право на лов, се обедин€ват в ловна дружина с оглед на общността на техните интереси за стопанисване и опазване на дивеча в един ловностопански район.
(2) ћаксимални€т брой на ловците на територи€та на едно държавно лесничейство или държавна дивечовъдна станци€ се определ€ със заповед на министъра на земеделието и горите въз основа на препоръчителна норма за ловна площ от 75 хектара за един ловец и съобразена със състо€нието на дивеча и бро€ на ловците.
(3) «а сформирането на ловна дружина са необходими най-малко 20 ловци.
(4) Ћовните дружини се регистрират в държавното лесничейство, съответно в държавната дивечовъдна станци€.
(5) –егистраци€та по ал. 4 се извършва след подаване на за€вление, към което се прилагат:
1. списък на членовете на дружината;
2. протокол от събрание на дружината.
„л. 30. (»зм., ƒ¬, бр. 79 от 2002 г.)
(1) Ћицата по чл. 29, обединени в ловни дружини със съседни ловностопански райони, учред€ват ловно сдружение с цел осъществ€ване на дейности, свързани с възпроизводство, стопанисване, опазване и ползване на дивеча.
(2) Ћовното сдружение ръководи и организира дейността на дружините по възпроизводството, стопанисването, опазването и ползването на дивеча върху предоставените им ловностопански райони.
(3) Ћовното сдружение представл€ва и защитава интересите на ловците, сдружени при услови€та и по реда на чл. 29, пред съответните държавни и общински органи.
(4) Ћовните сдружени€ по ал. 1 са юридически лица, регистрирани при услови€та и по реда на «акона за юридическите лица с нестопанска цел.
„л. 31. (»зм., ƒ¬, бр. 79 от 2002 г.)
(1) Ћовните сдружени€ по чл. 30, ал. 4 могат да учред€ват на доброволен принцип регионални ловни сдружени€ и национално ловно сдружение.
(2) Ќационално ловно сдружение е това сдружение, което обедин€ва ловни сдружени€, в които бро€т на членуващите ловци е повече от половината от общи€ брой на регистрираните в страната лица, придобили право на лов.
(3) Ћовните сдружени€ по ал. 1 са юридически лица, регистрирани при услови€та и по реда на «акона за юридическите лица с нестопанска цел.
(4) Ќационалното ловно сдружение представл€ва ловците, сдружени при услови€та на ал. 2, и защитава техните интереси на национално и международно равнище, както и осъществ€ва дейности във връзка с обучението, повишаване на ловната култура на своите членове, попул€ризиране на ловни€ спорт, съдействие за запазване на екосистемите и обогат€ване на дивечовите запаси.
„л. 32. (»зм., ƒ¬, бр. 79 от 2002 г.)
(1) Ћицата по чл. 30, ал. 4 и чл. 31, ал. 3 не могат да участват в търговски дружества и в други лица, регистрирани по “ърговски€ закон.
(2) Ћицата по чл. 30, ал. 4 и чл. 31, ал. 3 могат да учред€ват търговски дружества без право на непарична вноска в т€х. –еализираната печалба от дейността на търговските дружества се разпредел€ за постигане на определените в устава цели на ловните сдружени€.

√лава четвърта
—“ќѕјЌ»—¬јЌ≈ » ќѕј«¬јЌ≈ Ќј ƒ»¬≈„ј

–аздел I
—топанисване на дивеча

„л. 33. —топанисването на дивеча обхваща дейностите по запазване и обогат€ване на видовото разнообразие, подобр€ване на местообитани€та, опазване и възпроизводство на дивеча, гарантиране на биологични€ минимум, достигане и поддържане на допустимите запаси, осигур€ване на рационално и устойчиво ползване в ловностопанските райони.
„л. 34. (»зм., ƒ¬, бр. 79 от 2002 г.) ƒивечът в страната се стопанисва от държавните дивечовъдни станции, държавните лесничейства, лицата по чл. 11 и ловните сдружени€ по чл. 30, ал. 4 и по чл. 31, ал. 1.
„л. 35. (»зм., ƒ¬, бр. 79 от 2002 г.) ƒържавните дивечовъдни станции и лицата по чл. 11 стопанисват дивеча в определените им ловностопански райони и обособени бази за интензивно стопанисване на дивеча.
„л. 36. (»зм., ƒ¬, бр. 79 от 2002 г.)
(1) ƒържавните лесничейства стопанисват дивеча в определени със заповед на началника на Ќационалното управление по горите дивечовъдни участъци по чл. 10 и обособени бази за интензивно стопанисване на дивеча в района им на дейност.
(2) ƒържавните лесничейства предостав€т стопанисването на дивеча чрез пр€ко договар€не на ловните сдружени€ по чл. 30, ал. 4 в ловностопанските райони и обособени бази за интензивно стопанисване на дивеча, извън тези по ал. 1 и чл. 35.
(3) ”слови€та и редът за пр€ко договар€не за стопанисване на дивеча се уреждат в правилника за прилагане на закона.
„л. 37. Ћицата по чл. 34 са длъжни да:
1. организират и извършват подхранването на дивеча;
2. създават и поддържат специализирана фуражна база за дивеч;
3. изграждат ловностопански съоръжени€;
4. регулират числеността на дивеча;
5. участват в таксаци€та на дивеча;
6. опазват дивеча и участват в неговата охрана.
„л. 38. »зграждане на ловностопански съоръжени€ върху земи и гори, собственост на физически и юридически лица, се извършва след сключване на договор с т€х при спазване изисквани€та на ловоустройствените проекти.
„л. 39. (1) «а подхранването на дивеча се създава и поддържа специализирана фуражна база при услови€ и по ред, определени с правилника за прилагането на закона.
(2) ѕлощи за специализирана фуражна база се предостав€т безвъзмездно от държавни€ земеделски и горски фонд.
„л. 40. (1) «а запазване на екологичното равновесие и устойчиво развитие на популациите при доказана необходимост се регулира числеността на н€кои видове дивеч при услови€ и по ред, определени с правилника за прилагането на закона.
(2) ѕодивелите и скитащи кучета и котки в ловностопанските райони се унищожават.
„л. 41. (1) (»зм., ƒ¬, бр. 79 от 2002 г.) јклиматизаци€та и реаклиматизаци€та на дивеча в страната се извършват по дългосрочна програма, съгласувана с ћинистерството на околната среда и водите и утвърдена от началника на Ќационалното управление по горите.
(2) (»зм., ƒ¬, бр. 79 от 2002 г.) –азселването на дивеч се извършва за опресн€ване на кръвта, задивечаване, поддържане на биоразнообразие и ловуване по ежегодна програма, утвърдена от началника на Ќационалното управление по горите, при услови€ и по ред, определени в правилника за прилагане на закона. –азселването и ползването се осъществ€ват под контрола на държавните лесничейства, държавните дивечовъдни станции и ловните сдружени€ по чл. 30 и 31.
(3) (»зм., ƒ¬, бр. 79 от 2002 г.) «а отстрела на разселени€ дивеч за ловуване се утвърждава допълнителен план за ползване, като лицата, които го стопанисват, не заплащат вноска за ползването му.
„л. 42. (1) (ѕредишен текст на чл. 42, ƒ¬, бр. 79 от 2002 г.) ¬етеринарномедицински€т надзор и борбата с болестите по дивеча в национален мащаб се осъществ€ват от специализираните органи на ћинистерството на земеделието и горите - Ќационалната ветеринарномедицинска служба и Ќационалното управление по горите.
(2) (Ќова, ƒ¬, бр. 79 от 2002 г.) ћинистърът на земеделието и горите издава наредба за услови€та и реда за производство на дивеч във фермерни услови€ и полусвободно развъждане.
(3) (Ќова, ƒ¬, бр. 79 от 2002 г.) ѕрофилактиката на дивеча се извършва съгласно утвърдена от министъра на земеделието и горите държавна профилактична програма съгласно «акона за ветеринарномедицинската дейност.
„л. 42а. (Ќов, ƒ¬, бр. 79 от 2002 г.)
(1) Ќачалникът на Ќационалното управление по горите създава поделение Ќационална научноизследователска станци€ по ловно стопанство, биологи€ и болести на дивеча, което е самосто€телно юридическо лице.
(2) Ќационалната научноизследователска станци€ по ловно стопанство, биологи€ и болести на дивеча е специализирана за научноизследователска, диагностична и консултантска дейност по:
1. ловно стопанство, биологи€, технологии за отглеждане и развъждане на дивеча;
2. болести и мониторинг върху устойчивото развитие на дивеча и зоопрофилактика.
(3) ”стройството и редът за осъществ€ване дейността на Ќационалната научноизследователска станци€ по ловно стопанство, биологи€ и болести на дивеча се уреждат с правилник, издаден от началника на Ќационалното управление по горите.

–аздел II
ѕолзване на дивеча

„л. 43. (1) ѕолзването на дивеча се осъществ€ва чрез ловуване.
(2) (»зм., ƒ¬, бр. 79 от 2002 г.) Ћовуване е убиване, улав€не, преследване и наран€ване на дивеч, както и вземане, пренас€не, укриване, превозване на намерен, ранен и убит дивеч или на разпознаваеми части от него, събиране и вземане на €йца от птици - обект на лов.
(3) Ћовуване е и престой или движение на лица извън населени места с извадено от калъф и сглобено ловно оръжие, независимо дали е заредено или не.
„л. 44. (1) Ћовуването се извършва индивидуално и групово.
(2) Ќа едър дивеч се ловува индивидуално съгласно методите на подборното ловуване. Ќа дива свин€ се допуска и групово ловуване.
(3) Ќа дребен, местен и прелетен дивеч се ловува индивидуално и групово.
(4) Ќа хищници се ловува индивидуално, групово, чрез организиране на хайки и по време на лов на други видове дивеч.
(5) (»зм., ƒ¬, бр. 79 от 2002 г.) ’айки се организират от лицата, стопанисващи дивеча, по т€хна инициатива, по искане на общинската администраци€ или на Ќационалната ветеринарномедицинска служба. «а провеждане на хайка се издава заповед от директора на държавното лесничейство или на държавната дивечовъдна станци€, съгласувана със съответното регионално управление на горите.
„л. 45. (1) (»зм., ƒ¬, бр. 79 от 2002 г.) «а всеки ловностопански район ежегодно се утвърждава план за ползване на дивеча.
(2) (»зм., ƒ¬, бр. 79 от 2002 г.) ќбщи€т план за ползване на дивеча в страната се утвърждава от министъра на земеделието и горите или от упълномощено от него длъжностно лице по предложение на началника на Ќационалното управление по горите.
„л. 46. (1) (»зм., ƒ¬, бр. 79 от 2002 г.) ѕланът за ползване на дивеча в държавните дивечовъдни станции и в обектите по чл. 11 се утвърждава от началника на Ќационалното управление по горите.
(2) ѕланът за ползване в останалите ловностопански райони се утвърждава от началника на регионалното управление на горите по предложение на директора на държавното лесничейство.
(3) ѕланът за ползване на разселени€ дивеч се утвърждава от директора на държавното лесничейство.
(4) ѕроектоплановете за ползване на дивеча се изготв€т от лицата по чл. 34.
(5) ”слови€та и редът за изготв€не на плановете за ползване се уреждат с правилника за прилагането на закона.
„л. 47. ќрганизирани€т ловен туризъм се провежда при услови€ и по ред, определени с правилника за прилагането на закона.
„л. 48. (»зм., ƒ¬, бр. 79 от 2002 г.)
(1) Ћовуването в държавните дивечовъдни станции, в дивечовъдните участъци и в базите за интензивно стопанисване на дивеча, стопанисвани от държавните лесничейства, се извършва по реда на организирани€ ловен туризъм.
(2) —елекционни€т и санитарни€т отстрел, както и отстрелът на хищници в държавните дивечовъдни станции, в дивечовъдните участъци и в базите за интензивно стопанисване на дивеча, стопанисвани от държавните лесничейства, се осъществ€ва от служителите в т€х или от лица с придобита квалификаци€ по реда на чл. 26 и 27 или по реда на организирани€ ловен туризъм.
„л. 49. Ћовуването в обектите по чл. 11 се извършва по реда на закона съобразно техни€ статут.
„л. 50. Ћовуването в ловностопанските райони, в които стопанисването на дивеча е предоставено от държавното лесничейство по реда на чл. 36, се извършва по реда на закона и при услови€, определени от лицата, които стопанисват дивеча.
„л. 51. (ќтм., ƒ¬, бр. 79 от 2002 г.).
„л. 52. (»зм., ƒ¬, бр. 26 от 2001 г.; отм., бр. 79 от 2002 г.).
„л. 53. (»зм., ƒ¬, бр. 79 от 2002 г.)
(1) Ћицата, стопанисващи дивеча, заплащат годишна вноска за ползване.
(2) —роковете, услови€та и редът за определ€не размера на годишната вноска за ползване на дивеча и за нейното разходване се уреждат с правилника за прилагане на закона.
„л. 54. (1) —роковете, дните, методите и нормите на ловуване се определ€т с правилника за прилагането на закона.
(2) (»зм., ƒ¬, бр. 79 от 2002 г.) ¬ зависимост от биологичното развитие на дивеча, щетите, нанесени от него и епизоотичната обстановка министърът на земеделието и горите по предложение на началника на Ќационалното управление по горите или на генерални€ директор на Ќационалната ветеринарномедицинска служба и след съгласуване с министъра на околната среда и водите със заповед промен€ сроковете за ловуване, регулира числеността на дивечовите запаси, както и ограничава или забран€ва лова на н€кои видове дивеч.
(3) (»зм., ƒ¬, бр. 79 от 2002 г.) «а регулиране числеността на н€кои видове дивеч и при възникнала епизоотична обстановка се осигур€ват средства от държавни€ бюджет.
(4) (»зм., ƒ¬, бр. 79 от 2002 г.) Ћовуване с научноизследователски цели се разрешава от началника на Ќационалното управление по горите през ц€лата година при услови€ и по ред, определени в правилника за прилагането на закона.
(5) (»зм., ƒ¬, бр. 79 от 2002 г.) –егулиране на числеността на защитени и други видове диви животни се разрешава от началника на Ќационалното управление по горите след съгласуване с ћинистерството на околната среда и водите.
„л. 55. Ћовец, отстрел€л едър дивеч, го маркира с предоставената за целта марка от държавното лесничейство или дивечовъдната станци€.
„л. 56. (1) Ћовуването се извършва с гладкоцевно или нарезно огнестрелно ловно оръжие.
(2) Ћовно огнестрелно оръжие е това оръжие, което конструктивно е пригодено за тази цел и отговар€ на техническите изисквани€ за безопасност.
(3) –азрешение за закупуване, носене и съхран€ване на ловно оръжие и боеприпаси се издава от органите на ћинистерството на вътрешните работи по реда на «акона за контрол върху взривните вещества, огнестрелните оръжи€ и боеприпасите.
(4) (ƒоп., ƒ¬, бр. 79 от 2002 г.) ѕодборното ловуване се извършва с нарезно ловно оръжие или с гладкоцевно ловно оръжие с куршум. ѕраво на придобиване, носене и употреба на ловно нарезно оръжие имат само лицата, придобили квалификаци€ по реда на чл. 26.
(5) (»зм., ƒ¬, бр. 79 от 2002 г.) ѕри ловуване могат да се използват ловни кучета. ѕородните групи и изисквани€та, на които тр€бва да отговар€т ловните кучета, услови€та за т€хното използване и редът за провеждане на изпитани€ с т€х се определ€т с наредба на министъра на земеделието и горите.
(6) –егулирането на н€кои видове дивеч, както и улав€нето на жив дивеч, може да се извършва и с други подход€щи средства при услови€ и по ред, определени в правилника за прилагането на закона.
„л. 57. (1) «а провеждане на лов се издава писмено разрешително при услови€ и по ред, определени в правилника за прилагането на закона, след заплащане на такса за издаването му по тарифа, одобрена от ћинистерски€ съвет.
(2) –азрешителните за лов са по образец, утвърден от министъра на земеделието и горите, и се вод€т на отчет в държавните лесничейства и дивечовъдни станции.
„л. 58. ¬ разрешителното за лов се вписват имената на ловците, номерата на ловните билети, начинът, датата и м€стото на ловуване, видът и бро€т на разрешени€ за лов дивеч и името на ръководител€ на лова при групов лов.
„л. 59. ќтстрел€ни€т дивеч, дивечовите кожи и ловните трофеи принадлежат на ловеца, който ги е придобил, при спазване на услови€та, определени от стопанисващи€ дивеча.
„л. 60. ”слови€та и редът за регистраци€ и отчитане на отстрел€ни€ и придобити€ дивеч се определ€т с правилника за прилагането на закона.
„л. 61. (1) Ћовните трофеи се регистрират в държавните лесничейства или в държавните дивечовъдни станции по м€сто на добиването им в едномесечен срок. Ќерегистрираните ловни трофеи се отнемат в полза на държавата.
(2) (»зм., ƒ¬, бр. 79 от 2002 г.) Ћовните трофеи се оцен€ват от оценителни комисии, назначени със заповед на началника на Ќационалното управление по горите.
„л. 62. «а регистраци€ и оценка на ловните трофеи се заплаща такса по тарифа, одобрена от ћинистерски€ съвет.
„л. 63. (1) Ћицата, намерили и взели паднали дивечови рога, ги предават в държавните лесничейства или в дивечовъдните станции.
(2) Ћицата по ал. 1 могат да придобиват падналите дивечови рога след заплащане на такса по тарифа, определена от ћинистерски€ съвет.
„л. 64. «абран€ва се ловуването във:
1. (доп., ƒ¬, бр. 79 от 2002 г.) разсадници и рибовъдни стопанства и ловни развъдници;
2. опитни полета и площи за сортово семепроизводство;
3. ливади - до окос€ването им;
4. новозасадени лоз€;
5. лоз€ - от резитба до приключване на гроздобера;
6. зеленчукови и овощни градини и бостани - до обирането им;
7. житни култури - от 1 април до ожънването им;
8. оризищата - от 15 март до прибирането им;
9. (отм., ƒ¬, бр. 79 от 2002 г.).
„л. 65. ѕри ловуване се забран€ва използването на следните средства и методи:
1. огнестрелни оръжи€, неотговар€щи на изисквани€та на чл. 56, ал. 1 и 2, лъкове и арбалети;
2. капани, примки и мрежи, лепила и €ми (трапове), ако се прилагат за неизбирателен лов или за убиване;
3. отровни или упойващи вещества, както и стръв с такива вещества;
4. (изм., ƒ¬, бр. 79 от 2002 г.) електрически звуковъзпроизвеждащи устройства и изкуствени източници на светлина, както и приспособлени€ за освет€ване на целта;
5. огледала и други заслеп€ващи предмети;
6. електрически уреди, способни да убиват или да зашемет€ват;
7. живи животни, използвани като примамка;
8. експлозиви, обгаз€ване или опушване;
9. приспособлени€ за нощна стрелба, съдържащи електронен преобразувател или увеличител на образа;
10. моторни превозни средства;
11. летателни средства;
12. ловни соколи и други грабливи птици, независимо от вида и произхода им, както и ловни хрътки;
13. (нова, ƒ¬, бр. 79 от 2002 г.) моторни плавателни съдове, които се движат със скорост над 5 км/час, а в „ерно море - над 18 км/час.

–аздел III
ќпазване на дивеча

„л. 66. (1)  онтролът по опазването на дивеча във всички ловностопански райони се осъществ€ва от ћинистерството на земеделието и горите и от ћинистерството на околната среда и водите.
(2) ћинистерството на околната среда и водите осъществ€ва контрол по опазването на генетични€ фонд.
„л. 67. (1) (»зм., ƒ¬, бр. 79 от 2002 г.) ќпазването и охраната на дивеча във всички ловностопански райони се извършват от държавните лесничейства и дивечовъдните станции. Ќепосредствената охрана се осъществ€ва от ловни стражари.
(2) (»зм., ƒ¬, бр. 79 от 2002 г.) Ћовните сдружени€ по чл. 30 и 31 могат да организират охрана на предоставени€ за стопанисване дивеч в определените им ловностопански райони. Ќепосредствената охрана се осъществ€ва от ловни надзиратели.
(3) Ћовните стражари имат правата на горските стражари по «акона за горите.
(4) Ћовните стражари в поверените им охранителни участъци:
1. охран€ват дивеча и рибата;
2. след€т спазването на режима за стопанисване и ползване на дивеча;
3. след€т състо€нието на дивеча и изпълнението на ловностопанските меропри€ти€ в поверените им участъци;
4. провер€ват всички документи за лов, риболов, сеч, паша и ползването на лечебни растени€, установени със «акона за лечебните растени€;
5. извършват проверки на лични€ багаж на ловуващите лица;
6. (изм., ƒ¬, бр. 79 от 2002 г.) спират за проверка превозни средства в поверените им охранителни участъци, използвайки стоп-палка и зелена сигнална лампа за моторните превозни средства със специален режим на движение по образец, утвърден от министъра на земеделието и горите и министъра на вътрешните работи;
7. (изм., ƒ¬, бр. 79 от 2002 г.) състав€т актове за констатирани нарушени€ по този закон;
8. задържат вещите - предмет на нарушението, както и вещите, послужили за неговото извършване;
9. след€т за спазването на противопожарните правила;
10. опазват специализираната фуражна база, изградените ловностопански съоръжени€, сгради и други обекти в поверените им охранителни участъци;
11. след€т за опазването на сватбовищата и токовищата;
12. след€т за щети, нанесени от и на дивеча;
13. (изм., ƒ¬, бр. 79 от 2002 г.) залав€т и отвеждат нарушителите с неустановена самоличност в най-близкото поделение на ћинистерството на вътрешните работи;
14. (изм., ƒ¬, бр. 79 от 2002 г.) регулират числеността на хищниците, подивелите и скитащите кучета и котки;
15. (изм., ƒ¬, бр. 79 от 2002 г.) охран€ват защитените животински видове и след€т за спазването на режимите на защитените територии.
(5) √орските стражари в поверените им охранителни участъци и служителите по горите по смисъла на чл. 30 от «акона за горите, както и служителите по охрана на защитените територии - изключителна държавна собственост, изпълн€ват функциите и имат правата на ловни€ стражар.
(6) (Ќова, ƒ¬, бр. 79 от 2002 г.) Ћовните надзиратели в поверените им ловностопански райони имат правата на ловните стражари, с изключение на тези по ал. 4, т. 4 и 13, като имат право да провер€ват всички документи за лов и риболов, както и да спират за проверка превозни средства в поверените им охранителни участъци, използвайки стоп-палка по ал. 4, т. 6.
„л. 68. (1) (»зм., ƒ¬, бр. 79 от 2002 г.) ¬ държавните дивечовъдни станции охраната се осъществ€ва по охранителни участъци с площ до 1500 хектара.
(2) (»зм., ƒ¬, бр. 79 от 2002 г.) ¬ района на дейност на държавните лесничейства извън горски€ фонд охраната се осъществ€ва по охранителни участъци с площ над 5000 хектара.
(3) ¬ обектите по чл. 11 охраната на дивеча се осъществ€ва от лицата, които ги стопанисват.
(4) Ћовните сдружени€ и българските юридически лица, на които е предоставено стопанисването на дивеча, могат да организират и собствена охрана на дивеча при услови€ и по ред, определени с правилника за прилагането на закона.
„л. 69. (1) «а защита на дивеча и неговите местообитани€ се забран€ва паленето на стърнища, слогове, крайпътни ивици, площи със суха растителност и на растителността във високо-планинските пасища.
(2) «емеделската и горската техника се оборудва със съоръжени€ за опазване на дивеча.
„л. 70. (1) ѕроектирането на ловностопански меропри€ти€ се съгласува с комиси€та по ловно стопанство към държавното лесничейство.
(2) (»зм., ƒ¬, бр. 79 от 2002 г.) «абран€ва се повреждането или унищожаването на сватбовища и токовища.
(3) (»зм., ƒ¬, бр. 79 от 2002 г.) ѕрез брачни€ сезон на благородни€ елен и глухара в района на трайно установените места за размножаване се преустанов€ват горскостопански, строителни, ремонтни и други работи, нарушаващи спокойствието на дивеча.

√лава пета
“Џ–√ќ¬»я — ƒ»¬≈„ » ƒ»¬≈„ќ¬» ѕ–ќƒ” “»

„л. 71. (1) (ѕредишен текст на чл. 71, ƒ¬, бр. 79 от 2002 г.) “ъргови€ с жив дивеч се извършва за разселване в природата, за фермено отглеждане, за нуждите на зоокътове, зооградини и зоопаркове, за внос и износ.
(2) (Ќова, ƒ¬, бр. 79 от 2002 г.) –азселването на дивеч съгласно услови€та на програмата по чл. 41, ал. 2 между държавните дивечовъдни станции, дивечовъдните участъци, стопанисвани от държавните лесничейства, и базите за интензивно стопанисване на дивеча не е търговска сделка.
„л. 72. (»зм., ƒ¬, бр. 79 от 2002 г.) “ъргови€та с дивеч и дивечови продукти се извършва при услови€ и по ред, определени с правилника за прилагане на закона.
„л. 73. (1) Ѕългарските ловци, притежаващи ловни трофеи и дивечови кожи, могат да ги дар€ват, замен€т или продават. Ќовите собственици на ловните трофеи в срок 14 дни след извършване на сделката ги регистрират в държавното лесничейство по местоживеене.
(2) ѕадналите дивечови рога се дар€ват, замен€т или продават, придружени с документ за платената такса.
(3) ѕритежателите на ловни трофеи са длъжни да ги предостав€т за участие в национални и международни ловни изложби.
(4) «абран€ват се сделки с нерегистрирани ловни трофеи.
(5) (Ќова, ƒ¬, бр. 79 от 2002 г.) ƒейностите по обработка на ловни трофеи се организират при услови€ и по ред, определени с правилника за прилагане на закона.
„л. 74. (1) (»зм., ƒ¬, бр. 79 от 2002 г.) »зносът и вносът на жив дивеч и генетичен материал се разрешават от началника на Ќационалното управление по горите след съгласуване с министъра на околната среда и водите.
(2) Ћовните трофеи, падналите дивечови рога и дивечовите продукти се изнас€т от страната при услови€ и по ред, определени в правилника за прилагането на закона.
„л. 75. ¬носът на жив дивеч и €йца от птици - обект на лов, предназначени за аклиматизаци€, опресн€ване на кръвта и разселване, се освобождава от митнически сборове и такси.
„л. 76. (1) ќрганизирани€т ловен туризъм включва предлагане и ползване на дивеч, добиване на ловни трофеи и дивечови продукти, фотолов, както и обслужващите го дейности.
(2) (»зм., ƒ¬, бр. 79 от 2002 г.) ћинистърът на земеделието и горите по предложение на началника на Ќационалното управление по горите ежегодно утвърждава минимални цени за организирани€ ловен туризъм.
(3) ƒейностите по ал. 1 се организират от стопанисващите дивеча при услови€ и по ред, определени с правилника за прилагането на закона.
„л. 77. (»зм., ƒ¬, бр. 79 от 2002 г.) Ќачалникът на Ќационалното управление по горите категоризира базите за ловен туризъм при услови€ и по ред, определени с правилника за прилагане на закона.

√лава шеста
ў≈“» » ќЅ≈«ў≈“≈Ќ»я

„л. 78. (1) Ћицата, стопанисващи дивеча, изпълн€ват предвидените в ловоустройствени€ проект меропри€ти€ за ограничаване на щети от дивеча.
(2) —обствениците на земи и гори изпълн€ват предвидените в «акона за опазване на селскостопанското имущество, «акона за горите и в други нормативни актове мерки с цел ограничаване на щети, които може да нанесе дивечът.
„л. 79. (1) (ѕредишен текст на чл. 79, ƒ¬, бр. 79 от 2002 г.) ќбезщетени€та за щети, нанесени от дивеча в ловностопанските райони на земеделски култури, горска растителност и на домашни животни в разрешените за паша райони, се заплащат от лицата, стопанисващи дивеча.
(2) (Ќова, ƒ¬, бр. 79 от 2002 г.) ќбезщетени€ за щети, нанесени от каф€вата мечка и корморана, се заплащат от ћинистерството на околната среда и водите.
„л. 80. ќбезщетени€ за щети, нанесени от дивеча, не се изплащат в случаите, когато:
1. н€ма видими увреждани€ на горските култури и насаждени€;
2. щетите, нанесени на селскостопанските култури и трайните насаждени€, са до 5 на сто;
3. не са изпълнени мерките по чл. 78, ал. 2;
4. щетите са нанесени от прелетен дивеч;
5. щетите са нанесени на земеделски култури и горска растителност в райони, където се извършва паша на домашен добитък.
„л. 81. (1) ќбезщетени€та за щети, нанесени на дивеча в резултат на неправилна употреба на химически средства за защита на земеделските и горските култури, или такива, забранени за употреба, се заплащат от лицата, взели решение за т€хната употреба или допуснали използването им.
(2) ќбезщетени€та за щети, нанесени на дивеча при експлоатаци€ на горска и земеделска техника, се заплащат от извършител€.
(3) ќбезщетени€та за щети, нанесени на специализираната фуражна база и на ловно-стопанските съоръжени€, се заплащат от извършител€.
(4) (»зм., ƒ¬, бр. 26 от 2001 г.) ќбезщетени€та за щети, нанесени на дивеча, се заплащат на лицата, стопанисващи дивеча, в чиито ловностопански райони е причинена вредата.
„л. 82. (»зм., ƒ¬, бр. 79 от 2002 г ўетите, нанесени от дивеча, се установ€ват от комиси€, назначена със заповед на директора на държавното лесничейство или на държавната дивечовъдна станци€ при услови€ и по ред, определени в правилника за прилагане на закона.
„л. 83. –азмерът на обезщетени€та за щетите, нанесени на дивеча, се определ€ с наредба, приета от ћинистерски€ съвет.

√лава седма
јƒћ»Ќ»—“–ј“»¬ЌќЌј ј«ј“≈ЋЌ» –ј«ѕќ–≈ƒЅ»

„л. 84. (1)  ойто ловува, без да притежава редовно заверен билет за лов или с билет за лов, но без писмено разрешително за ловуване, или ловува извън определените в разрешителното места, без да е убил или уловил дивеч, се наказва с глоба от 50 до 400 лв.
(2)  огато нарушението по ал. 1 е извършено в забранено за лов време, в забранено за лов м€сто или със забранени средства, лицето се наказва с глоба от 100 до 800 лв.
(3) (Ќова, ƒ¬, бр. 79 от 2002 г.)  ойто ловува, без да носи ловен билет, се наказва с глоба 50 лв., освен ако не подлежи на по-тежко наказание.
(4) (Ќова, ƒ¬, бр. 79 от 2002 г.)  огато бро€т на ловците при групов лов е по-гол€м от разрешени€, ръководител€т на лова се наказва с глоба от 50 до 300 лв.
„л. 85. (»зм., ƒ¬, бр. 79 от 2002 г.)  ойто взема, пренас€, превозва или укрива намерен жив, ранен или убит дивеч или разпознаваеми части от него без писмено разрешително за ловуване, се наказва с глоба от 200 до 1000 лв.
„л. 86. (1)  ойто убие или улови дивеч, без да притежава редовно заверен билет за лов или с билет за лов, но без разрешително за ловуване, или извън определеното в него м€сто, се наказва с глоба:
1. за дребен дивеч - от 300 до 1000 лв., но не по-малко от трикратни€ размер на причинената щета;
2. за едър дивеч - от 500 до 5000 лв., но не по-малко от трикратни€ размер на причинената щета.
(2)  ойто убие или улови дивеч в забранено за лов време, в забранено за лов м€сто или със забранени средства, се наказва с глоба:
1. за дребен дивеч - от 600 до 2000 лв., но не по-малко от трикратни€ размер на причинената щета;
2. за едър дивеч - от 1000 до 10 000 лв., но не по-малко от трикратни€ размер на причинената щета.
(3) (Ќова, ƒ¬, бр. 79 от 2002 г.)  ойто убие при подборно ловуване или като ловен водач позволи отстрела на едър дивеч, различен от вписани€ в разрешителното за ловуване, се наказва с глоба от 50 до 400 лв.
„л. 87.  ойто превиши нормите на отстрел, определени в правилника за прилагането на закона, се наказва с глоба от 50 до 500 лв., а дивечът се отнема в полза на държавата.
„л. 88. (»зм., ƒ¬, бр. 79 от 2002 г.)  ойто събира и взема €йца от птици - обект на лов, без писмено разрешително за ловуване, събира и присво€ва дивечови рога в нарушение на чл. 63, се наказва с глоба от 50 до 100 лв., ако не подлежи на по-тежко наказание.
„л. 89. (»зм., ƒ¬, бр. 79 от 2002 г.)
(1)  огато нарушението по чл. 84, ал. 1 и 2, чл. 85 и чл. 86, ал. 1 и 2 е извършено повторно в двегодишен срок от влизането в сила на наказателното постановление, глобата е в двоен размер.
(2)  огато нарушението по чл. 86, ал. 3 е извършено повторно в двегодишен срок от влизането в сила на наказателното постановление, глобата е в троен размер.
„л. 90.  ойто укрива, продава или превозва незаконно придобит от другиго дивеч или ловен трофей, или нерегистрирани ловни трофеи, ако не подлежи на по-тежко наказание, се наказва с глоба от 100 до 2000 лв.
„л. 91. (»зм., ƒ¬, бр. 79 от 2002 г.)  ойто не изпълни разпореждани€ на длъжностните лица по охраната на дивеча, дадени в кръга на правомощи€та им по чл. 67, ал. 4, т. 4 - 12, се наказва с глоба от 50 до 200 лв., ако не подлежи на по-тежко наказание.
„л. 92. ¬одач на превозно средство, който не спре след подаден сигнал от длъжностно лице по охрана на дивеча, се наказва с глоба от 50 до 500 лв., ако не подлежи на по-тежко наказание.
„л. 93. (1)  ойто нанесе щети на ловностопанските съоръжени€ и на специализираната фуражна база, се наказва с глоба от 50 до 1000 лв.
(2)  ойто наруши забраната на чл. 69, ал. 1, се наказва с глоба от 500 до 1000 лв.
„л. 94. (»зм., ƒ¬, бр. 79 от 2002 г.)
(1) Ћице, извършило нарушение по чл. 84, ал. 1 и 2, чл. 85 и чл. 86, ал. 1, се лишава и от право на ловуване за срок от една до три години.
(2) Ћице, извършило нарушение по чл. 86, ал. 2 и чл. 89, ал. 2, се лишава и от право на ловуване за срок от три до пет години.
„л. 95. (1) ѕри нарушени€та по чл. 84, 85 и 86 оръжието и другите средства за ловуване се отнемат в полза на държавата, а незаконно придобитите дивеч, ловни трофеи и дивечови продукти се предават на органите на Ќационалното управление по горите.
(2)  огато в случаите по ал. 1 като средство за ловуване е използвано превозно средство, независимо от това чи€ собственост е, то се отнема в полза на държавата.
(3)  огато дивечът, ловните трофеи, дивечовите продукти, превозните средства, оръжието и другите средства за ловуване по ал. 1 и 2 не могат да се отнемат, нарушителите заплащат освен обезщетението и т€хната равностойност.
„л. 95a. (Ќов, ƒ¬, бр. 79 от 2002 г.) ѕри убиване или отрав€не на дивеч вследствие ползване на токсични препарати нарушителите се наказват с глоба от 500 до 1500 лв., но не по-малко от стойността на причинената вреда.
„л. 96. (1) Ќарушени€та по закона се установ€ват с актове, съставени от длъжностните лица по чл. 67 или от упълномощени служители на ћинистерството на вътрешните работи, а наказателните постановлени€ се издават от министъра на земеделието и горите или от министъра на вътрешните работи, или от упълномощени от т€х длъжностни лица.
(2) ”станов€ването на нарушени€та, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановлени€ се извършват по реда на «акона за административните нарушени€ и наказани€.
(3) (»зм., ƒ¬, бр. 79 от 2002 г.) Ќе подлежат на обжалване наказателни постановлени€, с които е наложена глоба до 100 лв., включително е постановено отнемане в полза на държавата на вещи, чи€то стойност е до 1000 лв., или обезщетението за причинени щети е на същата стойност.

ƒќѕЏЋЌ»“≈ЋЌј –ј«ѕќ–≈ƒЅј

І 1. ѕо смисъла на закона:
1. "Ћовно стопанство" е комплекс от дейности, свързани със стопанисването, опазването и ползването на дивеча, с организаци€та и устройството на ловната площ на –епублика Ѕългари€ и с търгови€та с дивеч и дивечови продукти.
2. "ѕопулационен принцип" е едроплощно стопанисване на дивеча, съобразено с биологичните особености и целогодишните му местообитани€, съчетаващо интересите на вида в рамките на популаци€та при определени полово съотношение и възрастова структура.
3. "ѕопулаци€" е съвкупност на индивиди от даден вид дивеч, характеризираща се с плътност на запаса, ко€то осигур€ва съществуването и нормалното възпроизводство на вида върху определена територи€.
4. "‘ерма" е заградена територи€ за развъждане или отглеждане на животински видове, подчин€ващо се на определени технологични и ветеринарномедицински изисквани€.
5. "–азвъдник" е част от ловностопански район, в който се създават всички необходими услови€ за запазване и размножаване на дивеча. Ћовува се по изключение на н€кои видове хищници.
6. "ѕодборно ловуване" е ловностопанско меропри€тие за поддържане на дивечови запаси при определени възрастова структура, полово съотношение и трофейни качества.
7. "Ѕиологичен минимум" е бро€т животни, под който е застрашено съществуването на даден вид.
8. "ƒопустим запас" е бро€т животни от даден вид, който може да се поддържа в ловностопански€ район на базата на естествената производителност на местообитани€та, съчетано с провеждане на ловностопански меропри€ти€, отчитайки взаимодействието с конкурентните видове и недопускането на щети над 10 процента.
9. "“оковище" е м€сто за размножаване на глухари.
10. "ќрганизиран ловен туризъм" е възмездно ползване на дивеч и дивечови продукти от ловци, свързано със създаване на определена организаци€ и ползване на услуги.
11. "‘ондови граници" са границите между земеделски€ и горски€ фонд.
12. "Ћовец" е физическо лице, придобило право на лов.
13. "»нтродукци€" е успешно извършена аклиматизаци€ на чужди животински видове.
14. "‘отолов" е заснемане със снимачна техника на диви животни и птици в естествената им среда.
15. "Ѕази за ловен туризъм" са сгради и прилежащите към т€х терени и инфраструктури, специализирани за нуждите на ловни€ туризъм.
16. "ѕраво на ловуване" е правото да се убива, улав€, преследва и наран€ва дивеч, да се взема, пренас€, превозва намерен, ранен и убит дивеч или разпознаваеми части от него, да се събират и вземат €йца от птици - обект на лов, както и престо€т или движението на лица извън населените места с извадено от калъф и сглобено ловно оръжие, независимо дали е заредено или не.
17. (Ќова, ƒ¬, бр. 79 от 2002 г.) УЅаза за интензивно стопанисване на дивечаФ е заградена територи€, устроена в ловностопанско отношение за полусвободно отглеждане на дивеч при численост над допустими€ запас на местообитанието съобразно бонитета.
18. (Ќова, ƒ¬, бр. 79 от 2002 г.) У–ибовъдно стопанствоФ е изкуствен воден обект, изграден съобразно изисквани€та за интензивно отглеждане на различни видове риба.
19. (Ќова, ƒ¬, бр. 79 от 2002 г.) Уѕородни групиФ са обособени групи от кучета от една и съща порода с еднакви екстериорни показатели.

ѕ–≈’ќƒЌ» » «ј Ћё„»“≈ЋЌ» –ј«ѕќ–≈ƒЅ»

І 2. (1) ћинистърът на земеделието и горите в срок 6 месеца от влизането на закона в сила утвърждава границите на ловностопанските райони.
(2) ƒо утвърждаването на границите на ловностопанските райони дивечът се стопанисва по съществуващото разпределение на ловната площ на страната.
І 3. (1) Ћицата, стопанисващи дивеча до влизането на закона в сила, запазват правото си за ползване на дивеча за ловен сезон 2000-2001 г.
(2) ѕравото на лов, на подборен отстрел и на придружител (ловен водач), придобито от физически лица до влизането на закона в сила, се запазва.
(3) (ќтм., ƒ¬, бр. 79 от 2002 г.).
(4) Ћовните сдружени€ по чл. 30 не могат да отказват „ленство на лица, придобили право на лов, които отговар€т на изисквани€та на техните устави и когато тези лица не членуват в други ловни сдружени€.
І 4. ѕритежателите на ловни трофеи в 1-годишен срок от влизането на закона в сила са длъжни да ги регистрират.
І 5. Ћовните сдружени€ се регистрират при спазване изисквани€та на този закон в срок 9 месеца от влизането на закона в сила.
І 6. (»зм., ƒ¬, бр. 79 от 2002 г.) ‘инансирането на дейностите по управлението, опазването и охраната на дивеча на държавните дивечовъдни станции, както и на държавните лесничейства за дивечовъдните участъци, в които стопанисват дивеча, се осъществ€ва чрез бюджета на ћинистерството на земеделието и горите.
І 7. «аконът отмен€ «акона за ловното стопанство (обн., ƒ¬, бр. 91 от 1982 г.; изм., бр. 13 от 1997 г. и бр. 11 от 1998 г.).
І 8. ¬ «акона за данък върху добавената стойност (обн., ƒ¬, бр. 153 от 1998 г.; попр., бр. 1 от 1999 г.; изм., бр. 44, 62, 64, 103 и 111 от 1999 г., бр. 63 от 2000 г.) в чл. 14, ал. 1 се създава т. 7:"
7. продажбата на дивеч, ловни трофеи, дивечови продукти и обслужващите ги дейности на чужденци чрез организирани€ ловен туризъм по смисъла на «акона за лова и опазване на дивеча."
І 9. ¬ «акона за горите (обн., ƒ¬, бр. 125 от 1997 г.; изм., бр. 79 и 133 от 1998 г., бр. 26 от 1999 г. и бр. 29 от 2000 г.) се прав€т следните изменени€ и допълнени€:
1. ¬ чл. 21 се създава т. 7:
"7. ловното стопанство."
2. ¬ чл. 23, ал. 2 се създава т. 5:
"5. ловното стопанство."
3. ¬ чл. 57:
а) създава се нова ал. 5:
"(5) ƒървесината от горите - собственост на държавата, се ползва от държавните дивечовъдни станции в определени€ им район срещу заплащане на такса на корен.";
б) досегашната ал. 5 става ал. 6.
4. ¬ чл. 93 се прав€т следните изменени€ и допълнени€:
а) точки 6, 7 и 21 се измен€т така:
"6. такси за право на лов, за издаване и завер€ване на билети за лов, за издаване на удостоверени€ за подборен отстрел, за ловни водачи и други по чл. 28, ал. 2 от «акона за лова и опазване на дивеча;
7. такси за издаване и съгласуване на удостоверени€, разрешителни, позволителни и други писмени документи, изискващи се по «акона за лова и опазване на дивеча;"
"21. такси за регистраци€ и оценка на ловни трофеи по чл. 62 и такси за паднали дивечови рога по чл. 63 от «акона за лова и опазване на дивеча.";
б) създават се т. 22, 23, 24, 25, 26, 27 и 28:
22. глоби за извършени нарушени€ по «акона за лова и опазване на дивеча;
23. средства от продажба на вещи, отнети в полза на държавата по «акона за лова и опазване на дивеча;
24. такси по чл. 52 и вноски по чл. 53, ал. 1 от «акона за лова и опазване на дивеча;
25. средства от държавни€ бюджет за издръжка, застраховка и обезщетени€ на ловната стража;
26. средства от български и чуждестранни физически и юридически лица и неправителствени организации за развитие на ловното стопанство, научноизследователска и приложна дейност;
27. средства от държавни€ бюджет по чл. 54, ал. 3 от «акона за лова и опазване на дивеча;
28. остатъци от предходната година.
5. ¬ чл. 95 се прав€т следните изменени€ и допълнени€:
а) досегашни€т текст става ал. 1 и в не€:
аа) точка 11 се измен€ така: "11. издръжка на държавните дивечовъдни станции;"
бб) създават се т. 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 и 48:"
29. възпроизводство на дивеча;
30. изграждане, поддръжка и ремонт на ловностопански съоръжени€ и сгради;
31. аклиматизаци€, реаклиматизаци€ и разселване на дивеча;
32. създаване и поддържане на специализирана фуражна база;
33. изплащане на възнаграждени€ за регулиране числеността на хищниците;
34. опазване и охрана на дивеча в ловностопанските райони;
35. издръжка на ловни музеи и организиране на ловни изложени€;
36. издаване на печатни произведени€, пропагандна и рекламна дейност, нагледни помагала и обучение;
37. издръжка, застраховка и обезщетени€ на ловната стража;
38. изготв€не на ловоустройствени проекти;
39. доставка на материали, инструменти, оръжие и съоръжени€ за държавните дивечовъдни станции и държавните лесничейства;
40. научно обслужване и внедрителска дейност в ловното стопанство;
41.провеждане на международна дейност, свързана с ловното стопанство;
42.строителство, придобиване, поддръжка, ремонт и други присъщи разходи за дълготрайни материални активи - собственост на държавните дивечовъдни станции;
43.оценка на ловни трофеи;
44. (изм., ƒ¬, бр. 79 от 2002 г.) допълнително материално стимулиране в размер 30 на сто от постъпилите в Ќационални€ фонд "Ѕългарска гора" суми от влезли в сила наказателни постановлени€ по ред, определен от началника на Ќационалното управление по горите;
45. ловностопански€ район, предоставен за стопанисване на дивеча от държавните лесничейства, в размер 80 на сто от постъпилите от него вноски по чл. 53, ал. 1 от «акона за лова и опазване на дивеча;
46. дивечовъдни участъци, предоставени на научни институти, висши училища и обекти за особено важни държавни нужди, в размер 80 на сто от постъпилите от т€х такси по чл. 52 от «акона за лова и опазване на дивеча;
47. собствениците на земи и гори, чи€то собственост попада в района на държавните дивечовъдни станции, в размер 24 на сто от постъпилите такси по чл. 52 от «акона за лова и опазване на дивеча, и се разпредел€т от комисиите по ловно стопанство;
48. закупуване на земи от физически или юридически лица за дивечови ниви.";
б) създава се ал. 2:
"(2) —редствата по ал. 1, т. 45 и 46 се разпредел€т от комисиите по ловно стопанство към държавните лесничейства по следни€ начин: 30 на сто за собствениците на земи и гори и 70 на сто - за ловностопански меропри€ти€ и обезщетени€ за нанесени щети от дивеча за ловно-стопански€ район, от който са постъпили."
І 10. ¬ «акона за защитените територии (обн., ƒ¬, бр. 133 от 1998 г.; изм., бр. 98 от 1999 г., бр. 28 и 48 от 2000 г.) в чл. 14 се създава ал. 4:
"(4) «аграждане на площи в защитени територии, без тези в резерватите и националните паркове, се допуска за изграждане на бази за развъждане на дивеч след съгласуване с министъра на околната среда и водите."
І 11. ћинистерски€т съвет приема правилник за прилагането на закона в 6-месечен срок от влизането му в сила.
І 12. »зпълнението на закона се възлага на министъра на земеделието и горите. ¬ защитените територии - изключителна държавна собственост, об€вени със «акона за защитените територии, изпълнението на закона се възлага на министъра на околната среда и водите.
«аконът е приет от XXXVIII Ќародно събрание на 12 септември 2000 г. и е подпечатан с официални€ печат на Ќародното събрание.


ѕечат на офертатаѕечат