оферти | хотели | Ѕългари€ | транспорт | търсене | информаци€ | организации | форум | за нас  
“уризъм Ѕългари€
search
»нформаци€
“ърсене по ключова дума
“уризъм и настан€ване в
месец
година

«ј ќЌ «ј “”–»«ћј (чл. 53 - чл. 87)
ƒата: 2005-07-26

ќбн., ƒ¬, бр. 56 от 7.06.2002 г., в сила от 1.10.2002 г., изм., бр. 119 от 27.12.2002 г., в сила от 1.01.2003 г., бр. 120 от 29.12.2002 г., изм. и доп., бр. 39 от 12.05.2004 г., в сила от 13.11.2004 г., бр. 28 от 1.04.2005 г., в сила от 1.04.2005 г., изм., бр. 39 от 10.05.2005 г., в сила от 11.08.2005 г.

кн. 7/2002 г., стр. 364; кн. 6/2004 г., стр. 126
т. 8, р. 1, є 91а

ѕродължение

„л. 53. (1) (ƒоп. - ƒ¬, бр. 39 от 2004 г.)  атегори€ на туристически обект по чл. 3, ал. 3, т. 1, 2 и 3 се прекрат€ва:

 1. (отм. - ƒ¬, бр. 39 от 2004 г.)
 2. по искане на собственика на туристически€ обект
 3. при пром€на на вида на туристически€ обект
 4. при реконструкци€ или разширение на туристически€ обект
 5. при повторно нарушение на изисквани€та на чл. 46, т. 1
 6. ако в шестмесечен срок лицето, подало за€вление за категоризиране, не се €ви за получаване на категорийната символика
 7. (нова - ƒ¬, бр. 39 от 2004 г.) при неизпълнение на задължени€та по чл. 49, ал. 1, 3 и 4

(2) (ƒоп. - ƒ¬, бр. 39 от 2004 г.) —лед прекрат€ване на категори€та на туристически€ обект по чл. 3, ал. 3, т. 1, 2 и 3 нова категори€ на обекта се определ€ по реда на наредбата по чл. 55, ал. 3.
(3) (Ќова - ƒ¬, бр. 39 от 2004 г.)  атегори€ на плаж и на ски-писта се прекрат€ва:

 1. по искане на лицето, което е собственик на туристически€ обект или на което са предоставени права за ползване върху плажа, съответно по искане на лицето, което е собственик на прилежащото към туристически€ обект съоръжение или на което са предоставени права за ползване върху прилежащото към ски-пистата съоръжение
 2. при об€в€ване в ликвидаци€ или несъсто€телност на лицето по чл. 50б, ал. 1 или по чл. 50в, ал. 1
 3. при системни нарушени€ на изисквани€та, посочени в наредбите по чл. 51, ал. 5 и 7

(4) (Ќова - ƒ¬, бр. 39 от 2004 г.) ѕри прекрат€ване категори€та на туристически обект министърът на културата и туризма предприема съответни действи€ за публично оповест€ване на прекрат€ването чрез средствата за масово осведом€ване.

„л. 54. (1) (»зм. - ƒ¬, бр. 39 от 2004 г.)  атегоризиращи€т орган отказва определ€нето на категори€ при неизпълнение на изисквани€та за съответни€ вид туристически обект, определени съответно в наредбите по чл. 51, ал. 5 и 7 и в наредбата по чл. 55, ал. 3.
(2) «аповедта на категоризиращи€ орган, с ко€то се отказва определ€нето на категори€ или се определ€ категори€, различна от за€вената, може да се обжалва по реда на «акона за административното производство или по реда на «акона за ¬ърховни€ административен съд.

„л. 55. (1) Ќа категоризираните туристически обекти се издава категорийна символика в зависимост от техни€ вид, включваща удостоверение и табела, които се постав€т на видно м€сто в обекта.
(2) Ќадписите за вида, наименованието и категори€та на туристическите обекти не тр€бва да въвеждат в заблуждение туриста.
(3) (ƒоп. - ƒ¬, бр. 39 от 2004 г., в сила от 12.05.2004 г.) ”слови€та и редът за определ€не на категори€та на туристически€ обект по чл. 3, ал. 3, т. 1, 2 и 3, отказът за определ€не, прекрат€ване и пром€на на категори€та се уреждат в наредба, приета от ћинистерски€ съвет.
(4) «а категоризирането на туристически обекти се заплащат такси в размери, определени с тарифа, приета от ћинистерски€ съвет.

„л. 56. (1) (»зм. - ƒ¬, бр. 39 от 2004 г.) ѕри пром€на на собствеността върху категоризиран обект, лицето, придобило собствеността, подава за€вление до категоризиращи€ орган за отраз€ване на променените обсто€телства в Ќационални€ туристически регистър.
(2) (»зм. - ƒ¬, бр. 39 от 2004 г.) ѕри пром€на на наемател€ на категоризиран обект, наемател€т подава за€вление до категоризиращи€ орган за отраз€ване на променените обсто€телства в Ќационални€ туристически регистър.
(3) (»зм. - ƒ¬, бр. 39 от 2004 г.) ¬ случаите по ал. 1 и 2 категори€та на туристически€ обект се запазва за срока, за който е издадена.

–аздел V
(ѕредишен раздел IV - ƒ¬, бр. 39 от 2004 г.)

≈динна система за туристическа информаци€

„л. 57. ћинистърът на културата и туризма и председател€т на Ќационални€ статистически институт разработват единна система за туристическа информаци€, ко€то включва Ќационални€ туристически регистър и статистическите данни за туризма в съответствие с изисквани€та на статистическата служба на ≈вропейски€ съюз - ≈¬–ќ—“ј“, и на —ветовната организаци€ по туризъм.

„л. 58. —ъздава се Ќационален туристически регистър в ћинистерството на културата и туризма, който съдържа информаци€ за:

 1. (изм. - ƒ¬, бр. 39 от 2004 г.) регистрираните туроператори и туристически агенти
 2. (изм. - ƒ¬, бр. 39 от 2004 г.) категоризираните туристически обекти по чл. 3, ал. 3, т. 5 и 6
 3. категоризираните средства за подслон, места за настан€ване, заведени€ за хранене и развлечени€ и лицата, упражн€ващи дейност хотелиерство и ресторантьорство в т€х
 4. туристическите сдружени€
 5. туристическите информационни центрове или бюра

„л. 59. (1) ¬писвани€та в регистъра се прав€т от министъра на културата и туризма или от оправомощено от него длъжностно лице служебно или след постъпило за€вление за отраз€ване на промени във вписаните обсто€телства.
(2) Ћицата, за които е настъпила пром€на в обсто€телствата, вписани в регистъра по чл. 58, са длъжни да за€в€т писмено в ћинистерството на културата и туризма или в съответната община пром€ната в едномесечен срок от нейното настъпване.
(3) «а изграждане и попълване на регистъра се набират данни от ћинистерството на културата и туризма,  омиси€та по търгови€ и защита на потребителите, други държавни органи, общините на територи€та на –епублика Ѕългари€ и от представителите на туристическите сдружени€.
(4) ¬ Ќационални€ туристически регистър се вод€т всички изменени€ на вписаните обсто€телства.
(5) (Ќова - ƒ¬, бр. 39 от 2004 г.) Ќационално представените туристически сдружени€ могат да съдействат на министъра на културата и туризма при извършване на проверки относно вписаните в регистъра обсто€телства.

„л. 60. (1)  метовете на общините се задължават да вод€т регистър по реда на наредбата по чл. 63 на всички категоризирани от т€х на територи€та на общината туристически обекти и да предостав€т информаци€ относно вписвани€та по този регистър в ћинистерството на културата и туризма в 30-дневен срок от датата на заповедта за определената категори€ на туристически€ обект.
(2) –егистрите по ал. 1 са неразделна част от Ќационални€ туристически регистър.

„л. 61. (1) ¬ регистъра се вписват следните данни и обсто€телства:

 1. (изм. - ƒ¬, бр. 39 от 2004 г.) за регистрираните лица:
  а) (изм. - ƒ¬, бр. 39 от 2004 г.) номер на удостоверението за регистраци€;
  б) вид на туристическата дейност;
  в) фирма, седалище и адрес на управление;
  г) адрес на м€стото/местата на упражн€ване на дейността, телефон, факс, електронна поща;
  д) (изм. - ƒ¬, бр. 39 от 2004 г., бр. 39 от 2005 г.) код по Ѕ”Ћ—“ј“;
  е) име и ≈√Ќ на лицата с право да представл€ват и/или управл€ват търговеца;
  ж) (отм. - ƒ¬, бр. 39 от 2004 г.);
  з) (изм. - ƒ¬, бр. 39 от 2004 г.) номер на заповедта на министъра на културата и туризма за регистраци€, отказ или заличаване на регистраци€та, съответно обезсилване на удостоверението за регистраци€;
  и) (в сила от 1.01.2003 г.) номер и дата на сключени€ застрахователен договор по чл. 42, име на застраховател€ и срок на валидност на застраховката;
  к) наложените принудителни административни мерки и санкции по този закон
 2. (доп. - ƒ¬, бр. 39 от 2004 г.) за категоризираните туристически обекти по чл. 3, ал. 3, т. 1, 2 и 3:
  а) номер на удостоверението;
  б) вид на обекта;
  в) наименование на обекта;
  г) адрес на обекта, телефон, факс;
  д) категори€ на обекта;
  е) капацитет на обекта;
  ж) фирма/име, седалище/местожителство и посто€нен адрес на собственика на обекта;
  з) (изм. - ƒ¬, бр. 39 от 2004 г., бр. 39 от 2005 г.) код по Ѕ”Ћ—“ј“ или ≈√Ќ на собственика;
  и) (изм. - ƒ¬, бр. 39 от 2004 г., бр. 39 от 2005 г.) наименование, седалище и адрес на управление, код по Ѕ”Ћ—“ј“ на лицето, извършващо хотелиерство или ресторантьорство в обекта, телефон, факс, електронна поща;
  к) срок на валидност на категори€та;
  л) вход€щ номер на за€влението за определ€не на категори€;
  м) (изм. - ƒ¬, бр. 39 от 2004 г.) номер на заповедта на категоризиращи€ орган за определ€не на категори€та, за отказ, понижаване или прекрат€ване на категори€та;
  н) наложените принудителни административни мерки и санкции по този закон
 3. (нова - ƒ¬, бр. 39 от 2004 г.) за категоризираните плажове и ски-писти:
  а) номер на удостоверението;
  б) вид на обекта;
  в) наименование на обекта;
  г) категори€ на обекта;
  д) фирма (име, седалище), местожителство и посто€нен адрес на собственика на плажа или на лицето, на което са му предоставени права за ползване върху плажа, съответно на собственика на прилежащото към ски-пистата съоръжение или на лицето, на което са му предоставени права за ползване върху прилежащото към ски-пистата съоръжение;
  е) код по Ѕ”Ћ—“ј“, данъчен номер или ≈√Ќ на собственика на плажа или на лицето, на което са му предоставени права за ползване върху плажа, съответно на собственика на прилежащото към ски-пистата съоръжение или на лицето, на което са му предоставени права за ползване върху прилежащото към ски-пистата съоръжение;
  ж) номер на заповедта на министъра на културата и туризма за определ€не на категори€та, за отказ или прекрат€ване на категори€та;
  з) наложените принудителни административни мерки и санкции по този закон
 4. (предишна т. 3 - ƒ¬, бр. 39 от 2004 г.) за туристическите сдружени€:
  а) наименование, седалище и адрес на сдружението;
  б) вид на сдружението;
  в) (изм. - ƒ¬, бр. 39 от 2004 г.) съд, номер на делото, партида, регистър, том и страница по съдебната регистраци€ на дружеството, код по Ѕ”Ћ—“ј“, регистрационен номер в регистъра към ћинистерството на правосъдието, ако сдружението извършва общественополезна дейност;
  г) трите имена, ≈√Ќ и посто€нен адрес, телефон, факс, електронна поща на представител€;
  д) трите имена на членовете на управителни€ съвет, посто€нен адрес, телефон, факс, електронна поща;
  е) брой на членуващите в сдружението организации и лица;
  ж) адрес, телефон, факс, електронна поща на туристически€ информационен център или бюро;
  з) данни за националната представителност на сдружението

(2) »нформаци€та в регистъра е публична в частта й относно:

 1. (изм. - ƒ¬, бр. 39 от 2004 г.) наименование на лицето, седалище, адрес на упражн€ване на дейността и телефон, вид и номер на издаденото удостоверение за регистраци€
 2. (доп. - ƒ¬, бр. 39 от 2004 г.) определената категори€, срока на валидност, наименование, адрес и телефон, вид и капацитет на туристически€ обект по чл. 3, ал. 3, т. 1, 2 и 3 и лицето, извършващо туристическа дейност в категоризирани€ обект
 3. (нова - ƒ¬, бр. 39 от 2004 г.) определената категори€, наименование, вид на туристически€ обект по чл. 3, ал. 3, т. 5 и 6 и лицето, което е собственик на плажа или са му предоставени права за ползване върху него, съответно е собственик на прилежащото към ски-пистата съоръжение или са му предоставени права за ползване върху прилежащото към ски-пистата съоръжение
 4. (предишна т. 3 - ƒ¬, бр. 39 от 2004 г.) наименование, вид, адрес и телефон на сдружението и негови€ представител, адрес и телефон на туристическите информационни центрове или бюра

(3) ¬секи може да иска справки за вписани в регистъра обсто€телства от публичната информаци€ по ал. 2.

„л. 62. (1) (»зм. - ƒ¬, бр. 39 от 2004 г.) »зпълнителни€т директор на јгенци€та по туризъм или оправомощено от него длъжностно лице изисква оперативна статистическа информаци€ за аналитични и прогнозни цели в туризма от лицата, регистрирани за извършване на туристически дейности, от лицата, упражн€ващи дейност в категоризирани туристически обекти, от държавните и общинските органи и туристическите сдружени€, ко€то те са длъжни да предостав€т.
(2) (»зм. - ƒ¬, бр. 39 от 2004 г.) ѕри поискване от страна на лицата по ал. 1 изпълнителни€т директор на јгенци€та по туризъм или оправомощено от него длъжностно лице е длъжно да им предостави аналитична туристическа информаци€.
(3) ћинистерството на вътрешните работи предостав€ ежемесечно на ћинистерството на културата и туризма гранична статистика за влизани€та на чуждестранни граждани в –епублика Ѕългари€ и за пътувани€та на български граждани с цел туризъм в чужбина.
(4) —ъбирането на статистическата информаци€ от страна на Ќационална служба "√ранична полици€" се извършва по служебен път, без да се изисква от преминаващите българската граница лица да попълват други документи или формул€ри освен тези, свързани с митнически€ контрол.

„л. 63. (ƒоп. - ƒ¬, бр. 39 от 2004 г.) ћинистърът на културата и туризма издава наредба за организаци€та на ≈динната система за туристическа информаци€ по предложение на изпълнителни€ директор на јгенци€та по туризъм.

√лава пета

 ќЌ“–ќЋ

„л. 64. (1)  онтролът по спазването на закона и по издадените въз основа на него нормативни актове се осъществ€ва от:

 1. министъра на културата и туризма
 2. (изм. - ƒ¬, бр. 39 от 2004 г.) председател€ на  омиси€та по търгови€ и защита на потребителите
 3. (нова - ƒ¬, бр. 39 от 2004 г.) изпълнителни€ директор на јгенци€та по туризъм(предишна т. 3 - ƒ¬, бр. 39 от 2004 г.) кметовете на общините

(2) ƒлъжностните лица, оправомощени от органите по ал. 1, имат право:

 1. (нова - ƒ¬, бр. 39 от 2004 г.) да извършват проверки на м€сто и по документи
 2. (предишна т. 1 - ƒ¬, бр. 39 от 2004 г.) на свободен достъп в подлежащите на контрол туристически обекти
 3. (предишна т. 2 - ƒ¬, бр. 39 от 2004 г.) да изискват документи, данни, сведени€, справки и други носители на информаци€ от контролираните лица, като не разглас€ват информаци€та, представл€ваща служебна или търговска тайна, станала им известна при или по повод изпълнение на служебните им задължени€
 4. (предишна т. 3 - ƒ¬, бр. 39 от 2004 г., изм., бр. 28 от 2005 г.) да дават задължителни предписани€ за отстран€ване на несъответстви€та и нарушени€та по закона
 5. (предишна т. 4 - ƒ¬, бр. 39 от 2004 г.) да привличат експерти в съответната област, когато за проверката се изискват специални знани€ или умени€
 6. (нова - ƒ¬, бр. 28 от 2005 г.) да налагат глоби и имуществени санкции

(3) (Ќова - ƒ¬, бр. 39 от 2004 г.) ѕо време на извършването на контрола длъжностните лица състав€т констативни протоколи. ¬ протоколите се отраз€ват констатираните факти и обсто€телства и се дават задължителни предписани€ с посочване на срок за изпълнение.
(4) (ѕредишна ал. 3 - ƒ¬, бр. 39 от 2004 г.) ќрганите по ал. 1 могат да координират дейността си по този закон с контролните органи по други закони.

„л. 64а. (Ќов - ƒ¬, бр. 39 от 2004 г., изм., бр. 28 от 2005 г.) (1) »зпълнителни€т директор на јгенци€та по туризъм извършва контрол за спазване изисквани€та към туроператорите и туристическите агенти, изисквани€та за категоризаци€та на туристическите обекти по чл. 52, ал. 2, както и към лицата, извършващи дейност в т€х, с изключение на случаите по чл. 64б.
(2) »зпълнителни€т директор на јгенци€та по туризъм в резултат на контрола по ал. 1:

 1. налага глоби и имуществени санкции
 2. предлага на министъра на културата и туризма да:
  а) заличи регистраци€та за туроператорска или туристическа агентска дейност в случаите по чл. 20, ал. 1, както и в случаите по чл. 64б, ал. 2, т. 2;
  б) понижи категори€та на категоризираните туристически обекти по чл. 3, ал. 3, т. 1, 2 и 3;
  в) прекрати категори€та на категоризираните туристически обекти по чл. 3, ал. 3, т. 1, 2, 3, 5 и 6 в случаите по чл. 53, ал. 1, т. 2 - 6 и ал. 3, както и в случаите по чл. 64б, ал. 2, т. 3 и чл. 64в, ал. 2, т. 4

„л. 64б. (Ќов - ƒ¬, бр. 39 от 2004 г., изм., бр. 28 от 2005 г.) (1) ѕредседател€т на  омиси€та по търгови€ и защита на потребителите извършва контрол за:

 1. спазване изисквани€та към туроператорите и туристическите агенти по чл. 17, ал. 1, чл. 18, ал. 9, чл. 24, ал. 1 и 3, чл. 25, чл. 28 - 36 и чл. 42, ал. 2 и 3
 2. спазване изисквани€та за категоризаци€ на туристическите обекти по чл. 3, ал. 3, т. 1, 2 и 3, посочени в чл. 44, ал. 1, чл. 45, т. 2, чл. 46, т. 2 и 4, чл. 47 и 48, чл. 49, ал. 1, чл. 50, ал. 4 и чл. 55, ал. 1 и 2

(2) ѕредседател€т на  омиси€та по търгови€ и защита на потребителите в резултат на контрола по ал. 1:

 1. налага глоби и имуществени санкции
 2. уведом€ва изпълнителни€ директор на јгенци€та по туризъм в случаите на системни нарушени€ на изисквани€та по чл. 24, ал. 1 и 3
 3. уведом€ва изпълнителни€ директор на јгенци€та по туризъм, съответно кметовете на общините при неизпълнение на задължени€та по чл. 49, ал. 1
 4. налага принудителна административна м€рка "временно затвар€не" на туристически обект по чл. 3, ал. 3, т. 1, 2, 3 и 4 в случаите на:
  а) извършване на туроператорска или туристическа агентска дейност без удостоверение за регистраци€;
  б) извършване на дейностите хотелиерство или ресторантьорство в некатегоризиран туристически обект;
  в) повторен отказ на достъп до провер€вани€ туристически обект от лицето, извършващо дейността в обекта, или повторен отказ за предостав€не на изисканите за проверката документи

(3) ѕринудителната административна м€рка по ал. 2, т. 4 се налага до отстран€ване на констатираното нарушение.
(4) ѕредседател€т на  омиси€та по търгови€ и защита на потребителите в 7-дневен срок уведом€ва изпълнителни€ директор на јгенци€та по туризъм за наложените от него глоби и имуществени санкции, за налагането на принудителната административна м€рка по ал. 2, т. 4, както и в случаите на ал. 2, т. 2.

„л. 64в. (Ќов - ƒ¬, бр. 28 от 2005 г.) (1)  метовете на общините извършват контрол за спазване на изисквани€та за категоризаци€ на категоризираните от т€х туристически обекти по чл. 3, ал. 3, т. 1, 2 и 3, посочени в чл. 45, т. 1 и 3, чл. 46, т. 1, чл. 49, ал. 3 и 4, чл. 50, ал. 5, чл. 53, ал. 1, т. 3 - 6, чл. 56, ал. 1 и 2 и чл. 59, ал. 2.
(2)  метовете на общините в резултат на контрола по ал. 1:

 1. налагат глоби и имуществени санкции
 2. прекрат€ват категори€та на категоризираните от т€х туристически обекти по чл. 3, ал. 3, т. 1, 2 и 3 в случаите по чл. 53, ал. 1, както и в случаите по чл. 64б, ал. 2, т. 3
 3. понижават категори€та на категоризираните от т€х туристически обекти по чл. 3, ал. 3, т. 1, 2 и 3 в случаите на неизпълнение на изисквани€та на чл. 46, т. 1
 4. уведом€ват изпълнителни€ директор на јгенци€та по туризъм в случаите на неизпълнение на задължени€та по чл. 49, ал. 3 и 4 за туристическите обекти по чл. 3, ал. 3, т. 1, 2 и 3, категоризирани по чл. 52, ал. 2

„л. 65. (1) ћинистърът на културата и туризма:

 1. (изм. - ƒ¬, бр. 39 от 2004 г.) заличава регистраци€та на лицето, което извършва туроператорска или туристическа агентска дейност в случаите по чл. 20, ал. 1
 2. (изм. и доп. - ƒ¬, бр. 39 от 2004 г.) прекрат€ва категори€та на категоризираните от него туристически обекти по чл. 3, ал. 3, т. 1, 2 и 3 в случаите по чл. 53, ал. 1
 3. (нова - ƒ¬, бр. 39 от 2004 г.) прекрат€ва категори€та на категоризираните обекти по чл. 3, ал. 3, т. 5 и 6 в случаите по чл. 53, ал. 3
 4. (предишна т. 3, изм. - ƒ¬, бр. 39 от 2004 г.) понижава категори€та на категоризираните от него туристически обекти по чл. 3, ал. 3, т. 1, 2 и 3 в случаите на неизпълнение на изисквани€та на чл. 46, т. 1

(2) (»зм. и доп. - ƒ¬, бр. 39 от 2004 г., отм., бр. 28 от 2005 г.).
(3) (»зм. - ƒ¬, бр. 39 от 2004 г., отм., бр. 28 от 2005 г.).
(4) (»зм. - ƒ¬, бр. 39 от 2004 г., отм., бр. 28 от 2005 г.).
(5) (ќтм. - ƒ¬, бр. 28 от 2005 г.).
(6) (ƒоп. - ƒ¬, бр. 39 от 2004 г., отм., бр. 28 от 2005 г.).

„л. 66. јктовете по прилагане на принудителните административни мерки се издават, обжалват и изпълн€ват по реда, установен от «акона за административното производство.

√лава шеста

јƒћ»Ќ»—“–ј“»¬ЌќЌј ј«ј“≈ЋЌ» –ј«ѕќ–≈ƒЅ»

„л. 67. (»зм. - ƒ¬, бр. 39 от 2004 г.)  ойто извършва туроператорска или туристическа агентска дейност, без да притежава удостоверение за регистраци€, се наказва с глоба в размер от 5000 до 15 000 лв., а едноличните търговци и юридическите лица - с имуществена санкци€ от 10 000 до 30 000 лв.

„л. 68. (»зм. - ƒ¬, бр. 39 от 2004 г.) “уроператор или туристически агент, който при осъществ€ване на сво€та дейност сключи договор с нерегистриран туроператор или туристически агент, с лице, извършващо туристическа дейност в некатегоризиран туристически обект, с нелицензиран превозвач, с екскурзовод, планински водач, ски-учител, аниматор, с лице, предлагащо водни, летателни и други туристически услуги с повишен риск за потребител€, което не притежава съответната професионална квалификаци€ и опит съгласно чл. 24, ал. 2, се наказва с имуществена санкци€ от 2000 до 5000 лв.

„л. 69. (»зм. - ƒ¬, бр. 39 от 2004 г.) ’отелиер или ресторантьор, който сключи договор с нерегистриран туроператор, туристически агент, хотелиер или ресторантьор, който н€ма право да извършва съответната туристическа дейност, се наказва с имуществена санкци€ от 5000 до 10 000 лв.

„л. 70. “уроператор или туристически агент, който не издаде или не предостави туристически ваучер на туриста, се наказва с имуществена санкци€ от 500 до 5000 лв.

„л. 70а. (Ќов - ƒ¬, бр. 39 от 2004 г.) “уристически агент, който издаде собствен туристически ваучер, се наказва с имуществена санкци€ от 500 до 3000 лв.

„л. 71. “уроператор или туристически агент, който издаде или предостави туристически ваучер, несъдържащ всички задължителни реквизити, се наказва с имуществена санкци€ от 100 до 1000 лв.

„л. 72.  ойто предостав€ туристически услуги в некатегоризиран туристически обект, се наказва с глоба от 500 до 5000 лв., а едноличните търговци и юридическите лица - с имуществена санкци€ от 1000 до 10 000 лв.

„л. 73. (»зм. - ƒ¬, бр. 39 от 2004 г.)  ойто предостав€ туристически услуги в категоризиран туристически обект с по-ниско качество от изискваното за притежаваната категори€, се наказва с имуществена санкци€ от 1000 до 10 000 лв.

„л. 74. ’отелиер, който при извършване на хотелиерство в средство за подслон не води заверен от съответната община регистър за настанените туристи, за реализираните нощувки и за националността на туристите, се наказва с имуществена санкци€ от 2000 до 20 000 лв.

„л. 75.  ойто при извършване на хотелиерство в м€сто за настан€ване не води заверен от съответната община регистър за настанените туристи, за реализираните нощувки и за националността на туристите, се наказва с глоба от 100 до 1000 лв., а едноличните търговци и юридическите лица - с имуществена санкци€ от 200 до 2000 лв.

„л. 76. (»зм. - ƒ¬, бр. 39 от 2004 г.) “уроператор или туристически агент, който не постав€ удостоверение за регистраци€ и стикер на видно м€сто в туристически€ обект, се наказва с имуществена санкци€ от 500 до 5000 лв.

„л. 77. Ћице, което стопанисва туристически обект, в който на видно м€сто не е поставено удостоверение за утвърдена категори€ или временно удостоверение за открита процедура за категоризиране, се наказва с имуществена санкци€ от 500 до 5000 лв.

„л. 78.  ойто постави надпис в нарушение на чл. 55, ал. 2 или предостави нев€рна информаци€ за вида, наименованието и категори€та на стопанисвани€ от него туристически обект, се наказва с глоба в размер от 100 до 1000 лв., а едноличните търговци и юридическите лица - с имуществена санкци€ от 500 до 5000 лв.

„л. 79. “уроператор или туристически агент, който наруши разпоредбите на чл. 28, 29 и 33, се наказва с имуществена санкци€ от 100 до 1000 лв.

„л. 80. “уроператор, който наруши разпоредбата на чл. 30, ал. 2, се наказва с имуществена санкци€ от 500 до 5000 лв.

„л. 81. “уроператор, който наруши разпоредбата на чл. 30, ал. 3, се наказва с имуществена санкци€ от 250 до 2500 лв.

„л. 82. (¬ сила от 1.01.2003 г.) “уроператор, който не сключи договор по чл. 42, се наказва с имуществена санкци€ от 2000 до 20 000 лв.

„л. 83.  ойто не допусне длъжностно лице от контролните органи в подлежащите на контрол обекти или не предостави на контролните органи документи или информаци€, се наказва с глоба от 1000 до 10 000 лв.

„л. 84. (»зм. - ƒ¬, бр. 39 от 2004 г., бр. 28 от 2005 г.) «а неизпълнение на задължени€та за предостав€не на информаци€ в ћинистерството на културата и туризма по ≈динната система за туристическа информаци€ се налага глоба от 100 до 1000 лв., а на едноличните търговци и юридическите лица - имуществена санкци€ от 200 до 2000 лв.

„л. 85.  ойто не изпълни задължението си по чл. 56, ал. 1 или 2, се наказва с глоба в размер от 100 до 1000 лв., а едноличните търговци и юридическите лица - с имуществена санкци€ от 200 до 2000 лв.

„л. 86. ’отелиер или ресторантьор, който не изпълни задължението си по чл. 46, т. 4 или по чл. 47, се наказва с глоба в размер от 200 до 2000 лв., а едноличните търговци и юридическите лица - с имуществена санкци€ от 500 до 3000 лв.

„л. 87. (1) (ƒоп. - ƒ¬, бр. 28 от 2005 г.) јктовете за установ€ване на административните нарушени€ се състав€т от длъжностни лица, определени от изпълнителни€ директор на јгенци€та по туризъм, от председател€ на  омиси€та по търгови€ и защита на потребителите, или от длъжностни лица на общинската администраци€, определени от кмета на съответната община.
(2) (»зм. - ƒ¬, бр. 28 от 2005 г.) Ќаказателните постановлени€ се издават от изпълнителни€ директор на јгенци€та по туризъм, от председател€ на  омиси€та по търгови€ и защита на потребителите или от оправомощени от т€х длъжностни лица, съответно от кмета на общината или от оправомощени от него длъжностни лица.
(3) ”станов€ването на нарушени€та, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановлени€ се извършват по реда на «акона за административните нарушени€ и наказани€.

ƒќѕЏЋЌ»“≈ЋЌј –ј«ѕќ–≈ƒЅј

І 1. ѕо смисъла на този закон:

 1. "“урист" е вс€ко физическо лице, потреб€ващо основна и/или допълнителна туристическа услуга. «а статистически цели се ползват пон€ти€та за посетител и международен посетител, определени от —ветовната организаци€ по туризъм и приети от —татистическата комиси€ на ќќЌ.
 2. "’отелиерство" е предостав€нето на туристически услуги във всички видове категоризирани по закона средства за подслон и места за настан€ване.
 3. "’отелиер" е лице, което извършва хотелиерство.
 4. "–есторантьорство" е предостав€нето на туристически услуги във всички видове категоризирани по закона заведени€ за хранене и развлечени€.
 5. "–есторантьор" е лице, което извършва ресторантьорство.
 6. "“уристически продукт" е съвкупността от туристически услуги, предлагани и/или предостав€ни в един или н€колко туристически обекта.
 7. (»зм. - ƒ¬, бр. 39 от 2004 г.) "“уроператорска дейност" е организирането на групови или индивидуални туристически пътувани€ с обща цена и продажба на пътувани€ пр€ко и/или чрез туристически агент по договор и ваучер на краен потребител.
 8. (»зм. - ƒ¬, бр. 39 от 2004 г.) "“уроператор" е лице, регистрирано по реда на този закон за извършване на туроператорска дейност.
 9. "“уристическа агентска дейност" е извършването на посредничество при: продажби на организирани пътувани€, пасажерски авиационен, воден и автобусен превоз; резервационни, визови, екскурзоводски и други допълнителни туристически услуги, както и застраховки, свързани с туристическото пътуване.
 10. (»зм. - ƒ¬, бр. 39 от 2004 г.) "“уристически агент" е лице, регистрирано по реда на този закон за извършване на туристическа агентска дейност.
 11. (»зм. - ƒ¬, бр. 39 от 2004 г.) "“уристически ваучер" е документ под отчет, издаден от регистриран туроператор, който удостовер€ва съществуването на договор между туроператора и туриста като потребител на туристическата услуга и потвърждава нейното плащане.
 12. "ќсновни туристически услуги" са нощувка и хранене, както и транспортни услуги, осъществ€вани при спазване изисквани€та на действащото законодателство в областта на транспорта.
 13. (»зм. и доп. - ƒ¬, бр. 39 от 2004 г.) "ƒопълнителни туристически услуги" са услуги, свързани с пътувани€, развлечени€, про€ви и други събити€ с културен и опознавателен характер, спортно-анимационни, балнеолечебни и други медицински услуги, конгресни и делови про€ви, ползване на въжени линии, отдаване под наем на плажни съоръжени€, екипировка и превозни средства, школи и клубове по езда, €хтинг, сърф, ски-училища, училища за водни спортове и други услуги, способстващи развитието на туризма.
 14. "ќрганизирани групови и индивидуални туристически пътувани€ с обща цена (организирани пътувани€)" са пътувани€ по предварително изготвена програма, включваща комбинаци€ от най-малко две от следните услуги:
  а) транспорт;
  б) нощувка;
  в) други туристически услуги, които не са свързани с транспорт или нощувка, съставл€ващи значителна част от пътуването и когато те се продават или предлагат за продажба с обща цена, и когато обхващат период, по-дълъг от 24 часа, или включват нощувка.
 15. "ѕотребител на организирани индивидуални или групови туристически пътувани€ с обща цена" е лице:
  а) което сключва договор за туристическо пътуване с обща цена, или
  б) което дава съгласие да сключи договор за туристическо пътуване с обща цена, или
  в) от чието име и/или в чи€то полза е сключен или е постигнато съгласие да бъде сключен договор за туристическо пътуване, или
  г) в полза на което е прехвърлено туристическото пътуване с обща цена съгласно чл. 37.
 16. "“уристическо сдружение" е юридическо лице с нестопанска цел, независимо от неговото наименование, създадено с цел развитие на туризма.
 17. (»зм. - ƒ¬, бр. 39 от 2004 г.) "Ќационално представено туристическо сдружение" е юридическо лице с нестопанска цел, което обедин€ва:
  а) най-малко 33 на сто от лицата, регистрирани за извършване на туристическа дейност, или
  б) лицата, извършващи туристическа дейност най-малко в 33 на сто от категоризираните туристически обекти.
 18. "ћестно туристическо сдружение" е юридическо лице с нестопанска цел, което се създава на територи€та на една или повече съседни общини и обедин€ва лица, извършващи туристически дейности, и други лица, имащи отношение към развитието на туризма на съответната територи€.
 19. "–егионално туристическо сдружение" е юридическо лице с нестопанска цел, което се създава на територи€та на една или повече съседни области и обедин€ва местни туристически сдружени€ и други лица, имащи отношение към развитието на туризма.
 20. "Ѕраншово туристическо сдружение" е юридическо лице с нестопанска цел, което представл€ва интересите на отрасъла като ц€ло.
 21. "ѕродуктово туристическо сдружение" е юридическо лице с нестопанска цел, което представл€ва интересите на отделен сегмент от туристически€ продукт.
 22. "ѕовторно" е нарушението, което е извършено в едногодишен срок от влизането в сила на наказателното постановление, с което нарушител€т е наказан за същото по вид нарушение.
 23. (Ќова - ƒ¬, бр. 39 от 2004 г.) "ѕлаж" е общодостъпна и обезопасена зона в непосредствена близост до естествен или изкуствен воден обект, предназначена за рекреационни дейности, в ко€то се предлагат и потреб€ват туристически услуги.
 24. (Ќова - ƒ¬, бр. 39 от 2004 г.) "¬оден обект" е посто€нно или временно съсредоточие на води в естествено или изкуствено създадени форми на релефа.
 25. (Ќова - ƒ¬, бр. 39 от 2004 г.) "—ки-писта" е общодостъпен, обособен и обезопасен планински участък, на който се предлагат и потреб€ват туристически услуги, свързани с практикуване на ски-спортове (ски-алпийски дисциплини, сноуборд и ски-б€гане).

ѕ–≈’ќƒЌ» » «ј Ћё„»“≈ЋЌ» –ј«ѕќ–≈ƒЅ»

І 2. “ози закон отмен€ «акона за туризма (обн., ƒ¬, бр. 71 от 1998 г.; изм., бр. 111 от 2001 г.).

І 3. »зисквани€та на чл. 22, т. 5 и чл. 53, ал. 1, т. 6 се прилагат и за лицата, неполучили издадените им лицензионни или категорийни символики до влизането в сила на закона.

І 4. Ћицата, лицензирани за извършване на туроператорска или туристическа агентска дейност до влизане в сила на този закон, са длъжни да приведат дейността си в съответствие с изисквани€та на този закон и нормативните актове по неговото прилагане в срок до 1 €нуари 2003 г.

І 5. (1) — влизане в сила на този закон издадените лицензи за хотелиерство, ресторантьорство и семейно хотелиерство преустанов€ват действието си.
(2) –азпоредбите на чл. 18, ал. 1 и 3 от отменени€ «акон за туризма не се прилагат за търговците, извършващи хотелиерство, ресторантьорство или семейно хотелиерство, от ден€ на обнародването на този закон до 1 октомври 2002 г.

І 6. (¬ сила от 1.01.2003 г.) ¬ «акона за местните данъци и такси (обн., ƒ¬, бр. 117 от 1997 г.; изм., бр. 71, 83, 105, 153 от 1998 г., бр. 103 от 1999 г., бр. 34 и 102 от 2000 г., бр. 109 от 2001 г., бр. 28 и 45 от 2002 г.) се прав€т следните изменени€ и допълнени€:

 1. ¬ чл. 1:
  а) досегашни€т текст става ал. 1 и в не€ в т. 2 буква "г" се отмен€;
  б) създава се ал. 2:
  "(2) ћестна такса е и туристическата такса, ко€то се внас€ в общински€ фонд за развитие на туризма."
 2. ¬ глава трета раздел IV се измен€ така:
  "–аздел IV
  “уристическа такса
  „л. 93. (1) “аксата се заплаща за ползване на средство за подслон и м€сто за настан€ване по смисъла на «акона за туризма.
  (2) ѕриходите от туристическата такса се внас€т в общински€ фонд за развитие на туризма.
  „л. 93а. (1) –азмерът на таксата се определ€ с решение на общински€ съвет не по-късно от 30 юни на предходната година.
  (2) јко общински€т съвет не определи таксата в срока по ал. 1, за следващата година остава в сила размерът на таксата, действаща през предходната година.
  „л. 94. “аксата се заплаща от вс€ко лице, ползващо средство за подслон или м€сто за настан€ване, едновременно със заплащането на услугата.
  „л. 95. (1) Ћицата до 18-годишна възраст, жените над 55 и мъжете над 60 години заплащат туристическа такса в размер 50 на сто от определената от общински€ съвет такса за съответната община.
  (2) «а лицата по ал. 1 се записват данните, удостовер€ващи съответното им качество.
  „л. 96. “уристическата такса се определ€ в размер не по-висок от един лев на лице за ден.
  „л. 97. “аксата се събира от физическите и юридическите лица, които предлагат услугата нощувка в средства за подслон и места за настан€ване, и се внас€ в общински€ фонд за развитие на туризма до 15-о число на месеца, следващ месеца, през който е събрана."

І 7. ¬ «акона за общинските бюджети (обн., ƒ¬, бр. 33 от 1998 г.; изм., бр. 69 от 1999 г., бр. 9 от 2001 г. - –ешение є 2 на  онституционни€ съд от 2001 г.) в чл. 6, ал. 2, т. 2 буква "г" се измен€ така:
"г) ползване на средство за подслон или м€сто за настан€ване;"

І 8. ƒържавните и общинските органи, приели или издали нормативни актове, в които има класификаци€ на видове места за настан€ване, средства за подслон и заведени€ за хранене и развлечени€, са длъжни в срок до една година от влизане в сила на закона да направ€т произтичащите от него изменени€.

І 9. (1) Ќаредбите по чл. 18, ал. 1, чл. 42, ал. 5, чл. 55, ал. 3, тарифите по чл. 18, ал. 2 и чл. 55, ал. 4 и устройствени€т правилник на »зпълнителната агенци€ за национална туристическа реклама и информаци€ се приемат от ћинистерски€ съвет с влизането в сила на закона.
(2) Ќаредбата по чл. 63 и правилникът за състава, организаци€та и дейността на Ќационални€ съвет по туризъм по чл. 8 се издават от министъра на културата и туризма с влизането в сила на закона.
(3) Ќаредбата по чл. 50, ал. 6 се приема от управителни€ съвет на Ѕългарски€ туристически съюз и се утвърждава от министъра на културата и туризма с влизането в сила на закона.
(4) ”стройствени€т правилник на  омиси€та по търгови€ и защита на потребителите и Ќаредба є 3 за защита на потребителите при обозначаване на цените на стоките и услугите се привеждат в съответствие с този закон с влизането му в сила.

І 10. »зпълнението на закона се възлага на министъра на културата и туризма.

І 11. ѕараграф 6 относно изменени€та и допълнени€та в «акона за местните данъци и такси влиза в сила от 1 €нуари 2003 г.

І 12. «аконът влиза в сила от 1 октомври 2002 г. с изключение на разпоредбите по чл. 19, ал. 3, чл. 23, ал. 1, т. 2, чл. 28, т. 10, чл. 30, ал. 3, т. 15, чл. 42, ал. 1, 2, 3 и 4, чл. 61, ал. 1, т. 1, буква "и", чл. 65, ал. 3, т. 2 и чл. 82, които влизат в сила от 1 €нуари 2003 г.

ѕ–≈’ќƒЌ» » «ј Ћё„»“≈ЋЌ» –ј«ѕќ–≈ƒЅ»

към «акона за изменение и допълнение на «акона за туризма
(ƒ¬, бр. 39 от 2004 г., в сила от 13.11.2004 г., изм., бр. 28 от 2005 г., в сила от 15.03.2005 г.)

І 62. (¬ сила от 12.05.2004 г.) (1) »зпълнителната агенци€ за национална туристическа реклама и информаци€ към министъра на икономиката се преобразува в јгенци€ по туризма към министъра на икономиката.
(2) ƒейността, активите, пасивите, архивът, както и другите права и задължени€, служебните и трудовите правоотношени€ със служителите на »зпълнителната агенци€ за национална туристическа реклама и информаци€ преминават към јгенци€та по туризъм.
(3) ¬ едномесечен срок от обнародването на закона в "ƒържавен вестник" министърът на икономиката да внесе в ћинистерски€ съвет проект на постановление за преобразуване на »зпълнителната агенци€ за национална туристическа реклама и информаци€ и за приемане на устройствен правилник на јгенци€та по туризъм.
І 63. (¬ сила от 12.05.2004 г.) ¬ 6-месечен срок от обнародването на този закон в "ƒържавен вестник" ћинистерски€т съвет приема наредбите по чл. 51, ал. 5 и 7 и чл. 55, ал. 3.
І 64. (¬ сила от 12.05.2004 г.) ¬ 6-месечен срок от обнародването на този закон в "ƒържавен вестник" министърът на икономиката съвместно с министъра на образованието и науката, министъра на културата, министъра на младежта и спорта и министъра на здравеопазването издава наредбата по чл. 24, ал. 2.
І 65. (1) Ћицензираните туроператори и туристически агенти се регистрират служебно в едномесечен срок от влизането в сила на този закон.
(2) ¬ срока по ал. 1 лицензираните туроператори тр€бва да представ€т в ћинистерството на икономиката сключен застрахователен договор по чл. 42, ал. 1. ¬ случай че след изтичане на срока по ал. 1 лицензиран туроператор не представи застрахователни€ договор по чл. 42, ал. 1, той не подлежи на вписване в регистъра.
(3) Ћицензите, издадени до влизане в сила на този закон, се см€тат за невалидни след изтичане на срока по ал. 1.
І 66. (1)  огато към датата на влизане в сила на наредбата по чл. 51, ал. 5 има приети от ћинистерски€ съвет решени€, съответно подписани договори за предостав€не на концеси€ върху морски плажове - част от крайбрежната плажна ивица, тези морски плажове получават категори€ "—" по право, без да е необходимо подаване на за€вление за категоризаци€ от страна на концесионерите им.
(2) (ќтм. - ƒ¬, бр. 28 от 2005 г., в сила от 15.03.2005 г.).
І 67. (1) ¬ случаите когато към датата на влизане в сила на този закон има започната процедура за издаване на лиценз за туроператорска или туристическа агентска дейност, процедурата се довършва по реда на този закон.
(2) ¬ случаите когато към датата на влизане в сила на този закон има открита процедура за категоризиране на туристически обекти по чл. 3, ал. 3, т. 1, 2 и 3, процедурата и категоризаци€та се довършват по реда на този закон.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
І 69. “ози закон влиза в сила в 6-месечен срок след обнародването му в "ƒържавен вестник" с изключение на разпоредбите по І 8, І 22, относно чл. 24, ал. 2, І 39, относно чл. 51, ал. 5 и 7, І 43, относно чл. 55, ал. 3, І 62, І 63, І 64 и І 68, които влизат в сила от ден€ на обнародването на закона в "ƒържавен вестник".
«ј ќЌ за изменение и допълнение на «акона за туризма
(ƒ¬, бр. 28 от 2005 г., в сила от 1.04.2005 г.)

ƒопълнителна разпоредба

І 13. Ќавс€къде в закона думите "министърът на икономиката", "министъра на икономиката" и "ћинистерството на икономиката" се замен€т съответно с "министърът на културата и туризма", "министъра на културата и туризма" и "ћинистерството на културата и туризма".

ѕреходни и заключителни разпоредби

І 14. ѕодзаконовите нормативни актове по прилагането на «акона за закрила и развитие на културата, «акона за народната просвета, «акона за народните читалища, «акона за паметниците на културата и музеите, «акона за професионалното образование и обучение и «акона за филмовата индустри€, издадени от или съвместно с министъра на културата преди влизането в сила на този закон, запазват действието си.

І 15. (1) ѕодзаконовите нормативни актове, издадени или утвърдени на основание на «акона за туризма от или съвместно с министъра на икономиката или от ћинистерски€ съвет по предложение на министъра на икономиката, запазват действието си.
(2) –егистраци€та на туроператори и туристически агенти и определените категории на туристическите обекти по чл. 3, ал. 3, т. 1, 2 и 3, извършени от министъра на икономиката, се запазват.

І 16. (1) ¬ случаите, когато към датата на влизане в сила на този закон има започната процедура за регистраци€, съответно за издаване на удостоверение за регистраци€ за туроператорска или туристическа агентска дейност от министъра на икономиката, процедурата се довършва от министъра на културата и туризма.
(2) ¬ случаите, когато към датата на влизане в сила на този закон има открита процедура за категоризиране на туристически обекти по чл. 3, ал. 3, т. 1, 2, 3, 5 и 6 от министъра на икономиката, процедурата се довършва от министъра на културата и туризма.

І 17. ¬ едномесечен срок от влизане в сила на този закон министърът на икономиката предава на министъра на културата и туризма регистъра по чл. 58 и ц€лата документаци€ към него.


ѕечат на офертатаѕечат