оферти | хотели | Ѕългари€ | транспорт | търсене | информаци€ | организации | форум | за нас  
“уризъм Ѕългари€
search
»нформаци€
“ърсене по ключова дума
“уризъм и настан€ване в
месец
година

«ј ќЌ «ј “”–»«ћј (чл. 1 - чл. 52)
ƒата: 2004-08-20

ќбн., ƒ¬, бр. 56 от 7.06.2002 г., в сила от 1.10.2002 г., изм., бр. 119 от 27.12.2002 г., в сила от 1.01.2003 г., бр. 120 от 29.12.2002 г., изм. и доп., бр. 39 от 12.05.2004 г., в сила от 13.11.2004 г., бр. 28 от 1.04.2005 г., в сила от 1.04.2005 г., изм., бр. 39 от 10.05.2005 г., в сила от 11.08.2005 г.

кн. 7/2002 г., стр. 364; кн. 6/2004 г., стр. 126
т. 8, р. 1, є 91а

√лава първа

ќЅў» ѕќЋќ∆≈Ќ»я

„л. 1. «аконът урежда организаци€та и управлението на туризма.

„л. 2. ÷елта на закона е да:

 1. осигури услови€ за развитие на туризма като отрасъл с приоритетно значение
 2. въведе единни критерии за извършване на туристически дейности
 3. осигури защита на потребителите на туристически€ продукт
 4. определи правата и задължени€та на лицата, имащи отношение към туризма
 5. (доп. - ƒ¬, бр. 39 от 2004 г.) регламентира контрола върху туристическите дейности и качеството на туристически€ продукт

„л. 3. (1) «аконът регулира туризма като съвкупност от специфични стопански дейности, пътувани€, участи€ в културни про€ви, форуми и други, осъществ€вани в туристически обекти и насочени към създаване, предлагане, реализаци€ и потребление на стоки и услуги, които формират туристически€ продукт.
(2) “уристически дейности са:

 1. туроператорската дейност и туристическата агентска дейност
 2. хотелиерството и ресторантьорството
 3. предостав€нето на допълнителни туристически услуги

(3) “уристически обекти са:

 1. средствата за подслон - хотели, мотели, вилни и туристически селища
 2. местата за настан€ване - пансиони, почивни станции, семейни хотели, самосто€телни стаи, вили, къщи, бунгала, къмпинги и туристически хижи
 3. заведени€та за хранене и развлечени€ - ресторанти, заведени€ за бързо обслужване, питейни заведени€, кафе-сладкарници и барове
 4. местата за упражн€ване на туроператорска и туристическа агентска и информационна дейност
 5. (нова - ƒ¬, бр. 39 от 2004 г.) плажовете
 6. (нова - ƒ¬, бр. 39 от 2004 г.) ски-пистите
 7. (предишна т. 5, изм. - ƒ¬, бр. 39 от 2004 г.) центровете и местата за предлагане и потребление на допълнителни туристически услуги: балнеоложки, спортни, развлекателни и др.
 8. (предишна т. 6 - ƒ¬, бр. 39 от 2004 г.) музеите, резерватите, паметниците на културата и на историческото наследство по «акона за паметниците на културата и музеите, както и културните институти по «акона за закрила и развитие на културата
 9. (предишна т. 7, доп. - ƒ¬, бр. 39 от 2004 г.) националните паркове, природните паркове, резерватите, поддържаните резервати, защитените местности и природните забележителности по «акона за защитените територии

(4) “уризмът е:

 1. ваканционен
 2. (изм. - ƒ¬, бр. 39 от 2004 г.) културно-исторически
 3. екологичен
 4. здравен и балнеоложки
 5. спортен
 6. селски
 7. (нова - ƒ¬, бр. 39 от 2004 г.) конгресен
 8. (предишна т. 7 - ƒ¬, бр. 39 от 2004 г.) друг

„л. 4. ƒържавата осъществ€ва политиката си в туризма, като:

 1. съдейства за развитието му като отрасъл с приоритетно значение за националната икономика
 2. създава нормативна база за неговото развитие в съответствие с международните норми, правила и обичайната практика
 3. осигур€ва финансово и реализира национална реклама на туристически€ продукт
 4. (изм. - ƒ¬, бр. 39 от 2004 г.) създава услови€ за развитие на ваканционни€, културно-исторически€, екологични€, здравни€ и на балнеоложки€, спортни€, селски€, конгресни€ и друг туризъм
 5. (изм. - ƒ¬, бр. 39 от 2004 г.) осъществ€ва управление и контрол върху качеството на туристически€ продукт
 6. осъществ€ва междудържавното сътрудничество в туризма

√лава втора

ќ–√јЌ» «ј ”ѕ–ј¬Ћ≈Ќ»≈

–аздел I

ƒържавни органи

„л. 5. (»зм. - ƒ¬, бр. 39 от 2004 г.) ћинистърът на културата и туризма провежда държавната политика в туризма, като:

  разработва стратеги€ и краткосрочни програми за развитие на туризма координира дейността на министерствата и ведомствата утвърждава правилника за състава и дейността на ≈кспертната комиси€ по регистраци€ на туроператори и туристически агенти (≈ –““ј) и правилника за състава и дейността на ≈кспертната комиси€ по категоризаци€ на туристически обекти (≈  “ќ) извършва регистраци€ и издава удостоверение за регистраци€ за туроператорска или туристическа агентска дейност по предложение на ≈ –““ј определ€ категори€та на туристически обекти по предложение на ≈  “ќ в предвидените от закона случаи организира и координира контрола върху качеството на туристически€ продукт ръководи Ќационални€ съвет по туризъм утвърждава и контролира изпълнението на годишната програма за национална реклама провежда съвместно с компетентните ведомства държавната политика по отношение на обучението и повишаване квалификаци€та на кадрите в туризма контролира дейността на јгенци€та по туризъм (отм. - ƒ¬, бр. 28 от 2005 г.) координира дейността по привличане на инвестиции и за реализиране на проекти за развитие на туризма на национално, регионално и местно равнище осъществ€ва международното сътрудничество и представл€ва държавата пред международните организации в областта на туризма съдейства за изграждането и поддържането на инфраструктурата, свързана с туризма определ€ съвместно с министъра на здравеопазването центровете и местата за предлагане на балнеолечебни и други медицински услуги разработва проекти на нормативни актове в областта на туризма

„л. 6. (1) ќбластни€т управител провежда държавната политика в туризма на територи€та на областта, като:

 1. организира съвместно с туристическите сдружени€ разработването на стратеги€ и програми за развитието на туризма и координира т€хното изпълнение; стратеги€та и програмите са част от областни€ план за регионално развитие и се състав€т на основата на националните приоритети за развитие на туризма, както и на местните и регионалните туристически ресурси и нужди
 2. координира с кметовете от областта и с други областни управители в региона реализаци€та на Ќационалната програма за развитие на туризма

(2) (»зм. - ƒ¬, бр. 39 от 2004 г.) ќбластни€т съвет за регионално развитие по «акона за регионалното развитие подпомага областни€ управител в изпълнението на функциите му по този закон.

–аздел II

Ќационален съвет по туризъм
јгенци€ по туризъм
≈кспертна комиси€ по регистраци€ на туроператори и туристически агенти
≈кспертна комиси€ по категоризаци€ на туристически обекти
(«агл. изм. - ƒ¬, бр. 39 от 2004 г.)

„л. 7. (1) —ъздава се Ќационален съвет по туризъм като държавно- обществен консултативен и координационен орган към министъра на културата и туризма.
(2) ѕредседател на Ќационални€ съвет по туризъм е министърът на културата и туризма или оправомощено от него длъжностно лице.
(3) ћинистърът на културата и туризма определ€ представителите на държавата в Ќационални€ съвет по туризъм съгласувано с ръководителите на съответните държавни ведомства.
(4) ¬ състава на Ќационални€ съвет по туризъм участват представители на:

 1. държавата, определени по реда на ал. 3
 2. туристически сдружени€, определени при услови€ и по ред в правилника по чл. 8
 3. сдружени€ на въздушни, сухопътни и водни превозвачи, определени при услови€ и по ред в правилника по чл. 8
 4. национално представените сдружени€ на потребителите в –епублика Ѕългари€, определени при услови€ и по ред в правилника по чл. 8
 5. Ќационалното сдружение на общините в –епублика Ѕългари€.

(5) Ќационални€т съвет по туризъм:

 1. предлага на министъра на културата и туризма годишната програма за разходване на средствата за държавното финансово подпомагане на развитието на туризма
 2. разработва и приема програма за национална реклама в областта на туризма и € предлага за утвърждаване на министъра на културата и туризма
 3. координира осъществ€ването на националната реклама в областта на туризма
 4. (отм. - ƒ¬, бр. 39 от 2004 г.)
 5. обсъжда и предлага на министъра на културата и туризма разработени концепции и програми за развитие на туризма в страната
 6. дава становища по проекти на нормативни актове и прави предложени€ за т€хното изменение, допълнение или отм€на
 7. обсъжда въпроси, свързани с изграждането и поддържането на туристическата инфраструктура и привличането на чуждестранни инвестиции в туризма
 8. обсъжда готовността на българските авиопревозвачи за изпълнение на чартърните им програми
 9. обсъжда подготовката за туристическите сезони и резултатите от т€х
 10. обсъжда резултатите от дейността на органите, на които е възложено упражн€ването на контрол в туризма и свързаните с него дейности, и дава препоръки за подобр€ване работата на контролните органи
 11. обсъжда въпроси и дава препоръки за подобр€ване защитата на потребителите на туристически услуги

„л. 8. (1) ћинистърът на културата и туризма определ€ бро€ на членовете на Ќационални€ съвет по туризъм и издава правилник за неговата организаци€ и дейност.
(2) ѕредставителите по чл. 7, ал. 4, т. 2 - 5 съставл€ват общо половината от състава на Ќационални€ съвет по туризъм.
(3) Ќационални€т съвет по туризъм взема решени€та си с мнозинство повече от половината от общи€ брой на членовете.

„л. 9. (»зм. - ƒ¬, бр. 39 от 2004 г., в сила от 12.05.2004 г.) (1) —ъздава се јгенци€ по туризъм към министъра на културата и туризма.
(2) јгенци€та по туризъм:

 1. осигур€ва административното обслужване на лицата, кандидатстващи за издаване на регистраци€ за извършване на туроператорска или туристическа агентска дейност и за определ€не категори€та на туристически обекти по чл. 3, ал. 3, т. 1, 2, 3, 5 и 6
 2. участва в разработването на нормативната уредба в областта на туризма и анализира практиката по прилагането на нормативните актове
 3. взаимодейства с туристическите сдружени€ при осъществ€ването на политиката в областта на туризма и в управлението и контрола върху качеството на туристически€ продукт
 4. разработва и предлага за одобр€ване от Ќационални€ съвет по туризъм годишната програма за национална реклама
 5. изпълн€ва програмата за национална реклама
 6. информационно подпомага въвеждането на системи за управление на качеството във фирмите, извършващи туристическа дейност
 7. съдейства за обучението и повишаване квалификаци€та на кадрите в туризма съвместно с компетентните ведомства и национално представените туристически сдружени€
 8. осъществ€ва методическо ръководство и координаци€ на дейността на регионалните и местните туристически информационни центрове
 9. организира създаването и поддържането на единната система за туристическа информаци€, включително Ќационални€ туристически регистър
 10. координира дейността на българските културни институти и дружества в чужбина по попул€ризиране на българското културно-историческо наследство
 11. съдейства за информационното обслужване на лицата, извършващи туристически дейности, включително по програми и проекти, финансирани от ≈вропейски€ съюз и от други международни организации
 12. осигур€ва информационното обслужване и подпомага участието на български фирми в панаири и про€ви, свързани с туризма
 13. осъществ€ва контролни функции в предвидените в този закон случаи

(3) јгенци€та по туризъм е юридическо лице на бюджетна издръжка със седалище в град —офи€, второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към министъра на културата и туризма.
(4) јгенци€та по туризъм се ръководи и представл€ва от изпълнителен директор, който се подпомага от заместник изпълнителен директор.
(5) ƒейността, структурата, организаци€та на работа и съставът на агенци€та се определ€т с устройствен правилник, приет от ћинистерски€ съвет по предложение на министъра на културата и туризма.

„л. 9а. (Ќов - ƒ¬, бр. 39 от 2004 г.) (1)  ъм изпълнителни€ директор на јгенци€та по туризъм се създават ≈кспертна комиси€ по регистраци€ на туроператори и туристически агенти (≈ –““ј) и ≈кспертна комиси€ по категоризаци€ на туристически обекти (≈  “ќ).
(2) ѕредседател на комисиите по ал. 1 е изпълнителни€т директор на јгенци€та по туризъм или оправомощено от него длъжностно лице.
(3) ¬ състава на ≈ –““ј се включват с равен брой гласове представители на ћинистерството на културата и туризма и на јгенци€та по туризъм, от една страна, и представители на национално представените туристически сдружени€ на туроператорите и туристическите агенти, от друга страна.
(4) ¬ състава на ≈  “ќ при категоризиране на туристически обекти по чл. 3, ал. 3, т. 1, 2 и 3 се включват с равен брой гласове представители на ћинистерството на културата и туризма и на јгенци€та по туризъм, от една страна, и представители на национално представените туристически сдружени€ на хотелиерите и ресторантьорите, от друга страна.
(5) ¬ състава на ≈  “ќ при категоризиране на туристически обекти по чл. 3, ал. 3, т. 5 и 6 се включват с равен брой гласове представители на ћинистерството на културата и туризма, ћинистерството на регионалното развитие и благоустройството, ћинистерството на земеделието и горите, ћинистерството на околната среда и водите, ћинистерството на младежта и спорта и јгенци€та по туризъм, от една страна, и представители на национално представените туристически сдружени€ и други юридически лица с нестопанска цел, имащи отношение към развитието на съответните туристически обекти, от друга страна.
(6) „леновете на комиси€та по ал. 1 се определ€т със заповед на изпълнителни€ директор на јгенци€та по туризъм, съгласувано с министъра на културата и туризма, по предложение на съответното ведомство и на съответното сдружение.
(7) ќрганизаци€та на работа, съставите и дейността на комисиите по ал. 1 се уреждат със съответни правилници, утвърдени от министъра на културата и туризма.

–аздел III

ќргани на местното самоуправление и местната администраци€

„л. 10. (1) ќбщински€т съвет приема програма за развитие на туризма на територи€та на съответната община в съответствие с приоритетите на националната стратеги€ и съобразно местните туристически ресурси и потребности.
(2) (Ќова - ƒ¬, бр. 39 от 2004 г.) ѕрограмата за развитие на туризма предвижда меропри€ти€ за:

 1. изграждане и поддържане на инфраструктурата, обслужваща туризма на територи€та на общината, включително местните пътища, свързващи курортите с аерогари, жп гари и автогари, както и с паметниците на културата и на историческото наследство
 2. опазване, поддържане и развитие на зелените площи
 3. изграждане на информационни туристически центрове и организаци€ на информационното обслужване на туристите
 4. реклама в страната и в чужбина на туристическите обекти, намиращи се на територи€та на общината

(3) (ѕредишна ал. 2 - ƒ¬, бр. 39 от 2004 г.)  метът на общината:

 1. (отм. - ƒ¬, бр. 39 от 2004 г.)
 2. (изм. - ƒ¬, бр. 39 от 2004 г.) създава и ръководи консултативен съвет по въпросите на туризма
 3. създава общинска експертна комиси€ по категоризиране на туристическите обекти, в чийто състав половината от членовете са представители на туристически сдружени€, работещи на територи€та на общината, ако има такива
 4. (изм. - ƒ¬, бр. 39 от 2004 г.) определ€ категори€та на туристическите обекти по чл. 52, ал. 1 по предложение на общинската експертна комиси€ по категоризиране
 5. (изм. - ƒ¬, бр. 39 от 2004 г.) създава и поддържа регистър на категоризираните туристически обекти по чл. 52, ал. 1 на територи€та на общината
 6. завер€ва регистрите за настанените туристи на лицата, извършващи туристическа дейност хотелиерство на територи€та на общината
 7. съдейства за рекламата на туристически€ продукт на общината
 8. организира информационното обслужване на туристите, включително чрез създаване на туристически информационни центрове или бюра
 9. съдейства за поддържането и опазването на природните и културно- историческите обекти на територи€та на общината
 10. осъществ€ва контрол по спазването на закона и на нормативните актове по неговото прилагане
 11. съдейства на държавните органи при провеждането на политиката в туризма и извършването на контрол върху качеството на туристически€ продукт на територи€та на общината

„л. 10а. (Ќов - ƒ¬, бр. 39 от 2004 г.) (1) Ќа територи€та на вс€ка развиваща туризъм община се създава консултативен съвет по въпросите на туризма по предложение на кмета или на туристическо сдружение.
(2) ѕредседател на консултативни€ съвет по въпросите на туризма е кметът на общината или оправомощено от него длъжностно лице.
(3) ¬ състава на консултативни€ съвет по въпросите на туризма участват равен брой представители на местната администраци€, от една страна, и представители на туристически сдружени€ и други юридически лица с нестопанска цел, имащи отношение към развитието на туризма, сдружени€ на местни€ бизнес и на потребителите, от друга страна.
(4)  метът на общината определ€ бро€ на членовете на консултативни€ съвет по въпросите на туризма съгласно ал. 3.
(5)  онсултативни€т съвет по въпросите на туризма:

 1. изработва и предлага на общински€ съвет програмата по чл. 10, ал. 1
 2. прави предложени€ и дава становища по въпроси, които са от съществено значение за развитието на туризма на територи€та на общината, включително за размера на туристическата такса

(6)  онсултативни€т съвет по въпросите на туризма взема решени€та си с мнозинство повече от половината от общи€ брой на членовете.
(7) ќрганизаци€та на работа, числеността и съставът на консултативни€ съвет се уреждат с правилник, приет от общински€ съвет.

–аздел IV

“уристически сдружени€

„л. 11. (1) ¬ –епублика Ѕългари€ могат да се създават туристически сдружени€, регистрирани като юридически лица с нестопанска цел.
(2) —дружени€та по ал. 1 се създават на териториален и професионален принцип и могат да бъдат:

 1. национални, регионални и местни сдружени€
 2. браншови и продуктови сдружени€

„л. 12. (1) “уристическите сдружени€ в съответствие със сво€ устав:

 1. представл€ват и защитават интересите на членовете си пред съответните органи на централната и местната администраци€ и на местното самоуправление
 2. участват в разработването на стратегии и програми за развитието на туризма в национален мащаб, на територи€та на региона и на общината и съдействат за т€хното изпълнение
 3. съдействат за рекламата на туристически€ продукт
 4. съдействат за изграждането и функционирането на туристически информационни центрове или бюра
 5. (изм. - ƒ¬, бр. 39 от 2004 г.) участват с представители в ≈  “ќ
 6. (изм. - ƒ¬, бр. 39 от 2004 г.) участват с представители в ≈ –““ј
 7. съдействат за повишаването на професионалната квалификаци€ на кадрите в туризма
 8. участват в контрола по спазването на нормативните актове в областта на туризма
 9. регламентират професионалната етика в туризма и недопускането на нело€лна конкуренци€ между и по отношение на своите членове и сезират компетентните органи за извършени нарушени€ на законодателството

(2) “уристическо сдружение, което е регистрирано като сдружение с нестопанска цел за извършване на общественополезна дейност, разходва имуществото си за развитието и утвърждаването на туризма.
(3) (»зм. - ƒ¬, бр. 39 от 2004 г.) “уристическите сдружени€ подпомагат работата на държавните и на местните органи за осъществ€ване на политиката в областта на туризма и в управлението и контрола върху качеството на туристически€ продукт.

„л. 13. ƒържавните органи и органите на местното самоуправление и местната администраци€ оказват съдействие на туристическите сдружени€ за реализиране на техните цели.

„л. 14. (»зм. - ƒ¬, бр. 39 от 2004 г., бр. 28 от 2005 г.) “уристическите сдружени€ предостав€т в ћинистерството на културата и туризма документи за регистраци€, легитимиращи ги като такива съгласно изисквани€та за вписване в Ќационални€ туристически регистър.

√лава трета

‘»ЌјЌ—ќ¬ќ ѕќќў–я¬јЌ≈ Ќј –ј«¬»“»≈“ќ Ќј “”–»«ћј

„л. 15. (1) ƒържавата поощр€ва финансово развитието на туризма чрез осигур€ване на средства за:

 1. национална реклама в областта на туризма
 2. контрол върху качеството на туристически€ продукт
 3. единна система за туристическа информаци€
 4. (изм. - ƒ¬, бр. 39 от 2004 г.) обучение и квалификаци€ на кадрите в туризма
 5. анализи и прогнози за състо€нието и развитието на туризма
 6. социологически проучвани€ в туризма на национално равнище
 7. участи€ в проекти по международни програми

(2) —редствата по ал. 1 се предостав€т ежегодно чрез бюджета на ћинистерството на културата и туризма, както следва:

 1. субсиди€ от централни€ бюджет
 2. приходи от:
  а) (изм. - ƒ¬, бр. 39 от 2004 г.) такси за регистраци€ на туристически дейности и за категоризиране на туристически обекти
  б) (доп. - ƒ¬, бр. 39 от 2004 г., изм., бр. 28 от 2005 г.) наложените от изпълнителни€ директор на јгенци€та по туризъм глоби и имуществени санкции по този закон
  в) лихви
  гт) други средства, определени с нормативен акт

(3) —редства за развитието на туризма се осигур€ват и чрез дарени€ и помощи, както и по международни програми и споразумени€.
(4) —редствата по ал. 2 и 3 се разходват въз основа на годишната програма, приета от Ќационални€ съвет по туризъм и утвърдена от министъра на културата и туризма.
(5) √одишната програма се приема от Ќационални€ съвет по туризъм до кра€ на месец май на предходната година.

„л. 16. (1) (ќтм. - ƒ¬, бр. 119 и бр. 120 от 2002 г., в сила от 1.01.2003 г.).
(2) (»зм. - ƒ¬, бр. 119 и бр. 120 от 2002 г., в сила от 1.01.2003 г.) —редствата за развитието на туризма в общината се набират с решение на общински€ съвет от:

 1. туристическите такси, определени по реда на «акона за местните данъци и такси, събирани на територи€та на общината, заплащани за нощувка в средства за подслон или в места за настан€ване
 2. наложените от кмета на общината глоби и имуществени санкции по този закон
 3. таксите за категоризиране на туристически обекти по чл. 55, ал. 4
 4. средства, предоставени за изпълнение на целеви програми и проекти
 5. дарени€ и помощи, средства по международни програми и споразумени€, когато не е предвидено те да постъп€т в държавни€ бюджет
 6. лихви
 7. други източници

(3) (»зм. - ƒ¬, бр. 39 от 2004 г.) —редствата по ал. 2 се разходват само за дейностите по чл. 10, ал. 2.

√лава четвърта

”—Ћќ¬»я » –≈ƒ «ј »«¬Џ–Ў¬јЌ≈ Ќј “”–»—“»„≈— » ƒ≈…Ќќ—“»

–аздел I

“уроператорска и туристическа агентска дейност

„л. 17. (»зм. - ƒ¬, бр. 39 от 2004 г.) (1) “уроператорска или туристическа агентска дейност на територи€та на –епублика Ѕългари€ се извършва само от регистрирани по този закон лица.
(2) –егистраци€та се извършва от министъра на културата и туризма в –егистъра на туроператорите и туристическите агенти. –егистърът е публичен.
(3) «а извършване на туроператорска или туристическа агентска дейност в регистъра се вписва лице, което отговар€ на следните изисквани€:

 1. е търговец по смисъла на “ърговски€ закон или е юридическо лице, което има право по силата на друг закон да извършва стопанска дейност
 2. има персонал с подход€що образование, езикова квалификаци€ и стаж
 3. лицето, осъществ€ващо функциите по управление на туроператорска или туристическа агентска дейност, има подход€що образование, езикова квалификаци€ и стаж
 4. е осигурило подход€що помещение за извършване на туроператорска или туристическа агентска дейност
 5. е сключило предварителен договор за застраховка по чл. 42, ал. 1
 6. не е в производство по ликвидаци€ или несъсто€телност
 7. не е извършвало туроператорска или туристическа агентска дейност без лиценз/регистраци€ през последните 12 месеца
 8. не е с отнет лиценз/заличена регистраци€ за извършване на съответната дейност през последните 12 месеца

(4) »зисквани€та по ал. 3, т. 2, 3 и 4 се конкретизират в наредба, приета от ћинистерски€ съвет.

„л. 18. (»зм. - ƒ¬, бр. 39 от 2004 г.) (1) «а вписване в регистъра лицата по чл. 17, ал. 3 подават за€вление по образец, в което се посочват: видът на туристическата дейност, за ко€то се иска регистраци€, име и адрес на лицето, съответно седалище, адрес на управление, данъчен номер и код по Ѕ”Ћ—“ј“, когато има такива, както и адрес на туристически€ обект.  ъм за€влението се прилагат:

 1. удостоверение за актуална съдебна регистраци€ на за€вител€ или копи€ от документи, удостовер€ващи, че юридическото лице има правото по силата на друг закон да извършва стопанска дейност - оригинал или заверен препис
 2. удостоверение, че лицето не е в производство по несъсто€телност - оригинал или заверен препис и деклараци€, че не е в производство по ликвидаци€
 3. справка за образованието, езиковата квалификаци€ и стажа за персонала, който ще бъде зает в осъществ€ването на туристическата дейност
 4. копие от документите, удостовер€ващи завършено образование, стаж и езикова квалификаци€ на лицето, осъществ€ващо функции по управление на туроператорска или туристическа агентска дейност
 5. справка за местоположението, пригодността и оборудването на помещени€та за упражн€ване на туроператорска или туристическа агентска дейност
 6. копие от акта за собственост или от договора за наем, както и друг документ, от който произтича правото за ползване на помещени€та по т. 5, с валидност най-малко една година от датата на подаване на за€влението
 7. копие от предварителни€ договор за застраховка по чл. 42, ал. 1
 8. деклараци€, че през последните 12 месеца преди подаване на за€влението за€вител€т не е извършвал туроператорска или туристическа агентска дейност без лиценз/регистраци€ и не е с отнет лиценз/заличена регистраци€ за туроператорска или туристическа агентска дейност
 9. документ за платена такса за разглеждане на документите съгласно тарифата по ал. 10

(2) «а€влението по ал. 1 с приложените към него документи се подава в јгенци€та по туризъм.
(3) ≈кспертната комиси€ по регистраци€ на туроператори и туристически агенти разглежда за€влени€та и документите по ал. 1 в двумесечен срок от датата на постъпването им и се произнас€ по т€х с мотивирано предложение до министъра на културата и туризма за извършване на регистраци€та или за отказ за извършване на регистраци€та.
(4) ¬ случай на констатирана непълнота или нередовност на представените документи по ал. 1 ≈ –““ј дава на лицето 30-дневен срок за отстран€ването им. —рокът по ал. 5 започва да тече от датата на отстран€ване на непълнотата, съответно нередовността.
(5) ћинистърът на културата и туризма въз основа на предложението на ≈ –““ј в срок до два месеца от постъпването на за€влението в јгенци€та по туризъм извършва регистраци€та и издава удостоверение за регистраци€ или мотивирано отказва извършването на регистраци€.
(6) »зрични€т или мълчаливи€т отказ за регистраци€ подлежи на обжалване по реда на «акона за ¬ърховни€ административен съд.
(7) ƒействието на регистраци€та и удостоверението за регистраци€ е безсрочно.
(8) ѕравата по регистраци€та не могат да се прехвърл€т или преотстъпват.
(9) Ќа регистрираните лица се издава удостоверение за регистраци€, което се постав€ на видно м€сто в туристически€ обект.
(10) «а разглеждането на документи и вписването в регистъра на туроператорите и туристическите агенти се събират такси по тарифа, одобрена от ћинистерски€ съвет.

„л. 19. (»зм. - ƒ¬, бр. 39 от 2004 г.) (1) –егистриран туроператор може да подаде за€вление за регистраци€ като туристически агент, ако отговар€ на изисквани€та, отнас€щи се за туристическа агентска дейност по чл. 17, ал. 3, т. 2, 3 и 4. ¬ тези случаи туроператорът подава за€вление за регистраци€ като туристически агент, към което прилага документите по чл. 18, ал. 1, т. 3, 4, 5 и 6.
(2) –егистраци€та се извършва по реда на чл. 18. «а разглеждане на документите и вписване на допълнителната регистраци€ като туристически агент не се заплащат такси.

„л. 20. (»зм. - ƒ¬, бр. 39 от 2004 г.) (1) –егистраци€та се заличава със заповед на министъра на културата и туризма:

 1. по искане на регистрираното лице
 2. при смърт на физическото лице - едноличен търговец, съответно при прекрат€ване на юридическото лице
 3. по мотивирано предложение на ≈ –““ј и решение на органа, извършил регистраци€:
  а) когато регистраци€та е извършена въз основа на неистински документи или на документи с нев€рно съдържание;
  б) когато туроператорът или туристически€т агент бъде об€вен в несъсто€телност или в ликвидаци€;
  в) при системни нарушени€ на изисквани€та по чл. 17, ал. 3, т. 2, 3 и 4 и чл. 24, ал. 1 и 3;
  г) ако туроператорът не представи пред регистриращи€ орган сключен застрахователен договор по чл. 42, ал. 1;
  д) ако турооператорът или туристически€т агент при осъществ€ване на дейността си е издал документ с нев€рно съдържание, когато това е установено по съдебен ред

(2) —ъс заличаването на регистраци€та удостоверението се обезсилва.
(3) «аповедта на министъра на културата и туризма за заличаване на регистраци€та подлежи на обжалване по реда на «акона за ¬ърховни€ административен съд.
(4) ѕри заличаване на регистраци€та министърът на културата и туризма предприема съответни действи€ за публично оповест€ване на заличаването чрез средствата за масово осведом€ване.

„л. 21. (»зм. - ƒ¬, бр. 39 от 2004 г.) (1) ¬ регистъра по чл. 17, ал. 2 се вписват:

 1. регистрационен номер
 2. вид на туристическата дейност/дейности
 3. фирма, седалище и адрес на управление на регистрираното лице
 4. адрес на м€стото/местата на упражн€ване на дейността, телефон, факс, електронна поща
 5. код по Ѕ”Ћ—“ј“ и данъчен номер
 6. име и ≈√Ќ на лицата с право да представл€ват и управл€ват търговеца
 7. номер на заповедта на министъра на културата и туризма за регистраци€ и за заличаване на регистраци€та
 8. номер и дата на сключени€ застрахователен договор по чл. 42, ал. 1, име на застраховател€ и срок на валидност на застраховката
 9. наложени принудителни административни мерки и санкции по този закон

(2) ѕри пром€на на обсто€телствата, които подлежат на вписване по ал. 1, регистрираното лице уведом€ва министъра на културата и туризма в 14-дневен срок. ѕром€ната се вписва в регистъра и при необходимост се издава ново удостоверение за регистраци€.

„л. 22. (ќтм. - ƒ¬, бр. 39 от 2004 г.).

„л. 23. (ќтм. - ƒ¬, бр. 39 от 2004 г.).

„л. 24. (»зм. - ƒ¬, бр. 39 от 2004 г.) (1) ѕри извършване на туроператорска или туристическа агентска дейност на територи€та на страната туроператорът или туристически€т агент сключва договори с регистрирани туроператори или туристически агенти, с лицензирани застрахователи и превозвачи, с екскурзоводи, аниматори, планински водачи, ски-учители, лица, предлагащи водни, летателни и други туристически услуги с повишен риск за потребител€, с професионална квалификаци€ и опит, както и с лица, извършващи туристическа дейност в категоризирани туристически обекти.
(2) (¬ сила от 12.05.2004 г. - ƒ¬, бр. 39 от 2004 г.; изм., бр. 28 от 2005 г.) »зисквани€та за професионална квалификаци€ и опит по ал. 1 се определ€т с наредба на министъра на културата и туризма, министъра на образованието и науката, министъра на младежта и спорта и министъра на здравеопазването.
(3) “уроператорът или туристически€т агент сключва с туриста от името и за сметка на лицензиран застраховател задължителна застраховка "медицински разходи при болест и злополука на туриста" при пътувани€ извън страната.
(4) «а сключването на застраховката по ал. 3 застрахователен агент по смисъла на «акона за застраховането може да бъде и юридическо лице.

„л. 25. (1) (»зм. - ƒ¬, бр. 39 от 2004 г.) “уристически€т ваучер се издава за вътрешен и изход€щ туризъм само от регистриран туроператор.
(2) (»зм. - ƒ¬, бр. 39 от 2004 г.) “уристически€т ваучер може да се предостав€ на туриста и от туристически агент само от името и за сметка на регистриран туроператор.
(3) “уристически€т агент н€ма право да издава собствен туристически ваучер.
(4) “уристически€т ваучер се издава на туриста при заплащане на туристическото пътуване.
(5) “уристически€т ваучер се издава в не по-малко от три екземпл€ра и съдържа следните задължителни реквизити:

 1. номер и дата на издаването на ваучера
 2. фирма на туроператора - издател на ваучера
 3. (изм. - ƒ¬, бр. 39 от 2004 г.) регистрационен номер на туроператора
 4. (изм. - ƒ¬, бр. 39 от 2004 г.) регистрационен номер за туристическа агентска дейност на лицето, представл€ващо туроператора
 5. име на туриста
 6. списък на предплатените услуги, включени в туристическото пътуване
 7. дати за изпълнение на първата и последната услуга
 8. контрагенти по изпълнение на услугите
 9. номер и дата на документ, удостовер€ващ плащането от потребител€
 10. подпис на служител€ и печат на издател€

„л. 26. ¬ туристическите обекти за упражн€ване на туроператорска и туристическа агентска дейност се извършват само дейности, пр€ко или косвено свързани с предлагането на основни и допълнителни туристически услуги.

–аздел II

ќрганизирани групови и индивидуални туристически пътувани€ с обща цена

„л. 27. (1) –азпоредбите на този раздел уреждат услови€та и реда за осъществ€ване на организирани групови и индивидуални туристически пътувани€ с обща цена (организирани пътувани€).
(2) (»зм. - ƒ¬, бр. 39 от 2004 г.) ќрганизирани туристически пътувани€ с обща цена се формират от регистриран туроператор и се предлагат за продажба от него и/или чрез туристически агенти.

„л. 28. (1) (»зм. - ƒ¬, бр. 39 от 2004 г.) ѕредоставената от туроператора пр€ко или чрез туристически агент информаци€ за организирани пътувани€, т€хната цена и за всички други услови€ на договора тр€бва да бъде точна и пълна и не тр€бва да въвежда в заблуждение потребител€.
(2) (»зм. - ƒ¬, бр. 39 от 2004 г.) “уроператорът пр€ко или чрез туристически агент предостав€ на потребител€ информаци€ в писмена форма, ко€то тр€бва да съдържа:

 1. цената, об€вена в левове, и начина на плащане
 2. използвани транспортни средства и т€хната категори€
 3. начална и крайна дата на пътуването
 4. начален, краен пункт и маршрут на пътуването
 5. местоположение, категори€ и вид на туристически€ обект
 6. брой на нощувките, включени в туристическото пътуване
 7. брой и вид на хранени€та, включени в туристическото пътуване
 8. минимален брой участници, когато такъв е необходим за осъществ€ване на пътуването, и краен срок за уведом€ване на потребител€, когато този брой не е набран
 9. общи данни за паспортни€ и визови€ режим, както и информаци€ за медицинските и санитарните изисквани€, свързани с пътуването
 10. (в сила от 1.01.2003 г.) наименование на застрахователната компани€, с ко€то е сключен договорът за застраховка по чл. 42

(3) »нформаци€та по ал. 1 тр€бва да бъде €сна, точна и четливо изписана.
(4) “уроператорът е обвързан с изложеното в информаци€та в писмена форма и не може да € промен€ освен в случаите, когато:

 1. изрично е предвидена възможност за извършване на промени в не€ и потребител€т е уведомен за т€х преди сключването на договора
 2. промените са направени впоследствие по споразумение между страните

(5) (»зм. - ƒ¬, бр. 39 от 2004 г.) “уроператорът пр€ко или чрез туристически агент е длъжен да предостави преди сключването на договора на потребител€ писмено или по друг подход€щ начин информаци€ за паспортни€ и визови€ режим и сроковете за получаване на необходимите документи, както и информаци€ за медицинските и санитарните изисквани€, свързани с пътуването и престо€.

„л. 29. (1) (»зм. - ƒ¬, бр. 39 от 2004 г.) “уроператорът пр€ко или чрез туристически€ агент тр€бва да предостави в писмена форма на потребител€ всички услови€ на договора преди неговото сключване.
(2) «адължението за предостав€не на информаци€ по ал. 1 и по чл. 28, ал. 5 не се прилага при извършване на резервации и сключване на договор за организирано пътуване в последни€ момент.

„л. 30. (1) — договора за организирано пътуване туроператорът се задължава да предостави туристическо пътуване с обща цена на потребител€ срещу заплащане на определена цена.
(2) ƒоговорът за организирано пътуване се сключва в писмена форма и екземпл€р от него се предостав€ на потребител€.
(3) ƒоговорът тр€бва да съдържа:

 1. дата и м€сто на сключването
 2. (изм. - ƒ¬, бр. 39 от 2004 г.) фирма, седалище, адрес на управление, регистрационен номер на туроператора и/или туристически€ агент, както и име, адрес, ≈√Ќ, данни от лични€ документ на потребител€
 3. (доп. - ƒ¬, бр. 39 от 2004 г.) фирма, седалище, адрес на управление, номер на лиценза на превозвача, използвани транспортни средства, т€хната категори€ и отличителни знаци, дата и час на тръгване и връщане от начални€ и крайни€ пункт и маршрута на пътуването, времето на пристигане и продължителността на престо€
 4. местоположение, вид на туристическите обекти, т€хната категори€ и брой нощувки, когато пътуването включва нощувка
 5. вид и категори€ на заведени€та за хранене и развлечени€, брой и вид на хранени€та, включени в туристическото пътуване
 6. (изм. - ƒ¬, бр. 39 от 2004 г.) посещени€, пътувани€, трансфери и други услуги, включени в общата цена
 7. специални изисквани€ на потребител€, пред€вени от него преди сключването на договора, за които е постигнато съгласие от страните по договора
 8. обща цена, об€вена в левове, на всички услуги, включени в договора, други плащани€, невключени в цената, срок и начин на плащане
 9. възможност за пром€на на цената, реда и начина, по който т€ да се преизчисл€ва в случаите по чл. 34, ал. 1
 10. краен срок, в който потребител€т има право да се откаже от договора, без да дължи неустойка и обезщетение, както и срок, в който потребител€т тр€бва да уведоми туроператора или туристически€ агент, че преотстъпва своето пътуване на трето лице
 11. размер на неустойката, ко€то потребител€т дължи на туроператора при отказ от договора след срока по т. 10
 12. минимален брой участници, ако такъв е необходим за осъществ€ване на пътуването, и краен срок за уведом€ване на потребител€, когато този брой не е набран и пътуването може да бъде отменено
 13. задължение за уведом€ване на потребител€ за правата му по чл. 35, ал. 1
 14. изисквани€ за формата, начините и сроковете, при които потребител€т има право да пред€ви рекламаци€ в случаите на неизпълнение или неточно изпълнение на договора
 15. (в сила от 1.01.2003 г.) фирма и адрес на застраховател€, с който туроператорът е сключил застрахователни€ договор по чл. 42

(4) “уроператорът не може да се позовава на липсата на реквизит на договора.
(5) ƒоговорът съдържа информаци€ за съществените елементи на сключената задължителна застраховка "медицински разходи при болест и злополука на туриста" за пътувани€ извън страната.
(6) (»зм. - ƒ¬, бр. 39 от 2004 г.) “уроператорът пр€ко или чрез туристически€ агент предостав€ на потребител€ оригинал на застрахователната полица по застраховка "медицински разходи при болест и злополука на туриста" преди началото на пътуването.

„л. 31. ƒоговорът за организирано пътуване не може да съдържа неравноправни клаузи по смисъла на чл. 35 и следващите от «акона за защита на потребителите и за правилата за търгови€.

„л. 32. (1) (»зм. - ƒ¬, бр. 39 от 2004 г.) “уроператорът пр€ко или чрез туристически€ агент е длъжен да предостави на потребител€ в писмена форма след сключването на договора, но не по-късно от 7 работни дни преди началото на пътуването информаци€ за:

 1. името или фирмата, адреса и телефонни€ номер на свой представител в посещаваното м€сто, а при липса на представител - данни за установ€ване на контакт с организациите в посещаваното м€сто, които могат да окажат съдействие на потребител€ при възникване на затруднение; когато н€ма такава организаци€, на потребител€ се предостав€ телефонен или факс-номер за връзка с туроператора или туристически€ агент
 2. времето и местата на междинните спирани€ и връзки
 3. вида и категори€та на използваните транспортни средства и вида на м€стото, което потребител€т ще заеме в транспортното средство
 4. застраховките, свързани с изпълнението на договора
 5. възможността за сключване на застрахователен договор за покриване на разходите в случай на отказ от пътуване от страна на потребител€ и на разходите за съдействие, включително при репатриране, както и за случаите на злополука, болест или смърт

(2)  огато периодът между сключването на договора и началната дата на пътуването е по-кратък от 7 работни дни, информаци€та по ал. 1 се предостав€ при сключването на договора.
(3) (»зм. - ƒ¬, бр. 39 от 2004 г.) ѕри пътуване в чужбина на малолетни или непълнолетни лица туроператорът пр€ко или чрез туристически€ агент в срока по ал. 1 предостав€ на родител€, настойника или попечител€ информаци€, даваща възможност за пр€к контакт с малолетни€/непълнолетни€ или отговар€щото за него лице на м€стото на пребиваването му.

„л. 33. »нформаци€та по чл. 28, ал. 1 и чл. 32, ал. 1 тр€бва да се предостав€ и на български език.

„л. 34. (1) ÷ената на организираното пътуване не може да се промен€ освен в случаите, когато това е предвидено изрично в договора и при условие, че договорът определ€ начина на изчисл€ване на пром€ната в цената и изменението се дължи единствено на пром€на във:

 1. стойността на транспортните разходи, в това число на горивото
 2. размера на такси, свързани с ползвани услуги по договора, като летищни, пристанищни и други такси
 3. обменни€ валутен курс, относим към договора, в периода между сключването му и датата на отпътуването.

(2) ÷ената не може да се увеличава 20 дни преди началната дата на пътуването.
(3) ”величението на цената тр€бва да бъде икономически обосновано и да съответства на изменените разходи.

„л. 35. (1) (»зм. - ƒ¬, бр. 39 от 2004 г.)  огато туроператорът направи значителна пром€на в н€ко€ от съществените клаузи на договора, туроператорът пр€ко или чрез туристически€ агент е длъжен да уведоми незабавно потребител€, който може:

 1. да приеме промените, което се удостовер€ва с допълнително писмено споразумение към договора, което уточн€ва т€хното отражение върху цената, или
 2. да се откаже от договора, без да дължи неустойка или обезщетение

(2) ѕром€на в цената с повече от 5 на сто се счита за значителна пром€на на договора.
(3) ѕотребител€т уведом€ва за решението си туроператора или туристически€ агент в 3-дневен срок от получаване на уведомлението, но не по-късно от началната дата на пътуването.
(4)  огато потребител€т се откаже от договора съгласно ал. 1, т. 2, той има право да избира една от следните възможности:

 1. да му бъде предложено друго пътуване от същото или по-високо качество, когато туроператорът или туристически€т агент е в състо€ние да му предложи такова, или
 2. да му бъде предложено туристическо пътуване с обща цена от по-ниско качество, като в този случай туроператорът или туристически€т агент е длъжен да възстанови на потребител€ разликата в цената между отмененото и предложеното пътуване, или
 3. да му бъдат възстановени платените от него суми по договора в 7-дневен срок от датата на получаване на уведомлението за отказ по ал. 3

(5) Ќезависимо от случаите по ал. 1, 3 и 4 потребител€т има право да пред€ви иск за обезщетение за всички имуществени и неимуществени вреди, причинени от неизпълнението или неточното изпълнение на договора.

„л. 36. (1)  огато туроператорът отмени организираното пътуване преди неговото започване по причина, ко€то не се дължи на потребител€, последни€т има правата по

чл. 35, ал. 4; в тези случаи потребител€т има и правата по чл. 35, ал. 5, освен:

 1. когато не е набран необходими€т минимален брой участници за осъществ€ване на организирано пътуване и за което потребител€т е уведомен писмено в сроковете, определени в договора, или
 2. ако отм€ната на пътуването се дължи на непреодолима сила

(2) ƒублирането на резервации не се счита за непреодолима сила.

„л. 37. (1) ѕотребител€т може да прехвърли правата и задължени€та си по договора на трето лице, което отговар€ на всички изисквани€ за осъществ€ване на пътуването, като предварително уведоми за това туроператора или туристически€ агент в срок, определен в договора.
(2) ѕотребител€т, който прехвърл€ своите права и задължени€, и лицето, на което се прехвърл€ пътуването, са солидарно отговорни пред туроператора или туристически€ агент за заплащане на общата цена по договора и на разходите, свързани с прехвърл€нето.

„л. 38. (1) ѕотребител€т уведом€ва незабавно доставчика на услугите и туроператора или туристически€ агент за вс€ко неточно изпълнение на договора, установено от него по време на пътуването и престо€. ”ведом€ването тр€бва да се направи в писмена или друга подход€ща форма, включително и чрез телефакс, електронна поща или друго техническо средство, което дава възможност то да бъде възпроизведено.
(2) ƒоставчикът на услугите и туроператорът, туристически€т агент или техни€т местен представител са длъжни в най-кратък срок от подаване на рекламаци€та да предприемат необходимите мерки за удовлетвор€ване на потребител€.

„л. 39. (1) “уроператорът носи отговорност за вс€ко неизпълнение на своите задължени€ по договора независимо от това, дали тези задължени€ следва да бъдат изпълнени от него или от негови контрагенти.
(2) “уроператорът може да пред€ви иск срещу своите контрагенти при неизпълнение на задължени€та по сключени€ между т€х договор.
(3) “уроператорът не носи отговорност за вреди, причинени от неизпълнение или неточно изпълнение на договора, които се дължат на:

 1. потребител€
 2. действи€ на трето лице, несвързано с изпълнението на договора, които не могат да се предвид€т или избегнат
 3. непреодолима сила или събитие, което не може да се предвиди или избегне от страна на туроператора или неговите контрагенти при добросъвестно изпълнение на техните задължени€

(4) ¬ случаите по ал. 3, т. 2 и 3 туроператорът е длъжен да окаже незабавно съдействие на потребител€.

„л. 40. (1) ¬ договора за организирано пътуване може да се уговори горна граница на отговорността на туроператора за вреди, причинени на потребител€ вследствие на неизпълнение или неточно изпълнение на договора. √орната граница на отговорността на туроператора, уговорена между страните, не може да надхвърл€ трикратни€ размер на цената на пътуването.
(2)  огато отговорността на контрагентите на туроператора за вреди, причинени от неизпълнението или неточното изпълнение на услугите по договора, е ограничена от международни договори, ратифицирани, обнародвани в "ƒържавен вестник" и влезли в сила за –епублика Ѕългари€, договорът за организирано пътуване може да предвиди ограничаване на отговорността на туроператора в съответствие с разпоредбите на тези договори.
(3) –азпоредбите по ал. 1 и 2 не се прилагат в случаите на телесна повреда.
(4) »звън случаите по ал. 1 и 2 в договора за организирано пътуване не могат да се включват клаузи, които освобождават туроператора от отговорността му по чл. 39, ал. 1.

„л. 41. (1)  огато по време на пътуването не се изпълни значителна част от услугите по договора или туроператорът установи, че н€ма да е в състо€ние да изпълни значителна част от тези услуги, той е длъжен да предприеме всички подход€щи мерки за продължаване на пътуването, без това да е свързано с допълнителни разходи за потребител€ и да го обезщети при наличието на разлика между уговорените и действително предоставените услуги.
(2) ¬ случай че туроператорът не предприеме подход€щи мерки за продължаване на пътуването, потребител€т може да пред€ви иск за обезщетение на направените от него допълнителни разходи.
(3)  огато не е възможно да се вземат подход€щи мерки по ал. 1 или те не се приемат от потребител€ поради основателна причина, туроператорът е длъжен:

 1. да осигури транспорт до начални€ пункт на пътуването или до друго договорено м€сто, без това да е свързано с допълнителни разходи за потребител€, и
 2. да обезщети потребител€ за нанесените вреди

„л. 42. (1) (¬ сила от 1.01.2003 г., изм. - ƒ¬, бр. 39 от 2004 г.) “уроператорът ежегодно сключва договор за застраховка, покриваща отговорността му за причинени вреди вследствие неразплащане със своите контрагенти, включително и при неплатежоспособност и несъсто€телност, като застраховката тр€бва да покрива:

 1. възстанов€ване на платените от потребител€ суми по договора преди започване на пътуването
 2. заплащане на разликата в случаите, когато по време на пътуването са предоставени само част от услугите, уговорени в договора
 3. разходите, свързани с връщането на потребител€ до начални€ пункт на пътуването.

(2) (¬ сила от 1.01.2003 г., изм. - ƒ¬, бр. 39 от 2004 г.)  огато туроператорът пр€ко или чрез туристически€ агент не представи на потребител€ договора за застраховката по ал. 1, потребител€т има право да се откаже от договора, без да дължи неустойка или обезщетение
(3) (¬ сила от 1.01.2003 г.) ќтказът на потребител€ по ал. 2 тр€бва да е направен писмено пред туроператора или туристически€ агент преди началото на пътуването.
(4) (¬ сила от 1.01.2003 г., изм. - ƒ¬, бр. 39 от 2004 г.) ƒоговорът за застраховка се сключва за срок една година и се поднов€ва или се сключва нов договор не по-късно от 30 дни преди датата на изтичането му. “уроператорът представ€ на министъра на културата и туризма копие от договора за застраховка в 14-дневен срок от сключването или поднов€ването му за вписване в регистъра по чл. 17, ал. 2.
(5) (Ќова - ƒ¬, бр. 39 от 2004 г.) ѕри първоначална регистраци€ регистрираните туроператори са длъжни да представ€т копие от сключени€ договор за застраховка в 7-дневен срок от уведом€ване за издаденото удостоверение за регистраци€.
(6) (ѕредишна ал. 5 - ƒ¬, бр. 39 от 2004 г.) ”слови€та и редът за сключване на застрахователни€ договор по ал. 1 се определ€т с акт на ћинистерски€ съвет, който регламентира и застрахователното покритие, лимитите на отговорност, начина на определ€не на застрахователната преми€ и други.

„л. 43. –азпоредбите на този раздел се прилагат и в случаите, когато за отделни туристически услуги, включени в организираното пътуване на потребител€, се издава отделен документ за плащане.

–аздел III

’отелиерство и ресторантьорство

„л. 44. (1) ’отелиерство или ресторантьорство се извършва само в туристически обекти, категоризирани или с открита процедура за категоризиране съгласно изисквани€та на този закон.
(2) Ћицата, извършващи хотелиерство или ресторантьорство, се вписват от категоризиращи€ орган служебно в Ќационални€ туристически регистър по чл. 58.

„л. 45. ’отелиерство или ресторантьорство се извършва от лице, което:

 1. е търговец по смисъла на “ърговски€ закон или е юридическо лице, което има право по силата на друг закон да извършва стопанска дейност
 2. извършва дейността в категоризирано средство за подслон, м€сто за настан€ване или заведение за хранене и развлечени€
 3. (изм. - ƒ¬, бр. 39 от 2004 г.) не е в производство по ликвидаци€ или несъсто€телност

„л. 46. Ћицето, извършващо хотелиерство или ресторантьорство, е длъжно:

 1. да предостав€ туристически услуги, отговар€щи на изисквани€та за определената категори€ на обекта
 2. да извършва съответната дейност само в категоризиран туристически обект
 3. да спазва българското законодателство, уреждащо престо€ на туристи на територи€та на –епублика Ѕългари€
 4. да постави в близост до входа на туристически€ обект табелата по чл. 55, ал. 1 и следната информаци€:
  а) фирмата и седалището на търговеца;
  б) (изм. - ƒ¬, бр. 39 от 2004 г.) работното време на туристически€ обект - за заведени€та за хранене и развлечени€;
  в) името и фамили€та на лицето, управител на обекта

„л. 47. (1) Ћицата, осъществ€ващи хотелиерство, са длъжни:

 1. да об€в€ват цените на нощувките и на другите предлагани от т€х услуги чрез ценоразпис, поставен на видно за потребителите м€сто в близост до рецепци€та и във вс€ка ста€
 2. да об€в€ват цените така, че те да бъдат лесно разбираеми, да са четливо изписани и да не въвеждат потребителите в заблуждение
 3. цените задължително се об€в€ват и в левове

(2) Ћицата, осъществ€ващи ресторантьорство в заведени€ за хранене и развлечени€, са длъжни да състав€т ценоразписи: лист-меню за кухненската и сладкарската продукци€ и карт-меню за алкохолни и безалкохолни напитки със съответните продажни цени и грамажи.
(3) Ћист-менюто и карт-менюто тр€бва да бъдат предоставени на всеки потребител преди поръчката и при представ€не на сметката.
(4) Ћист-менюто и карт-менюто задължително се изписват и на български език.
(5) «а вс€ка продажба на туристическа услуга задължително се издава документ за продажба, който съдържа най-малко данни за датата на продажбата, вида на услугата и цената.

„л. 48. Ћицата, извършващи хотелиерство и/или ресторантьорство, сключват договори само с туроператори, туристически агенти, хотелиери или ресторантьори, удостоверили правото си да извършват съответни€ вид туристическа дейност.

„л. 49. (1) Ћицата, извършващи хотелиерство, са длъжни да вод€т регистър на настанените туристи и за реализираните от т€х нощувки, включително по националност на туриста.
(2) –егистърът се завер€ва ежемесечно от кмета на съответната община или от оправомощено от него длъжностно лице.
(3) Ћицата, извършващи хотелиерство, са длъжни ежемесечно да подават информаци€ за реализираните нощувки в съответната община.
(4) (Ќова - ƒ¬, бр. 39 от 2004 г.) Ћицата по ал. 1 са длъжни да внесат приходите от туристическата такса в бюджетната сметка на общините до 15-о число на месеца, следващ месеца, през който е събрана.

–аздел IV
(Ќов - ƒ¬, бр. 39 от 2004 г.)

 атегоризиране на туристическите обекти

„л. 50. (»зм. - ƒ¬, бр. 39 от 2004 г.) (1) Ќа категоризиране по този закон подлежат туристическите обекти по чл. 3, ал. 3, т. 1, 2, 3, 5 и 6 независимо от формата на собственост и начина на стопанисване.
(2) Ќе подлежат на категоризиране по този закон заведени€ за хранене и развлечени€, разположени в учебни и лечебни заведени€, ведомства и предпри€ти€, предназначени за ползване само от лица, числ€щи се към т€х, както и бюфети, павилиони, каравани, баничарници и мекичарници с капацитет до 12 места за с€дане.
(3) ѕроцедура за категоризиране или за пром€на категори€та на туристически обект по чл. 3, ал. 3, т. 1, 2 и 3 се открива след подаване на за€вление от лицето, което ще извършва или извършва хотелиерство или ресторантьорство, или от упълномощено от него лице.  ъм за€влението се прилагат:

 1. удостоверение за актуална съдебна регистраци€ на лицето или копи€ от документи, удостовер€ващи, че юридическото лице има право по силата на друг закон да извършва стопанска дейност - оригинал или заверен препис
 2. удостоверение, че лицето не е в производство по ликвидаци€ или несъсто€телност - оригинал или заверен препис
 3. справка за професионалната и езиковата квалификаци€ на персонала в обекта по образец, посочен в наредбата по чл. 55, ал. 3
 4. копи€ от документите, удостовер€ващи професионалната и езиковата квалификаци€ на управител€ на туристически€ обект
 5. формул€р за определ€не на категори€та по образец, посочен в наредбата по чл. 55, ал. 3
 6. копи€ от документите за собственост на обекта
 7. документ, удостовер€ващ въвеждането на обекта в експлоатаци€
 8. копие от договора за наем или от друг договор, от който е видно, че са налице услови€ лицето да извършва съответната туристическа дейност в обекта
 9. нотариално заверено пълномощно, когато за€влението се подава от пълномощник - оригинал
 10. документ за платена такса за категоризиране съгласно тарифата по чл. 55, ал. 4

(4) Ќа лицето по ал. 3, което ще извършва хотелиерство или ресторантьорство, се издава временно удостоверение за открита процедура по категоризиране, валидно за сроковете, посочени в чл. 52, ал. 3, което се постав€ на видно м€сто в обекта.
(5)  атегори€та на туристически€ обект по чл. 3, ал. 3, т. 1, 2 и 3 се определ€ на база съответствие с минималните задължителни изисквани€ за изграждане, обзавеждане и оборудване, обслужване, предлагани услуги и професионална и езикова квалификаци€ на персонала, посочени в наредбата по чл. 55, ал. 3.
(6)  атегори€та на туристическите обекти по чл. 3, ал. 3, т. 1, 2 и 3 е безсрочна.
(7) “уристическите хижи се категоризират съгласно наредба, приета от управителни€ съвет на Ѕългарски€ туристически съюз и утвърдена от министъра на културата и туризма.

„л. 50а. (Ќов - ƒ¬, бр. 39 от 2004 г.) «а определ€не категори€ на туристически обект по чл. 3, ал. 3, т. 5 и 6 може да кандидатства лице, което:

 1. е търговец по смисъла на “ърговски€ закон или е юридическо лице, което има право по силата на друг закон да извършва стопанска дейност
 2. не е в производство по ликвидаци€ или несъсто€телност

„л. 50б. (Ќов - ƒ¬, бр. 39 от 2004 г.) (1) ѕроцедурата за категоризиране на плаж се открива след подаване на за€вление от лицето, което ще предостав€ туристически услуги в туристически€ обект и е негов собственик или са му предоставени права за ползване върху него.  ъм за€влението се прилагат:

 1. удостоверение за актуална съдебна регистраци€ на лицето или копи€ от документи, удостовер€ващи, че юридическото лице има право по силата на друг закон да извършва стопанска дейност - оригинал или заверен препис
 2. удостоверение, че лицето не е в производство по ликвидаци€ или несъсто€телност - оригинал или заверен препис
 3. копи€ от документите за собственост на обекта или съответно от договора за концеси€, за наем или от друг договор, от който е видно, че на лицето са му предоставени права за ползване на обекта
 4. нотариално заверено пълномощно, когато за€влението се подава от пълномощник - оригинал
 5. документ за платена такса за категоризиране съгласно тарифата по чл. 55, ал. 4
 6. други документи, определени в наредбата по чл. 51, ал. 5

(2)  атегори€ на плаж се определ€ на база съответствие с минималните задължителни изисквани€ за обезопасеност, информационна обезпеченост, спазване на санитарно-хигиенните норми и предлагани туристически услуги, посочени в наредбата по чл. 51, ал. 5.
(3)  атегори€та на плажа е безсрочна.

„л. 50в. (Ќов - ƒ¬, бр. 39 от 2004 г.) (1) ѕроцедурата за категоризиране на ски-писта се открива след подаване на за€вление от лицето, което ще предостав€ туристически услуги в туристически€ обект и е собственик на прилежащото към туристически€ обект съоръжение или са му предоставени права за ползване върху прилежащото към ски-пистата съоръжение.  ъм за€влението се прилагат:

 1. удостоверение за актуална съдебна регистраци€ на лицето или копи€ от документи, удостовер€ващи, че юридическото лице има право по силата на друг закон да извършва стопанска дейност - оригинал или заверен препис
 2. удостоверение, че лицето не е в производство по ликвидаци€ или несъсто€телност - препис или оригинал
 3. копи€ от документа за собственост на съоръжени€та, прилежащи към туристически€ обект, или съответно договор за наем или от друг договор, от който е видно, че на лицето са му предоставени права за ползване на съоръжението
 4. документ, удостовер€ващ въвеждането на прилежащото към туристически€ обект съоръжение в експлоатаци€
 5. нотариално заверено пълномощно, когато за€влението се подава от пълномощник - оригинал
 6. документ за платена такса за категоризиране съгласно тарифата по чл. 55, ал. 4
 7. други документи, посочени в наредбата по чл. 51, ал. 7

(2)  атегори€ на ски-писта се определ€ на база съответствие с минималните задължителни изисквани€ за обезопасеност, информационна обезпеченост, сложност на ски-пистата и достъп до планински€ участък и предостав€ни туристически услуги, посочени в наредбата по чл. 51, ал. 7.
(3)  атегори€та на ски-писта е безсрочна.

„л. 51. (1) —редствата за подслон и местата за настан€ване, както и заведени€та за хранене и развлечени€ се категоризират в следните категории: "една звезда", "две звезди", "три звезди", "четири звезди" или "пет звезди".
(2) ¬идовете средства за подслон, местата за настан€ване, заведени€ за хранене и развлечени€, както и критериите за даване на съответните категории за всеки вид се определ€т в наредбата по чл. 55, ал. 3.
(3) «аведени€та за хранене и развлечени€, прилежащи към средствата за подслон и местата за настан€ване, могат да получат категори€, различна от тази на средството за подслон или м€стото за настан€ване, като разликата между т€х е не повече от една звезда.
(4) (Ќова - ƒ¬, бр. 39 от 2004 г.) ѕлажовете се категоризират в следните категории: "ј", "¬" и "—".
(5) (Ќова - ƒ¬, бр. 39 от 2004 г., в сила от 12.05.2004 г.)  атегоризирането на плажовете се урежда с наредба, приета от ћинистерски€ съвет по предложение на министъра на културата и туризма съвместно с министъра на регионалното развитие и благоустройството, министъра на младежта и спорта, министъра на околната среда и водите и министъра на здравеопазването.
(6) (Ќова - ƒ¬, бр. 39 от 2004 г.) —ки-пистите се категоризират в следните категории: "«елена", "—ин€" и "„ервена".
(7) (Ќова - ƒ¬, бр. 39 от 2004 г., в сила от 12.05.2004 г.)  атегоризирането на ски-пистите се урежда с наредба, приета от ћинистерски€ съвет по предложение на министъра на културата и туризма съвместно с министъра на регионалното развитие и благоустройството, министъра на младежта и спорта, министъра на околната среда и водите и министъра на земеделието и горите.

„л. 52. (1)  метът на общината по предложение на общинската експертна комиси€ по категоризиране определ€ категори€ на:

 1. средствата за подслон - категори€ "една звезда", и прилежащите към т€х заведени€ за хранене и развлечени€
 2. семейните хотели, пансионите, къщите и самосто€телните стаи, както и прилежащите към т€х заведени€ за хранене и развлечени€ - категори€ "една звезда", "две звезди" и "три звезди"
 3. другите места за настан€ване - категори€ "една звезда", "две звезди", и прилежащите към т€х заведени€ за хранене и развлечени€
 4. самосто€телните заведени€ за хранене и развлечени€ - категори€ "една звезда" и "две звезди"

(2) (»зм. - ƒ¬, бр. 39 от 2004 г.) ћинистърът на културата и туризма по предложение на ≈  “ќ определ€ категори€ на:

 1. средствата за подслон - категори€ "две звезди", "три звезди", "четири звезди" и "пет звезди", и прилежащите към т€х заведени€ за хранене и развлечени€
 2. местата за настан€ване, с изключение на семейни хотели, пансиони, къщи и самосто€телни стаи - категори€ "три звезди", "четири звезди" и "пет звезди", и прилежащите към т€х заведени€ за хранене и развлечени€
 3. самосто€телните заведени€ за хранене и развлечени€ - категори€ "три звезди", "четири звезди" и "пет звезди"
 4. (нова - ƒ¬, бр. 39 от 2004 г.) плажовете - категори€ "ј", "¬" и "—"
 5. (нова - ƒ¬, бр. 39 от 2004 г.) ски-пистите - категори€ "«елена", "—ин€" и "„ервена"

(3) (»зм. - ƒ¬, бр. 39 от 2004 г.) ќпредел€нето на категори€ на туристически обект се извършва след подаване на за€вление съответно от лицето, което извършва или ще извършва хотелиерство или ресторантьорство, от собственика на плажа или лицето, на което са предоставени права за ползване върху него, от собственика на прилежащото към ски-пистата съоръжение или от лицето, на което са предоставени права за ползване върху него или упълномощено от него лице:

 1. за обектите по ал. 1 - в срок до два месеца от датата на откриване на процедура за категоризиране със заповед на кмета на съответната община
 2. за обектите по ал. 2 - в срок до три месеца от датата на откриване на процедура за категоризиране със заповед на министъра на културата и туризма

ѕечат на офертатаѕечат