оферти | хотели | Ѕългари€ | транспорт | търсене | информаци€ | организации | форум | за нас  
“уризъм Ѕългари€
search
»нформаци€
“ърсене по ключова дума
“уризъм и настан€ване в
месец
година

ѕроект на «акон за туризма (17.02.2011)
ƒата: 2011-02-17

ћ»Ќ»—“≈–—“¬ќ Ќј » ќЌќћ» ј“ј, ≈Ќ≈–√≈“» ј“ј » “”–»«ћј


 

ѕ–OEKT Ќј «ј ќЌ «ј “”–»«ћј

—ќ‘»я
¬ј јЌ÷»я » —ѕј 2011
17-19 февруари 2011 г.

”частници в заседани€та на работната група

«аконопроектът е изготвен от работна група, създадена със заповед на министъра на икономиката, енергетиката и туризма, с ръководител »во ћаринов, зам. министър. ¬ състава на работната група, освен представители на ћ»≈“, б€ха включени и представители на Ќационалното сдружение на общините в –Ѕ, Ѕј“ј, јЅ““ј, Ѕ’–ј, Ѕ“ , ¬“ , Ќ’ћ , —Ѕ“», —»“, ЌЅ“, Ѕјј“, –“ј —тара планина, –“ј –одопи, ј—≈“», Ѕългарски съюз по балнеологи€ и —ѕј туризъм, Ќационална асоциаци€ по —ѕј и уелнес туризъм, Ќационална асоциаци€ за детски и младежки туризъм, —“–, —“  лъстер, —“ - —офи€, —“ Ц ѕловдив, ≈вропейски институт по туризъм, —ъюз на собствениците на к.к. —лънчев бр€г, —ъюз на хотелиерите на «латни п€съци, јсоциаци€ на екскурзоводите в Ѕългари€, —ъюз на екскурзоводите в Ѕългари€, сдружение Ѕългарско ски училище, Ѕългарска федераци€ по ски и други.
«аконопроектът е съобразен с актуалните изисквани€ на ≈— за намал€ване на административната тежест, т.е. за опрост€ване на процедурите и намал€ване на задължени€та към бизнеса за информиране, с ѕрограмата на правителството за по-добро регулиране 2010-2013 г., както и със «акона за дейностите за предостав€не на услуги (ƒиректива 2006/123/≈ќ за услугите на вътрешни€ пазар).

“уристически дейности

“уристически дейности са и:

 • предостав€нето на тематично ориентирани допълнителни туристически услуги в областта на културни€, балнеоложки€, спа- и уелнес, селски€, еко, конгресен, младежки, приключенски, ловни€, голф и други видове туризъм;
 • предостав€нето на услуги за спорт, развлечение и приключение, когато са включени в туристическо предлагане - каране на ски, гмуркане, ветроходство, езда, пешеходен туризъм, планинско ориентиране, рафтинг/гребане с лодки, каране на кану, джетове, водни колела и др. подобни съдове, парапланеризъм, бънджи скокове и др.;
 • екскурзоводската дейност и воденето на туристи в планинска и природна среда.

“уристически обекти

 1. —писъкът на туристическите обекти е разширен.
 2. —редствата за подслон и места за настан€ване са обединени в една група Ц места за настан€ване, с две подгрупи Ц  лас ј (хотели, мотели, апартаментни туристически комплекси, вилни селища, туристически комплекси и вили) и  лас Ѕ (семейни хотели, хостели, пансиони, почивни станции, къщи за гости, стаи за гости, апартаменти за гости, бунгала и къмпинги).
 3. ƒефинирани са нови видове обекти, които подлежат на категоризаци€:
  • апартаментни туристически комплекси
   јпартaментен туристически комплексФ е:
   • жилищна сграда от апартаменти и/или студиа, които се предостав€т на туристи за нощувка от компани€ за хотелски мениджмънт или
   • самосто€телна териториално обособена група от сгради с апартаменти и/или студиа, с изградена обща инженерна и туристическа инфраструктура, където се предлагат основни и допълнителни туристически услуги, или
   • самосто€телна териториално обособена група от хотел/и и нискоетажни масивни сгради от апартаменти и/или студиа, с изградена обща инженерна и туристическа инфраструктура, където се предлагат основни и допълнителни туристически услуги.
    јпартаментни€т туристически комплекс, независимо от бро€ и вида на сградите, получава единна, обща категори€ за комплекса, като разлика в категори€та на различните обекти в комплекса не се допуска.
    јпартаментни€т туристически комплекс разполага поне с едно заведение за хранене и развлечени€.
     
  • хостели; Д’остелФ е сграда за ниско-бюджетно настан€ване, ко€то е функционално обособена като общежитие със самосто€телни стаи и/или общи спални помещени€ Ц мъжки, женски и/или смесени. —поделено се ползват санитарен възел, всекидневна, обзаведена кухн€ с трапезари€.
    
  • апартаменти за гости Дјпартаменти за гостиФ Ц са до 10 апартамента в жилищна сграда или в един вход на многоетажна жилищна сграда, предостав€ни на туристи за нощувка.

Ќаименовани€та на съществуващите обекти Утуристическо селищеФ, Усамосто€телни стаиФ и УкъщиФ се промен€т съответно на Утуристически комплексФ, Устаи за гостиФ и Укъщи за гостиФ.

ƒѕ ЅЏЋ√ј–— » “”–»«Џћ

ќбразува се държавно предпри€тие УЅългарски туризъмФсъс статут по чл. 62, ал. 3 от “ърговски€ закон.

ѕредмет на дейност на ƒѕ Ѕ“:

 1. –азработване, изпълнение и отчитане на годишната програма за национална туристическа реклама.
 2. –азработване и изпълнение на национална маркетингова стратеги€.
 3. ќсъществ€ване на ваимодействие с организациите за управление на туристическите райони при реализаци€та на националната маркетингова стратеги€ и разработването на маркетинговите стратегии на туристическите райони.
 4. ќрганизиране извършването на маркетингови проучвани€ и анализи.
 5. ќрганизиране участието на –епублика Ѕългари€ в международни туристически изложени€, панаири и про€ви, свързани с туризма.
 6. —ъбиране на такси от лицата, извършващи туристическа дейност, за участието им на национални и информационни щандове на страната на международни туристически изложени€ и панаири и на национални борси.
 7. ќрганизиране на опознавателни пътувани€ на чуждестранни журналисти и посещени€ на чужди туроператори и туристически агенти в страната.
 8. »зработване и разпространение на рекламни и информационни материали.
 9. Ќабиране, обработване и анализиране на статистически данни за развитието на търсенето и предлагането в страни - основни пазари за национални€ туристически продукт.
 10. »зготв€не, поддържане, актуализиране и попул€ризиране на официалната страница на български€ туризъм в интернет.
 11. –азработване и осъществ€ване на комуникационни кампании на вътрешни€ и чуждестранни пазари.
 12. ќсигур€ване дейността на Ќационални€ туристически информационен център.
 13. ”частие в разработването и изпълнението на стратегии за развитието на български€ туризъм.
 14. ”частие в международни организации със сходен предмет на дейност.

ƒѕ Ѕългарски туризъм:

 • може да извършва дейности и да сключва сделки само във връзка с осъществ€ването на предмета му на дейност;
 • не може да участва в търговски или граждански дружества;
 • н€ма право да сключва договори за кредити с търговски банки и други финансови институции, освен ако за това има изрично решение на ћинистерски€ съвет.

ƒѕ Ѕългарски туризъм стопанисва и управл€ва предоставеното му имущество - публична и частна държавна собственост.

«а осъществ€ване предмета на дейност на ƒѕ Ѕългарски туризъм, ћинистерски€т съвет с решение може да предостав€ на предпри€тието за стопанисване и управление недвижими и движими вещи - публична или частна държавна собственост.

ќргани на управление:

 1. ћинистърът на икономиката, енергетиката и туризма.
 2. ”правителни€т съвет.
 3. »зпълнителни€т директор.

”правителни€т съвет се състои от 5 члена, включително изпълнителни€ директор, които се назначават от министъра на икономиката, енергетиката и туризма за срок до 5 години.

„леновете на управителни€ съвет не могат да извършват от свое или от чуждо име конкурентна дейност, да бъдат в договорни отношени€ с други предпри€ти€, дружества и сдружени€ със сходен предмет на дейност.

Ќе може да бъде член на управителни€ съвет лице, което е осъждано за престъпление от общ характер или е съпруг или роднина по права или по съребрена лини€ до четвърта степен и по сватовство до трета степенвключително с друг член на органите на управление на Ќ“ќ.

ѕриходите на ƒѕ ДЅългарски туризъмФ се формират от:

 1. —редства, определ€ни ежегодно със закона за държавни€ бюджет за съответната година.
 2. 10 % от туристически€ данък, събран по «акона за местните данъци и такси.
 3. 50 % от приходите от глоби и имуществени санкции, наложени по този закон, с изключение на приходите от наложените глоби и имуществени санкции от кметовете на общини.
 4. ѕриходи от такси за участие на национални и информационни щандове на Ѕългари€ на международни туристически борси, изложени€, панаири и про€ви, свързани с туризма.
 5. ƒарени€.
 6. ѕриходи от собствена дейност.
 7. ƒруги приходи.

ќбщинска програма за развитие на туризма

ѕрограмата за развитие на туризма, ко€то се приема от съответни€ ќ— предвижда меропри€ти€ за:

 1. »зграждане и поддържане на инфраструктурата, обслужваща туризма, ко€то е в компетенциите на общината, включително местните пътища до туристически обекти.
 2. »зграждане на туристически информационни центрове и организаци€ на информационното обслужване на туристите.
 3. »зграждане и поддържане на туристически обекти, които са общинска собственост или за които правото за ползване и управление е предоставено на общината.
 4. ќрганизиране на събити€ и меропри€ти€ с местно и национално значение, които допринас€т за развитието на туризма.
 5. ѕровеждане на проучвани€, анализи и прогнози за развитието на туризма в общината.
 6. –еклама на туристически€ продукт на общината, включително участие на туристически борси и изложени€.
 7. ¬заимодействие и членство на общината в туристически сдружени€ и в съответната организаци€ за управление на туристически€ район.
 8. ѕодобр€ване качеството на услугите, предлагани в общинските туристически обекти.

“уристически райони

 • — цел формиране на регионални туристически продукти и осъществ€ване на регионален маркетинг и реклама, територи€та на страната се раздел€ на обособени територии Ц туристически райони.
 • “уристическите райони покриват ц€лата територи€ на страната и са съобразени с общинските административни граници, като територи€та на една община не може да бъде раздел€на между два района и не може да принадлежи едновременно към два различни туристически района.
 • “уристическите райони имат наименование, лого и слоган.
 • Ќаименованието и териториални€ обхват на туристическите райони се определ€т с решението за създаването им.
 • “уристическите райони се об€в€ват с решение на министъра на икономиката, енергетиката и туризма.
 • –ешението влиза в сила след обнародването му в Дƒържавен вестникФ.

ќрганизации за управление на туристическите райони

 • ќрганизаци€та за управление на туристически€ район е юридическо лице. ќрганизаци€та за управление на туристически€ район не е търговско дружество, не формира и не разпредел€ печалба.
 • Ќа територи€та на един туристически район може да съществува само една организаци€ за управление.
 • ќрганизациите за управление на туристическите райони задължително включват в своето наименование Дтуристически районФ. ѕраво на наименование "туристически район" имат само организациите, които са регистрирани в съответствие с този закон.
 • ќрганизаци€та за управление на туристически€ район има право да извършва стопанска дейност, свързана с основни€ й предмет на дейност.
 • ¬ ќрганизаци€та за управление на туристически€ район членуват задължително:
  1. ќбщините на територи€та на съответни€ туристически€ район, след решение на общински€ съвет.
  2. ќбластите на територи€та на съответни€ туристически€ район.
  3. ћестните и регионалните туристически сдружени€, вписани в Ќационални€ туристически регистър, чието седалище е на територи€та на туристически€ район.
 • ¬ организаци€та за управление на туристически€ район могат да членуват и:
  1. Ѕраншови, продуктови и професионални туристически сдружени€, вписани в Ќационални€ туристически регистър.
  2. Ќаучни организации и институти и училища в областта натуризма.
  3. —дружени€ на застрахователите, потребителите, работодателите и други институции и организации, чието седалище е на територи€та на туристически€ район.
  4. ѕредставители на национални и регионални музеи, национални и природни паркове и други значими туристически обекти, намиращи се на територи€та на туристически€ район.

ќргани на организаци€та за управление на туристически€ район са:

 1. ќбщо събрание.
 2. ”правителен съвет.
 3.  онтролен съвет.
 4. »зпълнителен директор.

”правителни€т съвет се състои от 9 члена, в това число председател.

¬ състава на управителни€ съвет се включват на квотен принцип:

 1. “рима представители на общините.
 2. ≈дин представител на областите.
 3. ѕетима представители на местните и регионални туристически сдружени€.

ћандатът на управителни€ съвет е 5 години. „леновете на управителни€ съвет могат да бъдат преизбирани само за два последователни мандата.

 онтролни€т съвет е орган за контрол на финансовата дейност на ќрганизаци€та за управление на туристически€ район.

 онтролни€т съвет се състои от трима члена. „леновете на контролни€ съвет не могат да бъдат членове на управителни€ съвет или служители на организаци€та.

„леновете на контролни€ съвет са:

 1. ≈дин представител, избран от общото събрание.
 2. ≈дин представител на ћинистерство на икономиката, енергетиката и туризма, определен от министъра на икономиката, енергетиката и туризма.
 3. ≈дин представител на ћинистерство на финансите, определен от министъра на финансите.

‘ункции:

 1. –азработва и прилага маркетингова стратеги€ на туристически€ район в съответствие с националната маркетингова стратеги€.
 2. »зработва лого и слоган на туристически€ район.
 3. ќрганизира провеждането на маркетингови изследвани€ и проучвани€ на туристически€ поток в туристически€ район и на анализи и прогнози за туристическото развитие.
 4. ќсъществ€ва дейности по брандиране, връзки с обществеността и реклама на туристически€ район.
 5. ќрганизира и подпомага дейността на туристическите информационни центрове в района.
 6. –азработва и прилага стратеги€ за развитие на туризма, продуктови стратегии и годишни планове за развитие на туризма на територи€та на туристически€ район в съответствие с националната стратеги€ за устойчиво развитие на туризма.
 7. ƒава становища и подпомага областните управители и кметовете на общини при реализаци€та на стратегии и програми за развитие на туризма.
 8. ”частва с представители в общинските експертни комисии по категоризаци€ на туристически обекти.
 9. ѕодпомага кметовете на общини при изпълнението на задължени€та им по «акона за туризма.
 10.  оординира дейността на своите членове.
 11. ѕредставл€ва интересите на своите членове пред ћинистерство на икономиката, енергетиката и туризма, ƒѕ Ѕългарски туризъм и пред други органи на изпълнителната власт.
 12. »звършва стопанска дейност според устава.
 13. –еализира проекти по програми на ≈—.
 14. —ъздава и поддържа база данни за туризма в района, част от ≈динната система за туристическа информаци€.
 15. ќсъществ€ва обмен на информаци€, стандарти и добри практики.
 16. ѕровежда дейности по обучение и повишаване качеството на туристическите услуги.
 17. ѕодпомага разработването, въвеждането и прилагането на доброволни системи за оцен€ване качеството на туристическите услуги и устойчивото развитие на туристически€ район.
 18. ѕеализира дейности по спазването на професионалната етика в туризма.
 19. ѕубликува годишен доклад за дейността си.

ѕриходите по бюджета на организаци€та за управление натуристически€ район се формират от:

 1. 20 % от туристически€ данък по «акона за местните данъци и такси, събран от вс€ка община на територи€та на съответни€ туристически район.
 2. „ленски внос.
 3. ѕриходи от стопанска дейност и предостав€не на платени услуги.
 4. —редства от участие в европейски, международни и други донорски програми.
 5. ƒарени€ от физически и юридически лица.
 6. ƒруги източници.

—редствата, посочени по-горе не могат да бъдат използвани за административни разходи.

“уристически сдружени€

ѕосочват се документите, които туристическите сдружени€ следва да представ€т за вписване в Ќационални€ туристически регистър, а именно:

 1. ѕрепис от съдебното решение за регистраци€.
 2.  опие на удостоверението за актуално състо€ние, издадено от съда по регистраци€.
 3.  опие от действащи€ устав на сдружението, заверен с подпис на представл€ващи€ и печат на сдружението.
 4. —писък на членовете на сдружението (колективни и индивидуални), заверен с подпис на представл€ващи€ и печат на сдружението.
 5. »зрично пълномощно в оригинал, когато за€влението се подава от пълномощник.

¬ъвежда се следното задължение за туристическите сдружени€: ¬с€ка календарна година, в срок до 31 март, управл€ващи€т сдружението или негов представител подава в ћинистерството на икономиката, енергетиката и туризма официална деклараци€ по образец, утвърден със заповед на министъра на икономиката, енергетиката и туризма, съдържаща списък на действителни€ брой членове, платени€ от т€х членски внос за предходната година на сдружението и доказателства за редовен организационен живот, съгласно устава на сдружението.

ћинистърът на икономиката, енергетиката и туризма заличава туристическо сдружение от Ќационални€ туристически регистър при:

 1. Ќепредстав€не в срок на деклараци€та (по предходни€ слайд).
 2. ѕром€на на основни€ предмед на дейност на сдружението.
 3. ѕрекрат€ване на сдружението.
 4. ћолба на лицето, представл€ващо туристическото сдружение.
 5. Ќапускане или изключване на сдружението от организаци€та за управление на туристически€ район.

“уристически информационни центрове. Ќационална мрежа

“уристическите информационни центрове се създават с цел информационно обслужване на туристите и реклама и попул€ризиране на туризма на съответната територи€.
“уристическите информационни центрове се свързват в Ќационална мрежа, функционираща въз основа на единни стандарти.
¬ключването на туристическите информационни центрове в Ќационалната мрежа е доброволно и се извършва при услови€та и по реда на наредбата, посочена по-долу.
≈динните стандарти и организаци€та на дейността на Ќационалната мрежа се посочват в наредба, издадена от министъра на икономиката, енергетиката и туризма.
»нформаци€ за включените туристически информационни центрове в Ќационалната мрежа се публикува в Ќационални€ туристически регистър.
“уристическите информационни центрове не могат да извършват туроператорска дейност.

–азпределение и разходване на туристически€ данък

—редствата от туристически€ данък, определен по реда на «акона за местните данъци и такси, събиран на територи€та на общината за вс€ка нощувка в местата за настан€ване се разпредел€т и разходват както следва:

 1. 70 % от събрани€ туристически данък се използва за реализаци€ на дейности от √одишната програма за развитие на туризма в общината.
 2. 20 % от събрани€ туристически данък се предостав€т на съответната организаци€ за управление на туристически€ район и се използва за регионален маркетинг.
 3. 10 % от събрани€ туристически данък се предостав€т на ƒѕ УЅ“.

“уроператорска и туристическа агентска дейност

“уроператорска и/или туристическа агентска дейност на територи€та на –епублика Ѕългари€ може да се извършва и от лица, законово установени в друга държава членка, когато са трайно установени на територи€та на страната, след вписване в –егистъра на “ќ и “ј, при следните услови€:

ѕодават за€вление по образец до министъра на икономиката, енергетиката и туризма, към което прилагат:

 1.  опие на документа, удостовер€ващ правото му да извършва съответната туристическа дейност, съгласно съответното национално законодателство или посочване на нормативни€ акт и съответното правно основание, по силата на което лицето има право да извършва дейността.
 2. ”достоверение или друг документ от кредитна или застрахователна институци€, съдържащ данни за наличието на застраховка, покриваща отговорността му за причинени вреди вследствие неразплащане със своите контрагенти, включително и при неплатежоспособност и несъсто€телност.
 3. »зрично пълномощно в оригинал, когато за€влението се подава от пълномощник.
 4. ƒокумент за платена такса за разглеждане и вписване в регистъра.

«а извършеното вписване в регистъра лицата посочени по-горе получават писмено уведомление.

¬ случаите на временно или еднократно предостав€не на услуги на територи€та на страната от туроператори или туристически агенти, установени в друга държава членка, съответните лица уведом€ват предварително министъра на икономиката, енергетиката и туризма, както следва:

Ћицата, посочени по-горе уведом€ват предварително чрез писмена деклараци€ министъра на икономиката, енергетиката и туризма за вида и срока на извършваната туристическа дейност.

ƒеклараци€та, съдържа данни за наличието на застраховка за вредите, които могат да настъп€т вследствие на виновно неизпълнение на професионалните им задължени€.

 ъм деклараци€та се прилагат:

 1.  опие на документа, удостовер€ващ правото му да извършва съответната туристическа дейност, съгласно съответното национално законодателство или се посочва нормативни€ акт и съответното правно основание, по силата на което лицето има право да извършва дейността.
 2. ”достоверение, издадено от компетентни€ орган на съответната държава членка, че към момента на издаване на удостоверението на лицето не е наложена забрана, включително временна, за упражн€ване на дейността.

»нформаци€ за лицата посочени по-горе се публикува в –егистъра на “ќ и “ј.

У“райно установ€ване на територи€та на страната от туроператор и/или туристически агентФ е налице в следните случаи:

 1. ѕри първично установ€ване на територи€та на Ѕългари€, когато туроператорът и/или туристически€ агент ще се установи с намерение да извършва дейността посто€нно, непрекъснато и за неограничен период от време.
 2. ѕри вторично установ€ване на територи€та на Ѕългари€ чрез представителство, клон или дъщерно дружество, тогава когато туроператорът и/или туристически€ агент е законно установен на територи€та на друга държава членка.

У¬ременно предостав€не на услуги от туроператор и/ли туристически агентФ е налице, в случаите на презгранично предостав€не на услугата, когато туроператорът и/или туристически€т агент е установен на територи€та на друга държава членка и ще извършва дейността за период не по-дълъг от 3 месеца, еднократно в рамките на 1 година.

—ъздава се изрична възможност за ≈кспертната комиси€ по регистраци€ на туроператори и туристически агенти (≈ –““ј) да прецен€ва наличие на пром€на в обсто€телствата, при следните случаи:

≈ –““ј взема решение за отраз€ване на пром€ната в –егистъра на туроператорите и туристическите агенти по отношение на регистриран туроператор и/или туристически агент, който се е преобразувал чрез вливане, сливане, раздел€не или отдел€не, както и при покупко-продажба на предпри€тие, ако лицето, което ще извършва туроператорската и/или туристическа агентска дейност след преобразуването, съответно след покупко-продажбата, отговар€ на услови€та за издаване на удостоверение за регистраци€ за дейността.

“уристически€т ваучер може да се издава като електронен документ по смисъла на «акона за електронни€ документ и електронни€ подпис.

≈лектронни€т туристически ваучер съдържа задължителни реквизити, които са изрично посочени в закона.

«а получаването на електронни€ туристически ваучер, туристът или туристически€т агент е необходимо да потвърд€т получаването му чрез обратно съобщение за постъпване на електронното съобщение с прикачен ваучер в електронната им пощенска кути€.

«а да са гарантирани автентичността на произхода и ненарушеността на съдържанието на електронни€ туристически ваучер, туроператорът, издател на ваучера създава подход€ща защита на файла срещу промени.

«а отделни туристически услуги, които не са част от организирано туристическо пътуване с обща цена, туристически€т агент издава резервационна бланка.

Ѕланката се издава след сключване на договора между туристически€ агент и доставчика на съответната туристическа услуга.

–езервационната бланка се издава в три екземпл€ра, освен когато е във вид на електронен документ.

–езервационната бланка съдържа следните задължителни реквизити:

 1. Ќомер и дата на издаване.
 2. ‘ирма и номер на удостоверението за регистраци€ на туристически€ агент.
 3. »ме/имена на туриста/туристите.
 4. ƒати за изпълнение на услугата.
 5. »ме и подпис на служител€ и печат на издател€ (не се отнас€ за електронните резервационни бланки, в този случай се изписва само името на служител€).

 атегоризиране на туристически обекти

Ќе подлежат на категоризиране по закона:

 1. «аведени€ за хранене и развлечени€:
  • разположени в учебни и лечебни заведени€;
  • разположени във ведомства и предпри€ти€, предназначени за ползване само от техни служители и за които н€ма осигурен свободен достъп за външни посетители;
  • чийто капацитет е до 12 места за с€дане.
 2. ќбособени като места за хранене части от категоризирани къщи за гости, стаи за гости и хостели, където се предлага домашно приготвена храна само на гостите, вписани в –егистъра на настанените туристи на съответни€ обект.

ћинистърът на икономиката, енергетиката и туризма по предложение на ≈  “ќ определ€ категори€та на:

 1. ћестата за настан€ване:
  а) хотели - категори€ "три звезди", "четири звезди" и "пет звезди" и прилежащите към т€х заведени€ за хранене и развлечени€;
  б) апартаментни туристически комплекси - всички категории (от 2 до 5 звезди);
  в) вилни селища Ц всички категории (от 3 до 5 звезди);
  г) туристически комплекси - "три звезди" и "четири звезди";
  д) вили Ц всички категории (от 3 до 5 звезди).
 2. —амосто€телни заведени€ за хранене и развлечени€ - категори€ "четири звезди" и "пет звезди".
 3. “уристически хижи, туристически учебни центрове, туристически спални и прилежащи към т€х заведени€ за хранене Ц всички категории (от 1 до 3 еделвайса).

 метът на общината по предложение на ќ≈  “ќ определ€ категори€ на:

 1. ћестата за настан€ване, както следва:
  а) хотели - категори€ "една звезда" и "две звезди" и прилежащите към т€х заведени€ за хранене и развлечени€;
  б) мотели Ц всички категории и прилежащите към т€х заведени€ за хранене и развлечени€ (от 1 до 3 звезди);
  в) туристически комплекси - категори€ "две звезди";
  г) семейни хотели Ц всички категории (от 1 до 3 звезди);
  д) хостели - всички категории (от 1 до 3 звезди);
  е) пансиони - всички категории (от 1 до 2 звезди);
  ж) почивни станции - всички категории (от 1 до 3 звезди);
  з) стаи за гости - всички категории (от 1 до 3 звезди)
  и) апартаменти за гости - всички категории (от 1 до 3 звезди)
  й) къщи за гости - всички категории (от 1 до 3 звезди);
  к) бунгала - всички категории (от 1 до 3 звезди);
  л) къмпинги - всички категории (от 1 до 3 звезди).
 2. —амосто€телни заведени€ за хранене и развлечени€ - категори€ "една завезда", "две звезди" и "три звезди".
 3. «аведени€та за хранене и развлечени€, разположени върху понтони или върху закотвени вблизост до брега плавателни съдове Ц всички категории за съответни€ вид.

 атегоризиране на ски писти

—обственикът или лицето, на което са му предоставени права за ползване върху прилежащото към ски-пистата съоръжение, е длъжно да:

 1. ѕредостав€ туристически услуги на територи€та на категоризирана ски писта или на ски писта, на ко€то е издадено временно удостоверение за открита процедура по категоризиране.
 2. ѕредостав€ туристически услуги, отговар€щи на изисквани€та за определената категори€ на обекта.
 3. ѕредприема следните дейности през летни€, съответно зимни€ сезон:
  а) почистване и поддържане на пистата, косене, почистване от храстовидна растителност, затрев€ване на оголени участъци, отводн€ване, дрениране, борба с ерози€та, изграждане на укрепителни шкарпи и др.;
  б) снегоутъпкване, създаване на изкуствен сн€г, постав€не на посто€нни и времени ограждени€, обезопас€вани€ и др
 4. ≈ осигурило предостав€нето на следните услуги:
  а) ски и сноуборд училище;
  б) ски гардероб;
  в) поправка на оборудване;
  г) детска градина (за курортите Ѕанско, ѕампорово, Ѕоровец и ¬итоша).
 5. ѕоддържа интернет сайт с информаци€ за курорта, за ски пистите (описание, дължина, трудност, категори€, обслужване), за съоръжени€та (вид, дестинаци€ и дължина), за услугите и атракциите, друга.
 6. –азработи и утвърди правила за осигур€ване на обществен ред и безопасност на територи€та на ски-пистата, които да са оповестени по подход€щ начин на туристите.
 7. ќрганизира контрола за спазване правилата за обществен ред и безопасност на територи€та на ски-пистата, при спазване изисквани€та на «акона за частната охранителна дейност.
 8. ¬ключва в цената на лифт картата и планинска застраховка.
 9. —ключва договори със ски училища, вписани в регистъра към Ќационалното браншово сдружение на ски инструкторите и ски училищата.

—рочност на категори€та

«а местата за настан€ване и прилежашите към т€х заведени€ за хранене и развлечени€, самосто€телните заведени€ за хранене и развлечени€, туристическите хижи, туристическите учебни центрове, туристическите спални и прилежащите към т€х заведени€ за хранене и ски пистите се въвежда срочна категори€!

—рокът на валидност на удостоверението за категори€ е 5 години!

«а изтичането на 5 г. срок ще следи съответната администраци€ към категоризиращи€ орган.

—ертифициране на туристически обекти

—амосто€телните центрове, изградени, оборудвани и обзаведени за предостав€не на —ѕј и уелнес услуги подлежат на сертифициране пореда на закона.

ѕраво да използват в наименованието си абревиатурата У—ѕјФ, съответно обозначението У”елнесФ или да предостав€т услуги, обединени под наименованието У—ѕј/”елнес услугиФ, посочени в рекламни брошури, листовки или на интернет страници, имат само лицата, извършващи дейност в сградите или помещени€та, получили сертификат за дейности, сграда или помещени€, като Ууелнес центровеФ или Успортно-оздравителни центровеФ, по реда на този закон.

”слови€та и редът за сертифициране на уелнес центрове и на спортно-оздравителни центрове, изисквани€та към персонала и към лицето, с функции по управление на съответни€ център се уреждат в наредба на министъра на икономиката, енергетиката и туризма и министъра на здравеопазването.

—ертифицирането на уелнес центровете и на спортно-оздравителните центрове се извършва от министъра на икономиката, енергетиката и туризма.

ѕредостав€нето на —ѕј и уелнес услуги, в сертифицирани по този закон центрове се извърщва от лице, което:

 1. ≈ търговец по смисъла на “ърговски€ закон или е юридическо лице, което има право по силата на друг закон да извършва стопанска дейност, включително по законодателството на друга държава членка.
 2. Ќе е в производство по ликвидаци€ или несъсто€телност.
 3. »ма персонал с подход€що образование, професионална, езикова квалификаци€ и стаж.
 4. »ма управител с подход€що образование, професионална, езикова квалификаци€ и стаж.
 5. ≈ осигурило подход€щи помещени€ и услови€ за предостав€не на съответните услуги.

У”елнес центърФ е комплекс от функционално свързани сгради, самосто€телна сграда или част от сграда, в който се предлагат разнообразни водни и козметични процедури, терапии и програми, чрез прилагане на природосъобразни форми и методи за релакс, психо-физическо възстанов€ване, физическо и естетическо поддържане на т€лото и части от него, консултирани и реализирани от квалифициран персонал.

У—портно-оздравителен центърФ е комплекс от функционално свързани сгради, самосто€телна сграда или част от сграда, съдържащ кабинети, кабини зали и/или помещени€, предназначени за балнеолечение и/или кинезитерапи€, физиотерапи€, рефлексотерапи€, фитотерапи€, медицинска козметика, където услугите се извършват от медицински и/или немедицински специалисти.

Ќа сертифицираните уелнес центровете и на спортно-оздравителните центрове се издава сертификат, който се постав€ на видно м€сто в обекта.

—рокът на действие на сертификата е 5 години.

—ертифицираните уелнес центровете и спортно-оздравителните центрове, както и лицата, предостав€щи услуги в т€х, се вписват в Ќационални€ туристически регистър.

ѕодаване на за€вление за регистраци€ и категоризаци€ по електронен път

«а€влени€та за регистраци€ за извършване на туроператорска и/или туристическа агентска дейност, за категоризиране на туристически обекти и за сертифициране на туристически обекти, заедно с приложените към т€х сканирани документи могат да се подават и по електронен път.

«а€влени€та следва да са подписани с електронен подпис от за€вител€. «а за€вител се счита лицето, от името на което е извършено електронното из€вление.

Ќа интернет сайта на ћинистерството на икономиката, енергетиката и туризма, съответно на сайта на съответната община, се публикува електронни€ адрес, на който могат да се зпращат за€влени€та.

≈лектронното из€вление се см€та за получено, ако от ћинистерството на икономиката, енергетиката и туризма, съответно от общината потвърд€т получаването. ѕотвърждаване на получаването се извършва в срок до 10 работни дни.

ћинистърът на икономиката, енергетиката и туризма, съответно кмета на общината, издават указани€ за приемане и издаване на електронни документи.

У≈кскурзоводФ/ У≈кскурзовод музей/художествена галери€Ф

≈кскурзоводска дейност на територи€та на –епублика Ѕългари€ се извършва от дееспособно физическо лице, което:

 1. »ма придобита професионална квалификаци€ за професиите У≈кскурзоводФ или У≈кскурзовод музей/художествена галери€Ф по смисъла на «акона за професионалното образование и обучение; или висше образование по специалности от професионално направление У“уризъмФ, в учебните планове, на които е заложена теоретична и практическа подготовка по екскурзоводство и интерпретаци€ в рамките на минимум два учебни семестъра.
 2. ≈ положило изпит за придобиване на правоспособност.
 3. Ќе е лишено от правоспособност на екскурзовод.
 4. Ќе е лишено от правото да упражн€ва екскурзоводска професи€.
 5. ¬ладее писмено и говоримо (бел.  омите по туризъм) български език и най-малко един чужд език.
 6. ≈ вписано в регистъра на Ќационалното професионално сдружение на екскурзоводите.

ѕроцедурата за признаване на професионална квалификаци€ за упражн€ването на професи€та екскурзовод в –епублика Ѕългари€, придобита в други страни Ц членки на ≈вропейски€ съюз и в трети държави, се извършва при услови€та и по реда на √лава пета от «акона за признаване на професионални квалификации.

–егистърът се поддържа в електронен вид и се публикува на интернет страницата на Ќационалното професионално сдружение на екскурзоводите.

Ќа вписаните в регистъра лица, председател€т Ќационалното професионално сдружение на екскурзоводите издава сертификат за правоспособност.

—ертификатът за правоспособност се издава за упражн€ване на професи€та У≈кскурзоводФ или У≈кскурзовод музей/художествена галери€Ф.

Ќационалното професионално сдружение на екскурзоводите е юридическо лице с нестопанска цел в обществена полза, което се учред€ва, регистрира, управл€ва, преобразува и прекрат€ва по реда на «акона за юридическите лица с нестопанска цел.

Ќационалното професионално сдружение на екскурзоводите осигур€ва и регулира упражн€ването на професиите екскурзовод и екскурзовод музей/художественна галери€ в интерес на обществото. Ќационалното професионално сдружение на екскурзоводите е орган по признаване на професионална квалификаци€ за професиите екскурзовод и екскурзовод музей/художественна галери€ по смисъла на чл. 4, т. 5 от «акона за признаване на професионални квалификации.

Ќационалното професионално сдружение на екскурзоводите се вписва в Ќационални€ туристически регистър.

Ќационалното професионално сдружение на екскурзоводите организира и ръководи дейността на екскурзоводите, като:

 1. ќрганизира и провежда изпити на кандидатите за придобиване на правоспособност и издава сертификат и идентификационна карта на екскурзовод.
 2. –егистрира екскурзоводите, които получават правоспособност по реда, предвиден в закона.
 3. ѕоддържа публичен регистър на екскурзоводите.
 4. ќрганизира курсове за поддържане и повишаване квалификаци€та на своите членове.
 5. »здава наръчници и други помагала и печатни издани€, чрез които осъществ€ва методологично ръководство на дейността на екскурзоводите.
 6.  онтролира спазването на закона и на  одекса за професионална етика на екскурзоводите.
 7. ѕредставл€ва екскурзоводите пред обществеността, държавните органи и международните организации.
 8. »звършва и други дейности, предвидени в устава му.

Ќационалното професионално сдружение на екскурзоводите издава на вписаното в регистъра лице сертификат за правоспособност на екскурзовод и идентификационна карта.

ћинистърът на икономиката, енергетиката и туризма утвърждава образците на сертификата и на идентификационната карта.

Ќивата на правоспособност, съгласно характера и обема на предлаганите екскурзоводски услуги, са както следва:

 1. ≈кскурзоводи-водачи.
 2. Ќационални екскурзоводи.
 3. ћестни екскурзоводи.
 4. ≈кскурзовод музей/художествена галери€.

”слови€та, изисквани€та и реда за издаване на сертификати за правоспособност, видовете сертификати за правоспособност, квалификационните нива за всеки вид сертификат, услови€та, изисквани€та и реда за придобиване на квалификационни нива се уреждат с наредба, издадена от министъра на икономиката, енергетиката и туризма и министъра на образованието, младежта и науката.

ѕланински водач/гид

ѕланински водач/гид на територи€та на –епублика Ѕългари€ може да бъде само дееспособно физическо лице, което:

 1. »ма средно образование, завършено в специализирано учебно заведение с такъв профил или има придобита трета степен на професионална квалификаци€ за професи€ Дѕланински водач/гидФ по смисъла на «акона за професионалното образование и обучение или висше образование по специалност, в чийто учебен план е заложена теоретична и практическа подготовка за планински водач/гид, в рамките на минимум два учебни семестъра.
 2. ≈ положило изпит за придобиване на правоспособност.
 3. Ќе е лишено от правоспособност на планински водач/гид.
 4. Ќе е лишено от правото да упражн€ва професи€та планински водач/гид.
 5. ¬ладее писмено и говоримо (бел.  омите по туризъм) български език и един чужд език.
 6. ≈ вписано в регистъра на Ќационалното професионално сдружение на планинските водачи.

Ќивата на правоспособност, съгласно характера и обема на предлаганите услуги, са както следва:

 1. ѕридружител в планините.
 2. ¬одач в планините.
 3. јлпийски водач.

”слови€та, изисквани€та и реда за издаване на сертификати за правоспособност, видовете сертификати за правоспособност, квалификационните нива за всеки вид сертификат, услови€та, изисквани€та и реда за придобиване на квалификационни нива се уреждат с наредба, издадена от министъра на икономиката, енергетиката и туризма и министъра на образованието, младежта и науката.

—ки инструктор

—ки инструктор на територи€та на –епублика Ѕългари€ може да бъде само дееспособно физическо лице, което:

 1. »ма придобита професионална квалификаци€ за професи€ У—ки инструкторФ по смисъла на «акона за професионалното образование и обучение; или висше образование по специалности У—киФ или У—нежни спортовеФ или средно образование с удостоверен стаж над 10 г. (за професионални състезатели по У—киФ, У—ноубордФ, У—ки б€ганеФ, У—ки биатлонФ ).
 2. ≈ положило изпит за придобиване на правоспособност.
 3. Ќе е лишено от правоспособност на ски учител.
 4. Ќе е лишено от правото да упражн€ва професи€та ски учител.
 5. ¬ладее български език и един чужд език.
 6. ≈ вписано в регистъра Ќационалното браншово сдружение на ски инструкторите и ски училищата.

ќбучение на туристи по снежни спортове може да извършва само от ски инструктори в регистрирано ски училище.

—ки училището:

 1. ≈ търговец по смисъла на “ърговски€ закон или е юридическо лице, което има право по силата на друг закон да извършва стопанска дейност, включително по законодателството на друга държава.
 2. Ќе е в производство по ликвидаци€ или несъсто€телност Ќивата на правоспособност - УјФ, У¬Ф, У—Ф и УISIAФ, като за УAФ ниво изисква най-ниска квалификаци€.

”слови€та, изисквани€та и реда за издаване на сертификати за правоспособност, видовете сертификати за правоспособност, квалификационните нива за всеки вид сертификат, услови€та, изисквани€та и реда за придобиване на квалификационни нива се уреждат с наредба, издадена от министъра на икономиката, енергетиката и туризма и министъра на физическото възпитание и спорта.

 онтролни функции

 метовете на общините извършват контрол за спазване изисквани€та на «акона за:

 1.  атегоризаци€ на туристическите обекти по чл. 3, ал. 2, т. 1, 2 и 3.
 2.  атегоризираните от т€х туристически обекти по чл. 3, ал. 2, т. 1 и 2.
 3. ¬оденето на регистъра за настанените туристи за всички места за настан€ване на територи€та на общината.

Ќови легални дефиниции

Д“урист" е посетител, чийто престой е най-малко 24 часа, като по този начин прекарва поне една нощ в посетената дестинаци€ и целта на посещението е туризъм, отдих, спорт, лечебни процедури, бизнес, посещени€ на роднини и при€тели, поклонничество, участие в културно, конгресно, конферентно или друго събитие.

Ќе са туристи:

а) хора, пътуващи по политически причини, бежанци;
б) хора, пътуващи по политически/професионални причини: мигранти, членове на въоръжените сили, дипломати, персонал от посолствата;
в) хора, пътуващи по политически/професионални причини: погранични работници, сезонни работници, куриери;
г) хора, изпратени в чужбина от сво€та компани€ или своето правителство като м€сто на работа;
д) транзитно преминаващи хора и перманентни имигранти.

Д≈кскурзиантФ е посетител, чийто престой е под 24 часа. ≈кскурзианти са еднодневните посетители, круизните посетители и екипажите на превозни средства, но без транзитно преминаващите пътници.

Д¬ътрешен туризъмФ се отнас€ за пътувани€ в рамките на държавата на лица, които са посто€нно пребиваващи в държавата.

Д¬ход€щ туризъмФ се отнас€ за пътувани€ в държава, извършвани от лица, които не са посто€нно пребиваващи в държавата.

Д»зход€щ туризъмФ се отнас€ за пътувани€ на лица, посто€но пребиваващи в държавата, извън не€.

Д“уристическа дестинаци€Ф е регламентирана съвкупност от икономически, социални и културно-екологични дейности, осъществ€вани в туристически обекти с реални граници с цел създаване, реализаци€ и потребление на стоки и услуги, формиращи атрактивността на туристически€ продукт (пакет) с устойчива конкурентоспособност и ефективност.

Д“уристически районФ е природно-социална система с устойчива йерархична пространствена структура (кластери) и граници, с висока степен на концентраци€ на ресурси и материална база, в ко€то се реализират конкурентноспособни, ефективни и ефикасни туристически политики.

У≈кскурзоводФ е лице, придобило правоспособност по реда на закона за извършване на екскурзоводска дейност. ѕри рeализиране на програмата на туристите, екскурзоводът ги запознава с природно-географските особености, обществено-икономическото развитие и културно-историческото наследство на страната.

Уѕланински водач/гидФ e лице, придобило правоспособност по реда на закона, което води и придружава туристи в планинска и природна среда целогодишно в зависимост от придобитата правоспособност. ѕо време на осъществ€ване на избрани€ маршрут, планински€т водач се грижи за сигурността на туристите и им дава информаци€ за природно-географските особености и за забележителностите по него.

У—ки инструкторФ е лице, придобило правоспособност по реда на този закон, което обучава туристи в снежни спортове (ски, сноуборд, ски б€гане и др.) в регистрирани ски училища.

У≈кскурзи€Ф е предварително определена комбинаци€ от най-малко 2 отделни услуги, състо€щи се от транспорт или други туристически и свързани с настан€ването услуги, които продължават по-кратко от 24 ч. и не включват нощувка.

"ѕовторно нарушение" е нарушението, което е извършено в едногодишен срок от влизането в сила на наказателното постановление, с което нарушител€т е наказан за същото по вид нарушение.

У—истемно нарушениеФ е нарушение извършено повече от три пъти.

www.mee.government.bg , www.strategy.bg


ѕечат на офертатаѕечат