оферти | хотели | Ѕългари€ | транспорт | търсене | информаци€ | организации | форум | за нас  
“уризъм Ѕългари€
search
»нформаци€
“ърсене по ключова дума
“уризъм и настан€ване в
месец
година

»звадка от: ѕравилата за работа по националната стандартизаци€
ƒата: 2007-01-16

ѕо тема: ”чред€ват технически комитети в областта на туризма

„аст 2: ќрганизаци€ на дейността по стандартизаци€

3.3 “ехнически комитети (“ ) по стандартизаци€

“ехническите комитети по стандартизаци€ са работни органи на Ѕ»—, отговорни за работата по стандартизаци€ в определени области на икономиката.

3.3.1 ”слови€ за създаване и функциониране на “ 

“ехническите комитети по стандартизаци€ се създават от техническите съвети за стандартизаци€. “ехническите комитети подлежат на периодичен преглед за изпълнение на услови€та за създаване и функциониране.

«абележка: –егистрираните към датата на влизане в сила на «акона за националната стандартизаци€ (обн., ƒ¬, бр. 88 от 2005 г.) технически комитети по стандартизаци€ запазват сво€ статут.

“ехнически комитет по стандартизаци€ се създава по инициатива на заинтересовани организации, администрации на изпълнителната власт и други юридически лица, про€в€ващи интерес към областта на дейност, за ко€то се създава “ .

“ехнически€ съвет взима решение за създаване на “  когато са изпълнени следните услови€:

- обоснована е необходимостта от създаването на нов “  и е разработен бизнес план и/или работна програма;

- определена е областта на дейност, ко€то не тр€бва да дублира областта на вече създаден Ѕ»—/“  и при възможност да съответства на област или области на дейност на техническите комитети на европейските и международните организации за стандартизаци€;

- за€вено е участие в работата на “  от най-малко четирима представители от отделни групи членове на Ѕ»—.

¬ случай на неизпълнение на едно или повече от тези услови€ съответни€т технически съвет отхвърл€ мотивирано предложението за създаване на нов “ .

–ешението за създаване или отхвърл€не създаването на “  може да се обжалва пред ”правителни€ съвет.

”правителни€т съвет разглежда молбата за преразглеждане на решението на следващото си заседание.

¬ Ѕ»— се поддържа регистър на всички Ѕ»—/“ , съдържащ наименованието, номерът на “  и областта на дейност.

Ќаименованието, номерът на “  и областта на дейност се публикуват в официални€ бюлетин на Ѕ»— и на интернет страницата на Ѕ»—.

3.3.3 —ъстав на техническите комитети

¬ работата на даден “  участват упълномощени представители на членовете на Ѕ»—.

—ъставът на даден “  тр€бва да бъде такъв, че да се гарантира равнопоставеност на отделните групи и да не се позвол€ва на н€ко€ от представените групи от заинтересованите да има превес над останалите.

”частието на членове на Ѕ»— в “  се определ€т от вида членство, което те са за€вили съгласно устава на Ѕ»—, както следва:

а) „ленове със статут на активно участие.

¬секи член на Ѕ»—, който е за€вил желание за активно участие в работата на даден “  се представл€ва само от един упълномощен представител, който участва в заседани€та на технически€ комитет и има правото да гласува при вземане на решени€. ¬ заседани€та на даден “  може да участват повече от един представител на член на Ѕ»— при разглеждане на конкретни задачи, но с право само на един глас при вземането на решени€. ѕри невъзможност на упълномощен представител да присъства дадени€т член на Ѕ»— може да изрази становището си по кореспондентски път или да изпрати заместник.

б) „ленове със статут на наблюдател.

„леновете на Ѕ»— със статут на наблюдатели се представл€ват от упълномощени представители, които могат да присъстват на заседани€та на “ , но са без право на гласуване.

„леновете на Ѕ»— със статут на активно участие предлагат и одобр€ват експерти, които участват в целеви работни групи за изпълнение на конкретни теми. “е могат да предлагат и одобр€ват и експерти, които не са представители на членове на Ѕ»—. ≈кспертите работ€т само в качеството си на експерти в целевите работни групи и н€мат право да бъдат замествани.

¬еднъж създадени, “  са отворени за участие за всички членове на Ѕ»—.

¬ случай че даден “  отхвърли молбата на член на Ѕ»— да участва в неговата работа, решението може да се обжалва пред съответни€ технически съвет.

3.3.5 ѕредседател на технически комитет

¬секи “  се ръководи от председател, подпомаган от секретариат.

3.3.5.1 »збор

ѕредставителите на членовете на Ѕ»— в даден “  предлагат кандидатура за председател на Ѕ»—/“ . ѕредседател€т тр€бва да бъде личност с доказани професионални качества и авторитет в съответната област, който може и да не е представител на организаци€-член на Ѕ»—.

ѕредседател€т се избира с обикновено мнозинство от представителите на членовете на Ѕ»— в съответни€ “ .

ћандатът на председател€ е за срок от 3 (три) години, с възможност за преизбиране, но за не повече от два последователни мандата.

ѕредседател€т на “  може да бъде сменен преди изтичане на негови€ тригодишен мандат в следните случаи:

- при собствено желание;

- при прекрат€ване на членството в Ѕ»— на организаци€та, чиито представител е в “ ;

- при предложение за см€на на председател€, внесено от мнозинството от представителите на членовете на Ѕ»— в “ .

–ешението за см€на на председател€ на “  се взема с обикновено мнозинство от всички представители на членовете на Ѕ»— в “ .

3.3.6 —екретариат на технически комитет на Ѕ»—

ќрганизаци€та на работата в Ѕ»—/“  се извършва от секретариат. јдминистраци€та на Ѕ»— поддържа секретариатите на Ѕ»—/“ . »зпълнителни€т директор определ€ със заповед служител от администраци€та на Ѕ»— за секретар.

 огато организаци€ - член на Ѕ»—, желае да поддържа секретариат на “ , т€ прави предложение пред изпълнителни€ директор на Ѕ»—. ќрганизаци€та тр€бва да приложи към предложението необходимите доказателства за сво€та компетентност.

—ъответни€т технически съвет взема решение за местонахождението на този “ .

”слови€та, при които на организаци€ - член на Ѕ»—, се възлага да поддържа секретариат на Ѕ»—/“ , тр€бва да бъдат предмет на споразумение (на базата на писмен  договор). прилагат се най-малко следните услови€:

-          организаци€та тр€бва да докаже необходимата техническа възможност за водене на ц€лата кореспонденци€ и документаци€;

- организаци€та тр€бва да представи кандидатура за секретар на “ , ко€то да бъде одобрена от технически€ съвет;

-       изпълнителни€т директор на Ѕ»— определ€ служител от администраци€та, който да координира и контролира работата на “ ;

-     служител€т тр€бва да получава копи€ от ц€лата кореспонденци€ и документаци€, за да е убеден в правилното изпълнение на процедурите. ¬ случаи на съмнение той тр€бва да обсъди проблема със секретариата на съответни€ “ ,  преди да докладва на изпълнителни€ директор на Ѕ»—.

-      администраци€та на Ѕ»— носи отговорност за ефективната и безпристрастна работа на секретариата.

¬ случаите, когато повече от една организаци€ - член на Ѕ»—, са направили предложение за поддържане на секретариат на Ѕ»—/“ , съответни€т технически съвет взема решение за местонахождението на секретариата.

–ешението на съответни€ технически съвет може да се обжалва пред ”правителни€ съвет.


ѕечат на офертатаѕечат