оферти | хотели | Ѕългари€ | транспорт | търсене | информаци€ | организации | форум | за нас  
“уризъм Ѕългари€
search
»нформаци€
“ърсене по ключова дума
“уризъм и настан€ване в
месец
година

«ƒƒ— - “уристически услуги
ƒата: 2006-08-05

из «ј ќЌ «ј ƒјЌЏ  ¬Џ–’” ƒќЅј¬≈Ќј“ј —“ќ…Ќќ—“

¬ сила от ден€ на влизане в сила на ƒоговора за присъедин€ване на –епублика Ѕългари€ към ≈вропейски€ съюз
ќбн. ƒ¬. бр. 63 от 4 август 2006 г.

„аст V ƒјЌЏ„Ќ» —“ј¬ » » ќѕ–≈ƒ≈ЋяЌ≈ Ќј ƒјЌЏ„Ќќ“ќ «јƒЏЋ∆≈Ќ»≈

√лава шеста

ƒјЌЏ„Ќ» —“ј¬ »

ƒанъчна ставка
„л. 66. (1) —тавката на данъка е 20 на сто за:
1. облагаемите доставки, освен изрично посочените като облагаеми с нулева ставка.
2. вноса на стоки на територи€та на страната.
3. облагаемите вътреобщностни придобивани€.
(2) ƒанъчната ставка за настан€ване, предоставено от хотелиер, когато е част от организирано пътуване, е в размер 7 на сто.

„аст VIII —ѕ≈÷»јЋ≈Ќ –≈ƒ Ќј ќЅЋј√јЌ≈

√лава шестнадесета

“”–»—“»„≈— » ”—Ћ”√»

ƒоставка на обща туристическа услуга
„л. 136. (1)  огато туроператор или туристически агент предостав€ от свое име стоки или услуги във връзка с пътуването на турист, за осъществ€ването на което се използват стоки или услуги, от които туристът се възползва пр€ко, см€та се, че се извършва една доставка на обща туристическа услуга.
(2) —токите и услугите по ал. 1, от които туристът се възползва пр€ко, са тези, които туроператорът или туристически€т агент е получил от други данъчно задължени лица и е предоставил на туриста без изменение.

ћ€сто на изпълнение на обща туристическа услуга
„л. 137. ћ€сто на изпълнение на доставка на обща туристическа услуга е м€стото, където туроператорът или туристически€т агент е установил сво€та икономическа дейност или има посто€нен обект, от който извършва изпълнението.

ƒата на възникване на данъчното събитие и изискуемост на данъка
„л. 138. (1) ƒата на възникване на данъчното събитие за доставката на обща туристическа услуга е датата, на ко€то туристът се възползва за първи път от доставката.
(2) ƒанъкът за доставката на общата туристическа услуга става изискуем на датата на възникване на данъчното събитие по ал. 1.

ƒанъчна основа на обща туристическа услуга
„л. 139. (1) ƒанъчната основа на доставката на обща туристическа услуга е маржът, който представл€ва разликата, намалена с размера на дължими€ данък, между:
1. общата сума, ко€то туроператорът или туристически€т агент е получил или ще получи от клиента или третото лице за доставката, включително субсидиите и финансирани€та, пр€ко свързани с тази доставка, данъците и таксите, както и съпътстващите разходи, като комисиони и застраховки, начислени от доставчика на получател€, но без предоставените търговски отстъпки.
2. сумата, ко€то е платена или ще бъде платена за получените от туроператора или туристически€ агент от други данъчно задължени лица доставки на стоки и услуги, от които туристът се възползва пр€ко, включително данъка по този закон.
(2) ƒанъчната основа по ал. 1 не може да бъде отрицателна величина.

Ќулева ставка при доставка на обща туристическа услуга
„л. 140. (1) ƒоставката на обща туристическа услуга е облагаема с нулева ставка, ако доставките на стоките и услугите, от които туристът се възползва пр€ко, са с м€сто на изпълнение на територи€та на трети страни и територии.
(2)  огато само част от доставките на стоките и услугите по ал. 1, от които туристът се възползва пр€ко, са с м€сто на изпълнение на територи€та на трети страни и територии, облагаема с нулева ставка е само съответстващата им част от доставката на общата туристическа услуга.

ƒанъчен кредит на туроператора или туристически€ агент
„л. 141. “уроператорът или туристически€т агент н€ма право на приспадане на данъчен кредит за доставките на стоки и услуги, получени от други данъчно задължени лица, от които туристът се възползва пр€ко.

Ќачисл€ване на данъка и документиране на доставката на обща туристическа услуга
„л. 142. (1) ƒанъкът за доставката на обща туристическа услуга се начисл€ва с издаване на протокол.
(2) ƒокументирането и отчитането на доставката на обща туристическа услуга се извършва по ред, определен с правилника за прилагане на закона.

ѕълен текст на «ј ќЌ «ј ƒјЌЏ  ¬Џ–’” ƒќЅј¬≈Ќј“ј —“ќ…Ќќ—“


ѕечат на офертатаѕечат