оферти | хотели | Ѕългари€ | транспорт | търсене | информаци€ | организации | форум | за нас  
“уризъм Ѕългари€
search
»нформаци€
“ърсене по ключова дума
“уризъм и настан€ване в
месец
година

«акон за авторското право и сродните му права („л. 97 - ѕ«–)
ƒата: 2006-06-15

(„л.1 - „л. 61) 
(„л. 62 - „л. 96)

√лава тринадесета
јƒћ»Ќ»—“–ј“»¬ЌќЌј ј«ј“≈ЋЌ» –ј«ѕќ–≈ƒЅ»

Ќаказани€

„л. 97. (1) (»зм., ƒ¬, бр. 10 от 1998 г.; доп., бр. 28 от 2000 г.)  ойто в нарушение разпоредбите на този закон:
1. (изм., ƒ¬, бр. 28 от 2000 г.) възпроизвежда или разпростран€ва с виденосители със записани на т€х филми или други аудио-визуални произведени€;
1. (изм., ƒ¬, бр. 28 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 99 от 2005 г. - в сила от 10.01.2006 г.) възпроизвежда или разпростран€ва с виденосители с възпроизведени на т€х филми или други аудио-визуални произведени€, изпълнени€, записи на филми или други аудио-визуални произведени€;
2. (изм., ƒ¬, бр. 28 от 2000 г.) възпроизвежда или разпростран€ва с звуконосители с възпроизведени на т€х произведени€, изпълнени€ или звукозаписи;
2. (изм., ƒ¬, бр. 28 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 99 от 2005 г. - в сила от 10.01.2006 г.) ) възпроизвежда или разпростран€ва с звуконосители със записани на т€х произведени€;
3. организира, независимо по какъв начин, публично прожектиране на филми и други аудио-визуални произведени€;
4. (изм., ƒ¬, бр. 28 от 2000 г.) предостав€ с звукозаписни или видеозаписни услуги на други лица с цел изготв€не на единични копи€ от произведени€ или други обекти, защитени от този закон;
5. организира публично изпълнение и представ€не на произведени€ на живо и чрез запис;
6. излъчва по безжичен път или предава по кабел или друго техническо средство произведени€ или радио- или телевизионна програма;
6. (изм., ƒ¬, бр. 99 от 2005 г. - в сила от 10.01.2006 г.) излъчва по безжичен път, предава или препредава по кабел произведени€, изпълнени€, звукозаписи, записи на филми или други аудио-визуални произведени€ или радио- или телевизионни програми;
7. (изм., ƒ¬, бр. 28 от 2000 г.) издава или разпростран€ва с издадени произведени€;
7. (изм., ƒ¬, бр. 28 от 2000 г.; доп., бр. 99 от 2005 г. - в сила от 10.01.2006 г.) издава, възпроизвежда или разпростран€ва с издадени произведени€;
8. (изм. - ƒ¬, бр. 10 от 1998 г., бр. 28 от 2000 г.) притежава компютърна програма, като знае или има основание да предполага, че това е незаконно;
9. (нова, ƒ¬, бр. 28 от 2000 г.) възпроизвежда, разпростран€ва или използва по друг начин компютърна програма;
9. (нова, ƒ¬, бр. 28 от 2000 г.; изм., бр. 99 от 2005 г. - в сила от 10.01.2006 г.) възпроизвежда, съхран€ва в паметта на компютър, разпростран€ва или използва по друг начин компютърни програми;
10. (нова, ƒ¬, бр. 28 от 2000 г.) възпроизвежда или разпростран€ва произведени€ на приложното изкуство, дизайна и народните художествени зана€ти, фотографски произведени€ и произведени€, създадени по начин, аналогичен на фотографски€;
11. (нова, ƒ¬, бр. 28 от 2000 г.; изм., бр. 77 от 2002 г.) използва неправомерно произведение по чл. 3, ал. 1, т. 6 и 8;
12. (нова, ƒ¬, бр. 28 от 2000 г.) възпреп€тства изпълнението на обезпечителна м€рка по чл. 96а;
12. (нова, ƒ¬, бр. 99 от 2005 г. - в сила от 10.01.2006 г.) запамет€ва под цифрова форма в електронен носител филми или други аудио-визуални произведени€, музикални произведени€, изпълнени€, звукозаписи, записи на филми или други аудио-визуални произведени€;
13. (нова, ƒ¬, бр. 77 от 2002 г.) не изпълн€ва свое задължение по чл. 26, ал. 2;
13. (нова, ƒ¬, бр. 99 от 2005 г. - в сила от 10.01.2006 г.) предлага по безжичен път или по кабел достъп на неограничен брой лица до произведението, обекта по чл. 72 или до част от него по начин, позвол€ващ този достъп да бъде осъществен от м€сто и по време, индивидуално избрани от всеки от т€х;
14. (нова, ƒ¬, бр. 77 от 2002 г.) наруши забрана по чл. 93в
(доп., ƒ¬, бр. 77 от 2002 г.) се наказва с глоба или имуществена санкци€ в размер от двеста до две хил€ди лева, ако не подлежи на по-тежко наказание и предметът на нарушението, независимо чи€ собственост е, се отнема в полза на държавата и се предава за унищожаване на органите на ћинистерството на вътрешните работи;
14. (нова, ƒ¬, бр. 28 от 2000 г.; предишна т. 12, бр. 99 от 2005 г. - в сила от 10.01.2006 г.) възпреп€тства изпълнението на обезпечителна м€рка по чл. 96а;
15. (нова, ƒ¬, бр. 77 от 2002 г.; предишна т. 13, изм., бр. 99 от 2005 г. - в сила от 10.01.2006 г.) не изпълн€ва свое задължение по чл. 20а, ал. 6, чл. 26, ал. 2 и 8, чл. 95в, ал. 3 или по чл. 96а, ал. 9;
16. (нова, ƒ¬, бр. 77 от 2002 г.; предишна т. 14, бр. 99 от 2005 г. - в сила от 10.01.2006 г.) наруши забрана по чл. 93в
(доп., ƒ¬, бр. 77 от 2002 г.; изм., бр. 99 от 2005 г. - в сила от 10.01.2006 г.) се наказва с глоба или имуществена санкци€ в размер от триста до три хил€ди лева, ако не подлежи на по-тежко наказание и предметът на нарушението, независимо чи€ собственост е, се отнема в полза на държавата и се предава за унищожаване на органите на ћинистерството на вътрешните работи;
(2) (»зм. - ƒ¬, бр. 10 от 1998 г.; доп., бр. 28 от 2000 г., бр. 77 от 2002 г.) ѕри повторно и вс€ко следващо нарушение по ал. 1 в едногодишен срок от налагане на предишното наказание глобата или имуществената санкци€ е от хил€да до пет хил€ди лева и предметът на нарушението, независимо чи€ собственост е се отнема в полза на държавата и се предава за унищожаване на органите на ћинистерството на вътрешните работи.
(3) ѕри системни нарушени€ м€стото, в което те се извършват, като магазин, студио, заведение, киносалон, театър, седалище на търговец и други подобни, се запечатва за срок от три до шест месеца.
(4) (»зм., ƒ¬, бр. 10 от 1998 г.) Ќа организаци€ за колективно управление на права по този закон, ко€то действува в нарушение на чл. 40, ал. 4, се налага имуществена санкци€ в размер от двеста до две хил€ди лева.
(4) (»зм., ƒ¬, бр. 10 от 1998 г., бр. 99 от 2005 г. - в сила от 10.01.2006 г.) Ќа организаци€ за колективно управление на права по този закон, ко€то действува в нарушение на чл. 40, ал. 4, се налага имуществена санкци€ в размер на петстотин лева.
(5) (Ќова, ƒ¬, бр. 28 от 2000 г.) Ќа лице, което произвежда, разпростран€ва, рекламира или внас€, както и притежава с търговска цел декодиращо средство, което може да осигури достъп до кодиран сигнал на лица, извън определената от излъчващата организаци€ аудитори€, се налагат санкциите по ал. 1 или 2.
(6) (Ќова, ƒ¬, бр. 28 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 77 от 2002 г.) Ќа лице, което премахне, повреди, унищожи или разстрои, без да има право на това, технически средства за защита, които използват носителите на права, закрил€ни от този закон като знае или има основани€ да предполага, че тези средства имат именно такова предназначение, се налагат санкциите по ал. 1 или 2.
(6) (Ќова, ƒ¬, бр. 28 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 77 от 2002 г.; доп., бр. 99 от 2005 г. - в сила от 10.01.2006 г.) Ќа лице, което умишлено премахне, повреди, унищожи или разстрои или по друг начин заобиколи, без да има право на това, технически средства за защита, които използват носителите на права, закрил€ни от този закон като знае или има основани€ да предполага, че тези средства имат именно такова предназначение, се налагат санкциите по ал. 1 или 2.
(7) (Ќова, ƒ¬, бр. 77 от 2002 г.) —анкциите по ал. 1 или ал. 2 се налагат и на лице, което произвежда, внас€, разпростран€ва, продава, дава под наем, рекламира, предлага за продажба или отдаване под наем или притежава с търговска цел устройства, издели€ или съставни части, предназначени основно за премахване, повреждане, унищожаване или разстройване на технически средства за защита, или оказва с търговска цел услуги за такива действи€.
(7) (Ќова, ƒ¬, бр. 77 от 2002 г.; изм., бр. 99 от 2005 г. - в сила от 10.01.2006 г.) —анкциите по ал. 1 или ал. 2 се налагат и на лице, което произвежда, внас€, разпростран€ва, продава, дава под наем, предлага за продажба, рекламира с цел продажба или отдаване под наем или притежава с търговска цел устройства, издели€ или съставни части, или предостав€ услуги, които:
1. се предлагат или рекламират като средства за заобикал€не на технически средства за защита, или
2. имат само ограничено търговско предназначение, или приложение, различни от това да заобикал€т технически средства за защита, или
3. са основно предназначени, произведени, пригодени или използвани да направ€т възможно или да улесн€т заобикал€нето на технически средства за защита.
(8) (Ќова, ƒ¬, бр. 28 от 2000 г.; предишна ал. 7, бр. 77 от 2002 г.) —анкциите по ал. 1 или 2 се налагат и на лице, което, без да има право на това и като знае или има основание да предполага, че това действие ще причини, позволи, улесни или укрие нарушение на закрил€но от този закон право:
1. премахне или измени представена в електронна форма информаци€ за режима на правата върху обект на авторско или сродно на него право;
2. разпростран€ва, включително и като внас€ с цел разпространение, публично изпълн€ва, излъчва по безжичен път или предава чрез кабел или друго техническо средство обект на авторско или сродно на него право, както и предлага достъп на неограничен брой лица до такъв обект по начин, позвол€ващ този достъп да бъде осъществен от м€сто и по време, индивидуално избрани от всеки от т€х, знаейки, че представена в електронна форма информаци€ за режима на правата върху този обект е била премахната или изменена без право на това.
2. (изм., ƒ¬, бр. 99 от 2005 г. - в сила от 10.01.2006 г.) разпростран€ва, включително и като внас€ с цел разпространение, публично изпълн€ва, излъчва по безжичен път, предава или препредава по кабел обект на авторско или сродно на него право, както и предлага достъп на неограничен брой лица до такъв обект по начин, позвол€ващ този достъп да бъде осъществен от м€сто и по време, индивидуално избрани от всеки от т€х, знаейки, че представена в електронна форма информаци€ за режима на правата върху този обект е била премахната или изменена без право на това.
(9) (Ќова, ƒ¬, бр. 28 от 2000 г.; предишна ал. 8, бр. 77 от 2002 г.) »нформаци€ за режима на правата по смисъла на ал. 7 е информаци€та, позвол€ваща да се идентифицират обектът на авторско или сродно на него право, носител€т на такова право, както и информаци€ за услови€та за използване на такъв обект, а също и вс€какъв номер или код, водещ до такава информаци€, при условие че който и да е от тези елементи на информаци€та фигурира върху екземпл€рите от обекта или се показва при неговото разглас€ване.
(9) (Ќова, ƒ¬, бр. 28 от 2000 г.; предишна ал. 8, бр. 77 от 2002 г.; изм., бр. 99 от 2005 г. - в сила от 10.01.2006 г.) »нформаци€ за режима на правата по смисъла на ал. 8 е информаци€та, позвол€ваща да се идентифицират обектът на авторско или сродно на него право, носител€т на такова право, както и информаци€ за услови€та за използване на такъв обект, а също и вс€какъв номер или код, водещ до такава информаци€, при условие че който и да е от тези елементи на информаци€та фигурира върху екземпл€рите от обекта или се показва при неговото разглас€ване.

”станов€ване на нарушени€та, състав€не на актове и издаване на наказателни постановлени€
(»зм. на заглавието, ƒ¬, бр. 28 от 2000 г.)

„л. 98. (1) (ƒоп., ƒ¬, бр. 28 от 2000 г.) јктовете за установ€ване на нарушени€та по чл. 97 се състав€т от органи, на които това е възложено от министъра, отговар€щ за културата със съдействието на органите на ћинистерството на вътрешните работи.
(2) Ќаказателните постановлени€ се издават от министъра, отговар€щ за културата, или от определени от него длъжностни лица.
(3) ”станов€ването на нарушени€та, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановлени€ се извършват по реда на «акона за административните нарушени€ и наказани€.
(4) (»зм., ƒ¬, бр. 28 от 2000 г., бр. 28 от 2005 г.) ѕетдесет на сто от средствата от глобите, събрани на основание чл. 97, постъпват по сметката на Ќационални€ фонд " ултура", а останалите - по бюджета на ћинистерството на културата и туризма, и се изразходват за защита на авторското право, като услови€та и редът за разпределението им се определ€т от ћинистерски€ съвет.

”станов€ване на нарушени€та и правомощи€ на длъжностните лица

„л. 98. (»зм., ƒ¬, бр. 99 от 2005 г. - в сила от 10.01.2006 г.)
(1) Ќарушени€та по чл. 97 се установ€ват с акт, който се състав€ от длъжностни лица, определени със заповед на министъра, отговар€щ за културата, след извършване на проверка със съдействието на органите на ћинистерството на вътрешните работи.
(2) ƒлъжностните лица по ал. 1 имат право да:
1. изискват достъп до подлежащите на контрол обекти и да извършват проверки;
2. изискват необходимите документи във връзка с осъществ€ваните проверки;
3. предприемат мерки за обезпечаване на доказателства чрез изземване на трайни материални носители, съдържащи закрил€ни от закона обекти, свързани с установ€ване на нарушението.
(3) ƒлъжностните лица по ал. 1 са длъжни да:
1. отраз€ват точно фактите при извършената проверка в акта за нарушение;
2. опазват служебната и търговската тайна, станала им известна във връзка с извършваните проверки;
3. не разглас€ват данни от проверките;
4. използват информаци€та от проверките само за целите на производството по нарушението.

ѕротокол за изземване

„л. 98а. (Ќов, ƒ¬, бр. 99 от 2005 г. - в сила от 10.01.2006 г.)
(1) “райни материални носители, съдържащи закрил€ни от закона обекти, свързани с нарушението, се изземват от длъжностните лица по чл. 98, ал. 1 с протокол.
(2) ¬ протокола по ал. 1 се посочват: датата и м€стото на действи€та; времето, когато са започнали и завършили действи€та; лицата, които са участвали; констатираните факти и обсто€телства; направените искани€, бележки и възражени€, ако има такива; събраните доказателства - брой, вид на носителите, както и други данни.
(3) ѕротоколът се подписва от лицето, извършило действи€та, от провер€ваното лице и поне от един свидетел.
(4) ¬ случаите, когато провер€ваното лице откаже да подпише протокола или отсъства, той се подписва поне от още един свидетел.

«адължение за съдействие

„л. 98б. (Ќов, ƒ¬, бр. 99 от 2005 г. - в сила от 10.01.2006 г.) Ћицата, при които се извършва проверката по чл. 98, ал. 1, са длъжни да:
1. осигур€т безпреп€тствен достъп до провер€ваните обекти;
2. оказват съдействие на длъжностните лица по повод на извършваната проверка;
3. предостав€т исканите от длъжностното лице документи и доказателства.

Ќалагане и изпълнение на административните наказани€

„л. 98в. (Ќов, ƒ¬, бр. 99/2005 г. - в сила от 10.01.2006 г.)
(1) Ќаказателните постановлени€ се издават от министъра, отговар€щ за културата, или от упълномощено от него длъжностно лице.
(2) Ќаказани€та глоба или имуществена санкци€ се изпълн€ват доброволно в 7-дневен срок от влизането в сила на наказателното постановление или решението на съда, с което са наложени. ѕетдесет на сто от сумите постъпват по сметката на Ќационален фонд У ултураФ, а останалите - по бюджета на ћинистерството на културата.
(3) (изм. ƒ¬ бр. 105/2005 г.) —лед изтичането на срока по ал. 2 копие от наказателното постановление се изпраща на јгенци€та за държавни вземани€ за принудително изпълнение на наложената глоба или имуществена санкци€ по реда на ƒанъчно-осигурителни€ процесуален кодекс.
(4) —лед влизането в сила на наказателното постановление или решението на съда трайните материални носители, отнети в полза на държавата, се предават за унищожаване на органите на ћинистерството на вътрешните работи.

ѕрилагане на «акона за административните нарушени€ и наказани€

„л. 98г. (Ќов, ƒ¬, бр. 99 от 2005 г. - в сила от 10.01.2006 г.) ƒоколкото в тази глава не е предвидено друго, установ€ването на нарушени€та, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановлени€ се извършват по реда на «акона за административните нарушени€ и наказани€.

ƒ€л четвърти
ѕ–»Ћќ∆»ћ «ј ќЌ

ѕриложим закон при произведени€та

„л. 99. (1) “ози закон се прилага за:
1. (изм., ƒ¬, бр. 77 от 2002 г.) произведени€, чиито автори са граждани на –епублика Ѕългари€ или лица, които имат посто€нен адрес в не€, независимо от това къде произведени€та са били публикувани за първи път;
2. (изм., ƒ¬, бр. 77 от 2002 г.) произведени€, чиито автори са граждани на държава, с ко€то –епублика Ѕългари€ е обвързана с международен договор в областта на авторското право, или лица, които имат посто€нен адрес в такава държава, независимо от това къде са били публикувани за първи път;
2. (нова, ƒ¬, бр. 99 от 2005 г. - в сила от датата на влизане в сила на ƒоговора за присъедин€ване на –епублика Ѕългари€ към ≈вропейски€ съюз) произведени€, чиито автори са граждани на държава - членка на ≈вропейски€ съюз, или лица, които имат посто€нен адрес в такава държава, независимо от това къде произведени€та са били публикувани за първи път;
3. произведени€, които са публикувани за първи път или реализирани като архитектурни проекти на територи€та на –епублика Ѕългари€ или на територи€та на държава, с ко€то –епублика Ѕългари€ е сключила международен договор в областта на авторското право, независимо от гражданството на техните автори;
3. (изм., ƒ¬, бр. 77 от 2002 г.; предишна т. 2, бр. 99 от 2005 г. - в сила от датата на влизане в сила на ƒоговора за присъедин€ване на –епублика Ѕългари€ към ≈вропейски€ съюз) произведени€, чиито автори са граждани на държава, с ко€то –епублика Ѕългари€ е обвързана с международен договор в областта на авторското право, или лица, които имат посто€нен адрес в такава държава, независимо от това къде са били публикувани за първи път;
4. произведени€, които са били публикувани за първи път на територи€та на държава, с ко€то –епублика Ѕългари€ не е обвързана с международен договор в областта на авторското право, но едновременно с това или в срок от тридесет дни след това са били публикувани на територи€та на –епублика Ѕългари€ или на територи€та на друга държава, с ко€то –епублика Ѕългари€ има такъв договор;
4. (предишна т. 3, бр. 99 от 2005 г. - в сила от датата на влизане в сила на ƒоговора за присъедин€ване на –епублика Ѕългари€ към ≈вропейски€ съюз) произведени€, които са публикувани за първи път или реализирани като архитектурни проекти на територи€та на –епублика Ѕългари€ или на територи€та на държава, с ко€то –епублика Ѕългари€ е сключила международен договор в областта на авторското право, независимо от гражданството на техните автори;
5. (предишна т. 4, бр. 99 от 2005 г. - в сила от датата на влизане в сила на ƒоговора за присъедин€ване на –епублика Ѕългари€ към ≈вропейски€ съюз) произведени€, които са били публикувани за първи път на територи€та на държава, с ко€то –епублика Ѕългари€ не е обвързана с международен договор в областта на авторското право, но едновременно с това или в срок от тридесет дни след това са били публикувани на територи€та на –епублика Ѕългари€ или на територи€та на друга държава, с ко€то –епублика Ѕългари€ има такъв договор.
(2)  огато този закон се прилага за произведени€, създадени от граждани на чужди държави, или за произведени€, които са били публикувани за пръв път в чужбина, носител€т на авторското право се определ€ по съответни€ чуждестранен закон.
(3) (Ќова, ƒ¬, бр. 28 от 2000 г.) «а произведени€, създадени от граждани на чужди държави, или за произведени€, които са били публикувани за първи път в чужбина, времетраенето на авторското право се определ€ по съответни€ чуждестранен закон, ако той предвижда срокове на закрила по-кратки, отколкото този закон.

ѕриложим закон при правото на отчислени€ по чл. 20

„л. 99а. (Ќов, ƒ¬, бр. 99 от 2005 г. - в сила от 10.01.2006 г.)
(1) –азпоредбите на чл. 20 се прилагат при препродажба на произведени€ на автори, които са граждани на –епублика Ѕългари€ или лица, които имат посто€нен адрес в не€, когато м€стото на препродажбата е на нейна територи€.
(2) (¬ сила от датата на влизане в сила на ƒоговора за присъедин€ване на –епублика Ѕългари€ към ≈вропейски€ съюз) „лен 20 се прилага и по отношение на всички автори и техни наследници, които са граждани или имат посто€нен адрес в държава - членка на ≈вропейски€ съюз.
(3) ѕо отношение на автори, които са граждани на друга държава и н€мат посто€нен адрес в –епублика Ѕългари€, разпоредбите на чл. 20 се прилагат само при условие че съответната чужда държава допуска аналогично право за българските граждани.

ѕриложим закон при излъчването чрез спътник

„л. 99б. (»зм., ƒ¬, бр. 99 от 2005 г. - в сила от датата на влизане в сила на ƒоговора за присъедин€ване на –епублика Ѕългари€ към ≈вропейски€ съюз)
(1) “ози закон се прилага при излъчването на произведение чрез спътник, когато сигналът се изпраща към спътника:
1. от територи€та на –епублика Ѕългари€;
2. от територи€та на държава, нечленуваща в ≈вропейски€ съюз, ко€то не предвижда равнище на закрила на това право, отговар€що на този закон, при условие че:
а) възход€щата връзка към спътника започва от станци€, разположена на територи€та на –епублика Ѕългари€, или
б) възход€щата връзка към спътника не започва от станци€, разположена на територи€та на държава, членуваща в ≈вропейски€ съюз, но излъчването е извършено по поръчка на организаци€, чието седалище се намира на територи€та на –епублика Ѕългари€.
(2) ќтговорността за излъчването се носи: в случаите по ал. 1, т. 1 - от излъчващата организаци€; в случаите по ал. 1, т. 2, буква УаФ - от оператора на станци€та; в случаите по ал. 1, т. 2, буква УбФ - от организаци€та, по чи€то поръчка е извършено излъчването.
(3) –азпоредбите на ал. 1 и 2 се прилагат съответно и за правата по чл. 72.

ѕриложим закон при изпълнени€та

„л. 100. (1) (»зм., ƒ¬, бр. 77 от 2002 г.) “ози закон се прилага за изпълнени€та на артистите-изпълнители, граждани на –епублика Ѕългари€ или имащи посто€нен адрес в не€, независимо къде са осъществени изпълнени€та.
(2) “ози закон се прилага и за изпълнени€та на чуждестранни артисти-изпълнители, осъществени на територи€та на –епублика Ѕългари€.
(3) (Ќова, ƒ¬, бр. 99 от 2005 г. - в сила от датата на влизане в сила на ƒоговора за присъедин€ване на –епублика Ѕългари€ към ≈вропейски€ съюз) “ози закон се прилага и за изпълнени€та на чуждестранни артисти-изпълнители, граждани на държава - членка на ≈вропейски€ съюз или имащи посто€нен адрес в такава държава, независимо къде са осъществени изпълнени€та.

ѕриложим закон при записите, програмите и филмите
(»зм. на заглавието, ƒ¬, бр. 28 от 2000 г.)

„л. 101. (»зм., ƒ¬, бр. 28 от 2000 г., бр. 77 от 2002 г.) “ози закон се прилага за обектите по чл. 72, т. 2, 3 и 4, осъществени от физически лица, граждани на –епублика Ѕългари€ или имащи посто€нен адрес в не€, или от юридически лица, чието седалище се намира на територи€та на страната, независимо къде са били осъществени, както и за записите, осъществени или едновременно публикувани за първи път от чуждестранни лица на територи€та на –епублика Ѕългари€.
„л. 101. (»зм., ƒ¬, бр. 28 от 2000 г., бр. 77 от 2002 г.; доп., бр. 99 от 2005 г. - в сила от датата на влизане в сила на ƒоговора за присъедин€ване на –епублика Ѕългари€ към ≈вропейски€ съюз) “ози закон се прилага за обектите по чл. 72, т. 2, 3 и 4, осъществени от физически лица, граждани на –епублика Ѕългари€ или имащи посто€нен адрес в не€, от граждани на държави - членки на ≈вропейски€ съюз, или имащи посто€нен адрес в н€ко€ от т€х или от юридически лица, чието седалище се намира на територи€та на страната или на територи€та на такава държава, независимо къде са били осъществени, както и за записите, осъществени или едновременно публикувани за първи път от чуждестранни лица на територи€та на –епублика Ѕългари€ или на държава - членка на ≈вропейски€ съюз.

ѕриложим закон при производителите на база данни
„л. 101а. (Ќов, ƒ¬, бр. 77 от 2002 г.)

(1) “ози закон се прилага за производителите на бази данни, ако са граждани на –епублика Ѕългари€ или имат посто€нен адрес в не€.
(1) (ƒоп., ƒ¬, бр. 99 от 2005 г. - в сила от датата на влизане в сила на ƒоговора за присъедин€ване на –епублика Ѕългари€ към ≈вропейски€ съюз) “ози закон се прилага за производителите на бази данни, ако са граждани на –епублика Ѕългари€ или имат посто€нен адрес в не€ или са граждани на държава - членка на ≈вропейски€ съюз, или имат посто€нен адрес в такава държава.
(2) –азпоредбата на ал. 1 се прилага и за юридическите лица, учредени в съответствие със законодателството на –епублика Ѕългари€, които имат седалище, централно управление или основна дейност на територи€та й. јко юридическото лице има само седалище в –епублика Ѕългари€, се изисква дейността му да има реална връзка с нейната икономика.
(2) (ƒоп., ƒ¬, бр. 99 от 2005 г. - в сила от датата на влизане в сила на ƒоговора за присъедин€ване на –епублика Ѕългари€ към ≈вропейски€ съюз) –азпоредбата на ал. 1 се прилага и за юридическите лица, учредени в съответствие със законодателството на –епублика Ѕългари€, които имат седалище, централно управление или основна дейност на територи€та й, както и за юридическите лица, учредени в съответствие със законодателството на н€ко€ държава - членка на ≈вропейски€ съюз, които имат седалище, централно управление или основна дейност на нейна територи€. јко юридическото лице има само седалище в –епублика Ѕългари€, или в държавата - членка на ≈вропейски€ съюз, се изисква дейността му да има реална връзка с нейната икономика.

ѕриложени€ на международни договори

„л. 102. (1) (»зм. и доп., ƒ¬, бр. 28 от 2000 г.; предишен текст на чл. 102, бр. 77 от 2002 г.) ѕравата на чуждестранните артисти-изпълнители, продуценти на звукозаписи, радио- и телевизионни организации и филмовите продуценти, извън тези, посочени в чл. 100, ал. 2 и чл. 101, се закрил€т в съответствие с международните договори в областта на правата, сродни на авторското, по които –епублика Ѕългари€ е страна.
(2) (Ќова, ƒ¬, бр. 77 от 2002 г.) „уждестранните производители на бази данни се закрил€т в съответствие с международните договори, по които –епублика Ѕългари€ е страна.
(2) (Ќова, ƒ¬, бр. 77 от 2002 г.; доп., ƒ¬, бр. 99 от 2005 г. - в сила от датата на влизане в сила на ƒоговора за присъедин€ване на –епублика Ѕългари€ към ≈вропейски€ съюз) „уждестранните производители на бази данни извън тези по чл. 101а, се закрил€т в съответствие с международните договори, по които –епублика Ѕългари€ е страна.

ƒќѕЏЋЌ»“≈ЋЌ» –ј«ѕќ–≈ƒЅ»

І 1. (1) Ќосител€т на авторското право, както и лице, на което е отстъпено изключителното право за използване на произведение, закрил€но от този закон, могат да постав€т на подход€що м€сто върху екземпл€рите от произведението латинската буква "—", заградена в кръгче, пред своето име или наименование и годината на разглас€ването.
(2) ѕродуцентът на звукозапис, както и лице, придобило изключително право за възпроизвеждане на звукозапис, закрил€н от този закон, могат да постав€т на подход€що м€сто върху екземпл€рите от записа и т€хната опаковка латинската буква "–", заградена в кръгче, пред своето име или наименование и годината на първото публикуване.
І 1а. (Ќов, ƒ¬, бр. 28 от 2000 г.)
(1) Ќе могат да се придобиват, да се отчуждават и да се държат с търговска цел трайни материални носители, съдържащи закрил€ни от закона обекти, които са възпроизведени в нарушение на закона.
(2) “райните материални носители по ал. 1 се отнемат в полза на държавата с акт на административнонаказващи€ орган или съда и се предават за унищожаване на органите на ћинистерството на вътрешните работи.
(3) (Ќов, ƒ¬, бр. 99 от 2005 г. - в сила от 10.01.2006 г.) ќтнемане в полза на държавата на предмета на нарушението по чл. 97, ал. 1, т. 8 и 9 е и неговото заличаване от електронни€ носител, на който е бил възпроизведен.
І 2. ѕо смисъла на този закон:
1. "разглас€ване на произведение" е довеждането на произведението със съгласието на негови€ автор за първи път до знанието на неограничен кръг лица, независимо от формата и начина, по който се осъществ€ва това;
2. "публикуване на произведение" е довеждането на произведението до знанието на неограничен кръг лица посредством възпроизвеждане и разпространение на екземпл€ри от него, включително като звукозаписи или видеозаписи, в достатъчно количество в зависимост от естеството на произведението;
3. (изм., ƒ¬, бр. 28 от 2000 г., бр. 77 от 2002 г.) "възпроизвеждане на произведение" е пр€кото или непр€кото размножаване в един или повече екземпл€ри на произведението или на част от него, по какъвто и да е начин и под каквато и да е форма, посто€нна или временна, включително запамет€ването му под цифрова форма в електронен носител;
4. (изм., ƒ¬, бр. 77 от 2002 г.) Уразпространение на произведениеФ е продажбата, зам€ната, дарението, даването под наем или в заем, както и предложението за продажба или даване под наем на оригинали и екземпл€ри от произведението; даването под наем или в заем на произведение на архитектурата, на приложното изкуство и на народните художествени зана€ти не е разпространение по смисъла на този закон;
4. (изм., ƒ¬, бр. 77 от 2002 г., бр. 99 от 2005 г. - в сила от 10.01.2006 г.) Уразпространение на произведениеФ е продажбата, зам€ната, дарението, даването под наем, както и съхран€ването в търговски количества, а също и предложението за продажба или даване под наем на оригинали и екземпл€ри от произведението;
5. (изм., ƒ¬, бр. 28 от 2000 г.) "излъчване на произведение по безжичен път" е излъчването му по радио или телевизи€ по наземен път, както и изпращането му чрез сигнал до спътник и оттам обратно до «ем€та с оглед то да бъде прието било пр€ко и индивидуално от публиката, било чрез посредничеството на организаци€, различна от излъчващата;
5. (изм., ƒ¬, бр. 28 от 2000 г., бр. 99 от 2005 г. - в сила от 10.01.2006 г.) Уизлъчване на произведение по безжичен пътФ е излъчването му по радио или телевизи€ по наземен път, както и включването му в непрекъсната съобщителна верига, водеща до спътник и оттам обратно до «ем€та чрез сигнали, носещи програми, под контрола и на отговорност на излъчващата организаци€ с оглед да бъде то прието, било пр€ко и индивидуално от публиката, било чрез посредничеството на организаци€, различна от излъчващата;
6. (изм., ƒ¬, бр. 28 от 2000 г.; доп., бр. 77 от 2002 г.) "ползватели на произведени€" са физическите и юридическите лица, като издателства, театри, организатори на концерти, радио- и телевизионни организации, заведени€ за обществено хранене и забава, продуценти на звукозаписи, филмови продуценти, доставчици на съдържание в »нтернет и други, които довеждат произведението до знанието на читателите, зрителите и слушателите пр€ко или чрез други лица - разпространители;
6. (изм., ƒ¬, бр. 28 от 2000 г.; доп., бр. 77 от 2002 г., бр. 99 от 2005 г. - в сила от 10.01.2006 г.) "ползватели на произведени€" са физическите и юридическите лица, като издателства, театри, организатори на концерти, радио- и телевизионни организации, кабелни оператори, заведени€ за обществено хранене и забава, продуценти на звукозаписи, филмови продуценти, доставчици на съдържание в »нтернет и други, които довеждат произведението до знанието на читателите, зрителите и слушателите пр€ко или чрез други лица - разпространители;
7. "звукозаписване" е фиксирането върху траен материален носител на поредица от звуци по начин, позвол€ващ т€хното възприемане, възпроизвеждане, презаписване, излъчване по безжичен път или предаване чрез кабел или друго техническо средство;
8. "звукозапис" е резултатът от звукозаписването;
9. "произведени€ на архитектурата" са сградите и други съоръжени€ и елементи от т€х, трайните обекти на синтеза на архитектурата с други изкуства, както и оформлени€та на интериори с траен характер, които отговар€т на общите услови€ по чл. 3, ал. 1;
10. (нова, ƒ¬, бр. 10 от 1998 г.; изм., бр. 28 от 2000 г.) "декодиращо средство" е вс€ко устройство, апарат, механизъм или декодираща карта, които са конструирани или специално приспособени, за да позвол€ват самосто€телно или в комбинаци€ помежду си достъп до кодиран сигнал във вида му отпреди кодирането;
11. (нова, ƒ¬, бр. 28 от 2000 г.) "кодиран сигнал" е всеки радио- и телевизионен сигнал, излъчван, предаван, преизлъчван и препредаван чрез каквито и да са технически средства, чиито характеристики са умишлено изменени с цел да се ограничи достъп до него само за определена аудитори€;
12. (нова, ƒ¬, бр. 28 от 2000 г.) "аудиовизуални произведени€" са поредици от фиксирани върху какъвто и да е носител свързани изображени€, озвучени или не, възприемани като подвижна картина и използвани по какъвто и да е начин, които отговар€т на общите услови€ по чл. 3, ал. 1.
12. (нова, ƒ¬, бр. 28 от 2000 г.; отм., бр. 99 от 2005 г. - в сила от 10.01.2006 г.);
13. (нова, ƒ¬, бр. 77 от 2002 г.) "база данни" е съвкупност от самосто€телни произведени€, данни или други материали, подредени систематично или методично и индивидуално достъпни по електронен или друг път; компютърните програми, използвани за създаването или функционирането на бази данни, записите на отделно аудио-визузално, литературно или музикално произведение, както и събирането на звукозаписи с музикални изпълнени€ върху компактдиск не са база данни по смисъла на този закон;
14. (нова, ƒ¬, бр. 77 от 2002 г.) Утехнически средства за защитаФ са вс€каква технологи€, устройство или съставна част, които при обичайното им използване могат да попречат или да ограничат неразрешени от носител€ на закрил€но от този закон право действи€ по отношение на произведени€ или други обекти, защитени от този закон, ако чрез тези средства използването на такъв обект може да се контролира от носител€ на правото чрез код за достъп, замъгл€ване или друго изменение на обекта или механизъм за контрол върху копието;
15. (нова, ƒ¬, бр. 99 от 2005 г. - в сила от 10.01.2006 г.) Унаем на обекти на закрилаФ е предостав€не за ползване за определен период от време, за пр€ка или непр€ка икономическа изгода;
16. (нова, ƒ¬, бр. 99 от 2005 г. - в сила от 10.01.2006 г.) Узаем на обекти на закрилаФ е предостав€не за ползване за определен период от време, не за пр€ка или непр€ка икономическа изгода, когато това се извършва чрез публично достъпни заведени€; не е заем по смисъла на този закон:
а) предостав€нето на произведени€ или други обекти на права по този закон, без те да напускат помещени€та на заемащото заведение или между отделни публично достъпни заведени€;
б) предостав€нето на звукозаписи или филмови копи€ за целите на т€хното законно използване, публично изпълнение, излъчване по безжичен път или предаване по кабел;
в) предостав€нето на произведени€ на изобразителното изкуство и фотографски произведени€ за публично показване;
17. (нова, ƒ¬, бр. 99 от 2005 г. - в сила от 10.01.2006 г.) Упрофесионални защитни организации на правоносителитеФ са неправителствени организации, чи€то членска маса се състои изц€ло или предимно от носители на авторски или сродни на т€х права и които съгласно устава си са оправомощени от своите членове да защитават техните права срещу нарушаването им, както и юридическите лица, които представл€ват в страната международна организаци€ с такъв характер.
І 3. (»зм., ƒ¬, бр. 28 от 2000 г.) ƒадените по т. 1, 2, 3, 4 и 5 на предходни€ параграф определени€ се отнас€т съответно и за обектите по чл. 72.
І 3. (»зм., ƒ¬, бр. 28 от 2000 г.; доп., бр. 99 от 2005 г. - в сила от 10.01.2006 г.) ƒадените по т. 1, 2, 3, 4 и 5 на предходни€ параграф определени€ се отнас€т съответно и за обектите по чл. 72 и по глава единадесета УаФ.
І 4. (1) ¬секи екземпл€р на произведение на изобразителното изкуство, върху който стои саморъчно поставен подпис на автора, се счита за оригинал. Ѕро€т на оригиналите се определ€ от автора и се об€в€ва по подход€щ начин при първото разглас€ване на произведението, като не подлежи на последващо изменение. ¬секи екземпл€р тр€бва да носи пореден номер.
(2) –азпоредбата на ал. 1 не се отнас€ до произведени€та на приложното изкуство, дизайна и народните художествени зана€ти.
(2) (ќтм., ƒ¬, бр. 99 от 2005 г. - в сила от 10.01.2006 г.).
І 5. (1) –азмерите на възнаграждени€та, дължими на носителите на авторско и сродните му права, за използване на техни произведени€, изпълнени€, звукозаписи и радио- и телевизионни програми, се определ€т по договор между правоимащите и ползвателите.
(2)  огато използването се договар€ чрез организаци€ за колективно управление на права, размерът на възнаграждението се определ€ по споразумение между не€ и ползвателите или техните сдружени€.
І 5а. (Ќов, ƒ¬, бр. 77 от 2002 г.; отм., бр. 74 от 2005 г.).
І 5б. (Ќов, ƒ¬, бр. 99 от 2005 г. - в сила от датата на влизане в сила на ƒоговора за присъедин€ване на –епублика Ѕългари€ към ≈вропейски€ съюз) –азпоредбите на този закон, които се отнас€т до държавите - членки на ≈вропейски€ съюз, се прилагат и за другите държави от ≈вропейското икономическо пространство.
І 5в. (Ќов, ƒ¬, бр. 99 от 2005 г. - в сила от 10.01.2006 г.)
(1) ћинистерството на културата съвместно с ћинистерството на вътрешните работи, ћинистерството на правосъдието, јгенци€ УћитнициФ и ѕатентното ведомство изграждат и поддържат Ќационална система за обмен на информаци€ в областта на авторското право и сродните му права и индустриалната собственост, ко€то осигур€ва осъществ€ването на взаимодействие и обмен на данни, свързани със защитата на права върху произведени€, обекти по чл. 72 и обекти на индустриална собственост.
(2) ”правлението, контролът и използването на системата по ал. 1 се извършват по ред, определен от ћинистерски€ съвет.
(3) —редствата за внедр€ване, поддържане, експлоатаци€ и развитие на системата се осигур€ват от бюджетите на ведомствата по ал. 1.

ѕ–≈’ќƒЌ» » «ј Ћё„»“≈ЋЌ» –ј«ѕќ–≈ƒЅ»

І 6. (1) (»зм., ƒ¬, бр. 28 от 2000 г.) “ози закон се прилага и за произведени€та, изпълнени€та, звукозаписите, радио- и телевизионните програми, създадени или осъществени преди влизането му в сила, ако не са изтекли предвидените срокове на закрила.
(2) јвторските права, придобити до влизането в сила на този закон, се запазват.
І 7. јвторите на литературен текст, който е бил използван без т€хно съгласие на основание чл.7,буква "б" от «акона за авторското право от 1951 г. за свързване с музикално произведение, не могат да се противопостав€т на по-нататъшното използване на музикалното произведение заедно с този текст, ако то е било вече разгласено с него.
І 8. (1) ѕрекрат€ва се дейността на јгенци€та за авторско право.
(2) (»зм., ƒ¬, бр. 28 от 2000 г.) »муществото на јгенци€та за авторско право преминава към ћинистерството на културата.
(3) ћинистерски€т съвет определ€ услови€та и реда за разпределението на имуществото на јгенци€та между организациите по член 40 от този закон.
І 9. “ози закон отмен€:
1. «акона за авторското право (обн., »зв., бр. 92 от 1951 г.; попр., бр.10 от 1952 г.; изм. и доп., бр. 55 от 1956 г.; изм., ƒ¬, бр. 35 от 1972 г. и бр. 30 от 1990 г.).
2. „лен 270 до 278 от «акона за задължени€та и договорите (обн., ƒ¬, бр. 275 от 1950 г.; попр., »зв., бр. 2 от 1951 г.; изм., бр. 69 от 1951 г., бр. 92 от 1952 година; ƒ¬, бр. 85 от 1963 г., бр. 27 от 1973 г., бр. 16 от 1977 г., бр. 28 от 1988 г., бр. 30 от 1990 г. и бр. 12 от 1993 г.).
І 10. «аконът влиза в сила от 1 август 1993 г.
І 11. »зпълнението на този закон се възлага на ћинистерски€ съвет.
«аконът е приет от 36-о Ќародно събрание на 16 юни 1993 г. и е подпечатан с държавни€ печат.

«ј ќЌ
за изменение и допълнение на «акона за авторското право и сродните му права

(ќбн., ƒ¬, бр. 10 от 27.01.1998 г.; изм., бр. 28 от 04.04.2000 г.)
...................................................

«аключителна разпоредба

І 4. (ќтм., ƒ¬, бр. 28 от 04.04.2000 г.).
«аконът е приет от XXXVIII Ќародно събрание на 14 €нуари 1998 г. и е подпечатан с държавни€ печат.

«ј ќЌ
за изменение и допълнение на «акона за авторското право и сродните му права

(ќбн., ƒ¬, бр. 28 от 04.04.2000 г.; доп., бр. 107 от 28.12.2000 г., бр. 99 от 09.12.2005 г. - в сила от 10.01.2006 г.)
...................................................

ѕреходни и заключителни разпоредби

І 51. (1) “ози закон се прилага и за произведени€та и обектите по чл. 72, създадени или осъществени преди влизането му в сила, ако не са изтекли предвидените в него срокове за закрила.
(2) Ќосителите на права не могат да пред€в€ват претенции по повод използвани€, станали по време, когато срокът на закрила на тези права е бил изтекъл по смисъла на действащи€ по това време закон.
(3) (Ќова, ƒ¬, бр. 107 от 2000 г.) Ќосители на авторско право върху филми и други аудиовизуални произведени€, създадени преди влизането в сила на «акона за авторското право и сродните му права, са лицата по чл. 62, ал. 1.
(4) (Ќова, ƒ¬, бр. 107 от 2000 г.) Ћицата, носители на авторско право върху филми, на основание чл. 16, ал. 1 от отменени€ «акон за авторското право от 1951 г. се ползват само от правата по глава десета "а".
(5) (Ќова, ƒ¬, бр. 107 от 2000 г.) ѕродуцентските права на лицата по ал. 4 върху филмите, произведени от ƒържавно предпри€тие (√лавна дирекци€, ƒържавно обединение, “ворческо-стопанско обединение) "Ѕългарска кинематографи€", —туди€ за игрални филми "Ѕо€на", —туди€ за анимационни филми "—офи€" и —туди€ за научно-попул€рни и документални филми "¬реме", преминават към Ќационални€ филмов център.
(5) (Ќова, ƒ¬, бр. 107 от 2000 г.; доп., бр. 99 от 2005 г. - в сила от 10.01.2006 г.) ѕродуцентските права по глава десета УаФ на лицата по ал. 4 върху филмите, произведени от ƒържавно предпри€тие (√лавна дирекци€, ƒържавно обединение, “ворческо-стопанско обединение) "Ѕългарска кинематографи€", —туди€ за игрални филми "Ѕо€на", —туди€ за анимационни филми "—офи€" и —туди€ за научно-попул€рни и документални филми "¬реме", преминават към Ќационални€ филмов център.
(6) (Ќова, ƒ¬, бр. 107 от 2000 г.) Ћицата, носители на продуцентски права върху филми съгласно ал. 4 и 5, могат да използват тези филми без договор със съответните носители на авторски права в срок до 1 юли 2001 г., като им дължат възнаграждение за вс€ко използване в размер, определен и платим по договар€не чрез съответната организаци€ за колективно управление на авторски права.
І 52. ќтмен€ се І 4 от заключителната разпоредба на «акона за изменение и допълнение на «акона за авторското право и сродните му права (ƒ¬, бр. 10 от 1998 г.).
І 53. Ќавс€къде в закона думите "министерството, отговар€що за културата" се замен€т с "ћинистерството на културата".
І 54. (1) «аконът влиза в сила един месец след обнародването му в "ƒържавен вестник", с изключение на І 8, който влиза в сила от 1 €нуари 2001 г.
(2) ћинистерски€т съвет приема наредбата по І 8 в шестмесечен срок от влизането на закона в сила и се прилага от 1 €нуари 2001 г.
«аконът е приет от XXXVIII Ќародно събрание на 22 март 2000 г. и е подпечатан с официални€ печат на Ќародното събрание.

«ј ќЌ
за изменение и допълнение на «акона за авторското право и сродните му права

(ќбн., ƒ¬, бр. 77 от 09.08.2002 г. Ц в сила от 01.01.2003 г.)
...................................................

ѕреходни и заключителни разпоредби

І 38. (1) –азпоредбите на чл. 93в се прилагат и по отношение на базите данни или частите от т€х, чието създаване е завършено преди влизането в сила на този закон, ако не са изтекли сроковете по чл. 93з.
(2) Ќосителите на правата по чл. 93в не могат да пред€в€ват претенции относно действи€, извършени преди влизането в сила на този закон.
І 39. ћинистерски€т съвет приема наредбите по І 14 и І 37, т. 2 в срок 1 €нуари 2003 г.
І 40. «аконът влиза в сила от 1 €нуари 2003 г., с изключение на І 39, който влиза в сила от ден€ на обнародването на закона в Уƒържавен вестникФ.
«аконът е приет от ’’’I’ Ќародно събрание на 25 юли 2002 г. и е подпечатан с официални€ печат на Ќародното събрание.

«ј ќЌ
за изменение и допълнение на «акона за авторското право и сродните му права

(ќбн., ƒ¬, бр. 99 от 09.12.2005 г. - в сила от 10.01.2006 г.)

ѕреходни и заключителни разпоредби

І 57. (1) –азпоредбите на І 1, относно чл. 6, и на І 21, относно чл. 72б, се прилагат и за произведени€та и обектите по чл. 72, създадени или осъществени преди влизането в сила на този закон.
(2) –азпоредбите на І 4, относно чл. 20, и на І 5, относно чл. 20а, се прилагат за препродажби, станали след влизането в сила на този закон.
І 58. (1) ѕродажба или друга сделка, извършена на територи€та на държава - членка на ≈вропейски€ съюз, извън –епублика Ѕългари€ преди влизането в сила на І 3, т. 1 не води до прекрат€ване на правото на разпространение по чл. 18а, ал.1.
(2) »скани€, основаващи се на разпоредбите на І 37, относно чл. 94а, и на І 38, относно чл. 95, могат да бъдат пред€в€вани, ако устните състезани€ в първата инстанци€ не са приключили до влизането в сила на този закон.
(3) –азпоредбите относно доказателствата и услови€та за т€хното допускане по чл. 95в и 95г се прилагат и по отношение на факти, възникнали преди влизането в сила на този закон.
І 59. јдминистративните и административнонаказателните производства, образувани до влизането в сила на този закон, се приключват по досегашни€ ред.
І 60. ¬ «акона за закрила и развитие на културата (обн., ƒ¬, бр. 50 от 1999 г.; изм., бр. 1 от 2000 г.; попр., бр. 34 от 2001 г.; изм., бр. 75 от 2002 г., бр. 55 от 2004 г., бр. 28, 74 и 93 от 2005 г.) в чл. 31, ал. 1, т. 1 думите Учл. 98, ал. 4Ф се замен€т с Учл. 98в, ал. 2Ф.
І 61. ¬ «акона за далекосъобщени€та (обн., ƒ¬, бр. 88 от 2003 г.; изм., бр. 19, 77 и 88 от 2005 г.) в І 2 от допълнителните разпоредби се създава ал. 4:
У(4) «адължени€та на операторите по ал. 3 не отмен€т техните задължени€ по «акона за авторското право и сродните му права, свързани с уреждане на авторските и сродните им права върху обектите, включени в националните и регионалните програми на Ѕългарската национална телевизи€ и на Ѕългарското национално радио.Ф
І 62. «аконът влиза в сила един месец след обнародването му в Уƒържавен вестникФ, с изключение на:
1. параграф 12, който влиза сила 6 месеца след обнародването на закона в Уƒържавен вестникФ;
2. параграф 3, т. 1, І 34, І 46, І 47 - относно чл. 99а, ал. 2, І 48 - 52 и І 54, т. 4, които влизат в сила от датата на влизане в сила на ƒоговора за присъедин€ване на –епублика Ѕългари€ към ≈вропейски€ съюз.

«аконът е приет от ’L Ќародно събрание на 25 ноември 2005 г. и е подпечатан с официални€ печат на Ќародното събрание.

(„л.1 - „л. 61) 
(„л. 62 - „л. 96)


ѕечат на офертатаѕечат