оферти | хотели | Ѕългари€ | транспорт | търсене | информаци€ | организации | форум | за нас  
“уризъм Ѕългари€
search
»нформаци€
“ърсене по ключова дума
“уризъм и настан€ване в
месец
година

«акон за авторското право и сродните му права („л. 62 - „л. 96)
ƒата: 2006-06-15

(„л.1 - „л. 61) 
(„л. 97 - ѕ«–)

–аздел V
—ъздаване и използване на филми и други аудио-визуални произведени€

Ќосители на права

„л. 62. (1) (ƒоп., ƒ¬, бр. 77 от 2002 г.) јвторското право върху филм или друго аудио-визуално произведение принадлежи на режисьора, сценариста и оператора. ѕри анимационни филми авторско право има и художник-постановчикът.
(2) јвторите на музиката, на диалога, на вече съществуващата литературна творба, по ко€то е създадено аудио-визуалното произведение, на сценографи€, на костюмите, както и на други произведени€, включени в него, запазват авторското си право върху своите произведени€.
(3) ѕродуцент по смисъла на този раздел е физическото или юридическото лице, което организира създаването на произведението и осигур€ва финансирането му.

ƒоговори за създаване и използване

„л. 63. (1) јвторите по чл. 62 сключват с продуцента писмени договори, с които, ако не е уговорено друго или този закон не предвижда друго, се см€та, че му предостав€т както за страната, така и за чужбина изключителното право за размножаване на произведението, публичното му прожектиране, излъчването му по безжичен път или предаването му чрез кабел или друго техническо средство, възпроизвеждането му върху видеоносители и т€хното разпространение, както и правото да разрешава превода, дублирането и субтитрирането на текста.
(1) (»зм. и доп., ƒ¬, бр. 99 от 2005 г. - в сила от 10.01.2006 г.) јвторите по чл. 62 сключват с продуцента писмени договори, с които, ако не е уговорено друго или този закон не предвижда друго, се см€та, че му предостав€т както за страната, така и за чужбина изключителното право за размножаване на произведението, публичното му прожектиране, излъчването му по безжичен път или предаването и препредаването му по кабел, възпроизвеждането му върху видеоносители и т€хното разпространение, предлагането по безжичен път или по кабел на достъп на неограничен брой лица до него или до част от него по начин, позвол€ващ този достъп да бъде осъществен от м€сто и по време, индивидуално избрани от всеки от т€х, както и правото да разрешава превода, дублирането и субтитрирането на текста.
(2) ѕродуцентът дължи възнаграждение на авторите по предходни€ член за отстъпените права. ¬ този случай разпоредбите на чл. 41, ал. 2 и член 42, ал. 2 не се прилагат.
(3) јко н€кой от авторите по чл. 62 се откаже да завърши сво€та част при създаването на филм или друго аудиовизуално произведение или не може да € завърши по независещи от него причини, той не може да възпреп€тства използването на извършената от него работа за завършване на произведението. “ова не го лишава от авторско право върху извършеното с всички произтичащи от това последици.
(4) јудио-визуалното произведение се счита за завършено, когато по споразумение между режисьора и продуцента бъде установен окончателни€т му вариант.
(5) ¬с€какви изменени€ на окончателни€ вариант чрез добав€не, премахване или пром€на на н€кои от елементите му изискват съгласието на лицата по ал. 4.
(6) (»зм. - ƒ¬, бр. 63/94 г.) ѕри об€в€ване на продуцент в несъсто€телност автор по чл. 62 има право да изкупи по най-високата предложена цена изходни€ материал на произведението, ако в срок от 3 дни след приключване на наддаването писмено поиска това.
(7) (»зм., ƒ¬, бр. 77 от 2002 г.) ¬ случай че продуцентът не може да завърши произведението или след като го завърши иска да се освободи от изходните работни материали с първоначален запис или съответно от изходните материали на окончателни€ вариант на произведението, той е длъжен да ги предостави безвъзмездно на авторите по чл. 62, ал. 1.
(8) (Ќова, ƒ¬, бр. 28 от 2000 г.) ¬ срок до пет години след датата на разглас€ване на произведението продуцентът или лицата, които са станали собственици на изходните материали на окончателни€ вариант на произведението, депозират тези материали в Ќационалната филмотека. “ова се отнас€ само за филми, чийто продуцент е българско физическо или юридическо лице.

¬торично използване

„л. 64. ѕродуцентът може да отстъпва на трето лице, при поемане на задължени€та по чл. 65, правото да излъчва произведението по безжичен път или да го предава чрез кабел или друго техническо средство, да го възпроизвежда върху видеоносители, които да разпростран€ва или прожектира публично, при което е длъжен да уведоми писмено в едномесечен срок авторите по чл. 62, ал. 1, освен ако този закон предвижда друго.
„л. 64. (»зм., ƒ¬, бр. 99 от 2005 г. - в сила от 10.01.2006 г.) ѕродуцентът може да отстъпва на трето лице, при поемане на задължени€та по чл. 65, правото да излъчва произведението по безжичен път или да го предава и препредава по кабел, да го възпроизвежда върху видеоносители, които да разпростран€ва или прожектира публично, при което е длъжен да уведоми писмено в едномесечен срок авторите по чл. 62, ал. 1, освен ако този закон предвижда друго.

¬ъзнаграждени€

„л. 65. (1) (»зм., ƒ¬, бр. 28 от 2000 г.; доп., бр. 77 от 2002 г.) –ежисьорът, сценаристът, операторът и композиторът, а при анимационните филми - и художник-постановчикът имат право на възнаграждение, отделно от това по чл. 63, ал. 2 и за всеки вид използване на филма или аудио-визуалното произведение, а останалите автори, посочени в чл. 62 - ако такова възнаграждение е било уговорено.
(1) (»зм., ƒ¬, бр. 28 от 2000 г.; доп., бр. 77 от 2002 г., бр. 99 от 2005 г. - в сила от 10.01.2006 г.) –ежисьорът, сценаристът, операторът и композиторът, а при анимационните филми - и художник-постановчикът имат право на справедливо възнаграждение, отделно от това по чл. 63, ал. 2 и за всеки вид използване на филма или аудио-визуалното произведение, а останалите автори, посочени в чл. 62 - ако такова възнаграждение е било уговорено. ¬ъзнаграждени€та за различните видове използване на произведението, предоставени от авторите на продуцента по чл. 63, ал. 1, както и начинът, по който авторът иска да ги получи в съответствие с ал. 2, тр€бва да бъдат определ€ни поотделно за всеки вид използване.
(2) ¬ъзнаграждени€та за различните видове използване на произведението се дължат от съответните ползватели и могат според желанието на авторите да се получават чрез продуцента или чрез организаци€ за колективно управление на авторски права. ¬ъв втори€ случай продуцентът е длъжен да предвиди това в договорите, които сключва за използването на произведението.
(3)  огато предварително об€вено произведение се прожектира публично с платен вход, възнаграждението е пропорционално на прихода на продуцента.
(4) (ƒоп., ƒ¬, бр. 77 от 2002 г.) Ќезависимо от възнаграждени€та по ал. 3 авторите по ал. 1 имат право на процент от всеки приход на продуцента, реализиран от използването на произведението.
(4) (ƒоп., ƒ¬, бр. 77 от 2002 г.; изм., бр. 99 от 2005 г. - в сила от 10.01.2006 г.) Ќезависимо от възнаграждени€та по ал. 2 авторите по ал. 1 имат право на процент от всеки приход на продуцента, реализиран от използването на произведението.
(5) (Ќова, ƒ¬, бр. 99 от 2005 г. - в сила от 10.01.2006 г.)  огато използването се израз€ва в отдаване на екземпл€ри от произведението под наем или в заем, се прилагат разпоредбите на чл. 22а.
(6) (Ќова, ƒ¬, бр. 99 от 2005 г. - в сила от 10.01.2006 г.)  огато използването се израз€ва в препредаване на произведението по кабел, се прилагат разпоредбите на чл. 21, ал. 3, 4 и 5.

ќтчитане пред авторите

„л. 66. ѕродуцентът е длъжен по искане на лицата по чл. 62 да им предостав€ най-малко веднъж годишно сметка за приходите от всеки вид използване на произведението.

»зползване на части от филм

„л. 67. ѕродуцентът може да използва части от произведението или отделни кадри в обем, оправдан от рекламата за филма, без съгласието на авторите и без заплащане на възнаграждение. “ой може да използва такива части или кадри за други цели само със съгласието на авторите по чл. 62, алине€ 1 и срещу заплащане на възнаграждение. ƒруги лица могат да използват части или кадри само със съгласието на авторите по чл. 62, ал. 1 и срещу заплащане на възнаграждение.

–аздел VI
»зползване на произведени€ на изобразителното изкуство, архитектурата и фотографи€та

ѕредложение за отстъпване право за публично показване

„л. 68. (ѕредишен текст на чл. 68, изм., ƒ¬, бр. 28 от 2000 г.) — прехвърл€нето на собствеността върху произведени€ на изобразителното изкуство и произведени€, създадени по фотографски или аналогичен на него начин, се отстъпва, ако писмено не е уговорено друго, и правото за публично показване на произведени€та.
(2) (Ќова, ƒ¬, бр. 28 от 2000 г.) — прехвърл€не на правото за използване на архитектурен проект се отстъпва, ако писмено не е уговорено друго, и правото за публично показване на проекта.

ѕоследващо използване на архитектурен проект

„л. 69. «а вс€ко последващо използване на архитектурен проект на вече построена сграда или друг създаден обект е необходимо писменото съгласие на автора.

–аздел VII
»зползване на компютърни програми

ƒиспозитивни правила

„л. 70. јко не е уговорено друго, счита се, че лицето, което законно е придобило правото да използва компютърна програма, може да зарежда програмата, да € изобраз€ва върху екран, да € изпълн€ва, предава на разсто€ние, да € съхран€ва в паметта на компютър, да € превежда, преработва и да внас€ други изменени€ в не€, ако тези действи€ са необходими за постигане на целта, заради ко€то е придобито правото да се използва програмата, включително и за отстран€ване на грешки.

»мперативни правила

„л. 71. Ћицето, което законно е придобило правото да използва компютърна програма, може без съгласието на автора и без заплащане на отделно възнаграждение:
1. да изготв€ резервно копие от програмата, ако това е необходимо за съответни€ вид използване, за който е придобита програмата;
2. да наблюдава, изучава и изпитва начина на действие на програмата за определ€не на идеите и принципите, които са залегнали в който и да е неин елемент, ако това става в процеса на зареждането на програмата, изобраз€ването й върху екран, изпълн€ването й, предаването й на разсто€ние или съхран€ването й в компютърната памет при условие, че той има право да извърши тези действи€ в съответствие с чл. 70;
3. (доп., ƒ¬, бр. 28 от 2000 г.) да превежда програмни€ код от една форма в друга, ако това е безусловно необходимо за получаване на информаци€ за постигане на съвместимост на създадена компютърна програма с други програми, при условие, че необходимата за тази цел информаци€ не е била предоставена в готов вид и че това се извършва само по отношение на онези части от компютърната програма, които са необходими за постигане на съвместимостта. ѕолучената информаци€ не може да бъде използвана за създаване и разпространение на компютърна програма несъществено отличаваща се от програмата, чийто програмен код се превежда, както и за каквото и да е друго действие, което може да накърни авторските права върху програмата.

”правление и контрол на софтуерни активи от органите на държавната власт и местното самоуправление

„л. 71а. (Ќов, ƒ¬, бр. 77 от 2002 г.) ”правлението и контролът върху използването на придобитите софтуерни активи от органите на държавната власт и техните администрации, както и от органите на местното самоуправление и техните администрации се извършва по ред, определен от ћинистерски€ съвет.
„л. 71а. (Ќов, ƒ¬, бр. 77 от 2002 г.; отм., бр. 99 от 2005 г. - в сила от 10.01.2006 г.)

ƒ€л втори
ѕ–ј¬ј, —–ќƒЌ» Ќј ј¬“ќ–— ќ“ќ ѕ–ј¬ќ » ƒ–”√» ќ—ќЅ≈Ќ» ѕ–ј¬ј

(ƒоп. на загл., ƒ¬, бр. 77 от 2002 г.)

√лава осма
ќЅў» –ј«ѕќ–≈ƒЅ»

Ќосители и обекти на сродни права
(»зм., ƒ¬, бр. 28 от 2000 г.)

„л. 72. (»зм., ƒ¬, бр. 28 от 2000 г.) ѕрава, сродни на авторското, имат:
1. артистите-изпълнители върху своите изпълнени€;
2. продуцентите на звукозаписи върху своите звукозаписи;
3. продуцентите на първоначални€ запис на филм или друго аудиовизуално произведение върху оригинала и копи€та, получени в резултат на този запис;
4. радио- и телевизионните организации върху своите програми.

 олизи€ с авторски права

„л. 72а. (Ќов, ƒ¬, бр. 28 от 2000 г.) —родните права не могат да бъдат упражн€вани по начин, който би могъл да доведе до накърн€ване или ограничаване на авторските права.

ѕредположение за притежаване на сродни права

„л. 72б. (Ќов, ƒ¬, бр. 99 от 2005 г. - в сила от 10.01.2006 г.) ƒо доказване на противното за носител на право по чл. 72 се см€та лицето, чието име, наименование или друг идентифициращ знак са посочени или упоменати по обичайни€ за това начин върху съответни€ запис, копи€ или екземпл€ри от него и/или техните опаковки, или в хода на показване на програмата.

”пражн€ване на сродни права чрез организации за колективно управление

„л. 73. (ƒоп., ƒ¬, бр. 28 от 2000 г.) »муществените права на артистите-изпълнители, на продуцентите на звукозаписи, на филмовите продуценти и на радио- и телевизионните организации могат да бъдат упражн€вани от упълномощени от т€х организации за колективно управление на права в съответствие с разпоредбите на чл. 40.

√лава девета
ѕ–ј¬ј Ќј ј–“»—“ј-»«ѕЏЋЌ»“≈Ћ

Ќосител на правото
(»зм. на заглавието, ƒ¬, бр. 28 от 2000 г.)

„л. 74. (»зм. и доп., ƒ¬, бр. 28 от 2000 г.) јртист-изпълнител е лицето, което представ€, пее, свири, танцува, рецитира, играе, режисира, дирижира, коментира, озвучава роли или изпълн€ва по друг начин произведение, цирков или вариететен номер, номер с кукли или фолклорна творба.

Ќеимуществени права

„л. 75. (1) јртистът-изпълнител има следните неимуществени права:
1. правото да изисква името му, псевдонимът или артистичното му име да бъде посочвано или съобщавано по обичайни€ за това начин при вс€ко негово изпълнение на живо и при вс€ко използване на записаното му изпълнение по какъвто и да е начин;
2. правото да изисква запазване целостта и неизмен€емостта на записаното му изпълнение при възпроизвеждането или използването му по какъвто и да е друг начин.
(2) ѕравото по т. 1 от предходната алине€ е неотчуждимо. ќтчуждаването на правото по т. 2 може да става само изрично и в писмена форма.

»муществени права

„л. 76. (1) јртистът-изпълнител има изключително право да разрешава срещу възнаграждение:
1. излъчването на неговото изпълнение по безжичен път, предаването му чрез кабел или друго техническо средство, както и звукозаписването или видеозаписването на изпълнението, възпроизвеждането на записите върху звуконосители или видеоносители и т€хното разпространение;
1. (изм., ƒ¬, бр. 99 от 2005 г. - в сила от 10.01.2006 г.) излъчването на неговото изпълнение по безжичен път, предаването му и препредаването му по кабел, както и звукозаписването или видеозаписването на изпълнението, възпроизвеждането на записите върху звуконосители или видеоносители и т€хното разпространение;
2. публичното изпълнение, излъчването по безжичен път и предаването чрез кабел или друго техническо средство на тези записи.
2. (изм., ƒ¬, бр. 99 от 2005 г. - в сила от 10.01.2006 г.) публичното изпълнение, излъчването по безжичен път и предаването и препредаването по кабел на тези записи.
3. (нова, ƒ¬, бр. 28 от 2000 г.) предлагането по безжичен път или чрез кабел или друго техническо средство на достъп на неограничен брой лица до неговото записано изпълнение или част от него по начин, позвол€ващ този достъп да бъде осъществен от м€сто и по време, индивидуално избрано от всеки от т€х.
3. (нова, ƒ¬, бр. 28 от 2000 г.; изм., бр. 99 от 2005 г. - в сила от 10.01.2006 г.) предлагането по безжичен път или по кабел на достъп на неограничен брой лица до неговото записано изпълнение или част от него по начин, позвол€ващ този достъп да бъде осъществен от м€сто и по време, индивидуално избрано от всеки от т€х.
4. (нова, ƒ¬, бр. 77 от 2002 г.) вноса и износа на екземпл€ри от записа с изпълнението в търговско количество, независимо дали екземпл€рите са произведени законно или в нарушение на правата по т. 1.
(2) ѕравата по предходната алине€ се отстъпват от артиста-изпълнител с писмен договор. ¬ъзнаграждението може да се уговори като част от приходите, еднократно заплащане или по друг начин.
(3) јко в договора между артиста-изпълнител и продуцента на звукозаписите не е уговорено друго, артистът-изпълнител има право да разрешава и на други лица да записват и разпростран€ват негови изпълнени€. ¬с€каква уговорка, ко€то ограничава правото на артиста-изпълнител да дава такова разрешение, не може да има действие за повече от пет години.
(4) (ќтм., ƒ¬, бр. 28 от 2000 г.).

¬торично използване

„л. 77. –азмерът на възнаграждени€та на артистите-изпълнители и на продуцентите на звукозаписи за излъчване по безжичен път, предаване чрез кабел или друго техническо средство или за публично изпълнение чрез апарати за озвучаване или по друг начин на техни изпълнени€ и звукозаписи, които са били вече разгласени, се определ€ по реда на І 5 от допълнителните разпоредби, като половината от сумата се предостав€ на артистите-изпълнители, а другата половина - на продуцентите на звукозаписи.
„л. 77. (»зм., ƒ¬, бр. 99 от 2005 г. - в сила от 10.01.2006 г.) –азмерът на възнаграждени€та на артистите-изпълнители и на продуцентите на звукозаписи за излъчване по безжичен път, предаване и препредаване по кабел или за публично изпълнение чрез апарати за озвучаване или по друг начин на техни изпълнени€ и звукозаписи, които са били вече разгласени, се определ€ по реда на І 5 от допълнителните разпоредби, като половината от сумата се предостав€ на артистите-изпълнители, а другата половина - на продуцентите на звукозаписи.

”частие в заснемането на филм

„л. 78. (1) (ƒоп., ƒ¬, бр. 28 от 2000 г.) јко в договора за изпълнение не е уговорено друго, см€та се,че артистът-изпълнител, който участва в заснемането на филм или друго аудио-визуално произведение, е отстъпил на продуцента на произведението и правото за публично прожектиране на записаното изпълнение, за излъчването му по безжичен път, предаването му чрез кабел или друго техническо средство, както и за възпроизвеждането му върху видеоносители и т€хното разпространие.
(1) (ƒоп., ƒ¬, бр. 28 от 2000 г.; изм., бр. 99 от 2005 г. - в сила от 10.01.2006 г.) јко в договора за изпълнение не е уговорено друго, см€та се,че артистът-изпълнител, който участва в заснемането на филм или друго аудио-визуално произведение, е отстъпил на продуцента на произведението и правото за публично прожектиране на записаното изпълнение, за излъчването му по безжичен път, предаването и препредаването му по кабел, както и за възпроизвеждането му върху видеоносители и т€хното разпространие.
(2) –ол€, изпълнена от артист-изпълнител във филм или друго аудио-визуално произведение, може да бъде озвучена на същи€ език от друго лице само със съгласието на артиста, изпълнил рол€та.
(3) (Ќова, ƒ¬, бр. 28 от 2000 г.) ƒоговорите по ал. 1 с артистите, изпълн€ващи главни роли, предвиждат и допълнително възнаграждение в процент от всеки бруто приход на продуцента от използването на произведението. ¬ъзнаграждението им се заплаща, съгласно уговореното, от продуцента или от съответните ползватели.  огато възнаграждението им се заплаща от съответни€ ползвател, продуцентът е длъжен да предвиди това в договорите, които сключва за използване на произведението. јко възнаграждението не е било уговорено, то се определ€ съгласно споразумение между сдружени€та на актьорите, от една страна, и продуцентите или техни сдружени€, от друга страна.
(4) (Ќова, ƒ¬, бр. 28 от 2000 г.) јртисти, изпълн€ващи главни роли по смисъла на ал. 3, са, до доказване на противното, лицата, които са посочени в титрите на филма по начин, недвусмислено показващ, че са см€тани за такива.  огато липсват такива указани€, се вземат под внимание евентуални изрични уговорки по този въпрос в договора между продуцента и артиста-изпълнител, а ако такива уговорки там н€ма или договорът не е представен, се взема под внимание изричното мнение на сценариста, дадено писмено, независимо по кое време.
(5) (Ќова, ƒ¬, бр. 77 от 2002 г.) ¬ случай че телевизионната организаци€ е същевременно и продуцент на филм или на аудио-визуално произведение, лицата по ал. 3 имат право на допълнително възнаграждение при вс€ко използване на произведението от тази организаци€, като размерът на това възнаграждение се определ€ съгласно ал. 3, изречени€ второ и четвърто.
(6) (Ќова, ƒ¬, бр. 77 от 2002 г.) Ћица, които изпълн€ват рол€ в аудио-визуално произведение с рекламно предназначение, имат право за срока, в който произведението се показва, на допълнително възнаграждение в процент от печалбата на рекламодател€ от рекламираната дейност, изделие или услуга в страната. “ова възнаграждение се уговар€ в договора между продуцента и рекламодател€. јко продуцентът и рекламодател€т не се намират в пр€ка договорна връзка помежду си, продуцентът е длъжен да предвиди изплащането на това възнаграждение в договора си с лицето, което му е поръчало създаването на произведението.
(7) (Ќова, ƒ¬, бр. 99 от 2005 г. - в сила от 10.01.2006 г.)  огато използването по ал. 3 се израз€ва в отдаване на екземпл€ри под наем или в заем, се прилагат и разпоредбите на чл. 22а.

–азрешение от колективни изпълнители

„л. 79. ”частниците в колективни изпълнени€, като хор, оркестър, ансамбъл или друга артистична група, упълномощават писмено едно лице да дава разрешени€та съгласно тази глава за използването на техните изпълнени€. —олистите и диригентът, както и режисьорът на сценично произведение дава разрешение отделно.

ѕосочване на имената при колективни изпълнени€

„л. 80. ѕри колективни изпълнени€ се посочват или съобщават по обичайни€ за това начин името на ансамбъла или групата като ц€ло и имената на солистите, диригента и на режисьора на сценичното произведение, ако с тези лица не е уговорено друго.

»зпълнение по трудово правоотношение

„л. 81. –азрешение за използване по чл. 76, ал. 1 на изпълнение, осъществено в рамките на трудово правоотношение, се дава от работодател€, освен ако с артиста-изпълнител е уговорено друго.

¬реметраене

„л. 82. ѕравата на артистите-изпълнители продължават петдесет години. —рокът започва да тече от първи €нуари на годината, следващата година на публикуването на записа на изпълнението, а когато записът не е бил публикуван или изпълнението не е било записано - от началото на годината, следващата година, в ко€то се е състо€ло първото изпълнение.

«акрила на наименовани€та на артистични групи

„л. 83. (1) (»зм. и доп., ƒ¬, бр. 28 от 2000 г.; изм., бр. 28 от 2005 г.) Ќаименованието на артистична група се регистрира от ћинистерството на културата и туризма и по ред, определен от ћинистерски€ съвет. «а подаване на искане за регистраци€, за извършване на справка по регистъра и за издаване на документи за вписани в регистъра обсто€телства се събират такси в размери, определени с тарифа, одобрена от ћинистерски€ съвет.
(1) (»зм. и доп., ƒ¬, бр. 28 от 2000 г.; изм., бр. 28 от 2005 г., бр. 99 от 2005 г. - в сила от 10.01.2006 г.) Ќаименованието на артистична група се регистрира от ћинистерството на културата и по ред, определен от ћинистерски€ съвет. «а подаване на искане за регистраци€, за извършване на справка по регистъра и за издаване на документи за вписани в регистъра обсто€телства се събират такси в размери, определени с тарифа, одобрена от ћинистерски€ съвет.
(2) (Ќова, ƒ¬, бр. 28 от 2000 г.) Ќаименовани€та на артистичните групи се регистрират задължително на кирилица. ѕо желание на за€вител€ в регистраци€та може да бъде добавено същото наименование, изписано на друга азбука.
(3) (ѕредишна ал. 2, изм., ƒ¬, бр. 28 от 2000 г.) –егистрираното по ал. 1 наименование не може да се използва от друга група.
(4) (ѕредишна ал. 3, изм., ƒ¬, бр. 28 от 2000 г.) јко друга група е използвала същото или подобно наименование преди регистраци€та, т€ може да поиска заличаване на регистраци€та.
(5) (ѕредишна ал. 4, изм., ƒ¬, бр. 28 от 2000 г.) —поровете за сходство, както и ко€ от групите е започнала първа да използва наименованието, се решават от съда.
(6) (ѕредишна ал. 5, изм., ƒ¬, бр. 28 от 2000 г.) ѕравото на наименованието по ал. 1 се закрил€ в продължение на десет години след прекрат€ване на дейността на артистичната група. —рокът започва да тече от първи €нуари на годината, следваща годината на прекрат€ването.

ѕрилагане по аналоги€

„л. 84. (»зм., ƒ¬, бр. 77 от 2002 г.) –азпоредбите на чл. 18а, 21, 22, 23, чл. 24, ал. 1, т. 1, 6, 8, 12 и 14, чл. 25, ал. 1, т. 2, чл. 25а, 26, 32, 33, 34, 36, 37 и чл. 58, ал. 1 се прилагат съответно и относно правата на артистите-изпълнители, а на чл. 66 - относно правата на лицата по чл. 78, ал. 3.
„л. 84. (»зм., ƒ¬, бр. 77 от 2002 г., бр. 99 от 2005 г. - в сила от 10.01.2006 г.) –азпоредбите на чл. 18, ал. 3, чл. 18а, 19, 21, 22, 22а, 23, чл. 24, ал. 1, т. 1, 6, 8, 12 и 14, чл. 25, ал. 1, т. 2, чл. 25а, 26, 32, 33, 34, 36, 37 и чл. 58, ал. 1 се прилагат съответно и относно правата на артистите-изпълнители, а на чл. 66 - относно правата на лицата по чл. 78, ал. 3.

√лава десета
ѕ–ј¬ј Ќј ѕ–ќƒ”÷≈Ќ“»“≈ Ќј «¬” ќ«јѕ»—»

Ќосител на правото

„л. 85. ѕродуцент на звукозапис е физическото или юридическото лице, което организира осъществ€ването на първи€ запис и осигур€ва финансирането му.

»муществени права

„л. 86. (1) ѕродуцентът има изключително право да разрешава срещу заплащане:
1. възпроизвеждането и разпространението на записа;
2. (доп., ƒ¬, бр. 77 от 2002 г.) вноса и износа на екземпл€ри от записа в търговско количество, независимо дали са произведени законно или в нарушение на правата по т. 1;
3. публичното изпълнение, излъчването по безжичен път и предаването на записа чрез кабел или друго техническо средство;
3. (изм. и доп., ƒ¬, бр. 99 от 2005 г. - в сила от 10.01.2006 г.) публичното изпълнение, излъчването по безжичен път и предаването и препредаването на записа по кабел;
4. (нова, ƒ¬, бр. 28 от 2000 г.) предлагането по безжичен път или чрез кабел или друго техническо средство на достъп на неограничен брой лица до записа или част от него по начин, позвол€ващ този достъп да бъде осъществен от м€сто и по време, индивидуално избрано от всеки от т€х.
(2) ѕродуцентът може да отстъпва с договор отделни свои права по ал. 1 на други лица, в т.ч. автори и изпълнители на записаните произведени€.

Ќеимуществени права

„л. 87. (1) ѕродуцентът има право да изисква при възпроизвеждането и разпространението на направените от него записи името му да бъде посочвано по обичайни€ за това начин върху звуконосителите, включително и върху техните обложки и кутии.
(2) ƒо доказване на противното за продуцент на записа се см€та лицето, чието име, наименование или друг идентифициращ знак са посочени върху записа по обичайни€ за това начин.
(2) (ќтм., ƒ¬, бр. 99 от 2005 г. - в сила от 10.01.2006 г.).

¬торично използване

„л. 88. ¬ъзнаграждени€та на продуцентите на звукозаписи за излъчване по безжичен път, предаване чрез кабел или друго техническо средство или за публично изпълнение чрез апарати за озвучаване или по друг начин на техни звукозаписи, които са били вече разгласени, се определ€т и заплащат по начина и реда, предвидени в чл. 77.
„л. 88. (»зм., ƒ¬, бр. 99 от 2005 г. - в сила от 10.01.2006 г.) ¬ъзнаграждени€та на продуцентите на звукозаписи за излъчване по безжичен път, предаване и препредаване по кабел или за публично изпълнение чрез апарати за озвучаване или по друг начин на техни звукозаписи, които са били вече разгласени, се определ€т и заплащат по начина и реда, предвидени в чл. 77.

¬реметраене

„л. 89. (»зм., ƒ¬, бр. 77 от 2002 г.) ѕравата на продуцентите по тази глава продължават петдесет години. —рокът започва да тече от първи €нуари на годината, следваща годината на осъществ€ването на записа. јко записът е бил законно публикуван през този период, срокът започва да тече от първи €нуари на годината, следваща годината на това публикуване. јко записът не е бил законно публикуван, но е бил законно разгласен по друг начин през този период, срокът започва да тече от първи €нуари на годината, следваща годината на това разглас€ване.

ѕрилагане по аналоги€

„л. 90. (»зм., ƒ¬, бр. 77 от 2002 г.) –азпоредбите на чл. 8, 18а, 21, 22, 23, чл. 24, ал. 1, т. 1, 3, 6, 8, 11, 12, 13 и 14, чл. 25, ал. 1, т. 2, чл. 25а, 26 и 36 се прилагат съответно и относно продуцентите на звукозаписи.
„л. 90. (»зм., ƒ¬, бр. 99 от 2005 г. - в сила от 10.01.2006 г.) –азпоредбите на чл. 8, чл. 18, ал. 3, чл. 18а, 19, 21, 22, 22а, 23, чл. 24, ал. 1, т. 1, 3, 6, 8, 11, 12, 13 и 14, чл. 25, ал. 1, т. 2, чл. 25а, 26, 32, 33, 34 и 36 се прилагат съответно и относно продуцентите на звукозаписи.

√лава десета "а"
ѕ–ј¬ј Ќј ‘»Ћћќ¬»“≈ ѕ–ќƒ”÷≈Ќ“»
(Ќова, ƒ¬, бр. 28 от 2000 г.)

—ъдържание на правото

„л. 90а. (1) ѕродуцентът на първоначални€ запис на филм или друго аудиовизуално произведение има по отношение оригинала на филма и копи€та от него, получени в резултат на този запис, изключително право да разрешава срещу заплащане:
1. размножаването им;
2. публичното им прожектиране;
3. излъчването им по безжичен път;
4. предаването им чрез кабел или друго техническо средство;
4. (изм., ƒ¬, бр. 99 от 2005 г. - в сила от 10.01.2006 г.) предаването и препредаването им по кабел;
5. възпроизвеждането им;
6. разпространението им;
7. превеждането, дублирането и субтитрирането им;
8. предлагането по безжичен път или чрез кабел или друго техническо средство на достъп на неограничен брой лица до филма или част от него по начин, позвол€ващ този достъп да бъде осъществен от м€сто и по време, индивидуално избрани от всеки от т€х;
8. (изм., ƒ¬, бр. 99 от 2005 г. - в сила от 10.01.2006 г.) предлагането по безжичен път или по кабел на достъп на неограничен брой лица до филма или част от него по начин, позвол€ващ този достъп да бъде осъществен от м€сто и по време, индивидуално избрани от всеки от т€х;
9. (нова, ƒ¬, бр. 77 от 2002 г.) вноса и износа на копи€ от филма в търговско количество, независимо дали са произведени законно или в нарушение на правото по т. 1 или т. 5.
(2) ѕродуцентът има право да изисква при използване на филма името или наименованието му да бъде посочвано по обичайни€ за това начин.

¬реметраене

„л. 90б. ѕравата на продуцента по тази глава продължават петдесет години. —рокът започва да тече от първи €нуари на годината, следваща годината на разглас€ването на филма, а когато той не е бил разгласен - от началото на годината, следваща годината на създаването му.

ѕрилагане по аналоги€

„л. 90в. (»зм., ƒ¬, бр. 77 от 2002 г.) –азпоредбите на чл. 8, 18а, 21, 22, 23, чл. 24, ал. 1, т. 1, 2, 3, 6, 8, 11, 12, 13 и 14, чл. 25, ал. 1, т. 2, чл. 25а, 26 и 36 се прилагат съответно и за филмовите продуценти.
„л. 90в. (»зм., ƒ¬, бр. 99 от 2005 г. - в сила от 10.01.2006 г.) –азпоредбите на чл. 8, чл. 18, ал. 3, чл. 18а, 19, 21, 22, 22а, 23, чл. 24, ал. 1, т. 1, 2, 3, 6, 8, 11, 12, 13 и 14, чл. 25, ал. 1, т. 2, чл. 25а, 26, 32, 33, 34 и 36 се прилагат съответно и за филмовите продуценти.

√лава единадесета
ѕ–ј¬ј Ќј –јƒ»ќ » “≈Ћ≈¬»«»ќЌЌ»“≈ ќ–√јЌ»«ј÷»»

—ъдържание на правото

„л. 91. (1) (»зм., ƒ¬, бр. 28 от 2000 г., бр. 77 от 2002 г.) –адио- и телевизионната организаци€, ко€то е осъществила първоначалното излъчване или предаване на собствена програма, има изключително право да разрешава срещу заплащане:
1. преизлъчването по безжичен път или препредаването чрез кабел или друго техническо средство на програмата;
1. (изм., ƒ¬, бр. 99 от 2005 г. - в сила от 10.01.2006 г.) преизлъчването по безжичен път или препредаването по кабел на програмата;
2. записването, възпроизвеждането и разпространението на записите от програмата;
3. предлагането по безжичен път или чрез кабел или друго техническо средство на достъп на неограничен брой лица до програмата или част от не€ по начин, позвол€ващ този достъп да бъде осъществен от м€сто и по време, индивидуално избрани от всеки от т€х.
3. (изм., ƒ¬, бр. 99 от 2005 г. - в сила от 10.01.2006 г.) предлагането по безжичен път или по кабел на достъп на неограничен брой лица до програмата или част от не€ по начин, позвол€ващ този достъп да бъде осъществен от м€сто и по време, индивидуално избрани от всеки от т€х.
(2) –азпоредбата на предходна на алине€ се прилага и когато програмата, изпратена от радио- или телевизионна организаци€ чрез сигнал до телекомуникационен спътник, се преизлъчва или препредава, записва, възпроизвежда и разпростран€ва от друго лице.
(3) (Ќова, ƒ¬, бр. 28 от 2000 г.)  огато радио- и телевизионната организаци€ по ал. 1 или упълномощеното от не€ лице ограничи кръга от лица, приемащи нейната програма, като кодира сигнала, който € съдържа, съгласието се счита за дадено само при условие, че декодиращото средство се осигур€ва от излъчващата организаци€ или с нейно съгласие.
(4) (Ќова, ƒ¬, бр. 28 от 2000 г.) ѕри вс€ко използване на програмата по смисъла на ал. 1 използващата организаци€ е длъжна да съобщава по подход€щ начин наименованието на организаци€та, ко€то е осъществила първото излъчване или предаване на програмата.
(5) (Ќова, ƒ¬, бр. 77 от 2002 г.)  огато радио- и телевизионна организаци€ по ал. 1 разрешава препредаване на сво€ програма по смисъла на чл. 21, ал. 2 и това разрешение включва изрично и права за препредаване на обекти, включени в програмата и закрил€ни по този закон, и тези права са й били предоставени от техните носители, за т€х разпоредбата на чл. 21, ал. 2 не се прилага.
(5) (Ќова, ƒ¬, бр. 77 от 2002 г.; изм., бр. 99 от 2005 г. - в сила от 10.01.2006 г.)  огато радио- или телевизионна организаци€ разрешава едновременното, изц€ло и в непроменен вид предаване на програмата си чрез кабелната мрежа на друга организаци€, разрешението, дадено от радио- или телевизионната организаци€, включва изрично и правата за излъчване и предаване на произведени€та, включени в програмата, ако тези права са й надлежно отстъпени.

¬реметраене

„л. 92. ѕравата на радио- и телевизионните организации по тази глава продължават петдесет години. —рокът започва да тече от първи €нуари на годината, следваща годината на първото излъчване или предаване на програмата.

ѕрилагане по аналоги€

„л. 93. (»зм., ƒ¬, бр. 77 от 2002 г.) –азпоредбите на чл. 8, 18а, чл. 21, ал. 1, чл. 22, 23, чл. 24, ал. 1, т. 1, 2, 3, 8, 12 и 13 и чл. 36 се прилагат съответно и за радио- и телевизионните организации.
„л. 93. (»зм., ƒ¬, бр. 99 от 2005 г. - в сила от 10.01.2006 г.) –азпоредбите на чл. 8, чл. 18, ал. 3, чл. 18а, 19, чл. 21, ал. 1, чл. 22, 23, чл. 24, ал. 1, т. 1, 2, 3, 8, 12, 13 и 14, чл. 25а и 36 се прилагат съответно и за радио- и телевизионните организации.

”достовер€ване на правото за произвеждане и разпространение

„л. 93а. (Ќов., ƒ¬, бр. 10 от 1998 г.; отм., бр. 28 от 2000 г.).

√лава единадесета УаФ
ѕ–ј¬ј Ќј ѕ–ќ»«¬ќƒ»“≈Ћ»“≈ Ќј Ѕј«» ƒјЌЌ»
(Ќова глава, ƒ¬, бр. 77 от 2002 г.)

Ќосител на правото

„л. 93б. (1) Ќосител на правото е производител€т на базата данни.
(2) ѕроизводител на база данни е физическото или юридическото лице, което е поело инициативата и риска за инвестиране в събирането, свер€ването или използването на съдържанието на база данни, ако това инвестиране е съществено в количествено или качествено отношение.

—ъдържане на правото

„л. 93в. (1) ѕроизводител€т на база данни има право да забрани:
1. извличането чрез посто€нно или временно пренас€не на съдържанието на базата данни или на негова съществена в количествено или качествено отношение част върху друг носител по какъвто и да е начин и под каквато и да е форма;
2. повторното използване на съдържанието на базата данни или на негова съществена в количествено или качествено отношение част чрез разглас€ване под каквато и да е форма, включително разпространение на копи€, отдаване под наем или предостав€не по цифров път.
(2) ƒаването в заем не е извличане или повторно използване по смисъла на ал. 1.
(3) ѕравото по ал. 1 може да се отчуждава или да бъде отстъпвано на други лица.
(4) ѕроизводител€т на база данни има право да забрани действи€та по ал. 1 и по отношение на несъществена част от съдържанието й, когато тези действи€ се извършват повторно и систематично по начин, който противоречи на нормалното й използване или може да увреди законните интереси на производител€.

ѕрекрат€ване на правото

„л. 93г. (1) ѕървата продажба на територи€та на –епублика Ѕългари€ на материално копие от база данни от носител€ на правото по чл. 93в или с негово съгласие води до прекрат€ване на правото му да контролира по-нататъшните продажби на копието от не€.
(1) (»зм. и доп., ƒ¬, бр. 99 от 2005 г. - в сила от датата на влизане в сила на ƒоговора за присъедин€ване на –епублика Ѕългари€ към ≈вропейски€ съюз) ѕървата продажба на територи€та на държавите - членки на ≈вропейски€ съюз на материално копие от база данни от носител€ на правото по чл. 93в или с негово съгласие води до прекрат€ване на правото му да контролира по-нататъшните продажби на копието от не€ на тази територи€.
(2)  огато база данни се предава в цифрова форма, включително в комуникационна мрежа, правото по чл. 93в не се прекрат€ва по отношение на материализираните копи€ от базата данни, направени от получател€ със съгласието на носител€ на това право.

 олизи€ с други права

„л. 93д. (1) ѕравото по чл. 93в възниква независимо от това, дали базата данни или частите от съдържанието й се ползват от закрилата на авторско право или на сродни на него права.
(2) ѕравото по чл. 93в не може да бъде упражн€вано по начин, който би могъл да доведе до накърн€ване или ограничаване на авторски или сродни на т€х права върху съдържанието на базата данни.

ѕрава и задължени€ на законните ползватели

„л. 93е. (1)  огато една база данни е била разгласена по какъвто и да е начин, производител€т й не може да възпреп€тства извличането или повторното използване на несъществена част от съдържанието й за каквито и да е цели от лице, което е придобило по законен начин достъп до не€. јко законни€т ползвател има право да извлича или използва повторно само част от базата данни, тази разпоредба се прилага само по отношение на тази част.
(1) (Ќова, ƒ¬, бр. 99 от 2005 г. - в сила от 10.01.2006 г.) Ћицето, което законно е придобило правото да използва база данни или копие от не€, може свободно да извършва действи€та по чл. 18, ал. 2, т. 1, 2, 3, 4, 5, 7 и 8 с не€, както и действи€, свързани с резултатите, евентуално получени от превода, преработката, обработката и каквито и да е други изменени€, които е направило с не€, когато това е необходимо за достъп до съдържанието на базата данни и за нормалното й използване.  огато това лице има право да използва само част от базата данни, тази разпоредба се прилага само по отношение на тази част.
(2) «аконни€т ползвател на база данни, ко€то е била разгласена по какъвто и да е начин, не може да извършва действи€, които противоречат на нормалното й използване или увреждат законните интереси на производител€ й.
(2) (ѕредишна ал. 1, ƒ¬, бр. 99 от 2005 г. - в сила от 10.01.2006 г.)  огато една база данни е била разгласена по какъвто и да е начин, производител€т й не може да възпреп€тства извличането или повторното използване на несъществена част от съдържанието й за каквито и да е цели от лице, което е придобило по законен начин достъп до не€. јко законни€т ползвател има право да извлича или използва повторно само част от базата данни, тази разпоредба се прилага само по отношение на тази част.
(3) «аконни€т ползвател на база данни, ко€то е била разгласена по какъвто и да е било начин, не може да уврежда правата на носител€ на авторско право или сродно на него право върху произведени€та или другите обекти, съдържащи се в не€.
(3) (ѕредишна ал. 2, ƒ¬, бр. 99 от 2005 г. - в сила от 10.01.2006 г.) «аконни€т ползвател на база данни, ко€то е била разгласена по какъвто и да е начин, не може да извършва действи€, които противоречат на нормалното й използване или увреждат законните интереси на производител€ й.
(4) (ѕредишна ал. 3, ƒ¬, бр. 99 от 2005 г. - в сила от 10.01.2006 г.) «аконни€т ползвател на база данни, ко€то е била разгласена по какъвто и да е било начин, не може да уврежда правата на носител€ на авторско право или сродно на него право върху произведени€та или другите обекти, съдържащи се в не€.
(5) (Ќова, ƒ¬, бр. 99 от 2005 г. - в сила от 10.01.2006 г.) ¬с€ка договореност, противоречаща на разпоредбите на ал. 1, 2, 3 и 4, е нищожна.

»зключени€

„л. 93ж. «аконни€т ползвател на база данни, ко€то е била разгласена по какъвто и да е начин, може без съгласието на производител€ й да извлича или да използва повторно по смисъла на чл. 93в съществена част от нейното съдържание в следните случаи:
1. извличане за лично ползване на съдържание на база данни, ко€то не е в електронна форма;
2. извличане без търговска цел за илюстриране при обучение или при научни изследвани€ в обем, оправдан от целта, при посочване на източника;
3. извличане или повторно използване за целите на националната сигурност или в административно или съдебно производство.

¬реметраене

„л. 93з. (1) ѕравата по чл. 93в продължават петнадесет години. —рокът започва да тече от първи €нуари на годината, следваща годината, през ко€то е завършено създаването на базата данни.
(2) ¬ случай че базата данни е била разгласена по какъвто и да е начин преди изтичането на срока по ал. 1, срокът започва да тече от първи €нуари на годината, следваща годината на разглас€ването.
(3) ¬с€ка нова съществена инвестици€ в базата данни, ко€то води до съществено изменение в съдържанието на базата данни, постав€ началото на нов самосто€телен срок на закрила по отношение на частта, ко€то е резултат на тази инвестици€.

ƒ€л трети
«јў»“ј Ќј ј¬“ќ–— ќ“ќ ѕ–ј¬ќ » Ќј —–ќƒЌ»“≈ ћ” ѕ–ј¬ј
√лава дванадесета
√–ј∆ƒјЌ— ќѕ–ј¬Ќј «јў»“ј

»ск за обезщетение

„л. 94. (1) (ѕредишен текст на чл. 94, изм., ƒ¬, бр. 28 от 2000 г.; изм., бр. 77 от 2002 г.)  ойто наруши авторско право, сродно на него право или право по чл. 93 в, дължи на носител€ на правото или лицето, на което той е отстъпил изключително право за използване, обезщетение за причинените вреди.
(2) (Ќова, ƒ¬, бр. 28 от 2000 г.)  огато искът е установен по основание, но н€ма достатъчно данни за негови€ размер, лицата по ал. 1 могат да искат вместо обезщетение:
1. приходите, получени вследствие на нарушението, или
2. (изм., ƒ¬, бр. 77 от 2002 г.) равностойността на предмета на нарушението по цени на дребно на правомерно възпроизведени екземпл€ри, или
3. (изм., ƒ¬, бр. 77 от 2002 г.) от сто до петдесет хил€ди лева, като конкретни€т размер се определ€ по преценка на съда.
„л. 94. (»зм., ƒ¬, бр. 99 от 2005 г. - в сила от 10.01.2006 г.)
(1)  ойто наруши авторско право, сродно на него право или друго право по този закон, дължи обезщетение на носител€ на правото или на лицето, на което той е отстъпил изключително право за използване.
(2) ќбезщетение се дължи за всички вреди, които са пр€ка и непосредствена последица от нарушението.
(3) ѕри определ€не размера на обезщетението съдът взема предвид и всички обсто€телства, свързани с нарушението, пропуснатите ползи и неимуществените вреди, както и приходите, реализирани от нарушител€ вследствие на нарушението.
(4) —ъдът определ€ справедливо обезщетение, което тр€бва да въздейства възпиращо и предупредително на нарушител€ и на останалите членове на обществото.

ќсобени случаи на иск за обезщетение

„л. 94а. (Ќов, ƒ¬, бр. 99 от 2005 г. - в сила от 10.01.2006 г.)
(1)  огато искът е установен по основание, но н€ма достатъчно данни за негови€ размер, ищецът може да иска като обезщетение:
1. от петстотин до сто хил€ди лева, като конкретни€т размер се определ€ по преценка на съда при услови€та на чл. 94, ал. 3 и 4 или
2. равностойността на предмета на нарушението по цени на дребно на правомерно възпроизведени екземпл€ри.
(2) ѕри определ€не на обезщетението по ал. 1 се вземат предвид и приходите, получени вследствие на нарушението.

ƒруги искове

„л. 95. (»зм., ƒ¬, бр. 28 от 2000 г., бр. 77 от 2002 г.)  огато произведение, обекти по чл. 72 или бази данни по глава единадесета УаФ се използват в нарушение на разпоредбите на този закон, носител€т на правото или лицето, на което той е отстъпил изключително право за използване, може да иска по съдебен ред:
1. (изм., ƒ¬, бр. 77 от 2002 г.) преустанов€ване на неправомерното използване или забрана за извършване на дейността, ко€то ще съставл€ва неправомерно използване;
2. (доп., ƒ¬, бр. 77 от 2002 г.) изземване и унищожаване на неправомерно възпроизведените екземпл€ри от произведението, обектите по чл. 72 или базите данни по глава единадесета УаФ, както и на негативите, матриците, клишетата и други подобни, предназначени за възпроизвеждане на екземпл€рите;
3. (доп., ƒ¬, бр. 28 от 2000 г.) изземване от употреба на презаписващите, декодиращите и възпроизвеждащите устройства, използвани изключително за извършване на нарушени€;
4. (изм., ƒ¬, бр. 28 от 2000 г.) да му бъдат предадени вещите по т. 2.
„л. 95. (1) (»зм., ƒ¬, бр. 28 от 2000 г., бр. 77 от 2002 г.; предишен текст на чл. 95, бр. 99 от 2005 г. - в сила от 10.01.2006 г.)  огато произведение, обекти по чл. 72 или бази данни по глава единадесета УаФ се използват в нарушение на разпоредбите на този закон, носител€т на правото или лицето, на което той е отстъпил изключително право за използване, може да иска по съдебен ред:
1. (нова, ƒ¬, бр. 99 от 2005 г. - в сила от 10.01.2006 г.) установ€ване факта на нарушението;
2. (изм., ƒ¬, бр. 77 от 2002 г.; предишна т. 1, бр. 99 от 2005 г. - в сила от 10.01.2006 г.) преустанов€ване на неправомерното използване или забрана за извършване на дейността, ко€то ще съставл€ва неправомерно използване;
3. (доп., ƒ¬, бр. 77 от 2002 г.; предишна т. 2, бр. 99 от 2005 г. - в сила от 10.01.2006 г.) изземване и унищожаване на неправомерно възпроизведените екземпл€ри от произведението, обектите по чл. 72 или базите данни по глава единадесета УаФ, както и на негативите, матриците, клишетата и други подобни, предназначени за възпроизвеждане на екземпл€рите;
4. (доп., ƒ¬, бр. 28 от 2000 г.; предишна т. 3, бр. 99 от 2005 г. - в сила от 10.01.2006 г.) изземване от употреба на презаписващите, декодиращите и възпроизвеждащите устройства, използвани изключително за извършване на нарушени€;
5. (изм., ƒ¬, бр. 28 от 2000 г.; предишна т. 4, изм., бр. 99 от 2005 г. - в сила от 10.01.2006 г.) да му бъдат предадени вещите по т. 3;
6. (нова, ƒ¬, бр. 99 от 2005 г. - в сила от 10.01.2006 г.) разглас€ване за сметка на нарушител€ на диспозитива на решението на съда в два всекидневника и в определен от съда часови по€с на телевизионна организаци€ с национално покритие.
(2) (Ќова, ƒ¬, бр. 99 от 2005 г. - в сила от 10.01.2006 г.) »зземване по смисъла на ал. 1, т. 3 и 4 може да се иска както по отношение на предмети, намиращи се на определено м€сто, така и по отношение на предмети, намиращи се в търговската мрежа като ц€ло.

ќсобени ищци

„л. 95а. (Ќов, ƒ¬, бр. 99 от 2005 г. - в сила от 10.01.2006 г.)
(1) ѕраво на иск по чл. 94, 94а и 95 освен носителите на съответното право и лицата, на които те са отстъпили изключително право за използване, имат и:
1. организациите за колективно управление на права съгласно чл. 40, ал. 7, и
2. професионалните защитни организации на правоносителите.
(2) ќрганизациите по ал. 1 могат да пред€в€ват искове и да искат мерки само по повод на права, които са им били поверени за управление, съответно - за защита. ¬ тези случаи разпоредбата на чл. 15, ал. 3 от √раждански€ процесуален кодекс не се прилага.

Ќосене на отговорност

„л. 95б. (Ќов, ƒ¬, бр. 99 от 2005 г. - в сила от 10.01.2006 г.) ёридическите лица и едноличните търговци нос€т гражданска отговорност за нарушаването на права по този закон, извършено виновно от лицата, които ги представл€ват, съответно от техни служители или от лица, наети от т€х. ¬ този случай вината се предполага до доказване на противното.

ќсигур€ване на доказателства по искови и обезпечителни производства

„л. 95в. (Ќов, ƒ¬, бр. 99 от 2005 г. - в сила от 10.01.2006 г.)
(1)  огато ищецът е представил доказателства в подкрепа на искани€та си, но е посочил и други доказателства от значение за решаване на делото, които се намират под контрола на ответника, съдът може по искане на ищеца да задължи ответника да представи тези доказателства.
(2) —ъдът може при услови€та на ал. 1 по искане на ищеца да задължи ответника да осигури възможност за запознаване с банкови, финансови и търговски документи, които се намират под негов контрол.
(3) »щецът е длъжен да не разглас€ва съдържащата се в документите по ал. 2 информаци€.
(4) ѕредстав€нето на доказателство за единично или еднократно неправомерно използване на закрил€н по този закон обект се приема като достатъчно основание за прилагане на разпоредбите на ал. 1 и 2.
(5) Ќаличието на обсто€телствата, свързани с твърд€но нарушение, може да се установи и с представ€нето на доказателства за единично или еднократно неправомерно използване на закрил€н по този закон обект.

»скане на информаци€ за произхода и разпространителските мрежи при нарушение

„л. 95г. (Ќов, ƒ¬, бр. 99 от 2005 г. - в сила от 10.01.2006 г.)
(1) —ъдът може по искане на ищеца да задължи ответника или трето лице да предостави информаци€ относно обсто€телства, които са от значение за решаване на делото.
(2) “рето лице по смисъла на ал. 1 е вс€ко лице, което:
1. държи стоки - предмет на нарушение, или
2. предостав€ услуги, водещи до нарушение, или
3. ползва услуги, които съставл€ват нарушение, или
4. е посочено от лице по т. 1 - 3 като участник в изработването, производството или разпространението на тези стоки или услуги.
(3) »нформаци€та по ал. 2 може да включва:
1. имената и адресите на продуцентите, производителите, разпространителите, доставчиците и други лица, които са били преди това държатели на стоките или услугите, както и на предполагаемите разпространители на едро и дребно;
2. информаци€ за продуцираните, произведените, доставените, получените или поръчаните количества, както и средствата, получени за въпросните стоки или услуги.
(4) јлине€ 1 не се прилага, когато изпълнието й може да доведе до нарушаване разпоредба на друг закон.
(5) –азпоредбите на ал. 1 - 3 се прилагат само за действи€, които се извършват за пр€ка или непр€ка икономическа или търговска изгода.

ѕодсъдност на споровете

„л. 96. —поровете по този закон са подсъдни на окръжните съдилища.

ќбезпечителни мерки

„л. 96а. (Ќов, ƒ¬, бр. 28 от 2000 г.)
(1) (»зм., ƒ¬, бр. 77 от 2002 г.) ѕри нарушение на авторско право, сродно на него право или право по чл. 93в или когато има достатъчно основание да се см€та, че такова нарушение ще се извърши или н€кое доказателство ще се изгуби, унищожи или укрие, съдът, по искане на носител€ на съответното право или лицето, на което той е отстъпил изключително право за използване, може, без да уведоми ответната страна за това, да допусне и н€кои от следните обезпечителни мерки:
(1) (»зм., ƒ¬, бр. 77 от 2002 г., бр. 99 от 2005 г. - в сила от 10.01.2006 г.) ѕри нарушение на авторско право, сродно на него право или право по чл. 93в или когато има достатъчно данни да се см€та, че такова нарушение ще се извърши или н€кое доказателство ще се изгуби, унищожи или укрие, съдът, по искане на носител€ на съответното право или лицето, на което той е отстъпил изключително право за използване, може, без да уведоми лицето, по отношение на което се иска обезпечителната м€рка за това, да допусне и н€кои от следните мерки:
1. (изм., ƒ¬, бр. 77 от 2002 г.) забрана за извършване на дейността, за ко€то се твърди, че съставл€ва или ще съставл€ва неправомерно използване на произведение, обект по чл. 72 или база данни по глава единадесета УаФ;
2. (изм., ƒ¬, бр. 77 от 2002 г.) изземване на екземпл€рите от произведението, от обектите по чл. 72 или от базата данни по глава единадесета УаФ, за които се твърди, че са неправомерно възпроизведени, както и на негативите, матриците, клишетата и други подобни, предназначени за възпроизвеждане на екземпл€рите;
2. (изм., ƒ¬, бр. 77 от 2002 г.; изм. и доп., бр. 99 от 2005 г. - в сила от 10.01.2006 г.) изземване на екземпл€рите от произведението, от обектите по чл. 72 или от базата данни по глава единадесета УаФ, за които се твърди, че са неправомерно възпроизведени, негативите, матриците, клишетата и други подобни, предназначени за възпроизвеждане на екземпл€рите, както и други доказателства от значение за доказване на нарушението;
3. изземване от употреба или запечатване на оборудването, за което се твърди, че се използва или ще се използва за извършване на нарушени€;
4. запечатване на помещението, в което се твърди, че се извършва или ще се извърши нарушение.
(2) ƒопускането, налагането и отмен€ването на обезпечителните мерки стават по реда на чл. 165 - 170 и чл. 308 - 322 от √раждански€ процесуален кодекс, с изключение на чл. 317, ал. 2, изречение първо и доколкото този закон не предвижда друго.
(2) (»зм., ƒ¬, бр. 99 от 2005 г. - в сила от 10.01.2006 г.) ƒопускането, налагането и отмен€ването на обезпечителните мерки стават по реда на чл. 308 - 322 от √раждански€ процесуален кодекс, с изключение на чл. 317, ал. 2, изречение първо и доколкото този закон не предвижда друго.
(3) ќбезпечителната м€рка забрана за извършване на дейността се налага със съобщаването й от съда.
(4) (»зм., ƒ¬, бр. 43 от 2005 г.) ќбезпечителните мерки по ал. 1, т. 2, 3 и 4 се налагат от държавен или частен съдебен изпълнител, който извършва действието едновременно с връчването на съобщението за допускане на обезпечението на ответника. »ззетото имущество се предава по опис за пазене на ищеца, който може да го използва единствено като доказателствено средство.
(4) (»зм., ƒ¬, бр. 43 от 2005 г., бр. 99 от 2005 г. - в сила от 10.01.2006 г.) ќбезпечителните мерки по ал. 1, т. 2, 3 и 4 се налагат от държавен или частен съдебен изпълнител, който извършва действието едновременно с връчването на съобщението за допускане обезпечението на ответника в тридневен срок от постъпването на молбата на ищеца до съдебни€ изпълнител. ќбезпечителната м€рка, допусната за предотврат€ване на предсто€що нарушение, се налага в срок, съобразен с целта й. »ззетото имущество се предава по опис за пазене на ищеца, който може да го използва единствено като доказателствено средство.
(5) »щецът или негов представител имат право да присъстват и съдействат при налагането на обезпечителните мерки.
(6) (ќтм., ƒ¬, бр. 43 от 2005 г.).
(7) јко се установи, че наложена обезпечителна м€рка е поискана неоснователно, ответната страна може да иска от лицето, което € е поискало, да й заплати причинените вследствие на обезпечението вреди.
(8) (Ќова, ƒ¬, бр. 99 от 2005 г. - в сила от 10.01.2006 г.) ќбезпечителна м€рка по ал. 1, т. 1 може да бъде наложена и по отношение на трети лица, за които има достатъчно данни, че способстват за извършването на дейността, за ко€то се твърди, че съставл€ва или ще съставл€ва неправомерно използване.
(9) (Ќова, ƒ¬, бр. 99 от 2005 г. - в сила от 10.01.2006 г.) Ќосител€т на съответното право или лицето, на което той е отстъпил изключително право за използване, е длъжен да не разглас€ва информаци€, станала му известна при или по повод на мерките по ал. 1.

√лава дванадесета "а"
ћ≈– » Ќј √–јЌ»÷ј“ј
(Ќова, ƒ¬, бр. 28 от 2000 г.)

ќсновани€ и приложно поле

„л. 96б. (1) (»зм., ƒ¬, бр. 77 от 2002 г.) Ќосител€т на авторско, сродно на него право или право по чл. 93в, както и лицето, на което той е отстъпил изключително право за използване, може да поиска от митническите органи да задържат стоки, пренас€ни през държавната граница на –епублика Ѕългари€, за които има основание да се см€та, че нарушават закрил€но от този закон право. «а покриване на разходите по задържането се дължи такса, чийто размер се определ€ с тарифа, одобрена от ћинистерски€ съвет.
(2)  огато молител€т е с местожителство или седалище извън страната, той тр€бва да посочи съдебен адрес на територи€та на –епублика Ѕългари€.
(3) –азпоредбите на тази глава се прилагат и по отношение временни€ внос и износ.
(4) Ќе се задържат стоки, които се пренас€т в малки количества с нетърговска цел от пътници или в малки пощенски пратки, както и транзитно преминаващи стоки.
(4) (»зм., ƒ¬, бр. 99 от 2005 г. - в сила от 10.01.2006 г.) Ќе се задържат стоки с нетърговски характер, пренас€ни като част от багажа на пътници, при условие че са в количество, определено за безмитен внос или износ.

ѕроцедура по задържането

„л. 96в. (1) «адържането се осъществ€ва въз основа на писмена молба от лице по чл. 96б, ал. 1, придружена от доказателства относно правата на молител€ и основанието да се см€та, че те са нарушени.
(2)  огато установ€т, че са налице обсто€телствата по чл. 96б, ал. 1, митническите органи задържат стоките и определ€т на молител€ парична или имотна гаранци€, ко€то да покрие евентуалната му отговорност в случай, че задържането се окаже неоснователно.
(2) (»зм., ƒ¬, бр. 99 от 2005 г. - в сила от 10.01.2006 г.)  огато установ€т, че са налице обсто€телствата по чл. 96б, ал. 1, митническите органи задържат стоките.
(3) ћитническите органи уведом€ват незабавно молител€, изпращача и получател€ на стоките за задържането. —ъщите лица имат право да огледат задържаните стоки и да получат информаци€ за т€х.
(4) јко в срок 10 работни дни, след като е бил уведомен съгласно ал. 3 за задържането, молител€т не представи доказателства, че е започната процедура пред съответни€ съд за решаване на спора по същество или че е допуснато обезпечение, митническите органи освобождават задържаните стоки при условие, че са спазени всички изисквани€ за редовен внос или износ. ќсвобождаването на представената гаранци€ става по реда на чл. 322, ал. 2 от √раждански€ процесуален кодекс. ѕо мотивирано искане на молител€ срокът може да бъде продължен с още десет работни дни.
(4) (»зм., ƒ¬, бр. 99 от 2005 г. - в сила от 10.01.2006 г.) јко в срок 10 работни дни, след като е бил уведомен съгласно ал. 3 за задържането, молител€т не представи доказателства, че е започната процедура пред съответни€ съд за решаване на спора по същество или че е допуснато обезпечение, митническите органи освобождават задържаните стоки при условие, че са спазени всички изисквани€ за редовен внос или износ.
(5)  омпетентните органи, пред които е започната законната процедура по ал. 4, решават по молба на заинтересуваната страна дали мерките по задържането следва да бъдат потвърдени, изменени или отменени.
(5) (»зм., ƒ¬, бр. 99 от 2005 г. - в сила от 10.01.2006 г.)  омпетентните органи, пред които е започната законната процедура по ал. 4, решават по жалба на заинтересуваната страна дали мерките по задържането следва да бъдат потвърдени, изменени или отменени.
(6)  огато искането за задържане не е било последвано от процедура по ал. 4 или се е оказало неоснователно, засегнатата страна има право на обезщетение.
(6) (Ќова, ƒ¬, бр. 99 от 2005 г. - в сила от 10.01.2006 г.) ќтказът на митническите органи да удовлетвор€т молбата за задържане на стоките подлежи на обжалване по реда на јдминистративнопроцесуални€ кодекс.
(7) (ѕредишна ал. 6, ƒ¬, бр. 99 от 2005 г. - в сила от 10.01.2006 г.)  огато искането за задържане не е било последвано от процедура по ал. 4 или се е оказало неоснователно, засегнатата страна има право на обезщетение.

ƒействи€ по инициатива на митническите органи

„л. 96г. (1) ћитническите органи могат по сво€ инициатива или по искане на друг държавен орган да задържат стоки, за които имат основание да см€тат, че нарушават закрил€но от този закон право.
(2) ¬ тези случаи митническите органи уведом€ват незабавно лицата по чл. 96б, ал. 1, изпращача и получател€ на стоките и им дават възможност да огледат задържаните стоки. ћитническите органи могат да поискат от носител€ на авторски или сродни на него права вс€каква информаци€ за извършване на експертиза.
(3) –ешението по ал. 1 може да бъде обжалвано по реда на јдминистративнопроцесуални€ кодекс.
(4) јко в срок 10 работни дни от задържането на стоките не последва процедура пред съответни€ съд за решаване на спора по същество или н€ма определение на съда за допускане на обезпечение, митническите органи освобождават задържаните стоки, при условие че са спазени всички изисквани€ за редовен внос или износ.
(5) ћитническите органи не нос€т отговорност за предприетите от т€х добросъвестни действи€ по задържането на стоките.

ƒопълнителна регламентаци€

„л. 96д. ѕо прилагането на тази глава ћинистерски€т съвет издава наредба.

(„л.1 - „л. 61) 
(„л. 97 - ѕ«–)


ѕечат на офертатаѕечат