оферти | хотели | Ѕългари€ | транспорт | търсене | информаци€ | организации | форум | за нас  
“уризъм Ѕългари€
search
»нформаци€
“ърсене по ключова дума
“уризъм и настан€ване в
месец
година

«акон за авторското право и сродните му права („л. 1 - „л. 61)
ƒата: 2006-06-15

от 1998 г.; изм. с (ќбн., ƒ¬, бр. 56 от 1993 г.; изм., бр. 63 от 1994 г.; изм. и доп., бр. 10І 4 от «акона за деноминаци€ на лева, бр. 20 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 28 от 2000 г.; доп., бр. 107 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 77 от 2002 г.; изм., бр. 28 от 2005 г., бр. 43 от 2005 г., бр. 74 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 99, изм. ƒ¬ бр. 105/2005 г. Ц в сила 10.01.2006 г., изм. доп. ƒ¬ бр. 29, бр. 30/2006 г.)

ƒ€л първи
ј¬“ќ–— ќ ѕ–ј¬ќ
√лава първа
ќЅў» ѕќЋќ∆≈Ќ»я

ѕредмет на закона

„л. 1. “ози закон урежда отношени€та, свързани със създаването и разпространението на произведени€та на литературата, изкуството и науката.

¬ъзникване на авторското право

„л. 2. јвторското право върху произведени€ на литературата, изкуството и науката възниква за автора със създаването на произведението.

√лава втора
ќЅ≈ “» Ќј ј¬“ќ–— ќ“ќ ѕ–ј¬ќ

«акрил€ни обекти

„л. 3. (1) ќбект на авторското право е вс€ко произведение на литературата, изкуството и науката, което е резултат на творческа дейност и е изразено по какъвто и да е начин и в каквато и да е обективна форма, като:
1. литературни произведени€, включително произведени€ на научната и техническата литература, на публицистика и компютърни програми;
2. музикални произведени€;
3. сценични произведени€ - драматични, музикално-драматични, пантомимични, хореографски и други;
4. филми и други аудио-визуални произведени€;
5. произведени€ на изобразителното изкуство, включително произведени€ на приложното изкуство, дизайна и народните художествени зана€ти;
6. произведени€ на архитектурата;
7. фотографски произведени€ и произведени€, създадени по начин, аналогичен на фотографски€;
8. проекти, карти, схеми, планове и други, отнас€щи се до архитектурата, териториалното устройство, географи€та, топографи€та, музейното дело и ко€то и да е област на науката и техниката;
9. графично оформление на печатно издание.
10. (нова, доп. ƒ¬ бр. 29/2006 г.)  кадастрални карти и държавни топографски карти.
(2) ќбект на авторското право са също:
1. преводи и преработки на съществуващи произведени€ и фолклорни творби;
2. аранжименти на музикални произведени€ и на фолклорни творби;
3. периодични издани€, енциклопедии, сборници, антологии, библиографии, бази данни и други подобни, които включват две или повече произведени€ или материали.
(3) ќбект на авторското право може да бъде и част от произведение по ал. 1 и 2, както и подготвителните скици, планове и други подобни.

»зключени€

„л. 4. Ќе са обект на авторското право:
1. нормативни и индивидуални актове на държавни органи за управление, както и официалните им преводи;
2. идеи и концепции;
3. фолклорни творби;
4. новини, факти, сведени€ и данни.

√лава трета
Ќќ—»“≈Ћ» Ќј ј¬“ќ–— ќ ѕ–ј¬ќ

јвтори и други носители на авторско право

„л. 5. јвтор е физическото лице, в резултат на чи€то творческа дейност е създадено произведение. ƒруги физически или юридически лица могат да бъдат носители на авторско право само в случаите, предвидени в този закон.

ѕредположение за авторство

„л. 6. ƒо доказване на противното за автор на произведението се см€та лицето, чието име или друг идентифициращ знак са посочени върху произведението по обичайни€ за това начин.
„л. 6. (1) (ѕредишен текст на чл. 6, изм. и доп., ƒ¬, бр. 99 от 2005 г. - в сила от 10.01.2006 г.) ƒо доказване на противното за автор на произведението се см€та лицето, чието име или друг идентифициращ знак са посочени по обичайни€ за това начин върху оригинала на произведението, копи€ или екземпл€ри от него и/или техните опаковки.
(2) (Ќова, ƒ¬, бр. 99 от 2005 г. - в сила от 10.01.2006 г.) јлине€ 1 се прилага съответно и за носителите на авторското право в случаите по чл. 10, изречение първо, чл. 11, ал. 1, изречение първо и чл. 14.

јвторство на произведение, разгласено под псевдоним или анонимно

„л. 7. (1) ѕроизведение може да бъде разгласено под псевдоним или анонимно.
(2) ƒо разкриване личността на автора неговото авторско право се упражн€ва от физическото или юридическото лице, което със съгласието на автора е разгласило за първи път произведението.
(3) –азпоредбата на ал. 2 не се прилага, когато псевдонимът не поражда съмнение относно личността на автора.

—ъавторство

„л. 8. (1) јвторското право върху произведение, създадено от две или повече лица, им принадлежи общо независимо дали произведението е неделимо ц€ло или се състои от части, които имат самосто€телно значение.
(2) «а вс€ко използване на произведението и за преработването му е необходимо съгласието на всички съавтори. ѕри липса на съгласие между съавторите въпросът се решава от съда.
(3) —лед като е дадено съгласие за използване на произведението по определен начин или има решение на съда за това, никой от съавторите не може без основателна причина да се противопостави на следващото му използване по същи€ начин.
(4) ¬ъзнаграждени€та, дължими на съавторите за използване на произведението, се разпредел€т помежду им в д€лове, определени по съгласие между т€х. ѕри липса на съгласие см€та се, че всеки от съавторите има равен д€л. ѕри спор д€ловете се определ€т от съда съобразно приноса на всеки от съавторите.
(5)  огато произведението, създадено от съавтори, се състои от части със самосто€телно значение, всеки от съавторите може да разреши самосто€телното използване на сво€та част, ако между съавторите не е уговорено друго и това не пречи на използването на общото произведение.

јвторско право върху преводи и преработки

„л. 9. јвторското право върху превод или преработка принадлежи на лицето, което ги е направило, без с това да се накърн€ват правата на автора на оригиналното произведение. “ова не лишава други лица от правото да прав€т самосто€телно свой превод или сво€ преработка на същото произведение.

јвторско право върху периодични издани€ и енциклопедии
(ƒоп., ƒ¬, бр. 28 от 2000 г.)

„л. 10. (ƒоп., ƒ¬, бр. 28 от 2000 г.) јвторското право върху периодични издани€ и енциклопедии принадлежи на физическото или юридическото лице, което осигур€ва създаването и издаването на произведението. јвторското право върху включените в такова произведение отделни части, които имат характер на произведение на литературата, изкуството и науката, принадлежи на техните автори.

јвторско право върху сборници, антологии, библиографии и бази данни
(»зм., ƒ¬, бр. 28 от 2000 г.)

„л. 11. (1) (»зм., ƒ¬, бр. 28 от 2000 г.) јвторското право върху сборници, антологии, библиографии, бази данни и други подобни принадлежи на лицето, което е извършило подбора или подреждането на включените произведени€ и/или материали, освен ако в договор е предвидено друго. јвторското право върху включените в такова произведение отделни части, които имат характер на произведени€ на литературата, изкуството и науката, принадлежи на техните автори.
(2) «а включването на произведени€ или части от т€х в такова произведение е необходимо съгласието на техните автори, освен ако законът не предвижда друго.

јвторско право върху произведени€ на изобразителното изкуство и архитектурата

„л. 12. јвторското право върху произведени€ на изобразителното изкуство и архитектурата принадлежи на лицето, което е създало произведението, и в случаите, когато собствеността върху произведението принадлежи на друго лице.

јвторско право върху портрети

„л. 13. јвторското право върху произведение на изобразителното изкуство или произведение на фотографи€та, представл€ващо портретно изображение на друго лице, принадлежи на автора на произведението. «а използването на такова произведение между автора и изобразеното лице могат да се уговар€т услови€.

јвторско право върху компютърни програми и бази данни, създадени по трудово правоотношение

„л. 14. јко не е уговорено друго, авторското право върху компютърни програми и бази данни, създадени в рамките на трудово правоотношение, принадлежи на работодател€.

√лава четвърта
—ЏƒЏ–∆јЌ»≈ Ќј ј¬“ќ–— ќ“ќ ѕ–ј¬ќ
–аздел I
Ќеимуществени права

¬идове неимуществени авторски права

„л. 15. (1) јвторът има право:
1. да реши дали създаденото от него произведение може да бъде разгласено и да определи времето, м€стото и начина, по който да стане това, с изключение на обектите по чл. 3, ал. 1, т. 4, 6 и 8, при които това право се уговар€ по договор;
2. да иска признаване на неговото авторство върху произведението;
3. да реши дали произведението му да бъде разгласено под псевдоним или анонимно;
4. да иска името му, псевдонима му или друг идентифициращ го авторски знак да бъдат обозначавани по съответни€ начин при вс€ко използване на произведението;
5. да иска запазване на целостта на произведението и да се противопостав€ на вс€какви промени в него, както и на вс€ко друго действие, което би могло да наруши законните му интереси или личното му достойнство;
6. да промен€ произведението си, ако с това не се нарушават права, придобити от други лица;
7. на достъп до оригинала на произведението, когато то се намира във владение на друго лице и когато това е необходимо с оглед упражн€ване на неимуществено или имуществено право, предвидено в този закон;
8. да спре използването на произведението поради промени в убеждени€та си, с изключение на реализираните произведени€ на архитектурата, като обезщети за претърпените вреди лицата, които законно са придобили правото да използват произведението.
(2) јвторът н€ма право да се противопостави на желанието на собственика на произведението на архитектурата да го разруши, преустрои, надстрои или пристрои, ако това се извършва в съответствие с действащите разпоредби.

Ќеотчуждимост на неимуществени права

„л. 16. Ќеимуществените права по т. 2 и 4 на ал. 1 от предходни€ член са неотчуждими. ќтчуждаването на други неимуществени права може да става само изрично и в писмена форма.
”пражн€ване на неимуществени права след смъртта на автора
„л. 17. —лед смъртта на автора до изтичане на срока за закрила на авторското право неимуществените права, с изключение на правата по член 15, ал. 1, т. 6 и 8, се упражн€ват от наследниците на автора.

–аздел II
»муществени права

¬идове имуществени авторски права

„л. 18. (1) јвторът има изключителното право да използва създаденото от него произведение и да разрешава използването му от други лица освен в случаите, за които този закон разпорежда друго.
(2) «а използване по смисъла на ал. 1 се см€тат действи€ като:
1. възпроизвеждането на произведението;
2. разпространението сред неограничен брой лица на оригинала или екземпл€ри от произведението;
3. публичното представ€не или изпълнение на произведението;
4. излъчването на произведението по безжичен път;
5. предаването на произведението чрез кабел или друго техническо средство;
5. (изм., ƒ¬, бр. 99 от 2005 г. - в сила от 10.01.2006 г.) предаването и препредаването на произведението по кабел;
6. публичното показване на произведение на изобразителното изкуство и на произведение, създадено по фотографски или аналогичен на него начин;
7. превеждането на произведението на друг език;
8. (доп., ƒ¬, бр. 28 от 2000 г.) преработката на произведението. ѕреработка е и приспособ€ването и внас€нето на вс€какъв вид промени в произведението, както и използването на произведението за създаване на ново, производно от него произведение;
9. реализирането на архитектурен проект чрез постро€ване или изработване на обекта, за който той е предназначен.
10. (нова, ƒ¬, бр. 28 от 2000 г.) предлагането по безжичен път или чрез кабел, или друго техническо средство на достъп на неограничен брой лица до произведението или до част от него по начин, позвол€ващ този достъп да бъде осъществен от м€сто и по време, индивидуално избрани от всеки от т€х;
10. (нова, ƒ¬, бр. 28 от 2000 г.; изм., бр. 99 от 2005 г. - в сила от 10.01.2006 г.) предлагането по безжичен път или по кабел на достъп на неограничен брой лица до произведението или до част от него по начин, позвол€ващ този достъп да бъде осъществен от м€сто и по време, индивидуално избрани от всеки от т€х;
11. (нова, ƒ¬, бр. 77 от 2002 г.) вносът и износът на екземпл€ри от произведението в търговско количество, независимо дали са произведени законно или в нарушение на правото по т. 1.
(3) »зползване по ал. 2, т. 3 до т. 8 включително е налице, когато посочените действи€ се извършват по начин, даващ възможност произведението да бъде възприето от неограничен брой лица.
(4) (ќтм., ƒ¬, бр. 77 от 2002 г.).

ѕрекрат€ване на правото на разпространение

„л. 18а. (Ќов, ƒ¬, бр. 77 от 2002 г.)
(1) ѕървата продажба или друга сделка на територи€та на –епублика Ѕългари€, с ко€то се прехвърл€ собствеността върху оригинала на произведението или на екземпл€р от него, извършена от носител€ на авторското право или с негово съгласие, води до прекрат€ване на правото на разпространение върху т€х на нейна територи€, с изключение на правото да се разрешава по-нататъшното им отдаване под наем.
(1) (»зм., ƒ¬, бр. 99/2005 г. - в сила от датата на влизане в сила на ƒоговора за присъедин€ване на –епублика Ѕългари€ към ≈вропейски€ съюз) ѕървата продажба или друга сделка на територи€та на държавите - членки на ≈вропейски€ съюз, с ко€то се прехвърл€ собствеността върху оригинала на произведението или на екземпл€р от него, извършена от носител€ на авторското право или с негово съгласие, води до прекрат€ване на правото на разпространение върху т€х на тази територи€, с изключение на правото да се разрешава по-нататъшното им отдаване под наем.
(2) –азпоредбата на ал. 1 не зас€га правото по чл. 20.
(2) (ƒоп., ƒ¬, бр. 99 от 2005 г. - в сила от 10.01.2006 г.) –азпоредбата на ал. 1 не зас€га правото по чл. 20 и по чл. 22а, ал. 2.
(3) –азпоредбата на ал. 1 не се отнас€ до случаите на предостав€не на оригинали на произведението или на екземпл€ри от него по цифров път, по отношение на материализираните копи€ от произведението, направени от получател€ със съгласието на носител€ на авторското право.

ѕраво на възнаграждение за всеки вид използване

„л. 19. јвторът има право на възнаграждение за всеки вид използване на произведението и за вс€ко поредно използване на същи€ вид.

ѕраво при следваща продажба

„л. 20. (1) ѕри повторна и вс€ка следваща продажба на оригинала на произведение на живописта, скулптурата и графиката чрез посредник или на публична продажба авторът има право да получи възнаграждение в размер пет на сто от продажната цена, ако не е уговорен по-висок процент.
(2) (ƒоп., ƒ¬, бр. 28 от 2000 г.) ѕосредникът или организаторът на разпродажбата е длъжен да уведоми автора в двумесечен срок от продажбата на произведението и да му изплати дължимото възнаграждение пр€ко или чрез организаци€ за колективно управление на авторски права, както и да му предостави информаци€ за цената, на ко€то е откупено произведението. јвторът и организаци€та за колективно управление на авторските права са длъжни да не разглас€ват така получената информаци€, ако нови€т собственик е пожелал това.

ѕраво на отчисление при препродажба на произведение на изкуството

„л. 20. (»зм., ƒ¬, бр. 99 от 2005 г. - в сила от 10.01.2006 г.)
(1) ѕри препродажба на оригинално произведение на изкуството, когато една от страните по сделката или посредникът е търговец на произведени€ на изкуството, в т.ч. художествена галери€ и аукционна къща, авторът на произведението има право да получи отчисление от цената на продажбата.
(2) ѕо смисъла на този член оригинални произведени€ на изкуството са произведени€та на графичното и пластичното изкуство като картини, колажи, рисунки, скици, гравюри, щампи, литографии, скулптурни фигури, гоблени, керамики, произведени€ от стъкло и фотографии, при условие че са създадени лично от автора, в т. ч. екземпл€ри, признати за оригинали съгласно І 4 от допълнителните разпоредби.
(3) ѕравото по ал. 1 е неотчуждимо, освен при наслед€ване.
(4) јлине€ 1 не се прилага към препродажби с цена по-ниска от левовата равностойност на 300 евро.
(5) јлине€ 1 не се прилага към препродажби, когато продавачът е придобил произведението направо от автора по-малко от 3 години преди датата на препродажбата и цената на препродажбата не надвишава левовата равностойност на 10 000 евро.
(6) ¬секи отказ от правото по ал. 1 е недействителен.
(7) ѕравото по ал. 1 продължава, докато се закрил€ авторското право върху произведението.

»зплащане на отчислени€та при препродажба на произведение на изкуството

„л. 20а. (Ќов, ƒ¬, бр. 99 от 2005 г. - в сила от 10.01.2006 г.)
(1) ќтчислени€та по чл. 20, ал. 1 се определ€т по следни€ начин:
1. пет на сто за частта от цената на препродажбата между левовата равностойност на 300,01 и 3 000 евро, плюс
2. четири на сто от цената на препродажбата между левовата равностойност на 3 000,01 и 50 000 евро, плюс
3. три на сто за частта от цената на препродажбата между левовата равностойност на 50 000,01 и 200 000 евро, плюс
4. едно на сто за частта от цената на препродажбата между левовата равностойност на 200 000,01 и 350 000 евро, плюс
5. нула ц€ло и пет десети на сто за частта от цената на препродажбата между левовата равностойност на 350 000,01 и 500 000 евро, плюс
6. нула ц€ло и двадесет и пет стотни на сто за частта от цената на препродажбата, надвишаваща левовата равностойност на 500 000 евро.
(2) јко до изплащането на отчислението продавачът и/или посредникът са заплатили какъвто и да е данък по повод препродажбата, сумата от данъка се намал€ва от продажната цена при прилагането на ал. 1.
(3) ќтчислението се изчисл€ва за всеки препродаден обект поотделно.
(4) ќбщи€т размер на отчислението за един обект не може да надвишава левовата равностойност на 12 500 евро.
(5) ќтчислението се дължи солидарно от продавача и посредника, ако има такъв.
(6) ѕродавачът или посредникът, ако има такъв, е длъжен да уведоми носител€ на правото по чл. 20, ал. 1 за препродажбата в двумесечен срок от не€ и да му изплати в същи€ срок дължимото отчисление чрез организаци€ за колективно управление на права или пр€ко.
(7) Ќосителите на авторското право и техните организации за колективно управление на права могат в срок три години след препродажбата да изискат от всеки търговец на произведени€ на изкуството, който е участвал в не€, да им предостави вс€каква информаци€, ко€то може да им е необходима за осигур€ване получаването на отчислението по чл. 20, ал. 1.
(8) ѕродавач по смисъла на този член е физическото или юридическото лице, от чието име се извършва продажбата.

–азрешено предаване чрез кабел

„л. 21. (1) (ƒоп., ƒ¬, бр. 28 от 2000 г.; предишен текст на чл. 21, доп., бр. 77 от 2002 г.) –азрешението за излъчване на произведението по безжичен път включва и разрешение за предаването му чрез кабел или друго техническо средство от същата организаци€ без заплащане на отделно възнаграждение при условие, че предаването се извършва едновременно с излъчването, изц€ло и в непроменен вид и не излиза извън територи€та, за ко€то е отстъпено правото за излъчване.
(1) (ƒоп., ƒ¬, бр. 28 от 2000 г.; предишен текст на чл. 21, доп., бр. 77 от 2002 г.; изм., бр. 99 от 2005 г. - в сила от 10.01.2006 г.) –азрешението за излъчване на произведението по безжичен път включва и разрешение за предаването му по кабел от същата организаци€ без заплащане на отделно възнаграждение при условие, че предаването се извършва едновременно с излъчването, изц€ло и в непроменен вид и не излиза извън територи€та, за ко€то е отстъпено правото за излъчване.
(2) (Ќова, ƒ¬, бр. 77 от 2002 г.) »звън случаите по ал. 1 разрешение за препредаване на произведение чрез кабел или друго техническо средство, едновременно с излъчването или предаването му, изц€ло и в непроменен вид, от друга организаци€, се дава само чрез организаци€ за колективно управление на авторски права.
(2) (Ќова, ƒ¬, бр. 77 от 2002 г.; изм., бр. 99 от 2005 г. - в сила от 10.01.2006 г.) »звън случаите по ал. 1 разрешение за препредаване на произведение по кабел, едновременно с излъчването или предаването му, изц€ло и в непроменен вид, от друга организаци€, се дава само чрез организаци€ за колективно управление на авторски права.
(3) (Ќова, ƒ¬, бр. 99 от 2005 г. - в сила от 10.01.2006 г.)  огато автор е предоставил правото на препредаване по кабел на свое произведение на продуцент на звукозапис или на филм, или на друго аудио-визуално произведение, кабелни€т оператор, който препредава това произведение, дължи на автора възнаграждение отделно от вс€ко друго. ¬секи отказ от такова възнаграждение от страна на автора е недействителен. ѕравото да събират това възнаграждение може да бъде предоставено от автора само на организации за колективно управление на съответната категори€ авторски права.
(4) (Ќова, ƒ¬, бр. 99 от 2005 г. - в сила от 10.01.2006 г.) ¬ъзнаграждени€та по ал. 3 се събират само чрез организации за колективно управление на съответните категории авторски права. –азмерът и начинът на плащането му се определ€т по споразумение между тези организации и задължените кабелни оператори.
(5) (Ќова, ƒ¬, бр. 99 от 2005 г. - в сила от 10.01.2006 г.) –азпоредбите на ал. 2, 3 и 4 не преп€тстват сключването на споразумени€ за разрешаване препредаването на програми между радио- и телевизионните организации, осъществ€ващи първоначалното излъчване или предаване на собствени програми, и препредаващите кабелни оператори.  огато правата за препредаване на произведени€, включени в програмите на радио- или телевизионни организации, са им надлежно отстъпени, разрешението, дадено от организациите, включва и тези права.

–азрешено излъчване чрез телекомуникационен спътник

„л. 22. (»зм., ƒ¬, бр. 28 от 2000 г.)
(1) –азрешението за излъчване на произведението по безжичен път включва и правото за изпращане на произведението от излъчващата организаци€ чрез сигнал до спътник и оттам обратно до «ем€та по начин, позвол€ващ приемането му било пр€ко и индивидуално от публиката, било чрез посредничеството на организаци€, различна от излъчващата. “ова е допустимо при положение, че се приема чрез организаци€-посредник само ако авторът е отстъпил на приемащата организаци€ правото да излъчи произведението по безжичен път, да го предаде чрез кабел или друго техническо средство или да го изпълни публично по друг начин. ¬ този случаи организаци€та, изпращаща сигнала до спътника, не дължи възнаграждение.
(1) (»зм., ƒ¬, бр. 99 от 2005 г. - в сила от 10.01.2006 г.) –азрешението за излъчване на произведението по безжичен път обхваща и правото то да бъде включено в непрекъсната съобщителна верига, водеща до спътник и оттам обратно до «ем€та чрез сигнали, носещи програми, под контрола и на отговорност на излъчващата организаци€, по начин, позвол€ващ приемането му от публиката. ƒопустимо е приемането на сигнала от публиката да се извършва чрез посредничеството на организаци€, различна от излъчващата, но само ако авторът е отстъпил на тази организаци€ посредник правото да излъчи произведението по безжичен път, да го предаде по кабел или да го изпълни публично по друг начин. ¬ тези случаи организаци€та, изпращаща сигнала до спътника, не дължи възнаграждение.
(2)  огато сигналът по ал. 1 е кодиран, разрешението се счита за дадено само при условие, че декодиращото средство се осигур€ва от излъчващата организаци€ или с нейно съгласие.

ѕраво на възнаграждение при отдаване под наем или в заем

„л. 22а. (Ќов, ƒ¬, бр. 99 от 2005 г. - в сила от 10.01.2006 г.)
(1)  огато автор на музикално или аудио-визуално произведение е предоставил правото си на отдаване под наем на звуко- и видеоносители, съдържащи произведението му, на продуцента на съответни€ звукозапис или филм, лицето, което отдава под наем такива носители, дължи на автора справедливо възнаграждение отделно от вс€ко друго. ¬секи отказ от такова възнаграждение от страна на автора е недействителен. ѕравото на това възнаграждение може да бъде предоставено предварително от автора чрез организации за колективно управление на права или пр€ко.
(2) «а даване в заем на произведени€ или екземпл€ри от носители, които ги съдържат, авторите им имат право на възнаграждение, дължимо от лицето, което ги дава в заем.
(3) –азпоредбите на ал. 1 и 2 не се отнас€т до произведени€та на архитектурата, приложните изкуства и народните художествени зана€ти.
(4) јлине€ 2 не се прилага при даване в заем от държавни и общински културни организации, осъществ€ващи дейност на библиотеки, училищни, университетски и читалищни библиотеки.
(5) ¬ъзнаграждени€та по ал. 2 се събират само чрез организации за колективно управление на съответните категории авторски права. –азмерът и начинът на плащането им се определ€ по споразумение между тези организации и задължените лица.

√лава пета
—¬ќЅќƒЌќ »«ѕќЋ«¬јЌ≈ Ќј ѕ–ќ»«¬≈ƒ≈Ќ»я

ƒопустимост на свободното използване

„л. 23. (»зм., ƒ¬, бр. 77 от 2002 г.) —вободното използване на произведени€ е допустимо само в случаите, посочени в закона, при условие че не се пречи на нормалното използване на произведението и не се увреждат законните интереси на носител€ на авторското право.

—вободно използване без заплащане на възнаграждение

„л. 24. (»зм., ƒ¬, бр. 77 от 2002 г.)
(1) Ѕез съгласието на носител€ на авторското право и без заплащане на възнаграждение е допустимо:
1. временното възпроизвеждане на произведени€, ако то има преходен или инцидентен характер, н€ма самосто€телно значение, съставл€ва неделима и съществена част от технически€ процес и се прави с единствената цел да позволи:
1. (доп., ƒ¬, бр. 99 от 2005 г. - в сила от 10.01.2006 г.) временното възпроизвеждане на произведени€, ако то има преходен или инцидентен характер, н€ма самосто€телно икономическо значение, съставл€ва неделима и съществена част от технически€ процес и се прави с единствената цел да позволи:
а) предаване в мрежа чрез посредник, или
б) друго разрешено използване на произведение;
2. използването на цитати от вече разгласени произведени€ на други лица при критика или обзор при посочване на източника и името на автора, освен ако това е невъзможно; цитирането тр€бва да съответства на обичайната практика и да е в обем, оправдан от целта;
3. използването на части от публикувани произведени€ или на негол€м брой произведени€ в други произведени€ в обем, необходим за анализ, коментар или друг вид научно изследване; такова използване е допустимо само за научни и образователни цели при посочване на източника и името на автора, освен ако това е невъзможно;
4. използването като текуща информаци€ в периодични€ печат и другите средства за масово осведом€ване на речи, отчети, проповеди и други или на части от т€х, произнесени на публични събрани€, както и на пледоарии, произнесени в съдебни процеси, при посочване на източника и името на автора, освен ако това е невъзможно;
5. използването от средствата за масово осведом€ване на вече разгласени статии по актуални икономически, политически или религиозни теми, в случай че такова използване не е било изрично забранено, при посочване на източника и името на автора, освен ако това е невъзможно;
5. (изм., ƒ¬, бр. 99 от 2005 г. - в сила от 10.01.2006 г.) възпроизвеждането от средствата за масово осведом€ване на вече разгласени статии по актуални икономически, политически или религиозни теми, в случай че такова използване не е било изрично забранено, при посочване на източника и името на автора, освен ако това е невъзможно;
6. възпроизвеждането по фотографски, кинематографичен или аналогичен на т€х начин, както и чрез звукозаписване или видеозаписване на произведени€, свързани с актуално събитие, за да бъдат тези произведени€ използвани от средствата за масово осведом€ване в ограничен обем, оправдан от целите на информаци€та, при посочване на източника и името на автора, освен ако това е невъзможно;
7. използването на произведени€, посто€нно изложени на улици, площади и други обществени места, без механично контактно копиране, както и излъчването им по безжичен път или предаването им чрез кабел или друго техническо средство, ако това се извършва с информационна или друга нетърговска цел;
8. публичното представ€не и публичното изпълнение на публикувани произведени€ в учебни или в други образователни заведени€, ако не се получават парични постъплени€ и не се заплащат възнаграждени€ на участниците в подготовката и реализирането на представ€нето или изпълнението;
9. възпроизвеждането в необходими количества на вече публикувани произведени€ от общодостъпни библиотеки, учебни или други образователни заведени€, музеи и архивни учреждени€, с учебна цел или с цел съхран€ване на произведението, ако това не служи за търговски цели;
9. (изм., ƒ¬, бр. 99 от 2005 г. - в сила от 10.01.2006 г.) възпроизвеждането на вече публикувани произведени€ от общодостъпни библиотеки, учебни или други образователни заведени€, музеи и архивни учреждени€, с учебна цел или с цел съхран€ване на произведението, ако това не служи за търговски цели;
10. възпроизвеждането на вече разгласени произведени€ посредством Ѕрайлов шрифт или друг аналогичен метод, ако това не се извършва с цел печалба;
11. предостав€нето на достъп на физически лица до произведени€, намиращи се в колекциите на организации по смисъла на т. 9, при условие че се извършва за научни цели и н€ма търговски характер;
12. временното записване на произведение от радио- и телевизионни организации, на които авторът е отстъпил правото да използват произведението, осъществено със собствени технически средства и за нуждите на собствените им предавани€ в рамките на полученото разрешение; записи, които имат важна документална стойност, могат да бъдат съхранени в официален архив;
13. използването на произведени€ за целите на националната сигурност, в съдебно или административно производство или в парламентарната практика;
14. използването на произведени€ по време на религиозни церемонии или на официални церемонии, организирани от публичната власт;
15. използването на сграда, ко€то е произведение на архитектурата, или на план на такава сграда с цел реконструкци€та й.
(2) –азпоредбите на ал. 1 не се отнас€т до компютърните програми. «а т€х се прилагат разпоредбите на чл. 70 и 71.

—вободно използване със заплащане на компенсационно възнаграждение

„л. 25. (»зм., ƒ¬, бр. 77 от 2002 г.)
(1) Ѕез съгласието на носител€ на авторското право, но при заплащане на компенсационно възнаграждение е допустимо:
(1) (ƒоп., ƒ¬, бр. 99 от 2005 г. - в сила от 10.01.2006 г.) Ѕез съгласието на носител€ на авторското право, но при заплащане на справедливо компенсационно възнаграждение е допустимо:
1. възпроизвеждането с нетърговска цел на отпечатани произведени€, с изключение на нотни материали, върху харти€ или друг подобен носител чрез репрографиране или друг способ, осигур€ващ подобен резултат;
2. възпроизвеждането на произведени€, независимо върху какъв носител, от физическо лице за негово лично използване, при условие че не се извършва с търговска цел.
(2) –азпоредбата на ал. 1, т. 2 не се отнас€ до компютърните програми и архитектурните произведени€. «а компютърните програми се прилагат разпоредбите на чл. 70 и 71.

ќбвързване на свободното използване със запазването на техническите средства за защита

„л. 25a. (Ќов, ƒ¬, бр. 77 от 2002 г.) »зползването на произведени€ по чл. 24, ал. 1 и чл. 25, ал. 1 не може да се извършва по начин, който е съпроводен с премахване, повреда, унищожаване или разстройване на технически средства за защита, без съгласието на носител€ на авторското право.
„л. 25a. (1) (Ќов, ƒ¬, бр. 77 от 2002 г.; предишен текст на чл. 25а, бр. 99 от 2005 г. - в сила от 10.01.2006 г.) »зползването на произведени€ по чл. 24, ал. 1 и чл. 25, ал. 1 не може да се извършва по начин, който е съпроводен с премахване, повреда, унищожаване или разстройване на технически средства за защита, без съгласието на носител€ на авторското право.
(2) (Ќова, ƒ¬, бр. 99 от 2005 г. - в сила от 10.01.2006 г.) ѕолзватели, които искат да се възползват от разпоредбите на чл. 24, ал. 1, т. 3, 9, 10, 12 и 13 и чл. 25, ал. 1, т. 1, но са възпреп€тствани от технически средства за защита, могат да поискат от носител€ на правото да им осигури съответни€ достъп в оправдана от целта степен. “ази разпоредба не се прилага в случаите, когато произведени€ или други обекти на закрила са станали по договорен път достъпни за неограничен брой лица по начин, позвол€ващ този достъп да бъде осъществен от м€сто и по време, индивидуално избрани от всеки от т€х.

¬ъзнаграждение при свободно използване
(»зм. на загл., ƒ¬, бр. 77 от 2002 г.)

„л. 26. (1) (»зм. и доп., ƒ¬, бр. 28 от 2000 г.) јвторите на произведени€, записани на звуконосители или видеоносители, както и артистите-изпълнители, чиито изпълнени€ са записани, а също и продуцентите на звукозаписите и продуцентите на първоначални€ запис на записаните филми имат право на компенсационно възнаграждение, когато записите са презаписват за лично ползване. Ќа такова възнаграждение имат право и авторите, и издателите на вс€какви отпечатани произведени€, когато тези произведени€ са възпроизвеждани по репрографски начин за лично ползване.
(2) (»зм., ƒ¬, бр. 28 от 2000 г.) ¬ъзнаграждението по ал. 1, изречение първо се дължи от лицата, които произвеждат или внас€т празни звуконосители или видеоносители и апарати, предназначени за записване, а възнаграждението по ал. 1, изречение второ - от лицата, които произвеждат или внас€т апарати, предназначени за възпроизвеждане по репрографски начин. –азмерът на възнаграждението е 5 на сто от производствената цена на произведените в страната носители и 2 на сто от производствената цена на произведените в страната апарати, съответно от митническата облагаема стойност на внесените носители и апарати.
(3) (»зм., ƒ¬, бр. 28 от 2000 г., бр. 77 от 2002 г.) ¬ъзнаграждени€та се изплащат на организации, създадени по реда на чл. 40 от сдружени€, представл€ващи отделните категории носители на права по този закон. “ези организации разпредел€т възнаграждени€та между сдружени€та, членуващи в т€х. ѕреди разпределението 20 на сто от събраната сума се отчисл€ва и превежда по сметката на Ќационални€ фонд У ултураФ.
(3) (»зм., ƒ¬, бр. 28 от 2000 г., бр. 77 от 2002 г., бр. 99 от 2005 г. - в сила от 10.01.2006 г.) ¬ъзнаграждени€та по ал. 1, изречение първо и по ал. 1, изречение второ се изплащат на различни за двете отделни категории права организации, създадени по реда на чл. 40, от сдружени€, представл€ващи различните категории носители на права по този закон. “ези организации разпредел€т възнаграждени€та между сдружени€та, членуващи в т€х. ѕреди разпределението 20 на сто от събраната сума се отчисл€ва и превежда по сметката на Ќационални€ фонд У ултураФ.
(4) (»зм., ƒ¬, бр. 28 от 2000 г.) –азпределението на събраните суми между отделните категории носители на права се извършва по следни€ начин:
1. на възнаграждени€та по ал. 1, изречение първо:
а) една трета за авторите;
б) една трета за артистите-изпълнители;
в) една трета за продуцентите;
2. на възнаграждени€та по ал. 1, изречение второ:
а) 50 на сто за авторите;
б) 50 на сто за издателите.
(5) (Ќова, ƒ¬, бр. 28 от 2000 г.; изм., бр. 77 от 2002 г.) —уми, събрани на основание ал. 1, подлежат на връщане от организациите, които ги събират, в 6-месечен срок от възникване на основанието за това:
1. когато обложените празни звуконосители и видеоносители:
а) са станали впоследствие предмет на сделка за износ, без да са били запълнени;
б) са били впоследствие запълнени в страната от лице, което е придобило по законен път правото да прави такива записи и е уредило въпроса с авторските и сродните им права, свързани със записа;
в) са били закупени от законно лицензирани радио- или телевизионни организации и са били запълнени от т€х и оставени за нуждите на техните собствени предавани€;
г) са били закупени от производители на филми и други аудиовизуални произведени€ и са били запълнени от т€х и използвани за техни собствени производствени или рекламни нужди;
д) (нова, ƒ¬, бр. 77 от 2002 г.) са били снабдени или впоследствие бъдат снабдени с технически средства за защита на правата;
2. (изм., ƒ¬, бр. 77 от 2002 г.) когато обложените апарати, предназначени за записване или възпроизвеждане по репрографски начин:
а) са станали впоследствие предмет на сделка за износ и ако тази сделка е била осъществена преди използването им в страната;
б) са били закупени от общодостъпни библиотеки, учебни или други образователни заведени€, музеи и архивни учреждени€;
в) са били закупени от Ќародното събрание, Ќационалната разузнавателна служба, Ќационалната служба за охрана, ћинистерството на отбраната и съдилищата.
(6) (Ќова, ƒ¬, бр. 28 от 2000 г.) јпарати, предназначени за записване по смисъла на този член, са всички апарати, които са предназначени за записване на произведени€ върху звуконосители или видеоносители от звукозаписи и видеозаписи или от радио- и телевизионни предавани€, а апарати, предназначени за възпроизвеждане по репрографски начин - машините, предназначени да прав€т копи€ от печатни материали чрез фотокопиране или чрез друг способ, осигур€ващ подобен резултат.
(7) (Ќова, ƒ¬, бр. 28 от 2000 г.; отм., бр. 77 от 2002 г.).
(8) (Ќова, ƒ¬, бр. 99 от 2005 г. - в сила от 10.01.2006 г.) Ћицата, които са задължени съгласно ал. 2 да изплащат възнаграждени€, са длъжни в едномесечен срок след изтичане на вс€ко 6-месечие да предостав€т на съответните организации по ал. 3 информаци€ за количеството и видовете на произведените и/или внесените от т€х през 6-месечието носители и апарати по ал. 2 и за производствената, съответно митническата им облагаема стойност. Ћицата, получили тази информаци€, не могат да € използват за друго, освен за събиране и разпредел€не на възнаграждени€та.

√лава шеста
¬–≈ћ≈“–ј≈Ќ≈ Ќј ј¬“ќ–— ќ“ќ ѕ–ј¬ќ

ќбщо правило

„л. 27. (1) (»зм., ƒ¬, бр. 28 от 2000 г.) јвторското право се закрил€, докато авторът е жив и седемдесет години след неговата смърт.
(2) ѕри произведени€, създадени от двама и повече автори, срокът по ал. 1 започва да тече след смъртта на последни€ прежив€л съавтор.

јнонимни и псевдонимни произведени€

„л. 28. (»зм. и доп., ƒ¬, бр. 28 от 2000 г.) јвторското право върху произведение, използвано анонимно или под псевдоним, продължава седемдесет години след разглас€ването му за първи път. јко в този срок авторът стане известен или ако псевдонимът не буди съмнение относно неговата личност, се прилагат разпоредбите на предходни€ член.

 омпютърни програми и бази данни

„л. 28а. (Ќов, ƒ¬, бр. 28 от 2000 г.) јвторското право върху компютърна програма или база данни, възникнало съгласно чл. 14, продължава 70 години след разглас€ването на произведението. јко в този срок се установи авторът, се прилагат разпоредбите на чл. 27.

‘илми

„л. 29. (»зм., ƒ¬, бр. 28 от 2000 г.) јвторското право върху филм или друго аудиовизуално произведение продължава 70 години след смъртта на последни€ прежив€л измежду режисьора, сценариста, оператора, автора на диалога и автора на музиката, ако т€ е била създадена специално за филма.

—борни произведени€

„л. 30. (1) (ѕредишен текст на чл. 30, изм., ƒ¬, бр. 28 от 2000 г.) јвторското право върху енциклопедии, периодични издани€ и други произведени€ по чл. 3, ал. 2, т. 3 продължава седемдесет години след публикуването им.
(2) (Ќова, ƒ¬, бр. 28 от 2000 г.) «а произведени€, които се публикуват на томове, части, броеве или епизоди, срокът по ал. 1 се изчисл€ва за всеки от т€х поотделно.

Ќачало на сроковете

„л. 31. —роковете по предходните членове на тази глава започват да текат от първи €нуари на годината, следваща годината, в ко€то е настъпила смъртта на автора или е създадено, съответно разгласено или публикувано произведението, съгласно чл. 27 до 30.

Ќаслед€ване на авторското право

„л. 32. (1) —лед смъртта на автора авторското право преминава върху неговите наследници по завещание и по закон съгласно «акона за наследството.
(2) јвторското право се наслед€ва до изтичане на срока на времетраенето му.

”пражн€ване на правата при липса на наследници

„л. 33. (»зм., ƒ¬, бр. 28 от 2000 г.; доп., бр. 77 от 2002 г.; изм., бр. 28 от 2005 г.) јко авторът н€ма наследници или наследниците починат преди изтичането на срока на времетраене, авторското право преминава върху държавата, ко€то го упражн€ва до изтичане на срока чрез ћинистерството на културата и туризма. ¬ случай че починали€т автор или негов наследник е бил член на организаци€ за колективно управление на права по този закон, тези права продължават да се упражн€ват до кра€ на срока на времетраенето им от тази организаци€, за нейна сметка.
„л. 33. (»зм., ƒ¬, бр. 28 от 2000 г.; доп., бр. 77 от 2002 г.; изм., бр. 28 от 2005 г., бр. 99 от 2005 г. - в сила от 10.01.2006 г.) јко авторът н€ма наследници или наследниците починат преди изтичането на срока на времетраене, авторското право преминава върху държавата, ко€то го упражн€ва до изтичане на срока чрез ћинистерството на културата. ¬ случай че починали€т автор или негов наследник е бил член на организаци€ за колективно управление на права по този закон, тези права продължават да се упражн€ват до кра€ на срока на времетраенето им от тази организаци€, за нейна сметка.

»зползване на произведение след изтичане на срока на времетраене

„л. 34. —лед изтичане на срока на времетраене на авторското право произведени€та могат да бъдат използвани свободно при условие, че не се нарушават права по чл. 15, т. 4 и 5, които продължават безсрочно. ќрганите по чл. 33 след€т за спазването на тези права и по изключение могат да разрешат промени в произведението.

«акрила на непубликувани произведени€

„л. 34а. (Ќов, ƒ¬, бр. 28 от 2000 г.) ¬с€ко лице, което разглас€ва произведение след изтичане на срока на времетраенето на авторското право, ако то не е било публикувано дотогава, се ползва с правата по чл. 18. “ова му право продължава 25 години, считано от 1 €нуари на годината, следваща годината, в ко€то произведението е било разгласено.

√лава седма
»«ѕќЋ«¬јЌ≈ Ќј ѕ–ќ»«¬≈ƒ≈Ќ»я“ј
–аздел I
ќбщи разпоредби

—ъгласие на автора за използването на произведението

„л. 35. ѕроизведението може да бъде използвано със съгласието на автора, освен когато този закон предвижда друго.

ƒоговори за използване

„л. 36. (1) — договора за използване на произведението авторът отстъпва на ползвател изключителното или неизключителното право да използва създаденото от него произведение при определени услови€ и срещу възнаграждение.
(2)  огато отстъпи на ползвател изключително право за използване на произведение, авторът не може сам да го използва по начина, за срока и на територи€та, уговорени в договора, нито да отстъпва това право на трети лица.
(3)  огато отстъпи на ползвател неизключително право за използване на произведение, авторът може сам да го използва, както и да отстъпва неизключително право върху същото произведение на трети лица.
(4) ќтстъпването на изключително право по ал. 2 се извършва изрично и писмено. јко липсва подобна уговорка, см€та се, че е отстъпено неизключително право за използване на произведението.
(5) јко в договора не е уговорен срок, см€та се, че правото да се използва произведението е отстъпено за три години, а за произведени€ на архитектурата - за пет години.
(6) јко в договора не е уговорена територи€та, на ко€то ползвател€т има право да използва произведението, см€та се, че това е територи€та на страната, чийто гражданин е ползвател€т или където се намира седалището му, ако той е юридическо лице.

ƒействие и срок на договора

„л. 37. (1) Ќищожен е договорът, с който авторът отстъпва правото да се използват всички произведени€, които той би създал, докато е жив.
(2) ƒоговорът за използване на произведение може да се сключи за срок до десет години.  огато този договор е сключен за по-дълъг срок, той има сила за десет години. “ова ограничение не се прилага спр€мо договорите за произведени€ на архитектурата.

–азмер на възнаграждението

„л. 38. (1) ¬ъзнаграждението на автора може да бъде определено като част от приходите, получени от използването на произведението, еднократна сума или по друг начин.
(2)  огато възнаграждението, определено като еднократна сума, се окаже €вно несъразмерно на приходите, получени от използването на произведението, авторът може да иска увеличение на възнаграждението. јко не се постигне съгласие между страните, спорът се решава от съда по справедливост.

–азвал€не на договора, ако изпълнението не е започнало

„л. 39. (1) јко в договора, с който се отстъпва изключително право, не е уговорен срок, в който ползвател€т е длъжен да започне използването на произведението, авторът може да развали договора, ако използването не е започнало в двегодишен срок от сключването му или от ден€ на предаването на произведението, когато това е станало след сключването на договора.
(2) јлине€ 1 не се прилага за произведени€ на архитектурата.

ќрганизации за колективно управление

„л. 40. (1) јвторите могат по свое желание да образуват организации за колективно управление на авторски права, на които да отстъп€т правото да договар€т използването на произведени€та им по един или повече начини и да събират възнаграждени€та.
(2) »здател, на когото авторът е отстъпил освен правото за издаване и други права, може да предостави управлението на тези права на организаци€ по предходната алине€.
(3) ќрганизации за колективно управление на авторски права могат да бъдат само сдружени€ на автори и други носители на такива права. “ези организации не могат да реализират печалба и са длъжни да разпредел€т всички средства, получени от ползвателите, между членовете си, след като удържат необходимото за сво€та дейност. ”чред€ването и функционирането на тези организации става по реда, предвиден за сдружени€ с нестопанска цел.
(4) (»зм., ƒ¬, бр. 28 от 2000 г., бр. 28 от 2005 г.) ¬с€ка организаци€ по ал.1 е длъжна в срок от два месеца да представи в ћинистерството на културата и туризма, препис от решението на съда за регистраци€та си, а след това и за всички евентуални промени в не€. ћинистерството на културата и туризма, води регистър на тези организации.
(4) (»зм., ƒ¬, бр. 28 от 2000 г., бр. 28 от 2005 г., бр. 99 от 2005 г. - в сила от 10.01.2006 г.) ¬с€ка организаци€ по ал.1 е длъжна в срок от два месеца да представи в ћинистерството на културата, препис от решението на съда за регистраци€та си, а след това и за всички евентуални промени в не€. ћинистерството на културата, води регистър на тези организации.
(5) ќрганизаци€ по ал. 1 не може да откаже да приеме за член лице, което е носител на права, каквито т€ управл€ва.
(6) ѕравилата за разпределение на събираните от организациите по алине€ 1 възнаграждени€ между правоимащите се предлагат от изборен орган на управление на организаци€та и се утвърждават от общото събрание на членовете й.
(7) (»зм., ƒ¬, бр. 28 от 2000 г.) ќрганизациите по ал. 1 имат право да представл€ват своите членове, сродните организации от чужбина, с които са сключили договори за взаимно представителство, и техните членове пред всички правораздавателни и административни органи при защитата на поверените им за управление техни права. «а защитата на тези права организациите по ал. 1 могат и от свое име да предприемат вс€какви юридически действи€, включително да пред€в€ват искове по чл. 94 и 95 и да искат налагане на обезпечителни мерки по чл. 96а и на мерки по чл. 96б, 96в и 96г.
(7) (»зм., ƒ¬, бр. 28 от 2000 г., бр. 99 от 2005 г. - в сила от 10.01.2006 г.) ќрганизациите по ал. 1 имат право да представл€ват своите членове, сродните организации от чужбина, с които са сключили договори за взаимно представителство, и техните членове пред всички правораздавателни и административни органи при защитата на поверените им за управление техни права. «а защитата на тези права организациите по ал. 1 могат и от свое име да предприемат вс€какви юридически действи€, включително да пред€в€ват искове по чл. 94, 94а и 95 и да искат налагане на мерки по чл. 95в, 95г, 96а, 96б и 96г.
(8) (Ќова, ƒ¬, бр. 28 от 2000 г.) ¬ случаите, в които този закон предвижда предостав€нето на съгласието на авторите да става само чрез организаци€ за колективно управление на права, организаци€та, ко€то управл€ва съответните права, действа и от името на автори, които не са нейни членове, като при това е длъжна да уреди отношени€та си с т€х по същи€ начин, както със своите членове.

ѕроизведение, създадено по трудово правоотношение

„л. 41. (1) јвторското право върху произведение, създадено в рамките на трудово правоотношение, принадлежи на автора, освен ако в този закон не е предвидено друго.
(2) (»зм., ƒ¬, бр. 28 от 2000 г.) –аботодател€т има изключително право без разрешение на автора и без заплащане на възнаграждение, доколкото в трудови€ договор не е уговорено друго, да използва така създаденото произведение за свои цели. –аботодател€т може да упражн€ва това право по начина и до степен, съответстващи на обичайната му дейност.
(3)  огато трудовото възнаграждение на автора по времето, през което е създал произведението по ал. 1, се окаже €вно несъразмерно на приходите по смисъла на чл. 38, ал. 2, реализирани от използването на произведението, авторът може да поиска допълнително възнаграждение. јко не се постигне съгласие между страните, спорът се решава от съда по справедливост.

ѕроизведение, създадено по поръчка

„л. 42. (1) јвторското право върху произведение, създадено по поръчка, принадлежи на автора на произведението, освен ако в договора за възлагане е предвидено друго.
(2) јко не е уговорено друго, поръчващи€т има право да използва произведението без разрешение на автора за целта, за ко€то то е било поръчано.

–аздел II
»здателски договор

ќпределение

„л. 43. — издателски€ договор авторът отстъпва на издател€ правото да възпроизведе и разпространи произведението, а издател€т се задължава да извърши тези действи€ и да заплати на автора възнаграждение.

¬идове

„л. 44. — издателски договор може да бъде отстъпено правото за възпроизвеждане и разпространение на вече създадено произведение или на произведение, което авторът се задължава да създаде.

–азшир€ване на приложното поле

„л. 45. (1)  огато с издателски договор автор е отстъпил на издател правото на използване на произведението и по други начини освен издаване, издател€т може да преотстъпва използването на произведението по тези други начини на трети лица, ако това е уговорено изрично.
(2) ѕри преотстъпване по ал.1 издател€т е длъжен да уведом€ва автора писмено.

‘орма

„л. 46. »здателски€т договор се сключва в писмена форма.

ќсобени диспозитивни правила

„л. 47. јко в издателски€ договор не е предвидено друго, см€та се, че:
1. на издател€ е отстъпено правото само за едно издание;
2. (изм., ƒ¬, бр. 28 от 2000 г.) на издател€ е отстъпено правото да издаде произведението в тираж, не по-гол€м от десет хил€ди екземпл€ра;
3. на автора се дължи възнаграждение в размер петнадесет на сто от цената на дребно на всеки продаден екземпл€р от произведението;
4. бро€т на екземпл€рите, които издател€т ще предостави на автора безплатно, не може да бъде по-малък от пет екземпл€ра на вс€ко издание;
5. издател€т има право да издаде произведението на езика, на който е предадено;
6. издател€т може да разпространи изданието само на територи€та на страната, чийто гражданин е или където се намира седалището му, ако той е юридическо лице.

¬нас€не на изменени€

„л. 48. ѕреди да пристъпи към следващо издание, издател€т е длъжен да даде на автора възможност да внесе изменени€ и допълнени€ в произведението.
¬ръщане на предложени за публикуване оригинали
„л. 49. »здател€т е длъжен да връща оригиналите на произведени€та на изобразителното изкуство, оригинални документи, илюстрации и други оригинали, предложени му за публикуване, освен ако писмено е било уговорено друго.

ѕогинали екземпл€ри

„л. 50. јко възпроизведените, но непуснати в продажба екземпл€ри от произведението погинат изц€ло или отчасти не по вина на издател€, последни€т може в едногодишен срок да възстанови погиналите екземпл€ри, без да заплаща за това възнаграждение на автора.

ѕрекрат€ване

„л. 51. јко не е уговорено друго, издателски€т договор се прекрат€ва с изтичане на срока на договора или с изчерпване на тиража на изданието, а ако е било уговорено повече от едно издание - с изчерпване на тиража на последното издание.

ѕредсрочно прекрат€ване

„л. 52. (1) јко не е уговорено друго, авторът може да прекрати издателски€ договор едностранно, с писмено предизвестие, когато договорът е сключен за повече от едно издание и тиражът на последното издание е изчерпан, а издател€т в едногодишен срок не възпроизведе и разпространи следващо издание, при условие, че авторът в същи€ срок е поискал от него да направи това. “иражът се см€та за изчерпан, когато непродадените екземпл€ри не са повече от пет на сто от тиража на изданието.
(2) ¬ случаите по ал. 1 получено вече от автора възнаграждение не подлежи на връщане.

»здаване за сметка на автора

„л. 53. (1) јвторът може да възложи за собствена сметка на издател да възпроизведе и разпространи определен брой екземпл€ри от произведението.
(2) јвторът може да уговори с издател да възпроизведе и разпространи екземпл€ри от произведението, като участва в разходите по издаването и в приходите от разпространението.

ƒоговори за възпроизвеждане и разпространение на звукозаписи

„л. 54. (1) (»зм., ƒ¬, бр. 28 от 2000 г.) јко в договора за възпроизвеждане и разпространение на произведението под формата на звукозапис не е предвидено друго и авторът не е отстъпил управлението на тези права на организаци€ за колективно управление, см€та се, че:
1. ползвател€т е длъжен да осъществи записването до шест месеца от ден€, в който авторът е предал произведението във вид, позвол€ващ записването, а възпроизвеждането и разпространението - до шест месеца след осъществ€ване на записа;
2. на ползвател€ е отстъпено правото да възпроизведе произведението в тираж, не по-гол€м от 5000 екземпл€ра;
3. на автора се дължи възнаграждение в размер на съответната част от 10 на сто от цената на едро на всеки продаден екземпл€р от звуконосител€, пропорционално на времетраенето на произведението му към общото времетраене на цели€ звуконосител;
4. ползвател€т ще предостави на автора безплатно по 5 екземпл€ра от вс€ка произведена разновидност на звуконосителите.
(2) (ќтм., ƒ¬, бр. 28 от 2000 г.).
(3) ќтстъпеното от автора право неговото произведение да бъде записано, възпроизведено и разпространено под формата на звукозаписи не включва правото записаното произведение да бъде публично изпълн€вано, излъчвано по безжичен път или предавано чрез кабел или друго техническо средство. «а включването на тези права страните се уговар€т изрично.
(3) (»зм., ƒ¬, бр. 99 от 2005 г. - в сила от 10.01.2006 г.) ќтстъпеното от автора право неговото произведение да бъде записано, възпроизведено и разпространено под формата на звукозаписи не включва правото записаното произведение да бъде публично изпълн€вано, излъчвано по безжичен път или предавано или препредавано по кабел. «а включването на тези права страните се уговар€т изрично.

–аздел III
ƒоговор за публично представ€не или изпълнение

ќпределение

„л. 55. — договор за публично представ€не авторът на сценично произведение отстъпва на ползвател правото да представи произведението, а ползвател€т се задължава да го представи и заплати на автора възнаграждение.

ƒиспозитивни правила

„л. 56. јко в договора не е предвидено друго, см€та се, че:
1. авторът може да отстъпи правото на публично представ€не и на други ползватели извън населеното м€сто,в което ползвател€т има седалището си;
2. срокът на действие на договора е три години;
3. ползвател€т е длъжен да представи публично произведението в срок от една година от получаването му;
4. (изм., ƒ¬, бр. 28 от 2000 г.) възнаграждението на автора се определ€ в размер петнадесет на сто от реализирани€ бруто приход от вс€ко представ€не на произведението;
5. ползвател€т е длъжен да дава сметка на автора два пъти годишно за бро€ на публичните представ€ни€ и за реализирани€ от т€х приход;
6. авторът може да прекрати договора, когато ползвател€т прекрати публичното представ€не на произведението за срок, по-дълъг от една година.

ƒоговори за използване по безжичен път или чрез кабел или друго техническо средство

„л. 57. –азпоредбите на т. 1, 2 и 3 от чл. 56 се прилагат и за договори за излъчване по безжичен път или за предаване чрез кабел или друго техническо средство на сценично произведение, както и на неразгласено музикално или литературно произведение. јко в договора не е уговорено друго, см€та се, че авторът е отстъпил на ползвател€ правото за еднократно излъчване или предаване на произведението.
„л. 57. (»зм., ƒ¬, бр. 99 от 2005 г. - в сила от 10.01.2006 г.) –азпоредбите на т. 1, 2 и 3 от чл. 56 се прилагат и за договори за излъчване по безжичен път или за предаване и препредаване по кабел на сценично произведение, както и на неразгласено музикално или литературно произведение. јко в договора не е уговорено друго, см€та се, че авторът е отстъпил на ползвател€ правото за еднократно излъчване или предаване на произведението.

ƒоговори за публично изпълнение

„л. 58. (1) (ѕредишен текст на чл. 58, доп., ƒ¬, бр. 28 от 2000 г.) —ъгласието за публично изпълнение на живо и чрез запис, за излъчване по безжичен път или предаване чрез кабел или друго техническо средство на музикални или литературни произведени€, които са били вече разгласени, се дава писмено от автора или упълномощена от него организаци€ за колективно управление на авторските права, ко€то договар€, събира и изплаща дължимите възнаграждени€.  огато съгласието се дава от организаци€ за колективно управление, ползвател€т е длъжен да й предостав€ точен отчет за използваните произведени€ и техните автори.
(1) (ѕредишен текст на чл. 58, доп., ƒ¬, бр. 28 от 2000 г.; изм., бр. 99 от 2005 г. - в сила от 10.01.2006 г.) —ъгласието за публично изпълнение на живо и чрез запис, за излъчване по безжичен път или предаване и препредаване по кабел на музикални или литературни произведени€, които са били вече разгласени, се дава писмено от автора или упълномощена от него организаци€ за колективно управление на авторските права, ко€то договар€, събира и изплаща дължимите възнаграждени€.  огато съгласието се дава от организаци€ за колективно управление, ползвател€т е длъжен да й предостав€ точен отчет за използваните произведени€ и техните автори.
(2) (Ќова, ƒ¬, бр. 28 от 2000 г.; отм., бр. 77 от 2002 г.).

–аздел IV
ƒоговор за публикуване в периодично издание

ѕраво на използване на поръчано произведение

„л. 59. (1) јвторът на поръчано произведение н€ма право без съгласие на издател€ да предлага същото произведение или части от него за публикуване в други периодични издани€ или като отделно издание, както и за излъчване по безжичен път преди публикуването му от издател€.
(2) јко не е уговорено друго, ограничени€та по предходната алине€ не се прилагат, когато са изтекли петнадесет дни - за вестниците и три месеца - за списани€та, от датата на предаването на ръкописа и издател€т не го е публикувал или не е уведомил в тези срокове автора, че ще публикува произведението с посочване на бро€, в който ще бъде публикувано.

ѕраво на повторно използване

„л. 60. јвторът има право да използва своето вече публикувано в периодично издание произведение след датата на публикаци€та, освен ако писмено не е било уговорено друго.

¬ръщане на предложени за публикуване материали

„л. 61. »здателите на периодичните издани€ са длъжни да връщат оригинали на произведени€ на изобразителното изкуство, оригинални документи и илюстрации, предложени им за публикуване, освен ако писмено е било уговорено друго.

(„л. 62 - „л. 96)
(„л. 97 - ѕ«–)


ѕечат на офертатаѕечат