оферти | хотели | България | транспорт | търсене | информация | организации | форум | за нас  
Туризъм България
Пирин

Юлен

През 1994 с заповед на МОС се създава резерват Юлен с площ 3 156 ха. Резерватът се намира в територията на Национален парк Пирин. Целта на природния обект е да се запазят без човешка намеса образци от горски, субалпийски и алпийски екосистеми върху силикатна скална основа и находища на редки, застрашени и ендемични (местни) животински и растителни видове. Територията на резервата е разположена от 1650 м. надм.вис. до 2851 м. надм.вис.

В геоморфоложката структура на района са добре изразени глациални и периглациални форми, образувани през плейстоценското захлаждане на климата. Основната скала е представена от гранити, гранитогнайси, кристалинни шисти и само в Стражишкия циркус има наличие на ултрабазични скали от карбонатно силициевата свита.

В резервата са включени няколко езерни комплекса. Това са Василашките, Типицките, Стражишките, Полежанските, Дисилшките езера и няколко единични езера от които изтичат малки планински реки. Климатът е планински. Вегетационният период на растителността е къс - от 100 до 130 дни. Почвите са кафяви горски, планинско горски тъмноцветни и планинско ливадни.

В резервата има вековни гори от бяла мура (Pinus peuce), бял бор (Pinus silvestris), смърч (Picea excelsa), ела (Abies alba) и клек (Pinus mugo). Единично се срещат многовековни дървета и от черна мура (Pinus heldraichii). Флората на резервата има богат видов състав. Установени са над 700 вида висши растения. 44 са включени в ЧКБ. Ярки представители са планинският божур (Trollius europeus), нарцисовидната съсънка (Anemone narcisiflora). Тук се срещат видове останали от ледниковия период. Такива са черният емпетрум (Empetrum nigrum) и разпростряната сибалдия (Sibaldia procumbens). Резерватът играе голяма консервационна роля за видове като шилолиста (Isoetes lacustris/Subularia aquatica), слоновото хоботче (Rhynchocoris elephas), скалната острица (Carex rupestris) и други.

От животинският свят на резервата типични представители на бозайниците са мечката (Ursus arctos), вълкът (Canis lupus), дивата коза (Rupicapra rupicapra balcanica). Най-многобройни са птиците. Характерни за резервата са синигерите, кълвачите, сокерицата (Nucifraga cariocatactes), глухарът (Tetrao urogallus) и балканския кеклик (Alectoris graeca). На припечни места може да се види усойницата (Vipera berus) а в някой от езерата и реките се срещат балканската пъстърва (Salmo trutta fario), лешанката (Phoxinus phoxinus).Георги Гемков

Форум на пътешественика 1 мнение


Изпрати на приятел Изпрати на приятел
TourismBulgaria.com предоставя информацията от Вашите материали възможно най-точно, но не поема отговорност за причинени вреди или неудобства при ползването й. Препоръчваме преди да предприемете пътуване да потвърдите със съответните институции важната информация като: визов режим, застраховки, здраве и безопасност, митници, транспорт и пр.
Туризъм и настаняване в