оферти | хотели | България | транспорт | търсене | информация | организации | форум | за нас  
Туризъм България
Лозница
п.к. 7290 тел.код 08362

Лудогорие

Зима в Лозница
Зима в Лозница

Географска фарактеристика

Регионът на Лудогорието се простира върху Лудогорското плато, разположено в североизточна България. В южната си част то е хълмисто, а на север се слива с добруджанската равнина и крайдунавските полета. По-големите градове в него са Разград, Плиска, Нови Пазар, Исперих и др.
Основна част от Лудогорието попада в Разградска област. Тя е разположена в североизточната част на Дунавската равнина. Територията й възлиза на 2637.6 кв.км. Най-ниската точка на областта се намира в землището на село Юпер – 39.14 м над морското равнище, а най-високата край Самуил – 485.70 м.
Голямо е разнообразието на почвите. От извършените до края на ХХ в. проучвания е установено, че 55.9% от тях са черноземни. Сивите горски почви заемат 36.6% от площта. Останалите почвени видове заемат едва 7.3%.
Според климатичното райониране на страната, областта се намира в умерено-континенталния климатичен район. Тук лятото е горещо, зимата е сравнително студена. Годишната сума на валежите е 565-786 литра на кв.м.
Районът е беден на водни ресурси. Единствената по-значима в хидрографско и стопанско отношение е река Бели Лом. Има 28 язовира, най-големият от които е „Бели Лом” с вместимост 25 500 хил. куб.м.
Един от най-старите и значими ресурси на местната флора са Горите. До края на ХVIII век те обхващали голяма част, като се сливали със Старопланинските лесове. Но още през ХIХ век започва масовото им изсичане и изкореняване. Тези легендарни в миналото гори са дали името „ЛУДОГОРИЕ” на Лудогорското плато. В края на ХХ век те са почти на изчезване. За тях напомня само горския масив на резервата Воден. Основните дървесни видове в сега съществуващите гори са: дъб, габър, липа, бук осен, глог, дрян. Срещат се още: дива череша, киселица, круша и др. Голямо е разнообразието на останалите представители на растителния свят. Сред тях са ливадните треви, полските цветя, билките, многообразните плевели, мъховете, лишеите и др. Разпространени са и диворастящите гъби.
Много богата и разнообразна е и фауната на областта. Тя се развива и усъвършенства в продължение на хилядолетия. За това свидетелстват резултатите от изследванията на учените зоолози и многобройните археологически находки. В края на ХХ в. местният животински свят е представен от сравнително богат евросибирски комплекс. Най-разпространените бозайници в района са: сърните, елените, дивите свине, зайците, вълците, лисиците, чакалите и др. Те се срещат предимно в горските части на областта. Сред птиците преобладават: врабците, враните, свраките, гълъбите, лястовиците, славеите, сойките, кълвачите, пъдпъдъците, яребиците и чучулигите. Срещат се също хищни птици като соколите и ястребите. От влечугите най-разпространени са смоковете, пепелянките, водните змии и гущерите. Във водите на Бели Лом и другите по-малки реки почти няма риба. За нейното изчезване най-много са допринесли промишлените замърсявания на водите. През втората половина на ХХ век се развъждат шаран, сом, толстолоб, таранка, оклей и други в големите местни язовири.
При съществуващата геоложка структура на района вниманието на геолозите е насочено главно към проучването и доказването на запаси от нерудни изкопаеми. На първо място сред тях се нарежда каолинът. До края на 80-те години са открити и документирани каолинови запаси в размер на 400 млн. тона. Те се намират главно в землищата на Сеново, Кривня и Просторно. Освен стандартните, край гара Просторно са установени близо 50 млн. тона цветни каолини, които са перспективна суровина за производство на цветни и бързо втърдяващи се цименти. На второ място се нареждат варовиците, ползващи се в химическата промишленост, в производството на обикновени и цветни цименти, инертни материали и др. Промишлени запаси има и от мергелни глини, годни за производство на строителна керамика, за фини керамични изделия.Форум на пътешественика 2 мнения


Изпрати на приятел Изпрати на приятел
TourismBulgaria.com предоставя информацията от Вашите материали възможно най-точно, но не поема отговорност за причинени вреди или неудобства при ползването й. Препоръчваме преди да предприемете пътуване да потвърдите със съответните институции важната информация като: визов режим, застраховки, здраве и безопасност, митници, транспорт и пр.
Туризъм и настаняване в